ORDIN nr. 1612 din 23 septembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.415/3.399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial "Mediu" 2007-2013
Văzând Referatul de aprobare nr. 4.863 din 23 septembrie 2014,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 13 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, precum şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului şi schimbărilor climatice, ministrul finanţelor publice şi ministrul fondurilor europene emit următorul ordin;
Art. I
Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.415/3.399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial "Mediu" 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 din 20 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 1 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:
"a1) axa prioritară 1A «Finanţarea elaborării portofoliului de proiecte din sectorul de apă/apă uzată aferent următoarei perioade de programare»;"
2.La anexa nr. 1, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"3. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului, care cuprind cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: alimentarea cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale şi alţi combustibili tehnologici, agent termic, energie electrică, aer comprimat tehnologic şi instrumental, telecomunicaţii, drumuri de acces şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi."
3.La anexa nr. 1 punctul 4, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) cheltuieli pentru studii de teren care cuprind cheltuieli pentru studii geotehnice, geochimice, geologice, geofizice, hidrologice, hidrogeologice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenurilor pe care se amplasează obiectivul de investiţie, precum şi alte studii necesare proiectului şi solicitate de instituţiile abilitate;"
4.La anexa nr. 1 punctul 6 litera a), după subpunctul (ii) se introduce un nou subpunct, subpunctul (iii), cu următorul cuprins:
"(iii) cheltuieli cu măsurile privind securitatea şi sănătatea ocupaţională, inclusiv cheltuieli cu responsabilul cu sănătatea şi securitatea ocupaţională."
5.La anexa nr. 1 punctul 11, după litera b) se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:
"Cheltuielile prevăzute la lit. a) şi b) prevăd şi organizarea de evenimente, precum seminare, conferinţe, sesiuni de informare sau alte tipuri de evenimente, care includ cheltuieli cu cazarea şi transportul participanţilor/invitaţilor, indiferent de cetăţenia acestora, închirierea sălilor necesare, asigurarea echipamentelor pentru proiecţie, asigurarea traducerii simultane şi a echipamentelor aferente, tipărirea şi multiplicarea materialelor, asigurarea serviciilor necesare organizării pauzelor, asigurarea transportului de echipamente, precum şi orice alte cheltuieli necesare desfăşurării acţiunilor respective;"
6.La anexa nr. 2 punctul 1, literele b), c), e), g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"b) lucrări pentru construcţia, reabilitarea, extinderea, modernizarea aducţiunilor, reţelei de alimentare şi distribuţie a apei potabile, a staţiilor de pompare şi repompare a apei, a branşamentelor, inclusiv în cazul în care acestea se realizează pe terenuri proprietate privată prin exercitarea dreptului de trecere pentru utilităţi, în baza prevederilor art. 621 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare (Codul civil):
c) lucrări pentru construcţia, reabilitarea, extinderea, modernizarea reţelelor de canalizare a apei uzate, a staţiilor de pompare, a racordurilor, inclusiv în cazul în care acestea se realizează pe terenuri proprietate privată prin exercitarea dreptului de trecere pentru utilităţi, în baza prevederilor art. 621 din Codul civil;
................
e) lucrări pentru construcţia, reabilitarea, extinderea, modernizarea facilităţilor de tratare şi depozitare temporară a nămolului din staţiile de tratare şi de epurare;
g) lucrări de demolare şi lucrări aferente drumurilor publice, atunci când sunt determinate de investiţii în infrastructura de apă, cu condiţia să fie necesare ca rezultat al lucrărilor de excavare a drumului;
..............
h) lucrări de execuţie, reabilitare, extindere, modernizare a sistemelor de monitorizare complexe, inclusiv măsuri de contorizare a consumului de apă în reţeaua publică, cercetarea şi evaluarea calităţii şi cantităţii apelor de suprafaţă şi subterane, inclusiv achiziţia echipamentelor de laborator, a echipamentelor de monitorizare şi de detectare a pierderilor, inclusiv sisteme de tip SCADA şi GIS şi sistemele informatice aferente acestora, precum şi a echipamentelor de întreţinere a sistemelor sau alte cheltuieli de aceeaşi natură."
7.La anexa nr. 2, punctul 2.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"2.2. cheltuieli cu salariile pentru personalul beneficiarului implicat în managementul operaţiunii, în procent de maximum 0,5% din valoarea investiţiei de bază aprobată iniţial, pe baza documentelor justificative, pentru operaţiunile derulate prin POS «Mediu», în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare."
