ORDIN nr. 2140/C din 6 iunie 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor şi funcţiilor vacante din sistemul de probaţiune
Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 39.151 din 27 aprilie 2016 referitor la proiectul de ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor şi funcţiilor vacante din sistemul de probaţiune,
având în vedere dispoziţiile art. 19 alin. (2) şi ale art. 21 din Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului de probaţiune, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul justiţiei emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor şi funcţiilor vacante din sistemul de probaţiune, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.475/C/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor şi funcţiilor vacante din sistemul de probaţiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 din 22 decembrie 2011.
Art. 4
Direcţia Naţională de Probaţiune, serviciile de probaţiune şi tribunalele vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
-****-

Ministrul justiţiei,

Raluca Alexandra Prună

ANEXĂ: REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor şi funcţiilor vacante din sistemul de probaţiune
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezentul regulament stabileşte condiţiile de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probaţiune, inspector de probaţiune, precum şi a funcţiilor vacante de şef al serviciului de probaţiune.
Art. 2
(1)Poate fi consilier de probaţiune persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 20 din Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului de probaţiune, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege.
(2)Poate fi inspector de probaţiune persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 16 din Lege.
(3)Poate fi şef al serviciului de probaţiune, denumit în continuare şef serviciu, persoana care îndeplineşte, cumulativ, condiţiile prevăzute la art. 13 şi art. 131 alin. (1) din Lege.
CAPITOLUL II: Organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probaţiune, inspector de probaţiune şi a funcţiilor vacante de şef serviciu
Art. 3
(1)Pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probaţiune candidaţii vor prezenta un dosar de înscriere care va conţine:
a)copie a actului de identitate;
b)copie a certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;
c)copie legalizată de pe diploma de licenţă sau adeverinţa provizorie care atestă universitatea absolvită, precum şi copie legalizată de pe foaia matricolă ori suplimentul la diplomă, după caz;
d)declaraţie pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale şi a celor fiscale sau certificatul de cazier judiciar şi cazier fiscal, în original;
e)curriculum vitae în format european;
f)cerere-tip de înscriere la concurs completată;
g)dovada de plată a taxei de înscriere la concurs, efectuată în contul Direcţiei Naţionale de Probaţiune.
(2)Pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de inspector de probaţiune sau a funcţiilor vacante de şef serviciu, candidaţii vor prezenta un dosar de înscriere care va conţine documentele menţionate la alin. (1) lit. a), b), d), e), f) şi g).
(3)Candidaţii la funcţiile de şef serviciu vor menţiona în cererea de înscriere serviciul de probaţiune în cadrul căruia este vacantă funcţia de şef serviciu pentru care candidează.
(4)Vor fi luate în considerare diplomele sau adeverinţele care atestă studiile absolvite în unul dintre domeniile prevăzute de art. 20 alin. (1) lit. f) din Lege, indiferent de formă sau de emitent, cu condiţia ca acesta din urmă să fie o unitate de învăţământ acreditată sau recunoscută de statul român, în cazul absolvirii studiilor în străinătate.
(5)Până la data numirii pe post, respectiv în funcţie, candidaţii îşi completează dosarul cu certificatul de cazier judiciar şi fiscal, dacă acestea nu au fost depuse în momentul înscrierii.
(6)Cuantumul taxei de înscriere la concurs se stabileşte de către ministrul justiţiei prin ordin, astfel încât să acopere costurile necesare organizării şi desfăşurării concursului.
(7)Taxa de înscriere la concurs se restituie candidaţilor care au fost respinşi în urma verificării dosarelor de înscriere, precum şi candidaţilor retraşi anterior afişării rezultatelor finale ale etapei de selecţie a dosarelor.
(8)Cererea de restituire se trimite Direcţiei Naţionale de Probaţiune şi se soluţionează în 30 de zile de la înregistrare.
