NORME METODOLOGICE din 8 septembrie 2014 pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare fondul, se constituie din contribuţii ale persoanelor fizice şi juridice, subvenţii de la bugetul de stat, precum şi din donaţii, sponsorizări, dobânzi, venituri obţinute din exploatarea patrimoniului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, şi al caselor de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi al Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, denumite în continuare case de asigurări, precum şi din alte venituri, inclusiv sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, în condiţiile legii.
(2)Colectarea contribuţiilor persoanelor juridice sau fizice care au calitatea de angajator, precum şi a contribuţiilor datorate de persoanele fizice obligate să se asigure în condiţiile legii se face de către Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, şi organele fiscale subordonate acesteia, în contul unic deschis pe seama CNAS, cu respectarea dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală, în condiţiile legii.
(3)Competenţa de administrare a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevăzute la cap. II şi III din titlul IX2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, revine ANAF, potrivit Codului fiscal. Prin administrarea contribuţiilor se înţelege ansamblul activităţilor desfăşurate de organele fiscale în legătură cu: înregistrarea fiscală, declararea, stabilirea, verificarea şi colectarea contribuţiilor, precum şi soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative fiscale, în condiţiile legii.
(4)Documentele prin care se atestă calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România sunt, după caz, adeverinţa de asigurat eliberată prin grija casei de asigurări în evidenţa căreia este înscris asiguratul sau documentul rezultat prin accesarea de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări a instrumentului electronic pus la dispoziţie de CNAS, constituit în baza Registrului unic de evidenţă al asiguraţilor.
(5)Dovada calităţii de asigurat se face prin documentele prevăzute la alin. (4), reprezentând o măsură tranzitorie până la înlocuirea cu cardul naţional de asigurări sociale de sănătate.
(6)Datele necesare pentru stabilirea calităţii de asigurat vor fi transmise în mod gratuit caselor de asigurări de către autorităţile, instituţiile publice şi alte instituţii, pe bază de protocol, cu respectarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2
(1)În cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, Codului fiscal şi prezentelor norme metodologice, sunt asiguraţi:
a)toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţară şi care fac dovada plăţii contribuţiei la fond, în condiţiile legii;
b)cetăţenii străini şi apatrizi: care au solicitat şi au obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară ori au domiciliul în România şi care fac dovada plăţii contribuţiei la fond, în condiţiile legii;
c)cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene care nu deţin o asigurare încheiată pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul României, care au solicitat şi obţinut dreptul de rezidenţă în România, pentru o perioadă de peste 3 luni, şi care fac dovada plăţii contribuţiei la fond, în condiţiile legii;
d)persoanele din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier, şi anume desfăşoară o activitate salariată sau independentă în România şi care rezidă în alt stat membru în care se întorc de regulă zilnic sau cel puţin o dată pe săptămână şi care fac dovada plăţii contribuţiei la fond, în condiţiile legii;
e)pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul în România şi care îşi stabilesc reşedinţa pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate şi fac dovada plăţii contribuţiei la fond, în condiţiile legii.
(2)Calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare încetează:
a)pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a), odată cu pierderea dreptului de domiciliu în România, precum şi în condiţiile art. 258 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
b)pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b), odată cu pierderea dreptului de şedere în România, precum şi în condiţiile art. 258 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
c)pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c), odată cu pierderea dreptului de rezidenţă în România, pentru o perioadă de peste 3 luni, precum şi în condiţiile art. 258 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
d)pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. d), odată cu pierderea calităţii de lucrător frontalier, precum şi în condiţiile art. 258 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
e)pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. e), de la data la care pensionarilor sistemului public de pensii din România nu li se mai reţine contribuţia la fond, calculată asupra veniturilor din pensia cuvenită în acest sistem.
