ORDIN nr. 223 din 2 martie 2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. I
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 21 octombrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
- Punctul 17 se modifică şi se completează după cum urmează:
a)Textul referitor la art. 10 din ordonanţa de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:
"17. - Art. 10 din ordonanţa de urgenţă:
(1)Trezoreria Statului acordă dobânzi la disponibilităţile păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, sunt purtătoare de dobânzi, cu excepţia sumelor provenite din subvenţii bugetare.
(2)Pentru sumele păstrate în conturi deschise la Trezoreria Statului, cu excepţia celor prevăzute la art. 5 alin. (10), operatorii economici şi beneficiarii de fonduri externe ne rambursabile postaderare prevăzuţi la art. 5 alin. (14), alţii decât instituţiile publice, beneficiază de dobândă.
(3)Pentru operaţiunile de plăţi dispuse din conturile purtătoare de dobândă, prevăzute la alin. (2), derulate prin intermediul sistemelor de decontare a plăţilor de mică şi mare valoare în relaţia cu instituţiile de credit, se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Cuantumul acestora se situează la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Naţională a României şi Societatea Naţională de Transfer de Fonduri şi Decontări - TRANSFOND - S.A.
(4)Din disponibilităţile păstrate în conturile deschise la Trezoreria Statului, prevăzute la alin. (1) şi (2), pentru care se acordă dobândă la vedere, se pot constitui depozite la termen la solicitarea scrisă a titularilor acestora.
(5)Instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de forma de finanţare şi subordonare, nu beneficiază de dobândă la vedere, cu excepţia disponibilităţilor acestora prevăzute la alin. (1).
(6)La solicitarea scrisă a instituţiilor şi autorităţilor publice finanţate integral din venituri proprii, acestea pot constitui la Trezoreria Statului depozite la termen numai din excedentele bugetelor proprii de venituri şi cheltuieli ale anilor precedenţi, inclusiv în situaţia în care acestea cuprind sume primite de la alte bugete, dar pentru care legea nu prevede regularizarea sumelor respective cu bugetele din care provin. Responsabilitatea cu privire la sumele constituite sub formă de depozite revine în totalitate ordonatorului de credite care îşi gestionează bugetul de venituri şi cheltuieli.
(7)Nivelul ratelor dobânzilor la vedere şi al depozitelor la termen se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.
(8)Dobânda aferentă certificatelor de trezorerie pentru populaţie, nerăscumpărate la scadenţă şi transformate în certificate de depozit, se plăteşte de la bugetul de stat.
(9)Pentru operaţiunile efectuate în contul deschis pe numele Comisiei Europene prevăzut la art. 5 alin. (13), Trezoreria Statului nu percepe comisioane.
(10)Pentru alte servicii prestate de Trezoreria Statului la solicitarea instituţiilor de credit şi operatorilor economici se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Natura şi nivelul comisioanelor se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice."
b)Normele metodologice aferente punctului 17 se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La punctul 10.2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) disponibilităţile provenite din sumele păstrate de operatorii economici în contul 50.69 «Disponibil al operatorilor economici» şi de beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare în conturile analitice deschise în cadrul contului 50.98 «Disponibil al operatorilor economici şi al organismelor neguvernamentale nonprofit aferent proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare», alţii decât instituţiile publice;"
2.La punctul 10.2, literele c) şi d) se abrogă.
3.La punctul 10.3, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) pentru disponibilităţile prevăzute la pct. 10.2 lit. a) şi b), calculul dobânzii se efectuează după următoarea formulă:
Sumă dobândă = Sold mediu zilnic x rata dobânzii x 30 de zile/360 x 100
în care:
Sold mediu zilnic = suma soldurilor zilelor calendaristice/ număr de zile calendaristice (28, 29, 30, 31)."
4.La punctul 10.3, litera b) se abrogă.
5.După punctul 10.3.1 se introduce un nou punct, punctul 10.3.2, cu următorul cuprins:
"10.3.2. În condiţiile în care un titular de cont de disponibilităţi formulează cerere de lichidare a contului, dobânda se calculează şi se virează la sfârşitul acelei zile."
6.Punctul 10.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"10.4. Instituţiile şi autorităţile publica finanţate integral din venituri proprii pot solicita în scris la Trezoreria Statului constituirea de depozite la termen numai din excedentele bugetelor proprii de venituri şi cheltuieli ale anilor precedenţi."
7.Punctul 10.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"10.5. La solicitarea scrisă a titularilor de conturi de disponibilităţi, pentru care se acordă dobânda la vedere şi care se încadrează în prevederile pct. 10.2, se pot constitui depozite la termen."
8.Punctul 10.5.1 se abrogă.
9.Punctul 10.5.2 se abrogă.
10.Punctul 10.5.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"10.5.3. Depozitele se constituie pe termen de o lună (30 de zile) sau de trei luni (90 de zile), în sumă de minimum un milion lei, în multiplu de o mie lei, în contul 43 «Depozite ale agenţilor economici» şi în contul 44 «Depozite ale instituţiilor publice». Cuantumul şi termenul pentru care se constituie depozitul şi rata dobânzii se prevăd într-o convenţie încheiată între titularul disponibilităţilor respective şi unitatea Trezoreriei Statului unde este deschis contul, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 13 la normele metodologice."
11.Punctul 10.5.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"10.5.4. La scadenţa depozitului, disponibilităţile se virează în contul de disponibilităţi din care au provenit sumele."
12.Punctul 10.5.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"10.5.5. În cazul în care titularul depozitului solicită preluarea de sume din depozit înainte de termen, acesta se desfiinţează integral şi sumele se virează în ziua respectivă din contul de depozit în contul din care au provenit sumele. Pentru perioada cuprinsă între data constituirii depozitului şi data desfiinţării depozitului, se calculează dobânda la vedere numai pentru sumele care se încadrează în prevederile pct. 10.2. Suma dobânzii astfel calculată se virează în prima zi lucrătoare a lunii următoare desfiinţării depozitului din bugetul Trezoreriei Statului, după caz, în contul de disponibilităţi la vedere sau în contul de venituri bugetare la capitolul 31 «Venituri din dobânzi» subcapitolul 31.03.00 «Alte venituri din dobânzi»."
13.Punctul 10.10.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"10.10.1. Pentru operaţiunile de plăţi dispuse de operatorii economici, beneficiarii de fonduri externe ne rambursabile postaderare, care încasează dobânda la disponibilităţile din conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului se percep comisioane care se situează la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Naţională a României şi Societatea Naţională de Transfer de Fonduri şi Decontări - TRANSFOND - S.A."
14.Punctul 10.10.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"10.10.2. Pentru operaţiunile de plăţi dispuse de către operatorii economici şi beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare, alţii decât instituţii publice, plata comisioanelor se efectuează prin debitarea directă a contului, concomitent cu operaţiunea de procesare a ordinului de plată. În situaţia în care în conturi nu există disponibilităţi suficiente care să permită debitarea acestora cu valoarea comisioanelor, unităţile Trezoreriei Statului nu vor deconta ordinele de plată respective."
Art. II
- Anexa nr. 14 se abrogă.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
-****-

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vălcov

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 159 din data de 6 martie 2015