ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor
Având în vedere modificările intervenite în structura şi componenţa Guvernului, prin Hotărârea Parlamentului nr. 44/2014,
ţinând seama de faptul că potrivit actelor normative în vigoare, ministerele şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale au responsabilităţi în managementul situaţiilor de urgenţă, de necesitatea asigurării continuităţii exercitării atribuţiilor în acest domeniu, indiferent de modificările intervenite în structura şi componenţa Guvernului, şi de importanţa adaptării imediate a rolurilor pe care noile entităţi formate trebuie să le îndeplinească în gestionarea situaţiilor de urgenţă,
luând în considerare faptul că este necesară crearea unui mecanism operativ pentru desemnarea persoanei care asigură coordonarea tuturor forţelor implicate în intervenţie, a cărui activare să se realizeze imediat, de la momentul producerii evenimentului, aşadar premergător convocării şi întrunirii comitetelor pentru situaţii de urgenţă,
ţinând seama de faptul că reglementările în vigoare în domeniul stingerii incendiilor şi salvării persoanelor în subteran, la operatorii economici care produc, stochează sau utilizează substanţe toxice care prin contact ori inhalare pot cauza moartea personalului, la centralele nucleare, ş.a.m.d., stabilesc doar un rol de asistenţă tehnică de specialitate al structurilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, fără a prevedea şi intervenţia şi coordonarea operaţională a forţelor şi mijloacelor aflate la locul intervenţiei,
întrucât o amendare a acestor reglementări este absolut necesară pentru crearea unui cadru adecvat de stabilire a modului de răspuns la producerea unor situaţii de urgenţă, care să reducă riscul unor efecte negative asupra personalului angajat şi de intervenţie,
ţinând seama de faptul că neadoptarea măsurilor propuse, în regim de urgenţă, poate avea un impact negativ asupra vieţii persoanelor, integrităţii bunurilor acestora şi activităţii unor instituţii, mai ales în contextul în care perioada de iarnă şi, în special, cea a sărbătorilor se caracterizează prin vulnerabilităţi şi riscuri ridicate în domeniul situaţiilor de urgenţă - cum ar fi înmulţirea numărului de incendii produse la gospodăriile individuale, apariţia unor fenomene meteorologice periculoase (ninsori abundente sau îngheţ) şi a consecinţelor acestora (înzăpeziri ale unor drumuri publice, izolarea unor localităţi), utilizarea unor materiale pirotehnice,
în considerarea faptului că aceste elemente au un impact major şi vizează interesul public, constituind o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. I
- Articolul VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 4 februarie 2014, aprobată prin Legea nr. 104/2014, se abrogă.
Art. II
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 26 aprilie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 7 alineatul (1), litera a) se abrogă.
2.Articolul 8 se abrogă.
3.La articolul 81, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 81
(1) În vederea planificării strategice, a monitorizării permanente şi evaluării factorilor de risc, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor, precum şi pentru coordonarea gestionării situaţiilor de urgenţă determinate de tipurile de risc stabilite prin hotărâre a Guvernului, se constituie şi funcţionează Comitetul naţional pentru situaţii speciale de urgenţă, denumit în continuare Comitetul naţional, sub conducerea viceprim-ministrului pentru securitate naţională, în calitate de preşedinte.
......................................................
(5) Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, asigură secretariatul tehnic permanent al Comitetului naţional."
4.Articolul 82 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 82
(1) Pentru stabilirea strategiilor şi programelor privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, Comitetul naţional poate solicita consultarea unor experţi, specialişti, cadre didactice sau cercetători constituiţi în grupuri de suport tehnico-ştiinţific.
(2) Comitetul naţional şi grupurile de suport tehnico-ştiinţific, alături de reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, asociaţiilor profesionale, sindicatelor, unităţilor de învăţământ superior şi institutelor de cercetare, instituţiilor culturale, ale cultelor şi asociaţiilor religioase recunoscute potrivit legii şi ai mass-mediei, formează Platforma naţională pentru reducerea riscurilor la dezastre."
5.La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
"(21) În cadrul comitetului prevăzut la alin. (1), inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti este vicepreşedintele cu atribuţii de coordonare unitară a tuturor componentelor cu responsabilităţi în realizarea intervenţiei."
6.La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
"(21) În cadrul comitetului judeţean, inspectorul-şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean este vicepreşedintele cu atribuţii de coordonare unitară a tuturor componentelor cu responsabilităţi în realizarea intervenţiei."
7.După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins:
"Art. 111
(1) În municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, competenţele prevăzute la art. 10 şi 11 se exercită, după caz, de Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă sau de comitetul judeţean, în funcţie de zona afectată sau potenţial a fi afectată."