(3)Drepturile de asigurare încetează după 3 luni de la ultima plată a contribuţiei la fond, în condiţiile legii şi ale prezentelor norme metodologice.
(4)Asiguraţii au dreptul la pachetul de bază de la data începerii plăţii contribuţiei la fond, urmând ca sumele restante să fie recuperate de ANAF, în condiţiile legii, inclusiv obligaţii fiscale accesorii datorate pentru creanţele fiscale.
(5)Persoanele asigurate din statele cu care România a încheiat documente internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii beneficiază de servicii medicale şi alte prestaţii acordate pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.
CAPITOLUL II: Contribuţia de asigurări sociale de sănătate
Art. 3
Angajatorii şi entităţile asimilate angajatorului au obligaţia să calculeze, să reţină şi să vireze contribuţia de asigurări sociale de sănătate la termenele şi în condiţiile Codului fiscal.
Art. 4
Contribuţia persoanelor asigurate se stabileşte sub forma unei cote prevăzute de lege, aplicată asupra veniturilor prevăzute în Codul fiscal, la termenele şi în condiţiile Codului fiscal, cu excepţia persoanelor prevăzute la art. 213 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
(1)Persoanele asigurate în baza art. 213 alin. (1) lit. b), respectiv soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflate în întreţinerea unei persoane asigurate cu sau fără plata contribuţiei, denumite în continuare coasiguraţi, îşi păstrează calitatea de asigurat şi drepturile care decurg din aceasta numai în perioada în care persoana în a cărei întreţinere se află are calitatea de asigurat.
(2)Coasiguraţii nu pot avea la rândul lor coasiguraţi în baza art. 213 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6
(1)Persoanele care nu realizează venituri şi nu se încadrează în categoriile de persoane care beneficiază de asigurarea de sănătate fără plata contribuţiei, pentru a dobândi calitatea de asigurat, au obligaţia plăţii contribuţiei individuale lunare de asigurări sociale de sănătate.
(2)Persoanele care au obligaţia să se asigure, care nu pot dovedi plata contribuţiei şi care nu se încadrează în categoriile de persoane care beneficiază de asigurarea de sănătate fără plata contribuţiei, plătesc contribuţia lunară de asigurări sociale de sănătate calculată prin aplicarea cotei prevăzute în Codul fiscal la salariul de bază minim brut pe ţară în vigoare la data plăţii.
(3)Persoanele prevăzute la alin. (2) sunt obligate pentru a obţine calitatea de asigurat să achite contribuţia legală pe ultimele 6 luni şi a lunii curente, calculată la salariul minim brut pe ţară în vigoare la data plăţii, calculându-se majorări de întârziere dacă nu au realizat venituri impozabile pe perioada termenelor de prescripţie privind obligaţiile fiscale. În situaţiile în care persoanele prevăzute la alin. (2) au realizat venituri impozabile pe perioada termenelor de prescripţie recuperarea sumelor restante cu titlul de contribuţie, precum şi accesoriile fiscale se realizează de ANAF, prin organele fiscale teritoriale, în condiţiile legii.
(4)Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele prevăzute la alin. (1) se efectuează lunar, la termenele şi în condiţiile Codului fiscal.
Art. 7
Cetăţenii străini care au obţinut permis de şedere în România au obligaţia plăţii contribuţiei asupra veniturilor impozabile realizate pe teritoriul României, în condiţiile legii, cu respectarea termenului de prescripţie a contribuţiei şi calculându-se accesorii fiscale.
Art. 8
(1)Străinii beneficiari ai unei forme de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi, pentru a obţine calitatea de asigurat, să plătească contribuţia de asigurări sociale de sănătate începând cu data obţinerii formei de protecţie, în condiţiile legii.
(2)În situaţia în care nu realizează venituri impozabile, persoanele prevăzute la alin. (1) plătesc contribuţia lunară calculată la un salariu minim brut pe ţară în vigoare la data plăţii, în condiţiile art. 6.
Art. 9
(1)Pentru lucrătorii migranţi care îşi păstrează domiciliul sau reşedinţa în România, contribuţia lunară la fond se calculează la veniturile obţinute din contractele încheiate cu un angajator străin şi care se impozitează în România.
(2)Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul lucrătorilor migranţi care îşi desfăşoară activitatea în statele membre ale Uniunii Europene sau în statele cu care România are încheiate acorduri de securitate socială şi care sunt asiguraţi în respectivele sisteme de securitate socială.
CAPITOLUL III: Documente justificative privind dobândirea calităţii de asigurat
Art. 10
Până la implementarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate documentele justificative privind dobândirea calităţi de asigurat sunt prevăzute la art. 1 alin. (4).
Art. 11
(1)Modalitatea electronică de verificare a calităţii de asigurat se face prin introducerea de către furnizorii de servicii medicale, medicamente, îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale a codului numeric personal al persoanei care necesită servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale în câmpul "CNP" din aplicaţia instalată pe site-ul CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html