Art. 4
(1)Dosarul de înscriere completat în conformitate cu art. 3 alin. (1) sau (2), după caz, se depune în perioada indicată de către organizatori la tribunalul în raza căruia locuieşte, respectiv îşi desfăşoară activitatea candidatul, în cazul concursului pentru ocuparea funcţiilor de şef serviciu sau de inspector de probaţiune, sau la Direcţia Naţională de Probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei.
(2)Dosarele candidaţilor înscrişi la concurs sunt transmise de tribunale Direcţiei Naţionale de Probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de înscriere.
Art. 5
(1)Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probaţiune şi inspector de probaţiune cuprinde următoarele etape;
a)selecţia dosarelor;
b)testarea cunoştinţelor teoretice, prin susţinerea unei probe scrise sub forma unui test-grilă, în cazul candidaţilor pentru posturile vacante de consilier de probaţiune, precum şi testarea cunoştinţelor în domeniul probaţiunii, prin susţinerea unei probe scrise, în cazul candidaţilor pentru posturile vacante de inspector de probaţiune;
c)testarea abilităţilor, atitudinilor şi a motivaţiei, prin susţinerea unui interviu;
d)testarea medicală şi psihologică;
e)repartizarea pe posturi a candidaţilor pentru posturile vacante de consilier de probaţiune.
(2)Concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de şef serviciu cuprinde următoarele etape:
a)selecţia dosarelor;
b)testarea abilităţilor, atitudinilor, motivaţiei, precum şi a cunoştinţelor în domeniul probaţiunii, prin susţinerea unui interviu;
c)susţinerea unui plan strategic de dezvoltare a serviciului, denumit în continuare plan strategic, pentru serviciul în cadrul căruia intenţionează să ocupe funcţia de conducere;
d)testarea medicală şi psihologică;
e)repartizarea pe posturi a candidaţilor pentru funcţiile vacante de şef serviciu.
Art. 6
(1)Publicitatea concursului se realizează prin publicarea unui anunţ de concurs pe site-ul Ministerului Justiţiei şi prin utilizarea altor mijloace de comunicare, după caz.
(2)Anunţul de concurs, publicat pe site-ul Ministerului Justiţiei cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii concursului, cuprinde informaţii referitoare la: termenul-limită de depunere a dosarului de înscriere, cuantumul taxei de înscriere la concurs, cuantumul taxei de examinare medicală, locul depunerii dosarului, locul desfăşurării etapelor, tematica, bibliografia, categoriile de posturi vacante, numărul posturilor vacante, cerinţele generale ale fiecărui post, regulamentul de concurs, modelul de curriculum vitae, cererea-tip de înscriere, datele de contact de unde se pot obţine informaţii suplimentare referitoare la concurs.
(3)Anunţul de concurs publicat prin intermediul altor mijloace de comunicare va cuprinde data-limită de înscriere la concurs, numărul de posturi, respectiv funcţii vacante, etapele de concurs şi indicarea sursei de unde se pot obţine informaţii suplimentare în legătură cu concursul.
(4)Pentru concursul privind ocuparea posturilor vacante de inspector de probaţiune şi a funcţiilor vacante de şef serviciu, anunţul de concurs prevăzut la alin. (2) se afişează şi la sediul serviciilor de probaţiune. În acest caz, şeful serviciului de probaţiune va întocmi un proces-verbal, care se transmite Direcţiei Naţionale de Probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei.
(5)În situaţia în care se modifică data-limită de înscriere la concurs sau data şi locul desfăşurării unor etape de concurs, organizatorii vor publica un nou anunţ pe site-ul Ministerului Justiţiei, cu cel puţin 5 zile înainte de data efectivă de desfăşurare a etapei.
Art. 7
(1)Tematica, bibliografia de concurs, precum şi criteriile de interviu se elaborează de către Direcţia Naţională de Probaţiune, care le supune spre aprobare ministrului justiţiei.
