ORDIN nr. 476 din 7 aprilie 2016 privind sistemul de sancţiuni aplicabil schemelor de plăţi directe şi ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, aferente cererilor unice de plată depuse la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, începând cu anul de cerere 2015
În conformitate cu Referatul de aprobare nr. 13.267 din 29 martie 2016 al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
în baza prevederilor:
- Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentului delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, cu completările ulterioare;
- Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control;
- Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 641/2014 al Comisiei din 16 iunie 2014 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune;
- Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, cu modificările ulterioare;
- Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 747/2015 al Comisiei de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce priveşte data finală pentru depunerea cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată, data finală pentru notificarea modificărilor cererii unice sau ale cererii de plată şi data finală pentru cererile de alocare a drepturilor la plată sau de creştere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază pentru anul 2015;
- Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000 de stabilire a unui sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor şi privind etichetarea cărnii de vită şi mânzat şi a produselor din came de vită şi mânzat şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 820/97, cu modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentului (CE) nr. 21/2004 de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 şi a Directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplicăm agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 34 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
CAPITOLUL 1: Domeniul de aplicare şi definiţii
Art. 1
(1)Prezentul ordin reglementează sistemul de sancţiuni aplicabil următoarelor scheme de plăţi directe:
a)schema de plată unică pe suprafaţă;
b)plata redistributivă;
c)plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu;
d)plata pentru tinerii fermieri;
e)schema de sprijin cuplat;
f)schema simplificată pentru micii fermieri.
(2)Prezentul ordin reglementează sistemul de sancţiuni aplicabil ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetai şi ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru speciile ovine şi caprine, denumite în continuare ANTOC, aferente cererilor unice de plată depuse la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, începând cu anul de cerere 2015.
(3)Pentru a se asigura protecţia eficace a intereselor financiare ale Uniunii Europene se respectă principiile prevăzute la art. 58 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013.
(4)Sistemul integrat de administrare şi control include atât controlul administrativ sistematic al tuturor cererilor de ajutor şi de plată, cât şi controalele la faţa locului. În ceea ce priveşte controalele la faţa tocului, APIA extrage un eşantion pentru control din întreaga populaţie de solicitanţi.
(5)Prin excepţie de la alin. (3), solicitările privind schema de ajutoare naţionale tranzitorii din sectorul zootehnic pentru specia bovine prevăzută la art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţă, nu se supun controalelor la faţa locului, ci doar controalelor administrative.
(6)Conform art. 12 alin. (1) şi (2) din Ordonanţă, ajutoarele naţionale tranzitorii se acordă fermierilor din sectoarele care au beneficiat de plăţi naţionale directe complementare în anul 2013, condiţiile de acordare fiind identice cu cele pentru acordarea plăţilor naţionale directe complementare aferente anului 2013.
Art. 2
(1)În sensul prezentului ordin se aplică definiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţă, la art. 2 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014- 2020, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul nr. 619/2015.
(2)În înţelesul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a)Registrul naţional al exploataţiilor, denumit în continuare RNE, înseamnă colecţia de date în format electronic care cuprinde informaţiile de identificare a fiecărei exploataţii din România, conform definiţiei prevăzute la art. 1 pct. 15 din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul ANSVSA nr. 40/2010;
b)Registrul individual al exploataţiei, denumit în continuare RIE, înseamnă colecţia de date în format hârtie şi/sau electronic care cuprinde informaţii despre animalele identificate din exploataţia respectivă şi despre mişcarea acestora, conform definiţiei prevăzute la art. 1 pct. 16 din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul ANSVSA nr. 40/2010;
c)beneficiar este definit la art. 7 alin. (1), (2) şi (21) din Ordonanţă şi care trebuie să respecte normele privind ecocondiţionalitatea, în sensul art. 91 şi 92 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013;
d)beneficiari ANTZ înseamnă fermieri crescători de animale din speciile, bovine, ovine/caprine;
e)cod de identificare înseamnă codul de identificare, menţionat la art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.760/2000 şi/sau codurile menţionate la pct. A.2. din anexa la Regulamentul (CE) nr. 21/2004, inscripţionat pe crotalie, care permite identificarea individuală a fiecărui animal şi a exploataţiei în care s-a născut;
f)crotalie înseamnă marca aplicată pe ureche care permite identificarea individuală a animalelor menţionată la art. 3 lit. (a) şi la art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 1.760/2000, respectiv crotalia utilizată pentru identificarea individuală a animalelor din speciile ovină şi caprină menţionată la pct. A.3. din anexa la Regulamentul (CE) nr. 21/2004;
g)crotalie auriculară simplă înseamnă mijloc de identificare a animalelor, confecţionat din material plastic, care poartă înregistrat prin imprimare numărul unic de identificare a animalului;
h)crotalie auriculară electronică înseamnă mijloc de identificare a animalelor, confecţionat din material plastic, care poartă înregistrat prin imprimare numărul unic de identificare a animalului şi care are încorporat prin procesul de fabricaţie un transponder;
i)crotalie duplicat înseamnă mijloc oficial de identificare a animalului care este imprimat cu acelaşi număr unic de identificare a acestuia imprimat pe mijlocul oficial de identificare care s-a pierdut;
j)depunerea cu întârziere a cererii unice de plată şi/sau a formularelor de modificare a acesteia înseamnă depunerea cererii unice de plată şi/sau a formularelor de modificare a cererii unice de plată, după data-limită de depunere fără penalizări;
k)nedeclarare înseamnă omisiunea declarării unor parcele sau a unor suprafeţe din exploataţia fermierului;
l)paşaport pentru animale înseamnă documentul oficial care înregistrează identitatea fiecărui animal din specia bovine, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7 la Ordinul ANSVSA nr. 40/2010 şi care este prevăzut la art. 3 lit. (c) şi la art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 1760/2000;
m)reducerea lineară înseamnă aplicarea unei reduceri proporţionale a sumelor de plată rezultate după aplicarea reducerilor de supradeclarare, întârziere şi nedeclarare pentru toate cererile unice de plată, în cazul în care se depăşeşte plafonul naţional stabilit sau plafoanele fiecărei măsuri. Nu se aplică în cazul ajutoarelor naţionale tranzitorii m sectorul zootehnic, denumite în continuare ANTZ;
n)reducerea plăţilor înseamnă procesul de diminuare a plăţilor în urma aplicării sancţiunilor de supradeclarare, întârziere, nedeclarare, reducere lineară şi ecocondiţionalitate;
o)reducerea suprafeţelor înseamnă diminuarea suprafeţelor utilizate la calculul plăţii pe baza neconformităţilor constatate;
p)schemă de ajutoare pentru animale înseamnă o măsură de sprijin cuplat prevăzută la cap. VIII din Ordonanţă şi la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 219/2015 privind stabilirea sectoarelor, culturilor şi speciilor de animale pentru care se acordă sprijin cuplat în perioada 2015-2020, denumită în continuare Hotărârea nr. 219/2015, precum şi schemele de ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic prevăzute la cap. IV din Ordonanţă;
q)neconformitate înseamnă orice nerespectare a criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor sau a altor obligaţii legate de condiţiile de acordare a ajutorului sau sprijinului menţionat la art. 67 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013;
r)animale declarate înseamnă animalele care fac obiectul unei cereri de ajutor pentru animale în cadrul schemei de ajutoare pentru animale sau care fac obiectul unei cereri de sprijin pentru o măsură de sprijin legată de animale;
s)sistem de identificare şi înregistrare a animalelor înseamnă sistemul de identificare şi înregistrare a bovinelor instituit de Regulamentul (CE) nr. 1.760/2000, respectiv sistemul de identificare şi înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină instituit de Regulamentul (CE) nr. 21/2004;
ş)supradeclarare înseamnă diferenţa între suprafaţa solicitată pentru plata şi suprafaţa determinată pentru plată.
