ORDIN nr. 4577 din 20 iulie 2016 privind structura anului şcolar 2016-2017
În temeiul art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
Art. 1
(1)Anul şcolar 2016-2017 are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 169 de zile lucrătoare.
(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:
a)pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are 32 de săptămâni de cursuri şi se încheie în data de 26 mai 2017;
b)pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie în data de 9 iunie 2017;
c)pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, cu excepţia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare;
d)pentru clasele din învăţământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare;
e)pentru învăţământul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 179 de zile lucrătoare;
f)stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenţii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfăşoară în perioada propusă de unitatea de învăţământ organizatoare şi aprobată de inspectoratul şcolar, conform structurii anului şcolar, cu respectarea vacanţelor;
g)pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.
Art. 2
Anul şcolar 2016-2017 începe pe data de 1 septembrie 2016, se încheie pe data de 31 august 2017 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează:
1.Semestrul I are 19 săptămâni dispuse în perioada 12 septembrie 2016 - 3 februarie 2017.
Cursuri - luni, 12 septembrie 2016 - vineri, 23 decembrie 2016
În perioada 29 octombrie - 6 noiembrie 2016, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
Vacanţa de iarnă - sâmbătă, 24 decembrie 2016 - duminică, 8 ianuarie 2017
Cursuri - luni, 9 ianuarie 2017 - vineri, 3 februarie 2017
Vacanţa intersemestrială - sâmbătă, 4 februarie 2017 - duminică, 12 februarie 2017
2.Semestrul al II-lea are 16 săptămâni dispuse în perioada 13 februarie 2017 - 16 iunie 2017.
Cursuri - luni, 13 februarie 2017 - vineri, 14 aprilie 2017
Vacanţa de primăvară - miercuri, 19 aprilie 2017 - duminică, 30 aprilie 2017
Cursuri - marţi, 2 mai 2017 - vineri, 16 iunie 2017
Vacanţa de vară - sâmbătă, 17 iunie 2017 - duminică, 10 septembrie 2017
Art. 3
În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.
Art. 4
Unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie - Ziua internaţională a educaţiei, ziua de 5 iunie - Ziua învăţătorului şi 1 iunie - Ziua copilului, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar.
Art. 5
(1)Programul naţional "Şcoala altfel" este structurat după cum urmează: o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ, în intervalele următoare:
1.- pentru învăţământul preşcolar şi primar:
- 21 noiembrie 2016 - 2 decembrie 2016
- 27 februarie 2017 - 31 martie 2017
- 15 mai 2017 - 9 iunie 2017
2.- pentru învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal:
- 17 octombrie 2016 - 2 decembrie 2016
- 27 februarie 2017 - 31 martie 2017
- 15 mai 2017 - 9 iunie 2017
(2)Intervalul aferent programului "Şcoala altfel" nu coincide cu perioada tezelor semestriale.
Art. 6
Lucrările semestriale/Tezele se susţin la finalul semestrelor, după parcurgerea programei şcolare, cu cel puţin 3 săptămâni înainte de finalul semestrului.
Art. 7
Etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare se organizează, de regulă, în perioada vacanţei de primăvară, conform calendarului olimpiadelor naţionale şcolare.
Art. 8
(1)În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin.
(2)Solicitarea de modificare a structurii anului şcolar se face după consultarea consiliului reprezentativ al părinţilor din unitatea/unităţile de învăţământ respectivă/respective.
(3)Aprobarea modificării structurii anului şcolar, menţionată la alin. (1), se acordă în condiţiile asigurării unui număr de zile de cursuri cel puţin egal cu cel stabilit la art. 1, precum şi a posibilităţii ca toţi elevii să participe, fără restricţii, la examenele şi evaluările naţionale: evaluarea naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a, examenul de bacalaureat, examenele de certificare a competenţelor profesionale, examenele de atestare a competenţelor, examenele de absolvire.
Art. 9
Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competenţelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.
Art. 10
Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia minorităţi, Direcţia generală management şi resurse umane, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 11
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 552 din data de 21 iulie 2016