HOTĂRÂRE nr. 32 din 1 aprilie 2015 privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.304/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.081/2006 al Consiliului, în ceea ce priveşte o majorare a sumei prefinanţării iniţiale acordate programelor operaţionale sprijinite de Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor COM (2015) 46
În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 40 din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11/2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale,
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Luând în considerare Proiectul de opinie nr. 4c-19/207 adoptat de Comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 24 martie 2015,
1.Camera Deputaţilor ia act de faptul că propunerea Comisiei Europene privind garanţia pentru tineret a făcut obiectul unui acord politic şi a fost aprobată de Consiliul European din iunie 2013; de faptul că garanţia pentru tineret vizează garantarea faptului că toţi tinerii cu vârste cuprinse între 15 şi 24 de ani care nu sunt angajaţi, nu sunt înscrişi la studii sau traininguri de formare profesională să beneficieze de o ofertă de calitate adaptată nevoilor lor, respectiv de: contract de muncă, ucenicie, stagiu sau curs de formare continuă în termen de 4 luni de la terminarea studiilor sau de la pierderea locului de muncă; de faptul că toate statele membre au depus planuri proprii de implementare a garanţiei pentru tineret şi în prezent instituie măsuri concrete, Comisia Europeană fiind cea care monitorizează implementarea, în cadrul Semestrului european.
2.Camera Deputaţilor ia act de faptul că sursa principală de finanţare a garanţiei pentru tineret este Fondul social european (FSE), care dispune de un buget de 86 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020; de faptul că în completarea sumelor provenind din FSE, Consiliul European din 7 şi 8 februarie 2013 a aprobat lansarea Iniţiativei privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor (YEI), ce are ca obiectiv accelerarea măsurilor prevăzute în pachetul "Încadrarea în muncă a tinerilor"; de faptul că YEI se adresează tuturor regiunilor în care rata şomajului în rândul tinerilor depăşeşte 25% şi în mod prioritar regiunilor în care rata şomajului în rândul tinerilor care nu sunt încadraţi profesional şi nu urmează nicio formă de învăţământ (NEET) este foarte ridicată; de faptul că această iniţiativă se înscrie în obiectivele Strategiei Europa 2020, acelea că 75% din populaţia cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani să aibă un loc de muncă, reducerea sub 10% a ratei de părăsire timpurie a şcolii şi reducerea cu cel puţin 20 de milioane a numărului persoanelor care suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii sociale.
3.Camera Deputaţilor observă faptul că, beneficiind iniţial de un buget de 6 miliarde de euro pe o perioadă de 7 ani (2014-2020), respectiv 3,2 miliarde de euro provenind dintr-o linie bugetară specifică a Uniunii Europene dedicată ocupării forţei de muncă în rândul tinerilor şi 3 miliarde de euro provenind de la FSE, finanţarea totală a YEI a crescut în februarie 2013 la 8 miliarde de euro, din care 6 miliarde au fost concentraţi în primii 2 ani ai viitorului buget european (2014 şi 2015); iniţiativa ar trebui să permită statelor membre finanţarea reformelor structurale necesare în domeniul forţei de muncă, al învăţării, al educaţiei şi al formării tinerilor, precum şi sprijinirea demarării unor afaceri de către tineri.
4.Camera Deputaţilor constată că YEI nu este disponibilă tuturor statelor membre, ci doar 20 din cele 28 de state membre sunt eligibile, respectiv cele care se confruntă cu o rată a şomajului mai mare de 25% în cel puţin una dintre regiuni; că în România există 3 regiuni eligibile pentru a primi alocări financiare suplimentare în cadrul YEI, respectiv Centru, Sud-Est şi Centru-Sud Muntenia; că pentru a beneficia de finanţarea YEI statele membre trebuie să prezinte programe operaţionale cu obiective clare, concentrate pe acţiuni concrete de investiţii eficiente; că în momentul actual, deşi toate cele 20 de state membre eligibile şi-au prezentat programele, doar Franţei, Italiei şi Lituaniei le-au fost aprobate şi le-au fost vărsate primele sume.
5.Camera Deputaţilor constată existenţa contribuţiei de 3,2 miliarde de euro care provine dintr-o linie bugetară specifică a UE dedicată YEI şi care nu necesită nicio finanţare naţională, cofinanţarea suplimentară fiind lăsată la latitudinea statelor membre; faptul că doar contribuţia provenind din FSE trebuie să fie completată financiar de către acestea, rata de cofinanţare ridicându-se la 15% pentru regiunile cele mai sărace şi la 45% pentru cele care sunt cel mai bine dezvoltate.