CAPITOLUL 2: Dispoziţii generale privind aplicarea respingerilor şi sancţiunilor administrative
Art. 3
(1)Pentru fiecare schemă de plăţi directe şi pentru ajutoare naţionale tranzitorii care se acordă în agricultură în perioada 2015-2020, conform Ordonanţei, se aplică un sistem de sancţiuni care constă în:
a)respingerea plăţii;
b)sancţiuni administrative, care pot lua următoarele forme;
(i)reducerea valorii ajutorului/sprijinului;
(ii)reducerea suprafeţelor pentru care se calculează ajutorul/sprijinul;
(iii)neacordarea ajutorului/sprijinului;
(iv)sancţiuni suplimentare;
(v)retragerea sumelor acordate.
(2)Respingerea plăţii survine în următoarele situaţii:
a)neîndeplinirea calităţii de fermier activ conform art. 6 din Ordonanţă, cu excepţia ANTZ şi a ANT în sectorul vegetal;
b)nerespectarea prevederilor art. 9 din Ordonanţă pentru plăţile directe şi ale art. 33 din Ordinul nr. 619/2015 pentru ANT în sectorul vegetal, respectiva prevederilor referitoare la suprafaţa minimă a exploataţiei;
c)pentru suprafeţele pe care nu se realizează o activitate minimă, aşa cum este definită la art. 2 alin. 2 lit. c)-e) din OUG nr. 3/2015;
d)pentru neîndeplinirea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la cap. II, IX şi X din Ordinul nr. 619/2015;
e)pentru crearea în mod artificial de condiţii pentru obţinerea plăţii, aşa cum acestea sunt prevăzute la cap. XV din Ordinul nr. 619/2015;
f)dacă beneficiarul sau reprezentatul acestuia nu permite efectuarea controlului la faţa locului, cu excepţia cazurilor de forţă majoră şi a circumstanţelor excepţionale, conform art. 59 alin. 7 din Regulamentul nr. 1.306/2013.
(3)Sancţiunile care se aplică schemelor de plăţi directe pe suprafaţă şi ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal se aplică în următoarea ordine:
a)sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor la care se adaugă, după caz, sancţiunile suplimentare specifice schemei pentru tinerii fermieri, în temeiul titlului III cap. V din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr 1.307/2013, cu excepţia plăţii pentru practicile agricole benefice pentru climă şi mediu, denumită în continuare plata pentru înverzire. Supradeclarările referitoare la o parcelă pot fi compensate de subdeclarările privind alte parcele din aceeaşi grupă de plată. În cazul în care aceeaşi suprafaţă serveşte drept bază pentru o cerere de ajutor şi/sau o cerere de plată în cadrul mai multor scheme de ajutoare sau măsuri de sprijin pe suprafaţă, suprafaţa respectivă este luată în considerare separat pentru fiecare dintre schemele de ajutoare sau măsurile de sprijin în cauză;
b)sancţiuni administrative, altele decât cele privind supradeclarările suprafeţelor, referitoare la:
(i)reducerea plăţii pentru înverzire în cazul nerespectării diversificării culturilor, a cerinţelor privind păşunile permanente şi a zonelor de interes ecologic;
(ii)sancţiuni administrative referitoare la plata pentru înverzire, aplicate conform art. 28 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, începând cu anul de cerere 2017;
c)sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii unice de plată, a documentelor justificative aferente cererii de plată şi, după caz, a documentelor de modificare a cererii de plată;
d)sancţiuni pentru nedeclararea suprafeţelor;
e)reducerea lineară se aplică, după caz:
(i)pentru tinerii fermieri - conform art. 6 alin. (2) lit. f) pct. (ii) din Regulamentul (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 809/2014, respectiv art. 51 alin. (3) şi art. 50 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013;
(ii)pentru plata redistributivă - conform art. 41 alin. (4) şi (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013;
(iii)pentru toate schemele - conform art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013;
f)sancţiuni pentru nerespectarea normelor privind ecocondiţionalitatea.
(4)Sancţiunile care se aplică schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic şi ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic se aplică în următoarea ordine:
a)sancţiuni pentru animale cu neconformităţi;
b)sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii unice de plată, a documentelor justificative aferente cererii de plată şi, după caz, a documentelor de modificare a cererii de plată;
c)reducere lineară, cu excepţia ANTZ;
d)sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii, doar pentru SCZ.
Art. 4
(1)Baza de calcul pentru plăţile directe pe suprafaţă şi ajutoarele naţionale tranzitorii, denumite în continuare ANT, în sectorul vegetal reprezintă:
a)în cazul plăţii pentru tinerii fermieri, dacă suprafaţa declarată în cadrul schemei unice de plată pe suprafaţă depăşeşte limita de 60 hectare, plata se acordă pentru suprafaţa maximă de 60 hectare.
b)în cazul plăţii redistributive, dacă suprafaţa declarată în cadrul schemei unice de plată pe suprafaţă depăşeşte limita de 30 hectare, plata se acordă pentru suprafaţa maximă de 30 hectare.
c)în cazul schemelor de plată prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b), d)-f) şi alin. (3) din Ordonanţă, dacă se constată că suprafaţa determinată a unei grupe de plată este mai mare decât suprafaţa declarată în cererea de ajutor, pentru calcularea ajutorului se utilizează suprafaţa declarată.
d)în cazul schemelor de plată prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b), d)-f) şi alin. (3) din Ordonanţă, dacă suprafaţa declarată este mai mare decât suprafaţa determinată pentru un grup de plată, ajutorul se calculează pe baza suprafeţei determinate pentru grupul de plată în cauză.
(2)Dacă diferenţa dintre suprafaţa totală determinată şi suprafaţa totală declarată pentru plată în cadrul schemelor de plată prevăzute la art. 1 alin. (2) şi alin. (3) din Ordonanţă sau suprafaţa totală declarată pentru plată în cadrul unei măsuri de sprijin pe suprafaţă este mai mică sau egală cu 0,1 hectare, suprafaţa determinată este considerată egală cu suprafaţa declarată. Pentru acest calcul se iau în considerare doar supradeclarările suprafeţelor la nivelul unui grup de plată. Această prevedere nu se aplică dacă diferenţa reprezintă mai mult de 20% din suprafaţa totală declarată pentru plăţi.