(2)În cazul în care persoana care necesită servicii medicale, medicamente, îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale, cu excepţia celor din pachetul minim de servicii medicale, ca urmare a interogării aplicaţiei menţionate la alin. (1), apare neasigurată, aceasta va face dovada calităţii de asigurat cu adeverinţa de asigurat. Pentru obţinerea adeverinţei de asigurat persoana se adresează casei de asigurări de sănătate la care aceasta este luată în evidenţă, prezentând documentele necesare dovedirii calităţii de asigurat.
Art. 12
(1)Dovada calităţii de asigurat se realizează prin modalitatea electronică de verificare a calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, iar în situaţia în care, în urma interogării, persoana nu apare în aplicaţia menţionată la art. 11 alin. (1), se realizează printr-un document justificativ - adeverinţă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, eliberată de casa de asigurări de sănătate în a cărei evidenţă se află persoana, potrivit fiecărei categorii de persoane, pe baza următoarelor documente:
a)pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, cu act de identitate sau certificat de naştere, după caz, valabil la data solicitării;
b)pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani: act de identitate valabil la data solicitării, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă sau alte venituri impozabile şi un document valabil din care să rezulte că au calitatea de elev sau student avizat de instituţia de învăţământ;
c)studentul-doctorand care desfăşură activităţi didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4-6 ore convenţionale didactice pe săptămână: act de identitate valabil la data solicitării, contractul în baza căruia desfăşoară activităţi didactice în limita a 4-6 ore, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă sau alte venituri impozabile, adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior din care să rezulte că are calitatea de student-doctorand;
d)pentru tinerii cu vârsta de până la 26 de ani, care provin din sistemul de protecţie a copilului: act de identitate valabil la data solicitării, document care să ateste că au fost incluşi într-un sistem de protecţie a copilului, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, un document eliberat de primăria din localitatea de domiciliu prin care să ateste că nu beneficiază de ajutor social în condiţiile legii;
e)pentru soţul, soţia şi părinţii aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate: act de identitate valabil la data solicitării, documente care să ateste relaţia de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii, precum şi o declaraţie pe propria răspundere a persoanei asigurate prin câre aceasta declară că are în întreţinere persoana respectivă;
f)pentru beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu completările ulterioare, ai Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ai Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ai Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare: act de identitate valabil la data solicitării, documente doveditoare că se încadrează în una dintre categoriile de beneficiari ai acestor legi, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele prevăzute de legile speciale;
g)pentru persoanele cu handicap: act de identitate valabil la data solicitării, certificat de încadrare într-un grad de handicap, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, în afara celor prevăzute de legea prin care li s-a stabilit această calitate;
h)pentru bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni: act de identitate valabil la data solicitării, adeverinţă medicală eliberată de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sănătate, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;
i)pentru femeile însărcinate sau lăuze: act de identitate valabil la data solicitării, adeverinţă medicală, certificat de naştere al copilului - pentru lăuze, precum şi declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri sau documente justificative că realizează venituri lunare sub salariul de bază minim brut pe ţară;
j)pentru persoanele care se află în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau se află în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani: actul de identitate valabil la data solicitării şi decizia emisă de direcţiile judeţene de muncă, familie şi egalitate de şanse, respectiv de Direcţia de Muncă, Familie şi Egalitate de Şanse a Municipiului Bucureşti;
k)pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, venit lunar de completare sau plăţi compensatorii din bugetul asigurărilor de şomaj: actul de identitate valabil la data solicitării, decizia şi/sau adeverinţa eliberate/eliberată de instituţiile care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj sau cuponul mandatului poştal de achitare a drepturilor, talonul de plată prin cont deschis la o unitate bancară din luna anterioară;
