ORDIN nr. 9 din 14 octombrie 2015 pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 22/2011 privind raportarea situaţiilor referitoare la indicatorul de lichiditate şi riscul mare de lichiditate
Având în vedere prevederile art. 77 alin. (1), art. 150, 209, 289, 320 şi art. 333 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art. 25 alin. (2) şi art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 33 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 25/2011 privind lichiditatea instituţiilor de credit, cu modificările ulterioare,
Banca Naţională a României emite prezentul ordin.
Art. I
Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 22/2011 privind raportarea situaţiilor referitoare la indicatorul de lichiditate şi riscul mare de lichiditate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 21 noiembrie 2011, se modifică după cum urmează:
- La articolul 1, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
"- Art. 1
(1)Prezentul ordin stabileşte forma şi conţinutul formularelor de raportare a situaţiilor care se transmit Băncii Naţionale a României de către instituţiile de credit, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit din state terţe, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 25/2011 privind lichiditatea instituţiilor de credit, cu modificările ulterioare.
(2)De asemenea, prezentul ordin stabileşte frecvenţa şi modalităţile de transmitere a formularelor menţionate la alin. (1) către Banca Naţională a României de instituţiile de credit şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit din state terţe."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Florin Georgescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 777 din data de 19 octombrie 2015