Art. 5
Baza de calcul pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, SCZ, şi ajutoarele naţionale tranzitorii pentru speciile ovine şi caprine, ANTOC:
a)Sprijinul/Ajutorul nu se acordă pentru un număr de animale mai mare decât cel declarat în cererea unică de plată, pentru categoria solicitată.
b)Dacă numărul animalelor declarate în cererea unică de plată depăşeşte numărul de animale determinat în urma unor controale administrative sau a unor controale la faţa locului, sprijinul/ajutorul se calculează pe baza numărului de animale determinat.
c)Pentru fiecare categorie de animale, solicitanţii beneficiază de SCZ pentru efectivul maxim de animale prevăzut la art. 71-75 din Ordinul nr. 619/2015.
d)SCZ pentru taurine din rase de came şi metişii acestora se acordă pentru numărul de animale determinat, în limita maximă prevăzută la art. 74 alin. (1) lit. a) şi în ordinea categoriilor prevăzută la art. 74 alin. (2) din Ordinul nr. 619/2015.
e)În cazul în care se constată neconformităţi în ceea ce priveşte sistemul de identificare şi înregistrare a bovinelor, se aplică următoarele dispoziţii:
(i)o bovină prezentă în exploataţie care şi-a pierdut una dintre cele două crotalii este considerată determinată cu condiţia să poată fi identificată în mod clar şi individual cu ajutorul celorlalte elemente ale sistemului de identificare şi înregistrare a bovinelor, menţionate la art. 3 primul paragraf lit. b)-d) din Regulamentul (CE) nr. 1.760/2000;
(ii)dacă o singură bovină prezentă în exploataţie şi-a pierdut ambele crotalii, bovina respectivă este considerată determinată cu condiţia ca animalul să poată fi totuşi identificat cu ajutorul RIE, al paşaportului animalului, al RNE sau al altor mijloace prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.760/2000 şi cu condiţia ca deţinătorul de animale să poată dovedi că a luat deja măsuri pentru remedierea situaţiei înaintea anunţării controlului la faţa locului;
(iii)în cazul în care neconformităţile constatate sunt legate de înregistrări incorecte în registrul individual al exploataţiei sau în paşaportul animalului, animalul în cauză este considerat nedeterminat numai dacă aceste erori se constată în cadrul a cel puţin două controale efectuate pe parcursul unei perioade de 24 de luni. În orice alt caz, animalele respective sunt considerate nedeterminate după prima constatare. Intrările şi notificările din sistemul de identificare şi înregistrare a bovinelor pot fi adaptate în orice moment în caz de erori evidente recunoscute de APIA;
(iv)un animal din specia ovină sau caprină prezent în exploataţie care a pierdut o crotalie este considerat determinat cu condiţia ca animalul să mai poată fi identificat cu ajutorul unui prim mijloc de identificare în conformitate cu art. 4 alin. (2) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 21/2004 şi cu condiţia ca toate celelalte cerinţe ale sistemului de identificare şi înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină să fie îndeplinite.
f)Pentru schemele de plată ale sprijinului cuplat din sectorul zootehnic prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. e) din Ordonanţă şi reglementate prin prevederile cap. X din Ordinul nr. 619/2015, dacă atât numărul de animale solicitat pentru o categorie a sprijinului cuplat cât şi numărul de animale determinat sunt mai mari decât limita maximă pentru care se acordă sprijinul cuplat, nu se aplică nicio sancţiune, iar valoarea sprijinului cuplat se acordă pentru limita maximă, prevăzută la art. 71 lit. b), art. 72 lit. b), art. 73 lit. b), art. 74 alin. (1) lit. b) şi art. 75 lit. b) din Ordinul nr. 619/2015, din numărul de animale determinate.
Art. 6
Sancţiunile pentru supradeclararea suprafeţelor în cazul schemelor de plată prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b), d)-f) şi alin. (3) din Ordonanţă sunt următoarele:
a)Dacă suprafaţa determinată este mai mare decât suprafaţa declarată în cererea de sprijin/grup de plată, nu se aplică nicio penalizare, iar plata se calculează pentru suprafaţa declarată.
b)Dacă diferenţa dintre suprafaţa declarată pentru plată şi suprafaţa determinată la nivelul unui grup de plată este mai mică sau egală cu 0,1 ha, suprafaţa determinată se va considera egală cu suprafaţa declarată. Această prevedere nu se aplică în cazul în care diferenţa reprezintă mai mult de 20% din suprafaţa totală declarată pentru plată.
c)Dacă în cazul unui grup de plată suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 3% din suprafaţa determinată sau 2 ha, dar mai mică sau egală cu 20% din suprafaţa determinată, plata se calculează pe baza suprafeţei determinate, din care se scade dublul diferenţei constatate.
d)Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 20% din suprafaţa determinată, pentru anul în cauză nu se acordă nicio plată pentru grupul de plată în cauză.
e)Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 50% din suprafaţa determinată, fermierul este exclus de la plată pentru grupul de plată în cauză şi, în plus, acesta este supus unei sancţiuni suplimentare egale cu cuantumul ajutorului sau sprijinului care corespunde diferenţei dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa determinată. Dacă suma calculată ca sancţiune suplimentară nu poate fi reţinută în totalitate în cei trei ani calendaristici care urmează anului calendaristic al constatării, soldul se anulează.
Art. 7
Sancţiunile pentru depunerea cu întârziere a cererii unice de plată în cazul schemelor de plată prevăzute la art. 1 alin. (2) şi alin. (3) din Ordonanţă sunt următoarele:
a)Depunerea unei cereri unice de plată după data-limită de depunere fără penalizări de întârziere, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control, denumit în continuare Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, determină o reducere de 1% pe zi lucrătoare a sumelor la care ar fi avut dreptul beneficiarul în cazul în care cererea ar fi fost depusă până la termenul stabilit. Dacă o astfel de întârziere depăşeşte 25 de zile calendaristice, cererea unică de plată este considerată inadmisibilă, iar solicitantului nu i se acordă niciun ajutor sau sprijin.
b)Modificările privind cererea de plată pot fi admise până la ultima dată de depunere a cererilor unice de plată sau până la data-limită de depunere fără penalizări de întârziere a modificărilor cererii unice de plată, cu excepţia cazurilor de forţă majoră şi a circumstanţelor excepţionale.