l)pentru persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane şi se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii: adeverinţa eliberată de instituţiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, din care să rezulte că se află în această situaţie;
m)pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare: actul de identitate valabil la data solicitării, declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile şi adeverinţa eliberată de primăria localităţii de domiciliu, din care să rezulte că acestea se încadrează în categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social, în condiţiile legii;
n)pentru persoanele care au calitatea de pensionari: actul de identitate valabil la data solicitării, cuponul mandatului poştal de achitare a drepturilor, talonul de plată prin cont curent personal deschis la o unitate bancară, din luna anterioară, sau decizia de pensionare, după caz, pentru situaţia în care nu s-a realizat plata pensiei, decizia asupra capacităţii de muncă, precum şi declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele realizate din pensii. În cazul pierderii acestor documente sau până la dobândirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedită cu o adeverinţă eliberată de instituţia plătitoare a pensiei;
o)pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate: adeverinţa emisă de instituţia respectivă sau de instituţia în grija căreia se află persoana;
p)pentru personalul monahal al cultelor recunoscute: actul de identitate valabil la data solicitării, declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile şi adeverinţa eliberată de unităţile de cult;
q)pentru persoanele asigurate care realizează venituri din salarii sau a celor asimilate acestora, care sunt supuse impozitului pe venit, aşa cum sunt definite în Codul fiscal: actul de identitate valabil la data solicitării şi adeverinţa de salariat eliberată de angajator, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice;
r)pentru persoanele fizice cu venituri impozabile: actul de identitate valabil la data solicitării şi documentul justificativ că a început plata contribuţiei în condiţiile legii;
s)pentru cetăţenii străini prevăzuţi la art. 2 alin. (1) lit. b), c), d) şi e): documentul de identitate valabil la data solicitării (carte de identitate, paşaport, permisul de şedere), precum şi orice alt document justificativ că a început plata contribuţiei în condiţiile legii;
ş)pentru persoanele care nu realizează venituri: actul de identitate valabil la data solicitării, precum şi dovada plăţii contribuţiei pe ultimele 6 luni şi luna curentă, în condiţiile legii.
(2)Asiguratul are obligaţia să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi.
(3)În condiţiile în care persoanele beneficiare ale documentului prevăzut la alin. (1) nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile în baza cărora au beneficiat de asigurarea socială de sănătate fără plata contribuţiei sau cu plata contribuţiei din alte surse, valabilitatea documentului justificativ încetează de drept de la acea dată.
(4)Pentru persoanele care se află în incapacitate sau imposibilitate de a se deplasa la casa de asigurări, eliberarea adeverinţelor se face prin corespondenţă, pe baza documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-ş), comunicate de aceste persoane în copie.
(5)Casele de asigurări au obligaţia de a îndeplini orice demers legal potrivit domeniului lor de competenţă, astfel încât accesul asiguraţilor la pachetul de servicii medicale de bază să nu fie împiedicat de procesul de eliberare a adeverinţelor de asigurat.
(6)Procesul de eliberare a adeverinţelor care atestă calitatea de asigurat este un proces continuu. Pentru asigurarea accesului liber la pachetul de servicii medicale de bază, persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pot face dovada calităţii de asigurat prin accesarea de către furnizorii de servicii medicale, medicamente, îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări a instrumentului electronic pus la dispoziţie de CNAS sau pe baza documentelor prevăzute la alin. (1).
(7)Casele de asigurări nu pot solicita alte documente decât cele prevăzute în prezentele norme metodologice.
Art. 13
(1)Documentul prevăzut la art. 12 alin. (1) are următoarea perioadă de valabilitate:
a)pentru persoanele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a) adeverinţa este valabilă până la împlinirea vârstei de 18 ani;
b)pentru persoanele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) adeverinţa este valabilă pe durata anului şcolar sau universitar şi 3 luni de la data finalizării acestuia, până la împlinirea vârstei de 26 de ani;
c)pentru persoanele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) adeverinţa este valabilă pe durata anului universitar;