(2)Pentru concursul privind ocuparea funcţiilor vacante de şef serviciu, pe lângă menţiunile prevăzute la alin. (1), Direcţia Naţională de Probaţiune întocmeşte instrucţiunile de elaborare a planului strategic şi le supune spre aprobare ministrului justiţiei.
Art. 8
(1)Pentru fiecare concurs organizat, în raport cu specificul posturilor scoase la concurs, cu numărul candidaţilor şi cu etapele susţinute, ministrul justiţiei numeşte prin ordin:
a)comisia de organizare a concursului şi de repartizare pe posturi a candidaţilor pentru posturile vacante de consilier de probaţiune şi pentru funcţiile vacante de şef serviciu;
b)comisia de verificare a cunoştinţelor;
c)comisia de interviu;
d)comisia de examinare a planului strategic, în cazul candidaţilor pentru funcţiile vacante de şef serviciu;
e)comisia de soluţionare a contestaţiilor.
(2)Fiecare comisie are în componenţa sa un preşedinte, membri, un secretar, precum şi supleanţi.
(3)Din comisia prevăzută la alin. (1) lit. a) pot face parte reprezentanţi ai Direcţiei Naţionale de Probaţiune, ai altor departamente din cadrul Ministerului Justiţiei ori din subordinea acestuia sau ai serviciilor de probaţiune, după caz.
(4)Din comisiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), d) şi e) pot face parte reprezentanţi ai Direcţiei Naţionale de Probaţiune, ai departamentelor din cadrul Ministerului Justiţiei ori din subordinea acestuia sau ai serviciilor de probaţiune, precum şi alţi colaboratori externi, după caz.
(5)În cazul în care concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probaţiune se desfăşoară simultan cu cel pentru ocuparea posturilor vacante de inspector de probaţiune, se pot stabili comisii comune de concurs.
(6)În funcţie de numărul candidaţilor, comisiile de concurs prevăzute la alin. (1) îşi pot desfăşura activitatea şi la nivel regional.
(7)Deciziile comisiilor prevăzute la alin. (1), precum şi toate actele care emană de la aceste comisii se consemnează într-un proces-verbal semnat de toţi membrii comisiei respective.
Art. 9
Comisia de organizare a concursului şi de repartizare pe posturi are, în principal, următoarele atribuţii:
a)verifică cererile de înscriere şi actele depuse la dosarele candidaţilor, conform art. 3 şi 4, şi respinge cererile de înscriere ale candidaţilor, dacă nu sunt însoţite de actele prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (2) sau dacă din actele depuse nu rezultă îndeplinirea condiţiilor specifice pentru ocuparea postului ori a funcţiei vacante;
b)asigură afişarea rezultatelor verificării dosarelor candidaţilor;
c)asigură afişarea rezultatelor etapelor de concurs şi a rezultatelor finale ale concursului;
d)asigură repartizarea candidaţilor pe posturile vacante de consilier de probaţiune şi în funcţiile vacante de şef serviciu scoase la concurs;
e)asigură transmiterea către Serviciul resurse umane din cadrul Direcţiei Naţionale de Probaţiune a rezultatelor concursului;
f)îndeplineşte orice sarcini organizatorice necesare pentru buna desfăşurare a concursului.
Art. 10
Comisia de verificare a cunoştinţelor are următoarele atribuţii principale;
a)elaborează cel puţin 3 variante de subiecte pentru proba scrisă;
b)stabileşte baremul pentru testele-grilă, respectiv pentru fiecare subiect al probei scrise, în cazul concursului pentru ocuparea posturilor vacante de inspector de probaţiune;
c)stabileşte punctajul obţinut la testele-grilă de către candidaţi;
d)corectează lucrările candidaţilor şi stabileşte media notelor acordate candidaţilor de către fiecare membru al comisiei, în cazul concursului pentru ocuparea posturilor vacante de inspector de probaţiune;
e)reanalizează punctajul obţinut şi stabileşte nota finală, dacă există o diferenţă mai mare de un punct între notele acordate de membrii comisiei;
f)centralizează şi comunică în scris rezultatele etapei comisiei de organizare a concursului, în vederea afişării acestora.