6.Camera Deputaţilor observă că mecanismul de cofinanţare, cu sume provenind din FSE, este destul de greoi pentru ţările care au dificultăţi în asigurarea sumelor necesare; că rata de prefinanţare prevăzută iniţial în programele operaţionale provenind din FSE se ridică la 1%, respectiv 1,5% pentru statele membre care beneficiază de asistenţă financiară; că suma corespunzătoare se transferă automat, odată cu adoptarea unui program operaţional şi, prin urmare, plăţile intermediare către statele membre nu se pot efectua decât ca rambursare a unor plăţi avansate de beneficiar; că ţările membre sunt cele care asigură prefinanţarea proiectelor din bugetele naţionale, urmând ca mai apoi să fie rambursate de către UE; că pe de o parte, suma pare prea mică în raport cu nevoile, procentul fiind mult prea mic pentru a putea produce un efect multiplicator în angajarea sumelor, iar, pe de altă parte, modalităţile de cofinanţare nu sunt foarte clare, există confuzii legate de aplicarea regulilor FSE sau YEI.
7.Camera Deputaţilor ia act de decizia Comisiei Europene de deblocare a majorităţii sumelor afectate garanţiei pentru tineret în perioada 2014-2015, aproximativ 1 miliard de euro, pentru a permite în special o mobilizare reală şi rapidă a fondurilor; de faptul că propunerea Comisiei de majorare a sumei prefinanţării iniţiale acordate programelor operaţionale sprijinite de YEI creşte rata de prefinanţare în cadrul alocării bugetare pe 2015 de la 1%, respectiv 1,5% la o rată de 30%, statele membre beneficiare ale acestei iniţiative urmând să primească o treime din cele 3,2 miliarde de euro alocate imediat după adoptarea programelor operaţionale specifice.
8.Camera Deputaţilor se aşteaptă ca statele membre să pună această finanţare la dispoziţia beneficiarilor de proiecte sub formă de plăţi în avans destinate acestor proiecte şi să efectueze monitorizările de rigoare; se apreciază că prin această prefinanţare accelerată, între 350.000 şi 650.000 de tineri ar putea beneficia în cursul acestui an de sprijin, în timp ce rata actuală ar fi putut veni doar în ajutorul unui număr cuprins între 14.000 şi 22.000 de tineri.
9.Camera Deputaţilor ia act de faptul că Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social, Comitetul Regiunilor, precum şi alte asociaţii din domeniu se întreabă despre oportunitatea de a extinde garanţia la tinerii cu vârste cuprinse între 25 şi 30 de ani, care suferă şi ei din cauza şomajului; de faptul că dacă s-ar efectua această extindere, 6,5 milioane de tineri ar trebui incluşi, ceea ce ar dubla numărul prevăzut iniţial, iar sumele alocate ar fi cu mult diluate şi eficacitatea iniţiativei ar fi pusă în discuţie; de faptul că în acest caz o creştere a sumelor alocate prin YEI este cea mai bună soluţie; de faptul că ar trebui pus în discuţie perimetrul regional al garanţiei, pentru că în momentul de faţă atât garanţia pentru tineret, cât şi YEI se adresează doar regiunilor în care rata şomajului în rândul tinerilor depăşeşte 25%.
10.Camera Deputaţilor ia act de faptul că:
- prin prezenta propunere se intenţionează creşterea prefinanţării iniţiale din alocarea specifică pentru YEI aferentă anului 2015 la aproximativ 1 miliard euro, iar această abordare nu modifică prefinanţarea iniţială plătită din FSE programelor operaţionale de implementare a YEI şi nici prefinanţarea iniţială care urmează să fie plătită în 2016 din alocarea specifică pentru YEI;
- prin această modificare se intenţionează să se adapteze profilul prefinanţării YEI la cel al programelor politicii de coeziune şi astfel să permită ca nivelul de prefinanţare al YEI să fie acelaşi de care beneficiază, în mod normal, alte programe, propunerea urmărind asigurarea unui tratament egal între YEI şi fondurile politicii de coeziune;
- pentru a garanta că prefinanţările suplimentare au ca rezultat implementarea imediată a YEI, se prevede că, dacă în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia nu primeşte cereri de plată pentru care contribuţia Uniunii acordată în cadrul YEI se ridică la cel puţin 50% din prefinanţarea suplimentară, respectiva prefinanţare suplimentară va trebui rambursată Comisiei;
- propunerea este neutră din punct de vedere bugetar în perioada de programare 2014-2020;
- prin aplicarea noilor propuneri rata de prefinanţare a YEI ar urma să crească, în cadrul alocării bugetare pentru 2015, de la 1%, respectiv 1,5% (în cazul SM care beneficiază de asistenţă financiară), la 30%, fără afectarea profilului financiar actual agreat în Cadrul Financiar Multianual 2014-2020;
- în cazul României, conform datelor furnizate de Comisia Europeană, după adoptarea noilor modificări, prefinanţarea va fi de 31.798.295 euro în comparaţie cu 1.589.915 euro în formula actuală.
