ACORD din 24 iunie 2014 între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice şi industriale
Guvernul României şi Guvernul Statului Israel, denumite în continuare părţi,
dorind să dezvolte şi să întărească cooperarea economică, industrială, tehnologică şi comercială dintre Republica România şi Statul Israel,
recunoscând interesul ambelor părţi pentru stimularea inovării şi a creşterii economice,
luând în considerare interesul reciproc pentru progresul în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice şi industrial,
dorind să-şi îmbunătăţească competitivitatea industrială prin cooperare în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice şi industriale (denumită în continuare C&D tehnologică şi industrială) şi să dezvolte şi să întărească cooperarea economică şi comercială dintre cele două ţări,
hotărând să întreprindă eforturi susţinute pentru a promova, a facilita şi a sprijini proiectele de C&D tehnologică şi industrială comune, între companii, corporaţii sau entităţi din cele două ţări (denumite în continuare entităţi),
au ajuns la următorul acord:
Art. I: Obiective
1.Părţile stabilesc că obiectivele acestui acord sunt:
a)intensificarea cooperării bilaterale în domeniul C&D tehnologice şi industriale între entităţile din România şi din Statul Israel;
b)facilitarea identificării de proiecte, parteneriate sau colaborări specifice între entităţile din România şi din Statul Israel, care ar putea conduce la cooperare în domeniul C&D tehnologice şi industriale;
c)coordonarea şi concentrarea de resurse şi programe guvernamentale adecvate pentru a sprijini cooperarea în domeniul C&D tehnologice şi industriale şi exploatarea comercială a rezultatelor;
d)să susţină această iniţiativă prin stabilirea unui cadru de sprijin financiar prin care părţile vor sprijini în comun proiectele aprobate de cooperare între entităţi din cele două ţări în domeniul C&D tehnologice şi industriale, care conduc la comercializare pe piaţa globală.
2.Implementarea acestui acord şi a oricăror activităţi din cadrul acestuia se vor face cu respectarea reglementărilor, regulilor, procedurilor şi mecanismelor aplicabile în statul fiecărei părţi.
Art. II: Definiţie
Pentru scopurile acestui acord, C&D tehnologică şi industrială înseamnă, între altele, activităţi de cercetare, dezvoltare şi demonstrare care urmăresc dezvoltarea de noi cunoştinţe, produse sau procese care pot fi comercializate pe piaţa globală.
Art. III: Autorităţile cooperante
1.Ministerul Educaţiei Naţionale din România (denumit în continuare MEN) şi Ministerul Economiei din Statul Israel (denumit în continuare MOE) vor fi responsabile pentru implementarea acestui acord şi vor desemna autorităţile cooperante în scopul implementării acestui acord.
2.Ministerul Educaţiei Naţionale pentru România şi Biroul Responsabilului Ştiinţific (Office of the Chief Scientist) din cadrul Ministerului Economiei pentru Israel vor fi autorităţile cooperante pentru implementarea acestui acord. Ele vor fi responsabile pentru asigurarea costurilor proprii necesare pentru promovarea şi realizarea obiectivelor din acest acord, cum ar fi cheltuieli de deplasare, organizare de seminare şi publicaţii.
Art. IV: Forme de cooperare
1.Părţile, în limita competenţelor lor şi potrivit legilor, reglementărilor, regulilor şi procedurilor interne care li se aplică, vor facilita, sprijini şi încuraja proiectele comune în domeniul C&D tehnologice şi industriale întreprinse de entităţi din România şi din Statul Israel.
2.Facilitarea şi stimularea proiectelor de cooperare bilaterală pot cuprinde, printre altele, următoarele forme şi metode:
a)organizarea de întâlniri ale entităţilor din România şi din Statul Israel pentru a evalua împreună oportunităţile de cooperare;
b)realizarea oricăror altor activităţi pentru a promova posibilităţile de cooperare dintre entităţile din România şi din Statul Israel.
Art. V: Finanţare
Fiecare partener din cadrul unui proiect de cooperare comun se va supune prevederilor legilor, reglementărilor, regulilor şi procedurilor interne care se aplică în statul respectivei părţi referitor la sprijinirea şi finanţarea de către Guvernul propriu a C&D tehnologice şi industriale, inclusiv în privinţa nivelului de sprijin şi a termenilor şi condiţiilor în care acesta se acordă şi, dacă este cazul, în privinţa obligaţiei de a plăti redevenţe.
