ORDIN nr. 291 din 10 martie 2016 privind aprobarea Normelor de igienă pentru saloanele/centrele de bronzare
Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică nr. ACP 2.423/2016 din cadrul Ministerului Sănătăţii,
având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5 lit. f) şi g) şi art. 6 lit. e) pct. 3 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Normele de igienă pentru saloanele/centrele de bronzare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică şi Inspecţia sanitară de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, unităţile publice şi private din domeniu vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 180 de zile de la publicare, cu excepţia prevederilor de la art. 7-9 şi 17-19 din anexă, care intră în vigoare în termen de 60 de zile de la publicare.
-****-

p. Ministrul sănătăţii,

Victor Dan Eugen Strâmbu,

secretar de stat

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 203 din data de 18 martie 2016