Art. 11
Comisia de interviu are următoarele atribuţii principale:
a)stabileşte planul interviului şi baremul pentru interviu;
b)realizează interviul;
c)notează şi stabileşte media notelor acordate candidaţilor de către fiecare membru al comisiei;
d)reanalizează punctajul obţinut şi stabileşte nota finală, dacă există o diferenţă mai mare de un punct între notele acordate de membrii comisiei;
e)centralizează şi comunică în scris comisiei de organizare a concursului rezultatele interviului, în vederea afişării acestora.
Art. 12
Comisia de examinare a planurilor strategice are următoarele atribuţii principale:
a)stabileşte baremul pentru evaluarea planului strategic;
b)notează planul strategic susţinut şi stabileşte media notelor acordate candidaţilor de către fiecare membru al comisiei;
c)reanalizează punctajul obţinut şi stabileşte nota finală, dacă există o diferenţă mai mare de un punct între notele acordate de membrii comisiei;
d)centralizează şi comunică în scris rezultatele etapei comisiei de organizare a concursului, în vederea afişării acestora.
Art. 13
Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:
a)soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la rezultatul obţinut în urma selecţiei dosarelor;
b)soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la baremul de notare a testelor-grilă de la proba scrisă;
c)soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la punctajul obţinut la testele-grilă de la proba scrisă;
d)soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la rezultatul obţinut în urma probei scrise, în cazul concursului pentru ocuparea posturilor vacante de inspector de probaţiune;
e)soluţionează contestaţiile depuse de către candidaţi cu privire la rezultatul obţinut în urma interviului;
f)soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la rezultatul obţinut în urma susţinerii planului strategic;
g)centralizează şi comunică în scris comisiei de organizare a concursului rezultatele soluţionării contestaţiilor, în vederea afişării acestora.
Art. 14
(1)În cazul în care se constată, în urma soluţionării contestaţiilor, că există o diferenţă mat mare de un punct faţă de rezultatul obţinut iniţial de către candidat, nota finală va fi stabilită de către o comisie formată din 3 membri, după cum urmează: un membru din comisia de soluţionare a contestaţiilor, un membru din comisia care a evaluat proba contestată şi un alt membru, cu rol de arbitru, desemnat prin tragere la sorţi dintre membrii comisiilor ale căror rezultate nu fac obiectul contestaţiei.
(2)Comisia de arbitraj astfel constituită este numită prin ordin al ministrului justiţiei.
Art. 15
(1)Nu poate face parte din comisiile prevăzute la art. 8 alin. (1) persoana care se află în următoarele situaţii:
a)are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele patrimoniale ale sale ori ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării;
b)este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori cu un alt membru al comisiilor prevăzute la art. 8 alin. (1);
c)este sau urmează a fi, în situaţia ocupării funcţiei de şef serviciu pentru care se organizează concursul, direct subordonată ierarhic oricăruia dintre candidaţi.
(2)Fiecare membru al comisiei semnează o declaraţie pe propria răspundere în care precizează că:
a)nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (1);
b)va respecta confidenţialitatea lucrărilor comisiei şi a variantelor de subiecte ce vor fi elaborate.
Art. 16
(1)Membrii comisiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) şi la art. 14, persoana sau persoanele care realizează testarea psihologică, precum şi persoanele care vor asigura supravegherea desfăşurării etapei scrise vor fi retribuiţi pentru activitatea depusă, potrivit legii.
(2)Neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a responsabilităţilor de către persoanele menţionate la alin. (1) atrage neplata sau reducerea corespunzătoare a indemnizaţiei plătite pentru contribuţia la desfăşurarea concursului.
Art. 17
(1)Selecţia dosarelor depuse de candidaţi se va realiza în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii acestora, potrivit art. 4 alin. (2).
(2)Lista candidaţilor declaraţi admişi sau respinşi după selecţia dosarelor este publicată pe site-ul Ministerului Justiţiei.