d)pentru persoanele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. d) adeverinţa este valabilă până la împlinirea vârstei de 26 de ani;
e)pentru persoanele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. f) şi g) adeverinţa este valabilă până la data specificată în documentul justificativ sau până la închiderea categoriei potrivit protocolului încheiat cu instituţia la care figurează;
f)pentru persoanele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. j), k), l), m), n), o) şi p) adeverinţa este valabilă până la data specificată în documentul justificativ sau până la închiderea categoriei în luna de raportare, efectuată de instituţia abilitată cu raportarea;
g)pentru persoanele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. e), h) şi i) adeverinţa este valabilă 3 luni de la data emiterii;
h)pentru persoanele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. q), r) şi s) adeverinţa este valabilă 3 luni de la data emiterii.
(2)Pentru persoanele care nu realizează venituri, adeverinţa este eliberată în condiţiile art. 12 alin. (1) lit. ş) şi are valabilitate pe întreaga perioadă în care s-a plătit contribuţia, în condiţiile legii.
Art. 14
Furnizorii de servicii medicale, medicamente, îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale, aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări, acordă serviciile din pachetul de servicii medicale de bază persoanelor care fac dovada calităţii de asigurat cu documentele prevăzute la art. 11 şi art. 12 alin. (1), până la data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate.
CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale
Art. 15
(1)Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, entităţile asimilate angajatorului şi persoanele fizice, după caz, au obligaţia de a calcula, de a reţine şi vira contribuţia la termenele de plată a contribuţiei stabilite în conformitate cu prevederile Codului fiscal şi obligaţia depunerii declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.
(2)În cazul plăţilor efectuate de persoanele fizice, obligaţia la fond se consideră plătită la data înscrisă în documentul de plată eliberat de organele fiscale ale ANAF.
(3)Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către angajatorii şi asiguraţii care au obligaţia plăţii contribuţiei, aceştia datorează după acest termen obligaţii fiscale accesorii, potrivit prevederilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale.
(4)Persoanele care nu pot face dovada plăţii contribuţiei beneficiază numai de pachetul minimal de servicii medicale până la plata contribuţiei în condiţiile legii. Diminuarea are loc după 3 luni de la ultima plată a contribuţiei datorate fondului.
(5)Persoanele prevăzute la alin. (4) care încep să plătească contribuţia curentă la fond au dreptul la pachetul de servicii medicale de bază de la data începerii plăţii contribuţiei, urmând ca sumele restante să fie recuperate de ANAF, în conformitate cu Codul de procedură fiscală.
(6)În situaţia în care persoanele care sunt asigurate fără plata contribuţiei sau cu plata contribuţiei din alte surse nu mai îndeplinesc condiţiile pentru a fi încadrate în una dintre aceste categorii, documentul prevăzut la art. 12 alin. (1) îşi încetează de drept valabilitatea, iar aceste persoane beneficiază numai de pachetul minimal de servicii medicale până la plata contribuţiei în condiţiile legii.
Art. 16
(1)Evidenţa asiguraţilor la nivelul caselor de asigurări se realizează pe baza codului numeric personal sau codului unic de identificare din sistemul de asigurări sociale de sănătate, prin Sistemul informatic unic integrat.
(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanelor străine cărora nu li s-a atribuit codul numeric personal de către organele de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, dar care trebuie luate în evidenţă de către casele de asigurări, li se atribuie în acest sens un număr unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate.
(3)Pentru categoriile de persoane prevăzute la alin. (2) adeverinţa de asigurat se eliberează pe baza numărului unic de identificare atribuit în sistemul de asigurări sociale de sănătate.
(4)Numărul de identificare menţionat la alin. (2) se compune după următoarea formulă:
a)cuprinde 13 caractere numerice;
b)primul caracter este 1, 2, 3 sau 4, în funcţie de sexul persoanei şi de secol (1 pentru persoane de sex masculin născute înainte de anul 2000, 2 pentru persoane de sex feminin născute înainte de anul 2000, 3 pentru persoane de sex masculin născute după anul 2000, 4 pentru persoane de sex feminin născute după anul 2000);
c)următoarele două caractere reprezintă ultimele două cifre ale anului de naştere;
d)următoarele două caractere reprezintă luna naşterii;
e)următoarele două caractere reprezintă ziua naşterii;
f)următoarele două caractere reprezintă numărul de identificare al casei de asigurări;
g)următoarele 3 caractere reprezintă numărul de evidenţă al persoanei;
h)ultima cifră reprezintă cifra de control.
Numărul de identificare al casei de asigurări:

