ORDIN nr. 164 din 12 iunie 2015 privind aprobarea reglementării tehnice "Procedură pentru inspecţia tehnică a echipamentelor tehnologice pentru executarea, profilarea şi finisarea lucrărilor de pământ specifice la drumuri, aeroporturi şi fundaţii speciale", indicativ PCC 024-2015
În conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 23/2014 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 8 "Procedee şi echipamente tehnologice pentru construcţii" şi Procesul-verbal de avizare nr. 1/2014 al Comitetului tehnic de coordonare generală,
În temeiul art. 4 pct. II lit. e) şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă reglementarea tehnică "Procedură pentru inspecţia tehnică a echipamentelor tehnologice pentru executarea, profilarea şi finisarea lucrărilor de pământ specifice la drumuri, aeroporturi şi fundaţii speciale", indicativ PCC 024-2015, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.
-****-

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

______
*) - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
1 Ordinul şi anexa se publică şi în Buletinul Construcţiilor, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN - INCERC".
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 501 din data de 8 iulie 2015