ORDIN nr. 996 din 13 august 2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală
Având în vedere:
- Referatul Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios nr. N.B. 8.399 din 13 august 2015;
- prevederile art. 462 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 4 pct. 24 şi al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. I
În anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 11 septembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, la punctul I - "Domeniul Medicină", subpunctul I1 "Specialităţi clinice ", subpunctul I.1.1 "Grupa specialităţilor medicale", numărul curent 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"29

Recuperare, medicină fizică şi balneologie

4 ani"

Art. II
Direcţia generală resurse umane, juridic şi contencios din cadrul Ministerului Sănătăţii va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul sănătăţii,

Alin Iulian Tucmeanu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 643 din data de 25 august 2015