Având în vedere prevederile art. 99 lit. b) şi c), precum şi art. 124 alin (1) lit. e) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. 1
Art. 2
(1)Pentru luna ianuarie 2015, furnizorii de gaze naturale şi producătorii de energie termică prevăzuţi la art. 15 alin. (1) din metodologie transmit informaţiile prevăzute la art. 15 alin. (2) din metodologie în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul propriu de către Direcţia Operator Piaţă Gaze Naturale din cadrul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş şi cantităţile prevăzute la art. 7 alin. (1) din metodologie.
(2)Pentru luna ianuarie 2015, cantităţile prevăzute la art. 8 şi 11 din metodologie se determină de către Direcţia Operator Piaţă Gaze Naturale din cadrul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş şi se afişează pe site-ul propriu, împreună cu situaţia centralizată a informaţiilor prevăzute la art. 15 din metodologie, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea cantităţii prevăzute la art. 7 alin. (1) din metodologie.
Art. 3
Producătorii de gaze naturale, operatorii economici afiliaţi producătorilor, furnizorii de gaze naturale care asigură în mod direct acoperirea consumului clienţilor casnici şi producătorilor de energie termică pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei sau furnizorii mandataţi de către aceştia, producătorii de energie termică, operatorii de înmagazinare şi Direcţia Operator Piaţă Gaze Naturale din cadrul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.
Art. 4
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin de către operatorii economici din sectorul gazelor naturale şi de către producătorii de energie termică atrage sancţionarea acestora în condiţiile prevăzute de Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2013 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a cantităţilor de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie necesare acoperirii consumului pe piaţa reglementată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 25 aprilie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 941 din data de 22 decembrie 2014