ORDIN nr. 916 din 3 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 163.215 din 6 mai 2015 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,
În temeiul prevederilor art. 3 alin. (11) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:
Art. I
Metodologia privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 21 octombrie 2014, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 4 litera a), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"1. înregistrarea sau generarea actelor de punere în valoare, autorizaţiile de exploatare a partizilor, procesele-verbale de forţă majoră, actele de constatare la expirarea termenelor de exploatare, actele de reprimire a parchetelor şi procesele - verbale de confiscare, acestea fiind aplicaţii grupate în softul SUMAL Ocol;"
2.Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 15
Aplicaţia SUMAL Ocol se accesează online, cu numele de utilizator şi parolă şi cu drepturi diferenţiate conform atribuţiilor specifice, de către: şeful ocolului silvic, responsabilul cu fondul forestier, responsabilul cu paza fondului forestier şi responsabilul cu producţia, special împuternicit de şeful ocolului silvic."
3.La articolul 16, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"d) emiterea/prelungirea/suspendarea/modificarea şi retragerea autorizaţiilor de exploatare;"
4.La articolul 16, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:
"d1) operarea proceselor-verbale de forţă majoră;"
5.Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 21
După reprimirea parchetului sunt permise eliberarea şi operarea de documente cu partida respectivă înscrisă la rubrica «Provenienţă» numai în limita stocului înregistrat în platforma primară la reprimire, dar fără a se depăşi limita termenului de 60 de zile, termen în care materialul lemnos va fi transportat obligatoriu într-o gestiune temporară sau într-un depozit final, după caz."
6.La articolul 22, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) operarea datelor din avizul de însoţire şi a notelor de intrare-recepţii;"
7.La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Stocurile finale ale lunii precedente devin stocuri iniţiale pentru luna în curs, numai în cazul în care stocurile calculate de către aplicaţia SUMAL sunt declarate în aceasta, anterior efectuându-se o verificare a stocurilor scriptice şi faptice, înainte de operaţia de declarare."
8.Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 24
(1) Profesionistul înregistrează ca gestiune temporară în SUMAL Agent locul unde realizează depozitarea temporară în spaţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) din Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare, cu obligaţia întocmirii situaţiilor gestionare prevăzute la art. 22, după caz, precum şi a asigurării conexiunii la internet cu determinarea coordonatelor geografice ale spaţiului de depozitare temporară pe care le comunică atât structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură din raza de competenţă în care este localizat sediul social al profesionistului, cât şi structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în raza căruia este localizată gestiunea temporară respectivă.
(2) Profesionistul prevăzut la alin. (1) este obligat ca şi pentru locul unde realizează depozitarea temporară să deţină şi să completeze corespunzător registrul de intrări-ieşiri material lemnos, care poate fi folosit în acelaşi timp numai pentru un depozit.
(3) Durata pentru care va funcţiona spaţiul de depozitare temporară va fi stabilită în funcţie de volumul de masă lemnoasă depozitat şi nu va fi mai mare de 90 de zile, cu posibilitatea prelungirii în baza aprobării structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură."
9.Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 25
(1) Datele rezultate lunar în urma efectuării operaţiunilor prevăzute la art. 22-24 se cuprind în rapoarte pentru care aplicaţia SUMAL va permite modificări.
(2) Modificările prevăzute la alin. (1) se fac numai în baza aprobărilor structurilor superioare din cadrul SUMAL Central, la notificarea prealabilă a structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi după aplicarea măsurilor legale.
(3) Rapoartele precizate la alin. (1) pentru luna anterioară se tipăresc, se semnează în original şi se transmit la contabilitatea operatorului economic."
10.Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 26
În cazul activităţilor în care se recepţionează materiale lemnoase şi se prelucrează integral ca materie primă, fără a se face expediţie de materiale lemnoase, profesioniştii vor opera în SUMAL Agent doar recepţiile de materiale lemnoase şi consumul de materie primă; pentru deşeurile rezultate în urma prelucrării destinate consumului propriu se va întocmi bon de consum."
11.La articolul 31 alineatul (2), literele c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"c) în cazul transbordării materialelor lemnoase dintr-un mijloc de transport în altul, situaţie în care avizul de însoţire secundar pentru cherestele sau pentru materialele lemnoase, altele decât cherestele, reprezintă documentul prin care se face dovada provenienţei legale, eliberat de către ocolul silvic la solicitarea conducătorului auto sau a proprietarului materialelor lemnoase, în câmpurile generate de aplicaţie se completează seria şi numărul avizului de însoţire primar sau secundar în baza căruia urmează să se elibereze un nou aviz de însoţire, punctul de încărcare, seria şi numărul noului aviz de însoţire, specia, sortimentul, volumul în metri cubi sau în unităţi convenţionale, după caz, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, punctul de descărcare. În acest caz utilizatorii au şi obligaţia obţinerii codului unic online care se înscrie atât în noul aviz, cât şi în avizul de însoţire în baza căruia s-a eliberat acesta;
............
e) în cazul în care procesul-verbal de confiscare reprezintă documentul ce face dovada provenienţei legale, în câmpurile generate de aplicaţie se completează numărul unic generat de SUMAL al procesului-verbal de confiscare, seria şi numărul avizului de însoţire secundar, specia, sortimentul, volumul în mc, punctul de încărcare, numărul de înmatriculare ai mijlocului de transport, punctul de descărcare;"
12.La articolul 31 alineatul (2), după litera f) a se introduc două noi litere, literele g) şi h), cu următorul cuprins:
"g) situaţia gestionară separat pe profesionişti a avizelor de intrare şi ieşire;
h) cantităţile de masă lemnoasă înscrise în SUMAL Central să fie cu două zecimale."
13.La articolul 37, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 37
(1) Profesioniştii prevăzuţi la art. 2 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să introducă în aplicaţia SUMAL Agent seriile şi numerele formularelor cu regim special de transport al materialelor lemnoase aferente fiecărui carnet achiziţionat de la Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A., conform acordului eliberat de ITRSV;
............
(3) Pe măsura utilizării formularelor cu regim special pentru transportul materialelor lemnoase şi a operării documentelor în SUMAL, profesioniştii vor numerota şi utiliza obligatoriu blocurile de avize în ordinea crescătoare a seriilor blocurilor respective."
14.La articolul 40, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Materialele lemnoase prevăzute de Legea nr. 144/2000, republicată, şi de Legea nr. 33/1996, cu modificările şi completările ulterioare, rezultate în urma prelucrării - scândură, grinzi, bârne, araci de vie - vor fi transportate la domiciliul sau la o altă adresă specificată de proprietarul materialului lemnos cu un aviz de însoţire emis de profesionistul care a asigurat prelucrarea materialului lemnos. Ulterior, aceste materiale lemnoase pot fi transportate, la solicitarea scrisă a proprietarului materialelor lemnoase, cu precizarea destinaţiei, în vederea valorificării în târguri, pieţe, oboare, precum şi în alte locuri destinate activităţilor comerciale, în baza unui aviz de însoţire secundar pentru cherestele, emis în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare, de către ocolul silvic din zonă, în baza avizului de însoţire a materialelor lemnoase obţinut de proprietar de la profesionistul care a asigurat prelucrarea lor, după verificarea veridicităţii provenienţei materialului lemnos."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 463 din data de 26 iunie 2015