8.La articolul 13, alineatul (4) se abrogă.
9.La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) La ministerele şi instituţiile publice centrale cu atribuţii şi funcţii de sprijin complexe în prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, stabilite prin hotărâre a Guvernului, centrele operative se constituie ca structuri cu activitate permanentă."
10.După articolul 152 se introduce un nou articol, articolul 153, cu următorul cuprins:
"Art. 153
Cheltuielile curente şi de capital ale centrelor prevăzute la art. 151 şi art. 152 se asigură din bugetele instituţiilor care administrează spaţiile în care acestea funcţionează."
11.Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 16
(1) În situaţii de urgenţă, coordonarea unitară a acţiunii tuturor forţelor implicate în intervenţie se realizează de către comandantul acţiunii, care este desemnat la nivel naţional, judeţean sau al municipiului Bucureşti, în funcţie de natura şi gravitatea evenimentului şi de mărimea categoriilor de forţe concentrate.
(2) Comandantul acţiunii este ajutat în îndeplinirea sarcinilor de unul sau mai mulţi comandanţi ai intervenţiei aflaţi la locul producerii evenimentului excepţional, de grupa operativă şi de punctul operativ avansat constituite potrivit reglementărilor în vigoare.
(3) Desemnarea şi competenţele comandantului acţiunii şi comandantului intervenţiei se stabilesc prin hotărârea Guvernului privind managementul tipurilor de risc."
12.Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 19
Principalele funcţii de sprijin pe care le pot îndeplini ministerele, celelalte organe centrale şi unele organizaţii neguvernamentale, în prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, în cadrul managementului tipurilor de risc, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."
13.La articolul 20, partea introductivă şi litera i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 20
Comitetul naţional are următoarele atribuţii principale:
......................................................
i) formulează propuneri privind managementul tipurilor de risc, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;"
14.Articolul 46 se abrogă.
15.Anexa nr. 1 se abrogă.
Art. III
- Articolul 48 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 48
(1) Intervenţia pentru stingerea incendiilor şi salvarea persoanelor în subteran, la operatorii economici care produc, stochează sau utilizează substanţe toxice care prin contact ori inhalare pot cauza moartea personalului, la centralele nucleare, la navele aflate în porturi şi apele teritoriale române, la infrastructura de metrou, pe calea ferată, aeroporturi, platforme maritime de foraj şi extracţie, se asigură:
a) imediat, de operatorii economici care administrează sectorul respectiv, pentru punerea în siguranţă provizorie a instalaţiilor speciale, de alimentare a fluxului tehnologic şi, în cazul existenţei serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, pentru limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiei de urgenţă;
b) de serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă, pentru limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiei de urgenţă, care preiau în coordonare operaţională toate forţele şi mijloacele, la momentul sosirii la locul intervenţiei.
(2) La infrastructura de metrou intervenţia pentru stingerea incendiilor şi salvarea persoanelor se realizează potrivit unei proceduri aprobate de către Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Transporturilor.
(3) Intervenţia pentru stingerea incendiilor şi salvarea persoanelor în exploatări miniere subterane şi în mediul subteran speologic se asigură numai de echipe specializate ale operatorilor economici care administrează sectorul respectiv, cu asistenţa tehnică a Inspectoratului General."
Art. IV
Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Serviciile de urgenţă profesioniste se constituie în judeţe şi în municipiul Bucureşti ca servicii publice deconcentrate în subordinea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare Inspectorat General."
2.La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Serviciul de urgenţă profesionist organizat în municipiul Bucureşti are competenţă teritorială în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov."
3.La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) În cazul serviciului de urgenţă profesionist organizat în municipiul Bucureşti, coordonarea se exercită, după caz, de prefectul municipiului Bucureşti sau al judeţului Ilfov, în funcţie de zona afectată sau potenţial a fi afectată."
Art. V
(1)În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se înfiinţează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dealul Spirii" Bucureşti-Ilfov, prin reorganizarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Dealul Spirii" al Municipiului Bucureşti şi a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Codrii Vlăsiei" al Judeţului Ilfov, care se desfiinţează.
(2)Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dealul Spirii" Bucureşti-Ilfov preia, pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data reorganizării, drepturile, obligaţiile şi personalul structurilor care se desfiinţează, precum şi patrimoniul aferent stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Încadrarea personalului preluat pe noile funcţii se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.
Art. VI
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 26 aprilie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
Art. VII
Prevederile art. II pct. 7 şi art. IV intră în vigoare la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 962 din data de 30 decembrie 2014