ORDIN nr. 99 din 12 martie 2015 privind stabilirea taxei de autorizare percepute de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 349 din 23 februarie 2015 al Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley,
În temeiul prevederilor art. 8 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,
preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin:
Art. 1
Se stabileşte taxa de autorizare în cuantum de 621 lei pentru fiecare dintre operaţiunile cu metale preţioase şi pietre preţioase prevăzute la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2
Taxa de viză anuală reprezintă 25% din valoarea taxei de autorizare în vigoare la data vizării, pentru fiecare operaţiune autorizată. Taxa de viză anuală nu se restituie.
Art. 3
Pentru a se aplica viza anuală, persoanele fizice şi juridice solicitante trebuie să prezinte, la sediul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley sau la sediile unde îşi desfăşoară activitatea specialiştii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în analiza şi marcarea metalelor preţioase, următoarele documente:
a)autorizaţia pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase în original;
b)declaraţie pe propria răspundere că sunt menţinute toate condiţiile care au stat la baza acordării autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase;
c)dovada achitării taxelor de viză.
Art. 4
(1)Viza anuală se aplică începând cu anul următor emiterii autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase.
(2)Perioada de valabilitate a vizei se întinde până la împlinirea unui an calendaristic de la data aplicării ei.
Art. 5
(1)Persoanele fizice şi juridice care atestă cu documente justificative eliberate de o autoritate a statului cu competenţe în domeniu că şi-au suspendat temporar activitatea sau că au renunţat să mai desfăşoare operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase sunt exceptate de la vizarea anuală a autorizaţiei.
(2)Pe perioada suspendării temporare a activităţii, conform alin. (1), persoana desemnată să aplice marca de garanţie proprie sau o altă persoană, prin împuternicire, va depune la sediul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley poansoanele pentru marcarea obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase.
Art. 6
Pentru eliberarea unui duplicat al unei autorizaţii emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, distruse, pierdute sau furate, se percepe o taxă de 57,45 lei.
Art. 7
Taxele stabilite prin prezentul ordin se vor plăti prin mandat poştal sau ordin de plată în contul nr. RO31TREZ7005032XXX004173 al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, cod unic de înregistrare nr. 4266502.
Art. 8
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 316/2014 privind stabilirea taxei percepute de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor pentru efectuarea unor operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 31 iulie 2014.
Art. 9
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Marius Alexandru Dunca

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 203 din data de 26 martie 2015