DECIZIE nr. 86 din 21 ianuarie 2015 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii TINEEA Broker de Asigurare - S.R.L.
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, consemnată în extrasul Procesului-verbal al şedinţei din data de 4 decembrie 2014, în cadrul căreia a fost analizat Referatul de constatare nr. 7.098 din 19 noiembrie 2014, privind propunerea de sancţionare a brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare care nu au respectat prevederile legale privind forma, conţinutul şi termenul de transmitere a raportărilor periodice la Autoritatea de Supraveghere Financiară, întocmit în baza prevederilor art. 381 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, la Societatea TINEEA Broker de Asigurare-S.R.L., cu sediul social în localitatea Ploieşti, str. Duca Vodă nr. 23, judeţul Prahova, înmatriculată la registrul comerţului cu numărul J25/146/23.04.2013, cod unic de înregistrare 31549786, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-755, reprezentată legal prin dl Borcean Constantin, în calitate de conducător executiv,
a constatat următoarele:
Societatea nu a transmis la Autoritatea de Supraveghere Financiară raportările periodice semestriale şi trimestriale:
- nu a transmis raportările aferente trimestrului II/2014 în format letric şi în format electronic;
- nu a transmis raportările contabile aferente semestrului I/2014 în format letric şi în format electronic.
Au fost încălcate astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3), art. 3 pct. II şi pct. III lit. a)-d) din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare, cu prevederile pct. II alin. (3), pct. IV alin. (1) lit. a), pct. V alin. (1) din Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a societăţilor din domeniul asigurărilor, pus în aplicare prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 18/2014.
Faptele constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), m2) şi m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
De la data obţinerii autorizaţiei de funcţionare conform Deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 974/2013 şi până la data de 30 iunie 2014 brokerul nu a desfăşurat activitatea specifică de brokeraj conform declaraţiilor transmise la Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Conform prevederilor art. 35 alin. (7) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, "7. Autorizaţia acordată unui broker de asigurare şi/sau de reasigurare poate fi retrasă de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în cazul în care: [...] c) nu a început să desfăşoare activitatea de broker de asigurare şi/sau de reasigurare în termen de 6 luni de la data eliberării autorizaţiei;".
Fapta constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), m2) şi m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:
Art. 1
(1)În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) lit. k), ale art. 35 alin. (7) lit. c), d) şi art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea TINEEA Broker de Asigurare - S.R.L., cu sediul social în Ploieşti, str. Duca Vodă, nr. 23, judeţul Prahova, înmatriculată la registrul comerţului cu numărul J25/146/23.04.2013, cod unic de înregistrare 31549786, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-755.
(2)După data retragerii autorizaţiei de funcţionare, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Societatea TINEEA Broker de Asigurare - S.R.L. are obligaţia să îşi notifice clienţii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele de asigurare direct la asigurători.
(4)Societatea TINEEA Broker de Asigurare - S.R.L. răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contracte, anterior comunicării prezentei decizii.
Art. 2
(1)Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate fi sesizată Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, măsura dispusă, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Cornel Gheorghe Coca Constantinescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 86 din data de 2 februarie 2015