11.Camera Deputaţilor apreciază faptul că Parlamentul European:
- salută măsura propusă de Comisia Europeană şi consideră clauza de rambursare prevăzută la paragraful 3 art. 1 ca fiind echilibrată şi menită să stimuleze statele membre să utilizeze rapid şi proporţional suma suplimentară pentru finanţarea proiectelor din regiunile cele mai afectate de şomaj în rândul tinerilor;
- prin raportorul desemnat a decis să nu aducă niciun amendament propunerii, împărtăşind în acelaşi timp obiectivele politice ale Comisiei Europene, precum şi modalităţile de punere în aplicare, alegând procedura care să permită o deblocare rapidă a celor 1 miliard de euro;
- salută şi felicită Comisia Europeană pentru angajamentul constant în lupta împotriva şomajului şi în special în cel din rândul tinerilor şi pentru voinţa de a vedea atinse obiectivele fixate de garanţia pentru tineret.
12.Camera Deputaţilor se alătură poziţiei majorităţii statelor membre, considerând că:
- trebuie să fie continuate eforturile de a se crea condiţii propice pentru creşterea economică şi crearea de locuri de muncă, pentru asigurarea unei coeziuni sociale la nivel european;
- locurile de muncă pentru tineri constituie o prioritate economică şi socială care justifică o mobilizare puternică a responsabililor politici, dar şi a capacităţilor administrative atât la nivel naţional, cât şi european;
- trebuie continuată lupta împotriva cauzelor şomajului structural în rândul tinerilor, susţinându-i în special pe cei aflaţi în dificultate, asigurându-le posibilitatea de a dobândi competenţe de viitor, favorizându-le mobilitatea geografică şi profesională şi ajutându-i să efectueze tranziţia de la sistemul educaţional la piaţa muncii;
- sunt necesare măsuri urgente în favoarea tinerilor care nu sunt angajaţi, nu sunt înscrişi la studii sau traininguri de formare profesională (NEET), care reprezintă categoria cea mai defavorizată şi mai vulnerabilă;
- condiţiile de punere în aplicare a garanţiei pentru tineret pot fi îmbunătăţite;
- cadrul european de calitate pentru stagii ar trebui să fie îmbunătăţit şi făcut să fie aplicabil tuturor categoriilor de vârstă;
- mobilitatea europeană poate fi un avantaj în lupta împotriva şomajului în rândul tinerilor;
- sunt necesare evaluarea oportunităţii modificării perimetrului garanţiei pentru tineret şi extinderea acesteia pentru categoria de vârstă 25-30 de ani;
- sunt necesare reanalizarea disparităţilor regionale existente şi includerea zonelor afectate de sărăcie din cadrul regiunilor mai dezvoltate, care sunt actualmente excluse din dispozitiv;
- sunt necesare o eventuală reevaluare şi o creştere a bugetului comunitar alocat acestei politici dedicată combaterii şomajului în rândul tinerilor;
- trebuie crescută rata de prefinanţare pentru totalitatea fondurilor şi nu numai pentru fondurile destinate finanţării YEI;
- poate fi luată în discuţie o eventuală implicare a Băncii Europene de Investiţii în punerea în aplicare a acestei iniţiative;
- o intensificare a cooperării între autorităţile specializate în ocuparea forţei de muncă din statele membre ar ajuta statele membre să îşi definească mai bine politicile şi să îşi adapteze competenţele tinerilor la nevoile de pe piaţa muncii.
13.Camera Deputaţilor acceptă poziţia Comisiei Europene, care consideră că fondurile UE, în special cele alocate YEI, nu ar trebui să înlocuiască eforturile naţionale, ci să vină în completarea acestora, ca o susţinere suplimentară pentru tineri şi ca o întărire a programelor naţionale.
14.Constată că, la nivelul Consiliului, discuţiile cu privire la modificarea Regulamentului nr. 1.304/2013 (UE) al Parlamentului European şi al Consiliului privind fondul social european şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.081/2006 al Consiliului au loc în Grupul de lucru pentru măsuri structurale; că aspectele legate de implicaţiile bugetare ale acestei propuneri sunt dezbătute în cadrul Comitetului bugetar.
15.Camera Deputaţilor observă că principalul aspect semnalat de un număr important de state membre, printre care şi România, a fost nevoie de mai multă flexibilitate în raport cu prevederea potrivit căreia dacă în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a regulamentului modificat statele membre nu transmit cereri de plată în care contribuţia Uniunii Europene din YEI să fie de cel puţin 50% din prefinanţarea suplimentară, vor trebui să ramburseze Comisiei Europene suma totală a prefinanţării suplimentare de care au beneficiat.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 1 aprilie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 230 din data de 3 aprilie 2015