Depunerea unei modificări a cererii unice de plată după data-limită pentru o astfel de depunere, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) şi (21) din Ordonanţă, determină o reducere de 1% pe zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la termenul stabilit Modificările referitoare la o cerere unică de plată nu sunt admise după ultima dată posibilă pentru depunerea întârziată a cererilor unice. Dacă o astfel de întârziere depăşeşte ultima dată posibilă pentru depunerea întârziată a cererilor unice, modificarea adusă cererii unice de plată este considerată inadmisibilă, iar beneficiarului nu i se acordă niciun ajutor sau sprijin pentru modificarea în cauză. În sensul prezentului alineat, modificările privind cererea unică de plată includ modificări ale suprafeţelor/numărului de animale sau culturilor declarate în cerere, adăugări/retrageri ale unor scheme de plată/măsuri de sprijin sau adăugări ale unor parcele în cadrul unor scheme de plată/măsuri de sprijin.
c)O cerere unică de plată poate fi retrasă total sau parţial în condiţiile prevăzute de art. 12 din Ordinul nr. 619/2015.
d)În situaţia în care se depune o cerere/documente aferente cererii/documente de modificare a cererii cu întârziere, într-o zi nelucrătoare, se ia în considerare că acest document a fost depus în următoarea zi lucrătoare.
Art. 8
Sancţiunile pentru nedeclararea suprafeţelor în cazul schemelor de plată prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-e) şi alin. (3) din Ordonanţă sunt următoarele:
a)În cazul în care, pentru un anumit an, un fermier nu declară toate suprafeţele, iar diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în cererea unică de plată, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nedeclarate, pe de altă parte, este mai mare de 3% din suprafaţa totală declarată, valoarea totală a plăţilor directe pe suprafaţă şi/sau a sprijinului în cadrul măsurilor de sprijin pe suprafaţă cuvenite fermierului pentru anul în care s-a constatat neregula se reduce cu până la 3%, astfel:
(i)dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 3%, dar mai mic sau egal cu 30% din suprafaţa totală declarată, fermierul va fi sancţionat cu un procent de 1%;
(ii)dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50% din suprafaţa totală declarată, fermierul va fi sancţionat cu un procent de 2%;
(iii)dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 50% din suprafaţa totală declarată, fermierul va fi sancţionat cu un procent de 3%.
b)În cazul în care diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în cererea de plată, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nedeclarate, pe de altă parte, este mai mică sau egală cu 3% din suprafaţa totală declarată, fermierul nu va fi sancţionat.
Art. 9
În situaţia în care cuantumul total al plăţilor directe care urmează să fie acordate este mai mare decât plafonul alocat României, se efectuează o reducere lineară a cuantumurilor plăţilor directe pentru toţi beneficiarii eligibili la plată, conform art. 7 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013.
Art. 10
În cazul în care terenul este transferat în cursul anului calendaristic în cauză sau al anilor în cauză, sancţiunea administrativă se aplică prin reducerea plăţilor sau excluderea de la întreaga sumă a plăţilor care au fost acordate sau urmează a fi acordate cesionarului pentru suprafeţele transferate sau care urmează să fie transferate în cursul anului calendaristic în care a avut loc constatarea neconformităţii.
CAPITOLUL 3: Dispoziţii specifice privind aplicarea sistemului de reduceri şi sancţiuni aplicabil schemelor de plată prevăzute la art. 1 alin. (2) şi alin. (3) din OUG nr. 3/2015
Art. 11
(1)Pentru a beneficia de plată în cadrul schemei unice de plată pe suprafaţă, fermierii trebuie să respecte condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 8 din Ordonanţă şi la art. 5-7 şi 9-15 din Ordinul nr. 619/2015.
(2)În cazul plăţii schemei de plată unică pe suprafaţă, baza de calcul este stabilită la art. 4 alin. (1) lit. c) şi d).
(3)Sancţiunile aplicabile în cadrul schemei unice de plată pe suprafaţă surit stabilite la art. 3.
Art. 12
(1)Plata redistributivă se acordă pentru două intervale de suprafaţă, în conformitate cu prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 216/2016 privind stabilirea pentru anul 2015 a cuantumului plăţii unice pe suprafaţă, plăţii redistributive şi intervalele de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, plăţii pentru tinerii fermieri şi a plafonului şi cuantumului ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil.
(2)În cadrul plăţii redistributive se aplică sistemul de sancţiuni administrative prevăzut la art. 3, astfel:
a)În cazurile în care se constată că s-au creat condiţii artificiale de acordare a sprijinului, prevăzute la art. 31 din Ordinul nr. 619/2015, sprijinul pentru această schemă de plată este respins.
b)În cazul transferului de exploataţie între doi fermieri, plata redistributivă se acordă pentru suprafaţa totală rezultată în urma transferului, fără a depăşi plata pentru suprafaţa maximă de 30 ha.
(3)Dacă suprafaţa declarată în cadrul schemei unice de plată pe suprafaţă depăşeşte limita de 30 ha, suprafaţa declarată pentru plata redistributivă se reduce la 30 ha.
(4)În cazul sancţiunilor pentru supradeclararea suprafeţelor, se aplică următoarele prevederi:
a)În situaţia în care atât suprafaţa declarată, cât şi suprafaţa determinată a unei exploataţii depăşesc limita maximă de 30 ha, chiar dacă pe total exploataţie se înregistrează supradeclarare pentru plata redistributivă, nu se aplică sancţiuni pentru supradeclarare pentru această schemă de plată.
b)În situaţia în care suprafaţa determinată se situează sub limita maximă de 30 ha şi se constată o supradeclarare, se aplică sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor, conform art. 6. Modul de aplicare a acestor sancţiuni este gradual, pe intervale de suprafaţă, astfel:
(i)dacă suprafaţa determinată este mai mare decât limita maximă a primului interval de suprafaţă pentru care se acordă această plată, sancţiunile pentru supradeclarare se vor calcula pentru intervalul al doilea;
(ii)dacă suprafaţa declarată şi suprafaţa determinată sunt mai mici sau egale decât limita maximii a primului interval de suprafaţă pentru care se acordă această plată, sancţiunile pentru supradeclarare se vor calcula pentru primul interval;
(iii)dacă suprafaţa declarată este mai mare decât limita maximă a primului interval şi suprafaţa determinată este mai mică decât limita maximă a primului interval de suprafaţă pentru care se acordă această plată, sancţiunile pentru supradeclarare se vor calcula astfel:
- se calculează procentul de supradeclarare pentru primul interval luând în considerare diferenţa dintre limita maximă a primului interval de suprafaţă pentru care se acordă această plată şi suprafaţa determinată, apoi se calculează sancţiunile de supradeclarare folosind cuantumul stabilit pentru primul interval de suprafaţă;
- se calculează procentul de supradeclarare pentru cel de-al doilea interval, luând în considerare diferenţa dintre suprafaţa declarată şi limita maximă a primului interval de suprafaţă pentru care se acordă această plată şi apoi se calculează sancţiunile de supradeclarare folosind cuantumul stabilit pentru cel de-al doilea interval de suprafaţă;
(iv)dacă suprafaţa declarată este mai mare decât limita maximă a primului interval şi dacă suprafaţa determinată este mai mică decât limita maximă a primului interval de suprafaţă pentru care se acordă această plată, sancţiunea suplimentară se va calcula folosind cuantumul stabilit pentru primul interval de suprafaţă pentru diferenţa dintre suprafaţa limită maximă a primului interval şi suprafaţa determinată şi, respectiv, folosind cuantumul aferent celui de-al doilea interval pentru diferenţa dintre suprafaţa declarată şi limita maximă a primului interval.