8.La anexa nr. 3 punctul 1.1, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"f) achiziţia şi/sau instalarea echipamentelor de monitorizare şi laborator, inclusiv sisteme tip SCADA şi sistemele informatice aferente acestora."
9.La anexa nr. 3, punctul 1.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"1.3. activităţilor specifice reabilitării siturilor contaminate istoric, inclusiv abandonării sondelor (atât în adâncime, cât şi la suprafaţă) şi reabilitării zonelor miniere, în vederea reabilitării şi ecologizării terenurilor contaminate, inclusiv eliminarea/depozitarea conformă a materialelor rezultate din implementarea acestor activităţi;"
10.La anexa nr. 3, punctul 2.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"2.2. cheltuieli cu salariile pentru personalul beneficiarului implicat în managementul operaţiunii, în procent de maximum 0,5% din valoarea investiţiei de bază aprobată iniţial, pe baza documentelor justificative, pentru operaţiunile derulate prin POS «Mediu», în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;"
11.La anexa nr. 3, după punctul 2.2 se introduce un nou punct, punctul 2.3, cu următorul cuprins:
"2.3. cheltuieli pentru managementul investiţiei şi/sau administrarea contractelor aferente execuţiei contractelor de reabilitare şi ecologizare a terenurilor contaminate, inclusiv de abandonare a sondelor şi reabilitare a zonelor miniere, în cazul în care acestea nu au fost incluse în nicio altă categorie de cheltuieli."
12.La anexa nr. 4, literele a) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) construcţiile şi instalaţiile, echipamentele şi utilajele tehnologice care conduc la reducerea emisiilor de poluanţi în atmosferă şi creşterea eficienţei energetice, inclusiv cele destinate înlocuirii unei părţi a combustibilului tradiţional cu deşeuri combustibile, cu emisii mai puţin poluante şi cale de conectare la reţeaua electrică, precum staţii de transformare, conexiuni şi alte echipamente similare;
.................
f) echipamentele de monitorizare şi de detectare a pierderilor, inclusiv sisteme tip SCADA şi sistemele informatice aferente acestora;"
13.La anexa nr. 5 punctul 2.6, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"e) cheltuieli pentru instruirea personalului implicat în managementul ariilor naturale protejate, inclusiv al siturilor Natura 2000, care includ cheltuieli cu onorariile, cazarea şi transportul lectorilor, indiferent de cetăţenia acestora, închirierea sălilor necesare, asigurarea echipamentelor pentru proiecţie, asigurarea traducerii simultane şi a echipamentelor aferente, tipărirea şi multiplicarea materialelor, asigurarea transportului şi a cazării participanţilor, asigurarea serviciilor necesare organizării pauzelor, asigurarea transportului de echipamente, precum şi orice alte cheltuieli necesare desfăşurării acţiunilor respective;"
14.La anexa nr. 5, punctul 2.7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"2.7. cheltuieli generale de administraţie aferente desfăşurării activităţii personalului implicat în managementul proiectului de la nivelul beneficiarului sunt următoarele:
a)cheltuieli pentru apă şi canalizare;
b)cheltuieli cu servicii de salubrizare;
c)cheltuieli cu energia electrică;
d)cheltuieli cu energia termică şi/sau gaze naturale;
e)cheltuieli pentru telefoane, fax, internet şi poştă;
f)cheltuieli cu închirierea de spaţii;
g)cheltuieli pentru întreţinerea spaţiilor;
h)cheltuieli cu carburanţii pentru mijloacele de transport;
i)cheltuieli cu consumabilele, în limita a maximum 2.000 euro/an.
Cheltuielile generale de administraţie sunt eligibile dacă respectă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
a)în limita a maximum 0,2% din valoarea totală eligibilă a proiectului aprobată iniţial, pentru proiectele cu o valoare totală eligibilă mai mare decât echivalentul în lei a 25 milioane euro;
b)în limita a maximum 1 % din valoarea totală eligibilă a proiectului aprobată iniţial, pentru proiectele cu o valoare totală eligibilă cuprinsă între echivalentul în lei a 5-25 milioane euro;
c)în limita a maximum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului aprobată iniţial, pentru proiectele cu o valoare totală eligibilă mai mică decât echivalentul în lei a 5 milioane euro;
d)în limita a maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului aprobată iniţial, pentru proiectele cu o valoare totală eligibilă mai mică decât echivalentul în lei a 1 milion euro.
