ORDIN nr. 277 din 28 februarie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 241/2013 privind împuternicirea personalului direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti în vederea efectuării unor verificări cu privire la arieratele şi plăţile restante înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale
Având în vedere prevederile:
- art. 42 alin. (4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 1.257/2012 privind organizarea inspecţiilor şi stabilirea atribuţiilor generale în efectuarea acestora în vederea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv;
- Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.248/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (131) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi de modificare şi completare a Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009,
În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 241/2013 privind împuternicirea personalului direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti în vederea efectuării unor verificări cu privire la arieratele şi plăţile restante înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 21 februarie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 1 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1
(1) Se împuterniceşte personalul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti să efectueze verificări cu privire la arieratele şi plăţile restante înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale. Verificările vor viza următoarele:"
2.La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) Verificările prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se vor efectua până la data de 15 martie 2013, în cadrul acestora urmărindu-se şi respectarea prevederilor art. 14 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte existenţa prevederilor bugetare şi a surselor de finanţare la momentul angajării cheltuielilor."
3.La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Procesele-verbale de constatare se centralizează la nivelul direcţiei generale a finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, întocmindu-se «Situaţia centralizată privind rezultatele verificărilor efectuate cu privire la arieratele şi plăţile restante înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale», potrivit modelului prezentat în anexă, care se transmite până la data de 20 martie 2013 la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare."
4.Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXĂ: SITUAŢIA CENTRALIZATĂ privind rezultatele verificărilor efectuate cu privire la arieratele şi plăţile restante înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale
(- Anexa la Ordinul nr. 241/2013)
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului ............/Municipiului Bucureşti

Nr. crt.

Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială

Arierate la data de 31 ianuarie 2013
- mii lei -

Plăţi restante cu o vechime cuprinsă între 1 şi 90 de zile la data de 31 ianuarie 2013
- mii lei -

Nereguli constatate

Furnizori faţă de care UAT înregistrează arierate

Măsuri de reducere a arieratelor şi plăţilor restante

Denumire

CUI

Suma datorată de UAT - mii lei -

Obligaţii restante ale furnizorului aferente creanţelor fiscale administrate de ANAF, la 28 februarie 2013*)
- mii lei -

1.

         

2.

         

3.

         
          
          
          
          
          
          
          
__
*) Se completează pe baza informaţiilor din evidenţa pe plătitori existentă la direcţia generală a finanţelor publice a judeţului şi a municipiului Bucureşti.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 119 din data de 4 martie 2013