Codul judeţului

Judeţul

53

Alba

54

Arad

55

Argeş

56

Bacău

57

Bihor

58

Bistriţa

59

Botoşani

60

Braşov

62

Brăila

63

Buzău

64

Caraş-Severin

65

Cluj

66

Constanţa

67

Covasna

68

Dâmboviţa

69

Dolj

70

Galaţi

71

Gorj

72

Harghita

73

Hunedoara

74

Ialomiţa

75

Iaşi

76

Giurgiu

77

Maramureş

78

Mehedinţi

79

Mureş

81

Neamţ

82

Olt

83

Prahova

84

Satu Mare

85

Sălaj

86

Sibiu

87

Suceava

88

Teleorman

89

Timiş

90

Tulcea

91

Vaslui

92

Vâlcea

93

Vrancea

94

Călăraşi

95

Bucureşti

96

Ilfov

97

CAS OPSNAJ

Exemplu:
Un cetăţean din Republica Ungaria, bărbat şi născut la 14 mai 1970, care îşi desfăşoară activitatea la o firmă din România şi care nu are domiciliul sau reşedinţa în România, dar contribuie la fond ca urmare a activităţii desfăşurate, trebuie luat în evidenţă de Casa de Asigurări de Sănătate Arad şi va avea un număr de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate după cum urmează: 1700514540011.
-****-
ANEXA nr. 1: ADEVERINŢĂ DE ASIGURAT
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
......................
Nr. de înregistrare
.........................
ADEVERINŢĂ DE ASIGURAT
Prin prezenta se certifică că domnul/doamna .........................., CNP/CID ..................., act de identitate .......... seria ........... nr. .............., eliberat de ............ la data de .............., cu domiciliul în ................., str. .............. nr. ...., bl. ..........., ap. ............., sectorul/judeţul ......................, este asigurat(ă)în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi beneficiază de pachetul de servicii medicale de bază.
Eventualele sume restante datorate Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se recuperează de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în condiţiile legii, inclusiv accesoriile aplicate asupra creanţelor fiscale.
Prezenta adeverinţă are o perioadă de valabilitate de ........... luni de la data emiterii.
Valabilitatea prezentei adeverinţe încetează de drept de la data la care persoana mai sus menţionată nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile în baza cărora beneficia de asigurarea de sănătate.
Preşedinte - director general,
.....................................
ANEXA nr. 2: ADEVERINŢĂ
Denumirea angajatorului ...............................
Cod fiscal (CUI/CNP angajator/persoană fizică) .........................
Nr. de înregistrare la registrul comerţului .........................
Nr. de înregistrare din ............... data de ...................
ADEVERINŢĂ
Prin prezenta se certifică faptul că domnul/doamna .................................., CNP ............................, act de identitate ............... seria .............. nr. ..............., eliberat de ................... la data de ...................., cu domiciliul în .........................., str. .............. nr. ............., bl. ............., ap. ..........., sectorul/judeţul .................., are calitatea de salariat începând cu data de .... şi i s-a reţinut şi virat lunar contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoana mai sus menţionată figurează în evidenţele noastre cu următorii coasiguraţi (soţ/soţie, părinţi, aflaţi în întreţinere):
1.Nume, prenume, ......................... CNP .............................
2.Nume, prenume, ......................... CNP ............................
3.Nume, prenume, ......................... CNP ...........................
Prezenta adeverinţă are o perioadă de valabilitate de 3 luni de la data emiterii.
În ultimele 12 luni persoana .................... a beneficiat de un număr de ................ zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă.
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din adeverinţă sunt corecte şi complete.
Reprezentant legal,
...............................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 685 din data de 19 septembrie 2014