(5)Calculul penalizărilor de întârziere se efectuează pentru suprafaţa declarată, fără a se depăşi suprafaţa maximă de 30 ha.
Art. 13
(1)În cazul plăţii pentru înverzire, baza de calcul se stabileşte conform art. 23 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014:
a)dacă suprafaţa declarată într-o cerere unică de plată pentru plata unică pe suprafaţă depăşeşte suprafaţa determinată, suprafaţa determinată este utilizată pentru calcularea plăţii pentru înverzire;
b)dacă se constată că suprafaţa declarată pentru schema de plată unică pe suprafaţă este mai mică decât suprafaţa determinată în cererea unică de plată, pentru calcularea plăţii pentru înverzire se utilizează suprafaţa declarată.
(2)Nu se aplică sancţiuni pentru situaţiile în care fermierii, datorită condiţiilor climatice nefavorabile, decid următoarele:
a)înfiinţarea culturilor pentru zonele cu strat vegetal pe alte parcele din cadrul exploataţiei decât pe cele declarate în cererea unică de plată sau în formularele de modificare a acesteia;
b)înfiinţarea altor culturi pentru zonele cu strat vegetal decât cele declarate în cererea unică de plată sau în formularele de modificare a acesteia, dintre culturile secundare prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul nr. 619/2015.
(3)Prevederile alin. (2) se aplică numai în situaţia în care fermierii notifică APIA cu privire la aceste modificări, conform angajamentului semnat la depunerea cererii unice de plată, în termen de 15 zile de la înfiinţarea culturii secundare, dar nu mai târziu de data de 15 octombrie a anului de cerere. Modificările prevăzute la alin. (2) nu vor putea schimba proporţia zonelor de interes ecologic din suprafaţa de teren arabil declarată la depunerea cererii unice de plată şi/sau a formularelor de modificare a cererii.
(4)În cazul plăţii pentru înverzire se aplică următoarele reduceri şi sancţiuni specifice:
a)reduceri de suprafaţă aplicate conform art. 24-27 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014;
b)sancţiuni administrative aplicate conform art. 28 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, începând cu anul de cerere 2017.
(5)Conform art. 24 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, reducerea plăţii pentru înverzire, în cazul nerespectării diversificării culturilor, se aplică având în vedere următoarele considerente:
a)Cultura principală nu trebuie să acopere mai mult de 75% din suprafaţa totală de teren arabil, dar dacă suprafaţa care a fost determinată pentru grupa de culturi principală acoperă mai mult de 75%, suprafaţa de utilizat pentru calcularea plăţii pentru înverzire se reduce cu 50% din suprafaţa totală de teren arabil determinată, înmulţită cu procentajul de diferenţă. Procentajul de diferenţă este proporţia reprezentată de suprafaţa principalei grupe de culturi care depăşeşte 75% din terenul arabil total determinat în suprafaţa totală impusă pentru celelalte grupe de culturi.
b)Principalele două culturi nu trebuie să acopere mai mult de 95% din suprafaţa totală de teren arabil determinată, dar dacă suprafaţa care a fost determinată pentru cele două grupe de culturi principale acoperă mai mult de 95%, suprafaţa de utilizat pentru calcularea plăţii pentru înverzire se reduce cu 50% din suprafaţa totală de teren arabil determinată, înmulţită cu procentajul de diferenţă. Procentajul de diferenţă este proporţia reprezentată de suprafaţa celor două grupe de culturi principale care depăşeşte 95% din suprafaţa totală de teren arabil determinată în suprafaţa totala impusă pentru celelalte grupe de culturi.
c)Cultura principală nu trebuie să acopere mai mult de 75% din suprafaţa totală de teren arabil determinată şi cele două culturi principale nu trebuie să acopere mai mult de 95%, dar dacă suprafaţa care a fost determinată pentru grupa de culturi principală acoperă mai mult de 75% şi suprafaţa care a fost determinată pentru cele două grupe de culturi principale acoperă mai mult de 95%, suprafaţa de utilizat pentru calcularea plăţii pentru înverzire se reduce cu 50% din suprafaţa totală de teren arabil determinată, înmulţită cu procentajul de diferenţă. Procentajul de diferenţă este suma procentajelor de diferenţă menţionate la lit. a) şi b), iar valoarea acestui procentaj nu trebuie să depăşească 1.
Dacă s-a constatat că un beneficiar nu a respectat, timp de trei ani, obligaţia privind diversificarea culturilor descrisă, suprafaţa de utilizat pentru calcularea plăţii pentru înverzire pentru anii următori se reduce cu suprafaţa totală de teren arabil determinată, înmulţită cu procentajul de diferenţă aplicabil.
(6)Conform art. 25 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, reducerea plăţii pentru înverzire în cazul nerespectării cerinţelor privind păşunile permanente se calculează având în vedere următoarele considerente:
a)Dacă s-a constatat neconformitatea prevăzută la art. 45 alin. (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, suprafaţa de utilizat pentru calcularea plăţii pentru înverzire se reduce cu suprafaţa pe care s-a constatat că nu se îndeplinesc cerinţele stabilite.
b)Dacă s-a constatat neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 44 din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014, suprafaţa de utilizat pentru calcularea plăţii pentru înverzire se reduce cu suprafaţa pe care s-a constatat că nu se îndeplinesc obligaţiile stabilite.
c)Neconformităţile sunt considerate "constatate" dacă sunt stabilite în urma oricărui tip de controale efectuate sau după ce au fost aduse la cunoştinţa autorităţii de control competente sau a APIA în orice alt mod.
(7)Reducerea plăţii pentru înverzire în cazul neîndeplinirii cerinţelor privind zonele de interes ecologic se face conform art. 26 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, astfel:
a)Zona de interes ecologic, denumită în continuare zona de interes ecologic prevăzută, se calculează pe baza suprafeţei totale de teren arabil determinate, incluzând şi suprafeţele determinate menţionate la art. 46 alin. (2) primul paragraf lit. c), d), g) şi h) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013.
b)Dacă zona de interes ecologic prevăzută depăşeşte zona de interes ecologic determinată prin luarea în calcul a ponderării zonelor de interes ecologic, suprafaţa de utilizat pentru calcularea plăţii pentru înverzire se reduce cu 50% din suprafaţa totală determinată a terenurilor arabile, incluzând şi suprafeţele determinate menţionate la art. 46 alin. (2) primul paragraf lit. c), d), g) şi h) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, înmulţită cu procentajul de diferenţă.
