DECIZIE nr. 10 din 27 ianuarie 2014 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a procesului-verbal privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor - OPERA SCRISĂ.RO, prin vot liber exprimat, drept colector unic al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie
Ţinând cont de Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RG II/550 din 27 ianuarie 2014,
în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) şi ale art. 1071 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea arbitrală nr. 1 din 9 februarie 2012 care a stabilit forma finală a Metodologiei privind lista aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată şi cuantumul acesteia şi Hotărârea arbitrală nr. 2 din 22 februarie 2012 care a stabilit forma finală a Metodologiei privind cuantumul remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru coli de hârtie format A4,
în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,
directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.
Articol unic
Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, procesul-verbal privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor - OPERA SCRISĂ.RO, prin vot liber exprimat, drept colector unic al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
-****-

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Adriana Donţu

ANEXĂ: PROCES-VERBAL încheiat azi, 17.01.2014, la sediul VISARTA - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale din Bucureşti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sectorul 5
Între:
1.VISARTA - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, cu sediul în Bucureşti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sectorul 5, CIF 12868185, cont IBAN RO 28RNCB0072049696560001 BCR Sucursala Şerban Vodă, reprezentată legal prin director executiv Gheorghe Voican;
2.OPERA SCRISĂ.RO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, cu sediul în Bucureşti, str. C A. Rosetti nr. 2-4, et. 1, corp Boema, în incita Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I", sectorul 1, CIF 29976688, cont IBAN RO89BRDE441SV17987484410 BRD Agenţia Pache Protopopescu, reprezentată legal prin domnul Alexandru Şelari, în calitate de administrator general;
3.COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, cu sediul în Bucureşti, str. Paleologu nr. 5A, et. 3, ap. 3, sectorul 2, CIF RO2787628, cont: cod IBAN RO44RNCB0072000683110001 deschis la BCR, filiala sectorul 1 Bucureşti, reprezentată legal prin doamna administrator general Guiu Rodica,
în conformitate cu prevederile art. 1071 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, pentru desemnarea prin vot a colectorului unic al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie conform metodologiei în vigoare şi a Convocării prealabile semnate de COPYRO, VISARTA şi OPERA SCRISĂ.RO (organisme de gestiune colectivă beneficiare) nr. 4/10.01.2014, stabilită pentru data de 17.01.2014, ora 13,00 (ca a doua convocare), la sediul VISARTA - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, cu sediul în Bucureşti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sectorul 5, şi comunicată către:
- PERGAM - Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice, cu sediul în Bucureşti, bd. Mircea Vodă nr. 35, bl. M27, et. 6, ap. 17, sectorul 3, CIF RO25900377, cont IBAN RO80RNCB0090111322930002 deschis la BCR Sucursala Lipscani, reprezentată legal prin administrator general (director general) Ana Maria Marinescu şi director executiv Gheorghe Romiţan, prin serviciul poştal cu confirmare de primire la data de 13.01.2014,
constată absenţa unui reprezentant al organismului de gestiune colectivă PERGAM şi la cea de-a doua convocare astăzi, 17.01.2014, ora 13,00. Precizăm faptul că părţile prezente au aşteptat prezenţa unui reprezentat PERGAM până la ora 14,00.
La a doua convocare din 17.01.2014, ora 13,00, de la sediul VISARTA au participat din partea:
a)VISARTA - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale - domnul Gheorghe Voican - director executiv;
b)OPERA SCRISĂ.RO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor - domnul Alexandru Şelari, în calitate de administrator general;
c)COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor - doamna Guiu Rodica - administrator general şi avocat.
Conform prevederilor art. 1071 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, părţile prezente constată îndeplinirea procedurii prealabile la a doua convocare de azi, 17.01.2014, în vederea desemnării prin vot a organismului de gestiune colector unic al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie indiferent de numărul organismelor de gestiune colectivă beneficiare prezente şi având în vedere motivele expuse atât în Convocarea nr. 4/10.01.2014, cât şi în Notificarea înregistrată la ORDA cu nr. 17/06.01.2014.
COPYRO, OPERA SCRISĂ.RO şi VISARTA, prin reprezentanţii legali prezenţi, propun desemnarea OPERA SCRISĂ.RO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor drept colector unic al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie.
Propunerea se supune la vot prin vot direct.
VISARTA, COPYRO şi OPERA SCRISĂ.RO au votat cu unanimitate desemnarea OPERA SCRISĂ.RO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor drept colector unic al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie, conform metodologiilor şi art. 1071 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Ca urmare a votului unanim exprimat se constată obţinerea de către OPERA SCRISĂ.RO a celui mai mare număr de voturi la a doua convocare, indiferent de numărul celor prezenţi, prin 3 (trei) voturi valabil exprimate, dintr-un număr de 3 (trei) organisme de gestiune colectivă beneficiare prezente, conform art. 1071 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, pentru desemnarea OPERA SCRISĂ. RO - Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor drept colector unic al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie conform metodologiilor în vigoare
VISARTA, OPERA SCRISĂ.RO şi COPYRO, ca urmare a votului unanim exprimat, vor înainta, conform prevederilor art. 1071 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, la ORDA prezentul proces-verbal de desemnare a OPERA SCRISĂ.RO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor prin vot liber exprimat drept colector unic al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie, conform metodologiilor în vigoare, urmând ca ORDA, în termenul prevăzut de lege de la data depunerii prezentului proces-verbal, să numească colectorul unic, astfel ales prin vot, prin decizie a directorului general care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Prezentul proces-verbal a fost încheiat azi, 17.01.2014, ora 14,00, la sediul VISARTA din Bucureşti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sectorul 5, în 5 exemplare originale pentru fiecare parte, din care 1 exemplar va fi comunicat ORDA.

VISARTA - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor

de Autor în Domeniul Artelor Vizuale

Gheorghe Voican,

director executiv

OPERA SCRISA RO - Societate de Gestiune Colectivă

a Drepturilor de Autor

Alexandru Şelari,

administrator general

COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor

Guiu Rodica,

administrator general

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 101 din data de 10 februarie 2014