(3)Candidaţii declaraţi respinşi în urma selecţiei dosarelor pot depune contestaţie la Direcţia Naţională de Probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei, personal sau prin e-mail, în termen de două zile lucrătoare de la afişarea listelor.
(4)Contestaţiile candidaţilor respinşi în urma selecţiei dosarelor sunt soluţionate în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3).
(5)Lista finală a candidaţilor declaraţi admişi după selecţia dosarelor, precum şi informaţiile cu privire la data, locul şi ora de susţinere a probei scrise prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) sunt publicate pe site-ul Ministerului Justiţiei în termenul prevăzut la alin. (4).
Art. 18
(1)Candidaţii pentru posturile de consilier de probaţiune şi inspector de probaţiune care au fost declaraţi admişi la proba selecţiei dosarelor susţin proba scrisă în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. b).
(2)Proba scrisă constă în susţinerea unui test-grilă care cuprinde 50 de întrebări, pentru fiecare răspuns corect acordându-se 2 puncte, care au ca echivalent 20 de sutimi în sistemul de notare de la 1 la 10.
(3)În cazul posturilor vacante de inspector de probaţiune, proba scrisă constă în elaborarea unei lucrări scrise.
(4)Intrarea candidaţilor în sălile de concurs se face pe baza listelor întocmite pentru fiecare sală şi a actului de identitate, cu o jumătate de oră înainte de începerea probei scrise. Pe listă se menţionează prezenţa fiecărui candidat.
(5)Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine concursul. Este interzisă deţinerea de către candidaţi, pe toată durata probei scrise, a oricăror surse de informare, a mijloacelor de comunicare la distanţă, a computerelor personale etc.
(6)În vederea elaborării lucrării scrise, candidaţii primesc o teză de concurs tipizată, având ştampila Direcţiei Naţionale de Probaţiune. Pentru candidaţii pentru posturile vacante de consilier de probaţiune această teză conţine testul-grilă, careva fi completat numai cu cerneală sau pix cu pastă de culoare neagră. Pentru lucrarea scrisă elaborată în cazul posturilor vacante de inspector de probaţiune se va folosi numai cerneală sau pix cu pastă de culoare albastră.
(7)Înainte de a se primi subiectele, candidaţii scriu numele şi prenumele pe colţul foii ce urmează să fie lipit, pe care se aplică ştampila Direcţiei Naţionale de Probaţiune şi semnătura preşedintelui comisiei de verificare a cunoştinţelor.
(8)Pe toată durata desfăşurării probei scrise, în sălile de concurs au acces numai membrii comisiilor de concurs, persoanele care supraveghează desfăşurarea probei şi, dacă este cazul, personalul medical.
(9)Timpul alocat pentru formularea răspunsurilor la întrebările din testele-grilă, respectiv pentru elaborarea lucrării scrise este de 3 ore. Candidaţii predau lucrările în funcţie de momentul finalizării lor sau la expirarea timpului stabilit pentru proba scrisă, iar responsabilul fiecărei săli de concurs întocmeşte un borderou care conţine semnătura candidaţilor, pe care îl predă, împreună cu lucrările, preşedintelui comisiei de organizare a concursului, printr-un proces-verbal. Pentru candidaţii la posturile de inspector borderoul cuprinde şi numărul de pagini al lucrărilor predate.
(10)Lucrarea se consideră predată de către candidat după verificarea stării acesteia de către responsabilul de sală şi după semnarea de către candidat în borderou.
(11)Pe toată durata desfăşurării probei scrise este interzisă părăsirea temporară a sălii de concurs de către candidaţi. În cazuri excepţionale, părăsirea temporară a sălii de concurs se poate face numai cu însoţirea unui supraveghetor.
(12)Pentru asigurarea ordinii în timpul concursului, membrii comisiei de verificare a cunoştinţelor sau persoanele care supraveghează desfăşurarea probei pot reaşeza candidaţii în sală.