Procentajul de diferenţă este ponderea diferenţei dintre zona de interes ecologic prevăzută şi zona de interes ecologic determinată în zona de interes ecologic prevăzută.
c)Dacă s-a constatat că un beneficiar nu a respectat, timp de trei ani, cerinţele referitoare la zona de interes ecologic descrisă, suprafaţa de utilizat pentru calcularea plăţii pentru înverzire pentru anii următori se reduce cu suprafaţa totală de teren arabil determinată, incluzând şi suprafeţele determinate menţionate la art. 46 alin. (2) primul paragraf literele c), d), g) şi h) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, înmulţită cu procentajul de diferenţă.
(8)Conform art. 27 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, reducerea maximă a plăţii pentru ecologizare este suma reducerilor calculate în conformitate cu art. 24 şi 26 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, exprimată în hectare. Reducerea maximă nu depăşeşte numărul total al hectarelor de teren arabil determinate, incluzând şi suprafeţele determinate menţionate la art. 46 alin. (2) primul paragraf lit. c), d), g) şi h) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013.
Fără a se aduce atingere aplicării sancţiunilor administrative aplicabile în conformitate cu art. 28 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, reducerea totală calculată în conformitate cu art. 24 şi 26 nu depăşeşte plata pentru înverzire calculată în conformitate cu art. 23.
(9)Conform art. 28 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, sancţiunile administrative referitoare la plata pentru înverzire sunt următoarele:
a)Dacă suprafaţa de utilizat pentru calcularea plătii pentru înverzire în conformitate cu art. 23 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 diferă de suprafaţa de utilizat pentru calcularea plăţii pentru înverzire după aplicarea art. 24-27 din Regulamentul (UE) nr. 640/2014, plata pentru înverzire se calculează pe baza acestei din urmă suprafeţe, redusă cu de două ori diferenţa constatată dacă diferenţa respectivă depăşeşte fie 3%, fie două hectare, dar este mai mică sau egală cu 20% din suprafaţa de utilizat pentru calcularea plăţii pentru înverzire după aplicarea art. 24-27 din Regulamentul (UE) nr. 640/2014. Dacă diferenţa este de peste 20%, nu se acordă niciun ajutor. Dacă diferenţa este de peste 50%, nu se acordă niciun ajutor. Mai mult, beneficiarul este supus unei sancţiuni suplimentare egale cu cuantumul ajutorului corespunzător diferenţei dintre suprafaţa de utilizat pentru calcularea plăţii pentru înverzire în conformitate cu art. 23 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 şi suprafaţa de utilizat pentru calcularea plăţii pentru înverzire după aplicarea art. 24-27 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014.
b)Dacă beneficiarul nu îşi declară toată suprafaţa cu teren arabii, rezultatul fiind că ar fi fost scutit de obligaţiile prevăzute la art. 44-46 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, şi/sau nu îşi declară toate păşunile permanente care sunt sensibile din punct de vedere ecologic în conformitate cu art. 45 alin. (1) din regulamentul menţionat, iar suprafaţa nedeclarată depăşeşte 0,1 ha, suprafaţa de utilizat pentru calcularea plăţii pentru înverzire după aplicarea reducerilor menţionate mai sus se reduce cu încă 10%. Cuantumul aferent acestei reduceri se scade din cuantumul sancţiunii aplicate în conformitate art. 8.
c)În conformitate cu art. 77 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, sancţiunea administrativă calculată în conformitate cu lit. a) şi b) din prezentul alineat nu se aplică în anii de cerere 2015 şi 2016. Sancţiunea administrativă calculată în conformitate cu lit. a) şi b) se împarte la 5 şi se limitează la 20% din cuantumul plăţii pentru înverzire la care fermierul ar avea dreptul în anul de cerere 2017, se împarte la 4 şi se limitează la 25% din acelaşi cuantum pentru anul de cerere 2018 şi anii următori,
(10)În cazurile în care se constată că s-au creat condiţii artificiale de acordare a sprijinului, se aplică prevederile art. 95 din Ordinul nr. 619/2015.
Art. 14
(1)Pentru plata pentru tinerii fermieri se aplică sistemul de sancţiuni administrative prevăzut la art. 3, cu următoarele particularităţi:
a)În situaţia în care un fermier nu îndeplineşte condiţiile privind vârsta maximă de 40 de ani şi nu face dovada instalării ca şef de exploataţie, se respinge plata pentru această schemă.
b)În situaţia prevăzută la art. 108 alin. (2) din Ordinul nr. 619/2015, se aplică în plus o sancţiune echivalentă cu 20% din cuantumul pe care beneficiarul l-a primit sau l-ar fi primit, în caz contrar, ca plată pentru tinerii fermieri.
c)În situaţia în care atât suprafaţa declarată, cât şi suprafaţa determinată a exploataţiei se situează peste limita maximă de 60 ha, dacă se constată o supradeclarare a suprafeţelor în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă, nu se aplică sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor în cadrul plătii pentru tinerii fermieri.
d)Dacă suprafaţa declarată este de peste 60 ha şi suprafaţa determinată este sub 60 ha, constatându-se o supradeclarare a suprafeţei, se aplică sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor, luând în considerare diferenţa între suprafaţa determinată şi limita maximă de 60 ha în cadrul acestei scheme de plată.
e)Dacă suprafaţa declarată este sub 60 ha, suprafaţa determinată este sub 60 ha şi se constată o supradeclarare a suprafeţei, se aplică sancţiunile pentru supradeclararea suprafeţelor.
(2)Calculul penalizărilor de întârziere se efectuează pentru suprafaţa declarată în cadrul acestei scheme, fără a se depăşi suprafaţa maximă de 60 ha.
(3)Indiferent de numărul şi ferma de organizare a exploataţilor pe care le administrează tânărul fermier, plata pentru tinerii fermieri se acordă pentru o singură exploataţie.
Art. 15
(1)Pentru a beneficia de plată în cadrul schemei de plată pentru micii fermieri, fermierii trebuie să respecte condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 8 din Ordonanţă şi la art. 5-7 şi art. 9-15 din Ordinul nr. 619/2015.
(2)Stabilirea sumei cuvenite în cadrul schemei de plată pentru micii fermieri are la bază calculul efectuat pentru fiecare schema solicitată, respectiv: schema de plată unică pe suprafaţă, plata redistributivă, plata pentru înverzire, plata pentru tinerii fermieri şi sprijinul cuplat, după caz.
(3)Pentru fiecare plată solicitată se aplică sistemul de sancţiuni administrative aplicabile fiecărei scheme de plăţi directe, cu excepţia sancţiunilor pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor conform art. 8, sancţiunilor pentru nerespectarea normelor de ecocondiţionalitate. Fermierii care au accesat schema pentru micii fermieri sunt exceptaţi de la utilizarea practicilor agricole benefice pentru climă şi mediu conform art. 13.