Metoda de calcul folosită pentru calculul pro ratei pentru decontarea cheltuielilor generale de administraţie se va stabili de către autoritatea de management şi se va ataşa în anexa la contractul de finanţare;"
15.La anexa nr. 5, punctul 2.8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"2.8. cheltuielile cu salariile, inclusiv contribuţiile salariale suportate de către angajat şi angajator pentru personalul încadrat la nivelul beneficiarului/partenerului şi implicat în managementul proiectului, indiferent dacă personalul este contractual sau încadrat pe funcţie publică, ce se stabilesc raportat la valoarea totală eligibilă a proiectului aprobată iniţial, precum şi cheltuielile cu salariile, inclusiv contribuţiile salariale suportate de către angajat şi angajator pentru personalul încadrat la nivelul beneficiarului/partenerului şi implicat în implementarea proiectului, indiferent dacă personalul este contractual sau încadrat pe funcţie publică.
Nivelul salarizării se stabileşte astfel:
a)pentru personalul încadrat pe funcţia publică, nivelul salariului respectă prevederile legale în vigoare aplicabile funcţionarilor publici;
b)pentru personalul contractual, nivelul salariului se stabileşte prin Ghidul solicitantului pentru axa prioritară 4 POS «Mediu» - «Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii».
Cheltuielile cu salariile prevăzute la primul paragraf se decontează conform actului juridic de încadrare şi proporţional cu procentul prevăzut în fişa postului/foaia de prezenţă aferent atribuţiilor specifice implementării proiectului."
16.La anexa nr. 6 punctul 1.1, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) lucrări de reabilitare a sistemului de comunicaţii radio (voce-date), sisteme de alarmare în aval de baraje, sisteme de previzionare a riscurilor naturale;"
17.La anexa nr. 6 punctul 2.3, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
"c) cheltuieli pentru servicii de consultanţă în vederea îmbunătăţirii capacităţii instituţionale a beneficiarilor."
18.La anexa nr. 6, după punctul 2.3 se introduc două noi puncte, punctele 2.4 şi 2.5, cu următorul cuprins:
"2.4. Cheltuielile cu salariile pentru personalul beneficiarului implicat în managementul operaţiunii sunt eligibile în procent de maximum 0,5% din valoarea investiţiei de bază aprobată iniţial, pe baza documentelor justificative, pentru operaţiunile derulate prin POS «Mediu», în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
2.5. Cheltuielile efectuate de personalul încadrat la nivelul beneficiarului implicat în managementul operaţiunii cu ocazia deplasărilor, pentru transport, cazare şi diurnă, sunt considerate eligibile dacă se justifică efectuarea acestora în scopul proiectului, dacă sunt susţinute de documente justificative şi dacă sunt efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în limitele stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare."
19.La anexa nr. 7, după punctul 1.3 se introduce un nou punct, punctul 1.4, cu următorul cuprins:
"1.4. cheltuieli cu servicii medicale pentru controlul medical periodic al angajaţilor Direcţiei generale AM POS Mediu reglementat de legislaţia naţională în vigoare."
20.La anexa nr. 7 punctul 2, după punctul 2.14 se introduce un nou punct, punctul 2.15, cu următorul cuprins:
"2.15. cheltuieli cu arhivarea şi depozitarea documentelor."
21.La anexa nr. 7 punctul 4, după litera m) se introduc două noi litere, literele n) şi o), cu următorul cuprins:
"n) cheltuieli pentru asigurarea apei de consum;
o) cheltuieli cu servicii de administrare a spaţiilor, inclusiv servicii de evaluare/asigurare a securităţii spaţiilor."
22.La anexa nr. 7 punctul 5, litera a) se modifică şi va avea următorul conţinut:
"a) achiziţionarea şi închirierea de spaţii şi mobilier;"
23.La anexa nr. 7 punctul 5, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul conţinut:
"e) achiziţionarea de mijloace de transport."
Art. II
Orice cheltuială solicitată la rambursare din Programul operaţional sectorial "Mediu" 2007-2013 după intrarea în vigoare a prezentului ordin va fi analizată conform prevederilor acestuia.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului

şi schimbărilor climatice,

Mihail Fâcă,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 783 din data de 28 octombrie 2014