(13)Orice fraudă sau încercare de fraudă dovedită se sancţionează prin eliminarea din concurs; în aceste cazuri, persoanele care supraveghează desfăşurarea probei îl sesizează de îndată pe preşedintele comisiei de verificare a cunoştinţelor, care întocmeşte un proces-verbal despre constatările făcute şi măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu menţiunea "fraudă".
Art. 19
(1)La finalizarea probei scrise baremul de evaluare şi notare a probei scrise se afişează la locaţia de desfăşurare a acesteia şi pe site-ul Ministerului Justiţiei. În termen de 24 de ore de la afişarea baremului de notare pentru testele-grilă, candidaţii pot face contestaţii la acesta, care se depun la Direcţia Naţională de Probaţiune personal sau prin e-mail. Contestaţiile la barem se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Soluţia se motivează în termen de 3 zile de la expirarea termenului pentru soluţionarea contestaţiilor. Baremul stabilit în urma soluţionării contestaţiilor se publică pe site-ul Ministerului Justiţiei.
(2)În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se anulează una sau mai multe întrebări din testul-grilă, punctajul corespunzător întrebărilor anulate se acordă tuturor candidaţilor.
(3)În ipoteza în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se apreciază că răspunsul corect la una dintre întrebări este altul decât cel indicat în barem, se corectează baremul şi se va acorda punctajul corespunzător întrebării respective numai candidaţilor care au indicat răspunsul corect stabilit prin baremul definitiv.
(4)În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se apreciază că răspunsul indicat ca fiind corect în baremul iniţial nu este singurul răspuns corect, punctajul corespunzător întrebării respective se acordă pentru oricare dintre variantele de răspuns stabilite ca fiind corecte prin baremul definitiv.
Art. 20
(1)Rezultatele probei scrise se afişează la sediul Direcţiei Naţionale de Probaţiune şi se publică pe site-ul Ministerului Justiţiei.
(2)Candidaţii pot contesta punctajul obţinut la proba scrisă prin depunerea unei contestaţii la Direcţia Naţională de Probaţiune, personal sau prin e-mail, în termen de două zile de la data publicării rezultatelor pe site-ui Ministerului Justiţiei.
(3)Contestaţiile se soluţionează în termen de 3 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2) pentru proba scrisă constând în test-grilă şi în termen de cel mult 10 zile lucrătoare pentru proba scrisă susţinută de candidaţii la posturile vacante de inspector de probaţiune. Nota astfel rezultată este definitivă, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 14.
(4)În situaţia prevăzută la art. 14, termenul prevăzut la alin. (2) se prelungeşte cu cel mult 5 zile lucrătoare.
Art. 21
(1)Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii pentru posturile vacante de consilier de probaţiune care au obţinut minimum 70 de puncte, echivalentul notei 7.
(2)În cazul concursului organizat în vederea ocupării posturilor vacante de inspector de probaţiune sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum nota 7.
Art. 22
Rezultatele finale ale probei scrise, precum şi informaţii referitoare la data, locul şi ora de susţinere a probei interviului prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) sunt publicate pe site-ul Ministerului Justiţiei în termenele prevăzute la art. 20 alin. (3) sau alin. (4), după caz.
Art. 23
(1)A treia etapă a concursului constă în susţinerea de către candidaţi a unui interviu, în vederea evaluării următoarelor dimensiuni: abilităţi, atitudini şi motivaţie.
(2)Pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de şef serviciu se aplică prevederile art. 5 alin. (2) lit. b).
(3)Comisia de interviu va acorda o notă fiecărui candidat. La finalizarea etapei, baremul se afişează pe site-ul Ministerului Justiţiei.
(4)Întrebările şi răspunsurile la interviu se înregistrează audio, iar înregistrările sunt utilizate exclusiv în cadrul concursului.
(5)Sunt declaraţi admişi la proba interviului candidaţii care au obţinut minimum nota 7. Rezultatele interviului sunt publicate pe site-ul Ministerului Justiţiei în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea etapei.
