ORDIN nr. 1158 din 24 iunie 2016 privind aprobarea Planului de management şi Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.641/AC din 14 iunie 2016 al Direcţiei biodiversitate,
ţinând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 33 din 7 aprilie 2016 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu, Procesul-verbal al Consiliului consultativ nr. 207 din 9 decembrie 2015, Avizul Consiliului Ştiinţific nr. 01 din 18 martie 2016, Avizul Ministerului Culturii nr. 45.670 din 18 aprilie 2016, Avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 91.267 din 10 iunie 2016, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 30.519 din 25 martie 2016,
în temeiul prevederilor art. 21 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă Regulamentul siturilor Natura 2000 ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3
Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
_____
*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Erika Stanciu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 681 din data de 2 septembrie 2016