DECIZIE nr. 1219 din 13 iunie 2016 privind menţinerea interzicerii temporare a exercitării activităţii de asigurare şi stabilirea unor măsuri în sarcina Societăţii de Asigurare-Reasigurare LIG Insurance - S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, identificată cu CIF 31588130 şi contul bancar RO83TREZ7005025XXX007370, deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, reprezentată legal prin domnul Mişu Negriţoiu, în calitate de preşedinte, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 3 lit. d), art. 6 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile Deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 209 din 10 februarie 2015 privind sancţionarea cu amendă şi interzicerea temporară a activităţii de asigurare, precum şi stabilirea unor măsuri în sarcina Societăţii de Asigurare-Reasigurare LIG Insurance - S.A.,
în baza hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară adoptate în şedinţa din data de 9 iunie 2016, conform dispoziţiilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului inopinat efectuat la Societatea de Asigurare-Reasigurare LIG Insurance - S.A., s-a dispus menţinerea interzicerii temporare a exercitării activităţii de asigurare şi stabilirea unor măsuri în sarcina Societăţii de Asigurare-Reasigurare LIG Insurance - S.A., cu sediul în str. Andrei Mureşanu nr. 14, Bucureşti, sectorul 1, J40/21751/19.08.1992, C.U.I. 2626923, RA-046 din 10 aprilie 2003, autorizată prin Decizia nr. 11 din 23 octombrie 2001, reprezentată de doamna Maria Petrescu - persoană semnificativă/director general, aprobată de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 1.230 din 12 iunie 2015,
a constatat următoarele:
1.Expunerea netă a Societăţii de Asigurare-Reasigurare LIG Insurance - S.A. a depăşit limitele de toleranţă la risc aşa cum au fost estimate pentru anul 2015, prin profilul de risc, aspect din care rezultă că deficienţa constatată la pct. 4 din Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 209 din 10 februarie 2015 nu a fost remediată, menţinându-se astfel încălcările prevederilor art. 20 şi 23 din Normele privind principiile de organizare a unui sistem de control intern şi management al riscurilor, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern la asigurători/reasigurători, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, fapt ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.
2.În condiţiile în care, din verificarea fişierelor tip MS Excel utilizate de societate pentru încheierea exerciţiului financiar 2015, nu au fost identificate proceduri de validare şi control incluse în codul aplicaţiei respective şi nici proceduri de verificare a modului de procesare a tranzacţiilor şi efectuării operaţiunilor, aspect din care rezultă că deficienţa constatată la pct. 11 din Decizia nr. 209 din 10 februarie 2015 nu a fost remediată, menţinându-se astfel încălcarea prevederilor art. 7 alin. (4) din Normele privind principiile de organizare a unui sistem de control intern şi management al riscurilor, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern la asigurători/reasigurători, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, faptă ce constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
3.Prin faptul că Societatea de Asigurare-Reasigurare LIG Insurance - S.A. nu a constituit rezervele de daună avizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi, respectiv, cu normele interne ale societăţii, aspect din care rezultă că deficienţa constatată la pct. 17 din Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 209 din 10 februarie 2015 nu a fost remediată, menţinându-se astfel încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1)-(51), art. 1 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) din Normele privind metodologia de calcul şi evidenţă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2003, coroborat cu dispoziţiile art. 21 alin. (1) lit. b) şi alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, fapte ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi h) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
4.Pentru activitatea de asigurări generale, activele admise (111.306.523 RON) să acopere obligaţiile asumate (161.320.768 RON) de Societatea de Asigurare-Reasigurare LIG Insurance - S.A. la data de 31 decembrie 2015 înregistrează un deficit de 50.014.245 RON între rezervele tehnice brute ajustate şi activele admise ajustate, aspect din care rezultă că deficienţa constatată la pct. 22 din Decizia nr. 209 din 10 februarie 2015 nu a fost remediată, menţinându-se astfel încălcarea prevederilor pct. 3 din anexa nr. 2 la Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, fapt ce constituie contravenţie potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. (2) lit. a) din lege.
Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,
Autoritatea de Supraveghere Financiară decide:
Art. 1
În conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se menţine interzicerea temporară a exercitării activităţii de asigurare dispusă în conformitate cu art. 39 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, prin Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 209 din 10 februarie 2015, pe o perioadă de 3 luni de la data emiterii prezentei decizii pentru Societatea de Asigurare-Reasigurare LIG Insurance - S.A., cu sediul în str. Andrei Mureşanu nr. 14, Bucureşti, sectorul 1, J40/21751/19.08.1992, C.U.I. 2626923, RA-046/10.04.2003, autorizată prin Decizia nr. 11 din 23 octombrie 2001, reprezentată de doamna Maria Petrescu - persoană semnificativă/director general, aprobată de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 1.230 din 12 iunie 2015.
Art. 2
În conformitate cu prevederile art. 5 lit. k) din Legea nr. 32/2000 şi art. 3 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă nr. 93/2012 se stabileşte în sarcina Societăţii de Asigurare-Reasigurare LIG Insurance - S.A. obligaţia ca prin reprezentanţii săi legali şi/sau persoanele care deţin funcţii-cheie ori alte funcţii critice, în termen de 30 de zile de la primirea prezentei decizii, să ducă la îndeplinire următoarele măsuri:
- să inventarieze contragaranţiile constituite în vederea garantării sumelor asigurate pentru poliţele necondiţionate încheiate pentru clasa 15 şi înregistrarea contravalorii acestora extracontabil;
- să inventarieze dosarele de daună, înregistrate în evidenţe la data de 30 aprilie 2016, în vederea evaluării daunelor reale şi a restabilirii obligaţiilor faţă de creditorii de asigurări şi evaluarea, cu ocazia inventarierii, a rezervei de daună avizată, precum şi recalcularea rezervei de daună neavizată, pe categorii de asigurări.
Art. 3
(1)Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 485 din data de 29 iunie 2016