Art. 24
(1)Rezultatele interviului pot fi contestate în termen de două zile lucrătoare de la afişare. Contestaţia se depune, personal sau prin e-mail, la Direcţia Naţională de Probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei.
(2)Contestaţiile se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), iar rezultatele se publică pe site-ul Ministerului Justiţiei.
(3)Notarea comisiei de soluţionare a contestaţiilor stabileşte rezultatul final al probei interviului, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 14.
(4)În situaţia prevăzută la art. 14, termenul prevăzut la alin. (2) se prelungeşte cu cel mult 5 zile lucrătoare.
(5)Lista candidaţilor declaraţi admişi după proba interviului, notele obţinute, precum şi informaţiile cu privire la data, locul şi ora de desfăşurare a următoarei probe sunt publicate pe site-ul Ministerului Justiţiei în termenul prevăzut la alin. (2) şi (4).
Art. 25
(1)Candidaţii pentru funcţiile vacante de şef serviciu care au fost declaraţi admişi la proba interviului susţin oral un plan strategic privind dezvoltarea serviciului în cadrul căruia intenţionează să ocupe funcţia de conducere, întocmit în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2).
(2)Planul strategic se depune la Direcţia Naţională de Probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei în termen de cel mult 5 zile după afişarea rezultatelor la proba interviului, pe suport hârtie, purtând pe fiecare pagină semnătura candidatului.
(3)După finalizarea termenului de depunere a planului strategic, baremul după care se evaluează acesta se va afişa pe site-ul Ministerului Justiţiei.
(4)Susţinerea planului strategic de către candidaţi se înregistrează audio, înregistrarea fiind utilizată exclusiv în cadrul concursului.
(5)Sunt declaraţi admişi în urma susţinerii planului strategic candidaţii care au obţinut minimum nota 7. Rezultatele obţinute în urma susţinerii planului strategic sunt publicate pe site-ul Ministerului Justiţiei în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la finalizarea etapei.
(6)Rezultatele obţinute în urma susţinerii planului strategic pot fi contestate în termen de două zile lucrătoare de la afişare. Contestaţia se depune, personal sau prin e-mail, la Direcţia Naţională de Probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei.
(7)Contestaţiile se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (6).
(8)În situaţia prevăzută la art. 14, termenul prevăzut la alin. (7) se prelungeşte cu cel mult 5 zile lucrătoare.
(9)Lista candidaţilor declaraţi admişi în urma susţinerii planului strategic este publicată pe site-ul Ministerului Justiţiei în termenul prevăzut la alin. (7) sau, după caz, la alin. (8).
Art. 26
(1)Candidaţii pentru posturile vacante de consilier de probaţiune sau de inspector de probaţiune declaraţi admişi în urma probei interviului, precum şi candidaţii pentru funcţiile vacante de şef serviciu declaraţi admişi în urma susţinerii planului strategic sunt supuşi unei testări medicale şi psihologice cu caracter eliminatoriu.
(2)Rezultatele testării medicale şi psihologice se vor publica în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data finalizării examinării candidaţilor.
(3)Testarea medicală şi testarea psihologică a candidaţilor la posturile vacante de consilier de probaţiune, inspector de probaţiune şi funcţia de şef serviciu se vor realiza conform procedurilor elaborate în acest sens şi aprobate prin ordin al ministrului justiţiei.
Art. 27
(1)Fiecare probă va fi notată de la 0 la 10. Nu se acordă puncte din oficiu.
(2)Notele acordate la fiecare probă de concurs se trec în litere şi în cifre în borderoul de notare, care este semnat pe fiecare filă de membrii comisiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b)-e).
(3)Nota finală a fiecărei probe de concurs este media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b)-e).
(4)Nota finală a concursului este media aritmetică a notelor obţinute la proba interviului şi proba scrisă, în cazul susţinerii concursului pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probaţiune şi inspector de probaţiune, respectiv a notelor obţinute la proba interviului şi proba susţinerii planului strategic, pentru ocuparea funcţiilor vacante de şef serviciu.