(4)În cazul în care suma calculată pentru schema de plată pentru micii fermieri este mai mare de 1.250 de euro, suma de plată cuvenită fiecărei scheme de plată se reduce în mod proporţional conform art. 65 alin. (1) paragraful 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013.
(5)În cazul în care fermierii incluşi în schema de mici fermieri, în timpul anului de cerere îşi măresc suprafaţa exploataţiei, nu pot beneficia de o plată mai mare de 1.250 euro.
Art. 16
(1)Pentru a beneficia de plată în cadrul schemei de plată pentru sprijinul cuplat în sectorul vegetal, fermierii trebuie să respecte condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 8 din Ordonanţă şi la art. 5-7 şi art. 9-15, precum şi condiţiile specifice prevăzute la cap. VIII din Ordinul nr. 619/2015.
(2)În cazul schemei de plată pentru sprijinul cuplat în sectorul vegetal, baza de calcul este stabilită la art. 4 lit. c) şi d).
(3)Sancţiunile aplicabile în cadrul schemei de plată pentru sprijinul cuplat în sectorul vegetal sunt stabilite la art. 3.
(4)Cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau circumstanţelor excepţionale definite la cap. XI din Ordonanţă, în situaţia în care un fermier nu îndeplineşte condiţiile privind realizarea producţiei minime şi comercializarea/utilizarea în scopul furajării animalelor proprii/depozitarea, după caz, la nivelul fiecărui sector, aşa cum este prevăzut la cap. VIII din Ordinul nr. 619/2015, sprijinul pentru această schemă de plată este respins.
(5)Nu sunt eligibile la plată suprafeţele de sere în care legumele nu sunt cultivate pe pământ şi nu se acordă niciun ajutor pentru aceste suprafeţe.
(6)Neprezentarea sau prezentarea după termenele stabilite la cap. VIII din Ordinul nr. 619/2015 a documentelor specifice de eligibilitate în cadrul schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal atrage de la sine neeligibilitatea la plată a schemei solicitate,
(7)Beneficiază de plata sprijinului cuplat în sectorul vegetal fermierii activi cărora li se determină suprafeţe eligibile la schema de plată unică pe suprafaţă pe care sunt cultivate culturile solicitate pentru schema de sprijin cuplat, chiar dacă schema de plată unică pe suprafaţă este respinsă la plată.
(8)În cazul culturilor cultivate în sere şi solarii, pentru care beneficiarii solicită plata pentru schema de sprijin cuplat, prevăzute la art. 53 şi 54 din Ordinul nr. 619/2015, nerealizarea şi comercializarea producţiei minime prevăzută pentru una dintre culturi, atrage respingerea plăţii pentru cultura respectivă.
Art. 17
(1)Valoarea sprijinului cuplat în sectorul zootehnic, cuvenit pe fiecare categorie, se reduce în baza unui procent calculat ca raport între numărul animalelor declarate, în cazul cărora s-au constatat neconformităţi şi numărul animalelor determinate.
(2)Dacă numărul de animale cu neconformităţi este de maximum 3, valoarea sprijinului cuplat cuvenit pe fiecare categorie se reduce cu un procent stabilit în conformitate cu alin. (1).
(3)În cazul în care numărul de animale cu neconformităţi este mai mare de 3, valoarea sprijinului cuplat cuvenit pe fiecare categorie, pentru anul de cerere în cauză se reduce astfel:
a)cu un procent stabilit în conformitate cu alin. (1), dacă acesta nu depăşeşte 10%;
b)cu de două ori procentul prevăzut la alin. (1), dacă acesta este mai mare de 10%, dar de maximum 20%.
c)dacă procentul prevăzut la alin. (1) depăşeşte 20%, nu se acordă sprijinul cuplat la care ar fi avut dreptul beneficiarul în cadrul categoriei pentru anul de cerere în cauză.
d)dacă procentul prevăzut la alin. (1) depăşeşte 50%, nu se acordă sprijinul cuplat la care ar fi avut dreptul beneficiarul în cadrul categoriei pentru anul de cerere în cauză. În plus, beneficiarul este supus unei sancţiuni suplimentare în cuantum egal cu cel care corespunde numărului de animale cu neconformităţi.
(4)În cazul în care neconformităţile constatate sunt legate de înregistrări incorecte în RIE sau în paşapoartele animalelor, animalul în cauză este considerat nedeterminat numai dacă aceste erori se constată în cadrul a cel puţin două controale efectuate pe parcursul unei perioade de 24 de luni.
Art. 18
Valoarea SCZ cuvenit pentru viermi de mătase, prevăzut la art. 70 lit. f) din Ordinul nr. 619/2015, pentru anul de cerere în cauză, se reduce astfel:
a)cu 5% din valoarea sprijinului cuvenit, în cazul obţinerii unei producţii totale mai mici cu până la 10% faţă de producţia totală declarată de gogoşi crude de mătase;
b)cu 10% din valoarea sprijinului cuvenit, în cazul obţinerii unei producţii totale mai mici cu până la 20% faţă de producţia totală declarată de gogoşi crude de mătase;
c)cu 15% din valoarea sprijinului cuvenit, în cazul obţinerii unei producţii totale mai mici cu până la 30% faţă de producţia totală declarată de gogoşi crude de mătase;
d)cu 20% din valoarea sprijinului cuvenit, în cazul obţinerii unei producţii totale mai mici cu până la 40% faţă de producţia totală declarată de gogoşi crude de mătase;
e)cu 30% din valoarea sprijinului cuvenit, în cazul obţinerii unei producţii totale mai mici cu până la 50% faţă de producţia totală declarată de gogoşi crude de mătase;
f)cu excludere de la plată pentru anul în care se face solicitarea SCZ pentru viermi, în cazul obţinerii unei producţii totale mai mici cu cel puţin 50% faţă de producţia totală declarată de gogoşi crude de mătase.
Art. 19
(1)Beneficiază de plata ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal fermierii cărora li se determină suprafeţe eligibile la schema de plată unică pe suprafaţă pe care sunt cultivate culturile pentru care se acordă ajutoare naţionale tranzitorii, chiar dacă schema de plată unică pe suprafaţă este respinsă la plată.
(2)Neprezentarea sau prezentarea după termenele finale a documentelor specifice de eligibilitate pentru ANT în sectorul vegetal, atrage de la sine neeligibilitatea la plată a schemei solicitate.
(3)Sancţiunile aplicabile ANT în sectorul vegetal sunt cele stabilite la art. 3.
