ORDIN nr. 219 din 28 septembrie 2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu
Văzând Referatul Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 69.268 din 28 septembrie 2012,
În temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. I
- Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 27 aprilie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Reducerile şi excluderile nu se aplică pentru:
a) cazurile în care, din cauza efectelor unor circumstanţe naturale asupra turmei, solicitantul nu îşi poate respecta angajamentul de a păstra animalele pentru care solicită prima pe cap de animal până la data de 20 august 2012, cu condiţia să fi informat în scris în acest sens centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea oricărei reduceri a numărului de animale solicitat în cerere.
Circumstanţele naturale sunt următoarele:
- moartea unui animal ca urmare a unei boli;
- moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care solicitantul nu poate fi considerat responsabil;
b) animalele identificate cu un singur mijloc de identificare, pentru care beneficiarul a făcut dovada demersurilor întreprinse privind achiziţionarea celui de-al doilea mijloc de identificare, respectiv: lista cu numerele de identificare avizată de medicul de liberă practică împuternicit/nota de comandă către furnizorul de crotalii/răspunsul furnizorului în care este comunicat termenul de livrare/factura fiscală/factura de avans însoţită de lista cu numerele de identificare comandate furnizorului de crotalii, alte documente justificative, după caz."
2.La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în data de 15 octombrie 2012, situaţia centralizatoare cu efectivele eligibile la plata primelor pentru anul 2012, în vederea stabilirii cuantumului primei pe cap de animal."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 678 din data de 28 septembrie 2012