Art. 28
(1)Media generală de promovare a concursului este de cel puţin 7.
(2)Candidaţii declaraţi admişi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probaţiune şi a funcţiilor vacante de şef serviciu vor fi repartizaţi pe posturi de către comisia prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. a), în cel mult 5 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor testării medicale şi psihologice.
(3)Repartizarea candidaţilor pe posturile vacante de consilier de probaţiune se va face în funcţie de:
a)numărul posturilor vacante;
b)nota finală obţinută;
c)opţiunile candidaţilor.
(4)Repartizarea candidaţilor pe funcţiile vacante de şef serviciu se va face în funcţie de criteriile prevăzute la alin. (3) lit. b) şi c).
(5)Departajarea candidaţilor cu note egale, care optează pentru posturile vacante de consilier de probaţiune din cadrul aceluiaşi serviciu sau pentru posturile vacante de inspector de probaţiune, se face întâi în funcţie de nota obţinută la proba scrisă, apoi în funcţie de nota obţinută la proba interviului.
(6)Departajarea candidaţilor cu note egale, care optează pentru funcţia vacantă de conducere din cadrul aceluiaşi serviciu, se realizează întâi în funcţie de nota obţinută la planul strategic, apoi în funcţie de nota obţinută la dimensiunea cunoştinţe în domeniul probaţiunii din cadrul interviului.
(7)Lista candidaţilor declaraţi admişi şi repartizaţi pe posturi va fi publicată pe site-ul Ministerului Justiţiei în termen de două zile de la finalizarea concursului.
(8)După ocuparea posturilor vacante, candidaţii declaraţi admişi care nu au avut posibilitatea să opteze pentru ocuparea unui post vacant vor fi înscrişi automat într-o listă de aşteptare, urmând ca procedura descrisă la alin. (3)-(6) să fie reluata în cazul vacantării sau suplimentării unor posturi din categoria celor pentru care au candidat, dacă această vacantare se produce într-un interval de 6 luni de la data publicării informaţiilor precizate la alin. (7).
(9)Prevederile alin. (8) nu se aplică în situaţia în care candidaţii au renunţat să îşi exprime opţiunea privind ocuparea unui post vacant.
Art. 29
Prin derogare de la prevederile art. 6, în cazul în care între data anunţării concursului şi data încheierii probelor de concurs se vacantează sau se suplimentează posturi, acestea pot fi ocupate de către candidaţi în condiţiile prezentului regulament.
Art. 30
(1)Candidaţii declaraţi admişi vor fi numiţi în funcţie prin ordin al ministrului justiţiei, emis în termen de cel mult 15 zile de la data afişării rezultatelor repartizării candidaţilor, pentru consilieri de probaţiune şi funcţiile de şef serviciu, respectiv de la data afişării rezultatelor finale privind ocuparea posturilor vacante de inspector de probaţiune.
(2)Candidaţii admişi în condiţiile prezentului regulament trebuie să se prezinte la post la data numirii în funcţie prin ordin al ministrului justiţiei.
(3)În cazul neprezentării la post în termenul stabilit, postul este declarat vacant. Direcţia Naţională de Probaţiune va comunica următorului candidat posibilitatea ocupării acestuia, în condiţiile prezentului regulament.
CAPITOLUL III: Dispoziţii finale
Art. 31
Lucrările scrise ale candidaţilor declaraţi admişi la concurs şi procesele-verbale privind rezultatele concursului sunt transmise Direcţiei Naţionale de Probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei pentru a fi incluse în dosarele profesionale ale candidaţilor. Dosarele de înscriere, procesele-verbale, lucrările scrise referitoare la ceilalţi candidaţi şi orice alte documente în legătură cu concursul se arhivează şi se păstrează la Direcţia Naţională de Probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 445 din data de 15 iunie 2016