Art. VI: Tratament corect şi echitabil
Potrivit legilor, reglementărilor, regulilor şi procedurilor interne care se aplică în statul respectiv, fiecare parte va asigura acordarea tratamentului corect şi echitabil pentru indivizi, agenţii guvernamentale şi alte entităţi ale celeilalte părţi angajate în realizarea activităţilor din cadrul acestui acord.
Art. VII: Difuzarea informaţiilor
1.Fiecare parte se angajează, potrivit legilor, reglementărilor, regulilor, procedurilor şi mecanismelor interne proprii, să nu divizeze sau să transmită, în orice formă, fără aprobarea scrisă a celeilalte părţi, informaţii privind rezultatele obţinute din programele de cooperare pentru C&D tehnologică şi industrială desfăşurate în cadrul acestui acord, către o terţă persoană, organizaţie sau orice altă ţară sau stat.
2.Fiecare parte va notifica de îndată pe cealaltă, în cazul oricărei cerinţe care poate apărea şi conform căreia poate fi obligată prin lege să difuzeze informaţii sau documente referitoare la acest acord care altfel sunt supuse confidenţialităţii.
3.Fiecare autoritate cooperantă şi, respectiv, partener la un proiect din cadrul acestui acord căruia i se cere să difuzeze informaţii va folosi în orice situaţie cele mai bune căi pentru a asigura că persoana căreia i se difuzează informaţii în aceste condiţii protejează în orice moment confidenţialitatea şi respectă prevederile acestui acord.
Art. VIII: Drepturile de proprietate intelectuală (IPR)
1.Partenerii din cadrul proiectelor susţinute prin acest acord vor fi obligaţi să prezinte autorităţilor cooperante dovada aranjamentelor contractuale convenite între ei referitor la realizarea proiectului, care vor include prevederi privind:
I.i) protecţia proprietăţii intelectuale, în particular:
a)proprietatea asupra şi modul de folosire a cunoştinţelor şi proprietăţii intelectuale aflate în posesia partenerilor la proiecte înaintea derulării proiectului;
b)aranjamentele privind proprietatea asupra şi modul de folosire a cunoştinţelor şi proprietăţii intelectuale create în cursul derulării proiectului;
II.ii) comercializarea rezultatelor proiectului şi redevenţe.
2.În cazul nerespectării prevederilor din paragrafele anterioare 1 şi 2, întreaga responsabilitate pentru protejarea propriilor interese va reveni partenerilor la proiectele susţinute în cadrul acestui acord.
3.Informaţiile ştiinţifice şi tehnologice care rezultă din activităţile de cooperare din cadrul acestui acord şi nu sunt de natura proprietăţii intelectuale pot fi făcute disponibile pentru public prin canalele obişnuite.
Art. IX: Prevederi finale
1.Fiecare parte o va notifica pe cealaltă, în scris, prin canale diplomatice, referitor la încheierea procedurilor legale interne necesare pentru ca acest acord să intre în vigoare. Acest acord va intra în vigoare la data ultimei notificări.
2.Acest acord va rămâne în vigoare până când una dintre părţi îl va termina. Oricare dintre părţi poate termina acest acord prin notificare scrisă către cealaltă parte, prin canale diplomatice. Acordul îşi pierde valabilitatea la 6 luni după data unei astfel de notificări.
3.Acest acord poate fi amendat, în scris, prin canale diplomatice, pe baza acordului reciproc al părţilor. Orice astfel de amendament va intra în vigoare potrivit procedurii prezentate în paragraful (1) al acestui articol.
4.Amendarea sau terminarea acestui acord nu va afecta validitatea aranjamentelor şi contractelor deja încheiate.
5.Acest acord nu va afecta drepturile şi obligaţiile părţilor care rezultă din alte acorduri şi tratate internaţionale.
Subsemnaţii, fiind pe deplin autorizaţi, au semnat acest acord ca garanţi.
-****-
Redactat în duplicat la Ierusalim în ziua de 24 din luna iunie 2014, corespunzător datei de 26 a lunii Sivan din 5774, din calendarul ebraic, fiecare în limbile engleză, română şi ebraică, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe de interpretare, textul în engleză va prevala.

Pentru Guvernul României,

Mihnea Cosmin Costoiu,

ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică

Pentru Guvernul Statului Israel,

Naftali Bennett,

ministrul economiei

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 414 din data de 11 iunie 2015