DECIZIE nr. 141 din 10 martie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 114 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Augustin Zegrean

- preşedinte

Valer Dorneanu

- judecător

Petre Lăzăroiu

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Mona-Maria Pivniceru

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Simona-Maya Teodoroiu

- judecător

Tudorel Toader

- judecător

Ingrid Alina Tudora

- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.
1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 114 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Peter Pop în Dosarul nr. 530/83/2015 al Tribunalului Satu Mare - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.292D/2015.
2. La apelul nominal răspunde, pentru autorul excepţiei de neconstituţionalitate, avocatul Viorel Vasile Vaşvari, cu împuternicire avocaţială depusă la dosar. Lipseşte partea Inspectoratul de Poliţie Judeţean Satu Mare. Procedura de citare a fost legal îndeplinită.
3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul avocatului prezent, care solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate. În esenţă, acesta susţine că nu se poate reţine existenţa unei legături de cauzalitate dintre fapta penală săvârşită şi sancţiunea administrativă adoptată de către Inspectoratul de Poliţie, prin anularea permisului de conducere. Arată că, de la data săvârşirii faptei penale şi până la data condamnării definitive, autorul excepţie a obţinut permisul de conducere, deci nu a făcut altceva decât să respecte legea şi să obţină permisul de conducere necesar pentru a putea circula în condiţii legale pe drumurile publice. Ca atare, consideră ca fiind neconstituţională reglementarea prin care s-a dispus sancţionarea acestei atitudini de normalitate, prin care reclamantul a înţeles să respecte dispoziţiile legale ce impun deţinerea unui permis de conducere în momentul în care o persoană se urcă la volanul unui autoturism. Depune note scrise la dosar.
4. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, apreciind că soluţia legislativă criticată este în acord cu dispoziţiile constituţionale invocate. Arată că sancţiunea stabilită prin reglementarea legală criticată este dispusă pentru infracţiuni care au legătură cu regimul circulaţiei pe drumurile publice, această măsură legală regăsindu-se, de altfel, şi în legislaţia altor state.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
5. Prin Încheierea civilă nr. 414/CA din 10 iunie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 530/83/2015, Tribunalul Satu Mare - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 114 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Pop Peter într-o cauză având ca obiect anularea unui act administrativ, respectiv a Dispoziţiei nr. 17039 din 12 ianuarie 2015, prin care s-a dispus anularea permisului de conducere al acestuia.
6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine că prevederile legale criticate, în temeiul cărora s-a dispus măsura administrativă de anulare a permisului său de conducere, sunt neconstituţionale prin raportare la art. 53 din Constituţia României. În acest context, arată că a fost implicat într-o anchetă pentru o faptă prevăzută de legislaţia penală rutieră, şi anume a săvârşit infracţiunea prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, aceea de a conduce pe drumurile publice fără permis de conducere, însă faţă de această împrejurare s-a stabilit o pedeapsă în cadrul procesului penal demarat împotriva sa. Apreciază că măsura administrativă de anulare a permisului de conducere, obţinut în mod legal, este o măsură care nu are nicio legătură directă cu fapta penală săvârşită şi nu este proporţională cu situaţia care a determinat-o, fiind o măsură excesivă şi abuzivă, ce aduce atingere unui drept obţinut ulterior săvârşirii faptei penale.
7. Tribunalul Satu Mare - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal apreciază că prevederile art. 114 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 sunt constituţionale, deoarece anularea permisului de conducere intervine doar în condiţiile şi situaţiile enumerate expres şi limitativ de textul legal criticat şi reprezintă, de principiu, consecinţa condamnării titularului său, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru fapte sau infracţiuni care se află în legătură de cauzalitate directă cu nerespectarea regimului circulaţiei pe drumurile publice sau a altor norme legale. În opinia instanţei de judecată, această legătură determinantă justifică aplicarea măsurii ulterioare constând în anularea permisului de conducere. În consecinţă, apreciază că se impune respingerea excepţiei de neconstituţionalitate.
8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
9. Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 114 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice sunt constituţionale. Arată, astfel, că anularea permisului de conducere este dispusă ca urmare a condamnării, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru fapte sau infracţiuni care se află în legătură de cauzalitate directă cu nerespectarea regimului circulaţiei pe drumurile publice. Anularea permisului de conducere apare ca o măsură administrativă stabilită de legiuitor şi este consecinţa efectelor juridice produse de hotărârea judecătorească de condamnare, aşa încât nu se poate reţine încălcarea art. 53 din Constituţie.
10. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În esenţă, arată că anularea permisului de conducere este consecinţa condamnării titularului printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea unor infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice. În susţinerea punctului său de vedere, Guvernul invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, prin care s-a statuat că este justificată stabilirea de către legiuitor a unor reguli referitoare la circulaţia pe drumurile publice, inclusiv în ceea ce priveşte anularea permisului de conducere.
11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 114 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare. Curtea reţine că lit. f) a fost introdusă în cuprinsul art. 114 alin. (1) prin art. I pct. 56 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2007. Art. 114 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 prevede că "Anularea permisului de conducere se dispune în următoarele cazuri: [...]
f) permisul de conducere a fost obţinut în perioada în care titularul era cercetat sau judecat în cadrul unui proces penal pentru săvârşirea unei infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice, atunci când acesta a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă."
14. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că aceste prevederi contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 53, referitoare la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.
15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că autorul acesteia realizează un examen de proporţionalitate a măsurii prevăzute de textul de lege criticat, prin raportare la dispoziţiile art. 53 din Constituţie, care reglementează condiţiile restrângerii exerciţiului unor drepturi sau libertăţi, fără a preciza însă care este dreptul sau libertatea al căror exerciţiu ar fi restrâns prin măsura în cauză, învederând doar că măsura anulării permisului de conducere este excesivă şi nu poate fi considerată proporţională cu situaţia care a determinat-o.
16. În contextul criticii astfel formulate, în jurisprudenţa sa, Curtea a reţinut că domeniul de aplicare al art. 53 din Constituţie este circumscris restrângerii exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi prevăzute de Legea fundamentală, iar nu restrângerii exerciţiului oricărui drept subiectiv, chiar dacă el izvorăşte dintrun act normativ. Astfel, Curtea a subliniat, în mod constant, că invocarea normelor constituţionale referitoare la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi nu poate fi reţinută dacă nu s-a constatat încălcarea vreunei prevederi constituţionale care consacră drepturi sau libertăţi fundamentale.
17. Întrucât, în cauză, autorul excepţiei de neconstituţionalitate nu realizează examenul de proporţionalitate prin raportare la un drept fundamental al cărui exerciţiu ar fi îngrădit prin măsura anulării permisului de conducere, ci se limitează numai la a invoca încălcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 53, Curtea nu se poate substitui autorului excepţiei pentru a proceda la completarea motivării acesteia, întrucât, potrivit art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, "Sesizările trebuie [...] motivate". Prin urmare, excepţia de neconstituţionalitate, astfel cum a fost formulată, urmează să fie respinsă ca inadmisibilă.
18. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 114 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Peter Pop în Dosarul nr. 530/83/2015 al Tribunalului Satu Mare - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.
Definitivă şi general obligatorie.
Decizia se comunică Tribunalului Satu Mare - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunţată în şedinţa din data de 10 martie 2016.
-****-

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 395 din data de 24 mai 2016