(4)În cazul ajutoarelor naţionale tranzitorii pentru in şi cânepă pentru fibră, tutun, respectiv hamei, plata se face pe baza suprafeţelor de referinţă determinate după cum urmează:
a)Suprafeţele determinate în anul 2009 de către A.P.I.A. pentru culturile de in pentru fibră, cânepă pentru fibră, tutun, respectiv hamei, sunt considerate suprafeţe de referinţă eligibile pentru ajutoarele naţionale tranzitorii decuplate de producţie pentru aceste culturi. În cazul în care în anul 2009, nu au fost determinate suprafeţe pentru ajutoarele naţionale tranzitorii decuplate de producţie pentru aceste culturi, se va considera an de referinţă primul an în care fermierul a avut suprafeţe determinate pentru ajutoarele naţionale tranzitorii decuplate de producţie pentru aceste culturi.
b)Ajutoarele naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru in şi cânepă pentru fibră, tutun, respectiv hamei, aferente unui an de cerere ulterior anului 2009 se acordă producătorilor agricoli care depun cerere unică de plată pe suprafaţă, bifează rubricile pentru aceste plăţi şi:
(i)au fost determinate suprafeţe cultivate în anul de referinţă 2009 sau într-un alt an ulterior, inclusiv anul 2015, considerat an de referinţă, şi cultivă în continuare aceste culturi; sau
(ii)solicită sprijin pentru aceste culturi începând cu anul de cerere 2016, caz în care primul an de solicitare devine an de referinţă pentru ajutoarele naţionale tranzitorii decuplate de producţie pentru aceste culturi.
(5)În cazul prevăzut la alin. (4) lit. b) pct. (i), suprafeţele parcelelor determinate în anul 2009 sau într-un alt an ulterior, considerat an de referinţă, sunt cele care se iau în calcul la stabilirea valorii ajutoarelor naţionale tranzitorii decuplate de producţie.
(6)În cazul prevăzut la alin. (4) lit. b) pct. (ii), suprafeţele parcelelor determinate în anul curent sunt cele care se iau în calcul la stabilirea valorii ajutoarelor naţionale tranzitorii decuplate de producţie.
(7)Suprafaţa luată în considerare pentru calculul sumelor cuvenite la plată în cazul ajutoarelor naţionale tranzitorii prevăzute la alin. (4) se calculează astfel: se compară suprafaţa determinată în anul de cerere, la care, dacă este cazul, se aplică sistemul de sancţiuni, cu suprafaţa determinată în anul de referinţă, alegându-se valoarea minimă a suprafeţei rezultate din comparaţie.
Art. 20
În cadrul schemei de ajutoare naţionale tranzitorii pentru speciile ovine şi caprine, ANTOC, în cazul în care se constată diferenţe între numărul de animale declarat şi pentru care s-au constatat neconformităţi şi numărul de animale determinat în urma verificării îndeplinirii tuturor condiţiilor de eligibilitate pentru ajutorul naţional tranzitoriu acordat fermierilor crescători de ovine şi caprine, valoarea ajutorului cuvenit se reduce în baza unui procent calculat prin raportarea numărului de animale cu neconformităţi la numărul de animale determinate, după cum urmează:
a)dacă raportul, dintre numărul de animale cu neconformităţi şi numărul de animale determinat, este mai mic sau egal cu 3%, nu se aplică nicio penalizare, iar ajutorul se calculează la numărul de animale determinat;
b)dacă raportul dintre numărul de animale cu neconformităţi şi numărul de animale determinat este mai mare de 3%, ajutorul se reduce astfel:
(i)cu 5%, dacă raportul dintre numărul de animale cu neconformităţi şi numărul de animale determinat este mai mic sau egal cu 10%;
(ii)cu 10%, dacă raportul dintre numărul de animale cu neconformităţi şi numărul de animale determinat este mai mare de 10%, dar mai mic sau egal cu 20%;
(iii)cu 15%, dacă raportul dintre numărul de animale cu neconformităţi şi numărul de animale determinat este mai mare de 20%, dar mai mic sau egal cu 30%;
(iv)cu 20%, dacă raportul dintre numărul de animale cu neconformităţi şi numărul de animale determinat este mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50%;
(v)cu excludere de la plată pentru anul în care se face solicitarea ajutorului naţional tranzitoriu, dacă raportul dintre numărul de animale cu neconformităţi şi numărul de animale determinat este mai mare de 50%.
Art. 21
(1)Sancţiunile administrative prevăzute la art. 17 şi 19 nu se aplică în cazul în care beneficiarul se găseşte în imposibilitatea de a îndeplini criteriile de eligibilitate, angajamentele sau alte obligaţii din cauza unor circumstanţe naturale care afectează şeptelul sau efectivul, cu condiţia să fi informat în scris autoritatea competentă în termen de zece zile lucrătoare de la constatarea oricărei reduceri a numărului de animale.
(2)Fără a se aduce atingere circumstanţelor reale de care trebuie să se ţină cont în fiecare caz în parte, APIA poate recunoaşte circumstanţele naturale care afectează şeptelul sau efectivul, constând în:
a)moartea unui animal ca urmare a unei boli; sau
b)moartea unui animal ca urmare a unui accident de care beneficiarul nu poate fi considerat răspunzător.
(3)Animalele solicitate în cererea unică de plată pentru SCZ pot fi înlocuite cu alte animale, în cazul circumstanţelor naturale, fără pierderea dreptului la plata sprijinului, în următoarele condiţii:
a)animalele să îndeplinească condiţiile de eligibilitate pentru obţinerea sprijinului;
b)beneficiarul să nu fi fost informat de APIA în privinţa unei neconformităţi din cererea unică de plată;
c)beneficiarul să nu fi fost informat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control la faţa locului.
(4)Sancţiunile administrative prevăzute la art. 17 şi 19 nu se aplică în ceea ce priveşte partea cererii unice de plată în legătură cu care beneficiarul informează în scris APIA că cererea de plată este incorectă sau că a devenit incorectă după depunere, cu condiţia ca beneficiarul să nu fi fost informat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control la faţa locului şi ca APIA să nu fi informat deja beneficiarul în legătură cu eventualele neconformităţi din cererea de ajutor sau din cererea unică de plată.
(5)În ceea ce priveşte bovinele declarate în cererea unică, nu se aplică sancţiunile administrative prevăzute la art. 17 în cazul unor erori sau omisiuni care afectează intrările din baza de date electronică pentru bovine, introduse din momentul depunerii cererii de ajutor sau a cererii de plată, dacă fermierul a notificat APIA despre acestea, cu condiţia ca beneficiarul să nu fi fost informat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control la faţa locului şi ca APIA să nu fi informat deja beneficiarul în legătură cu eventualele neconformităţi din cererea de ajutor sau din cererea de plată.
(6)Nu se aplică sancţiunile administrative prevăzute la art. 17 pentru bovinele provenite din import (efectuat în anii 2014 şi 2015) şi pentru bovinele care au fătat un produs neviabil (mort sau avortat după 6 luni de gestaţie), dacă sunt prezentate documente doveditoare, respectiv certificat sanitar veterinar/alte documente sanitar veterinar justificative sau buletinul de însămânţări artificiale/adeverinţa de montă naturală.
(7)Pe baza informaţiilor furnizate de beneficiar astfel cum se menţionează în alin. (4) şi (5), cererea unică de plată este modificată astfel încât să reflecte situaţia reală.
Art. 22
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Simona Allice Man,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 266 din data de 7 aprilie 2016