HOTĂRÂRE nr. 31 din 11 iunie 2013 cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. [...] [DR] în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a Regulamentelor (UE) nr. [...] [PD], (UE) nr. [...] [HZ] şi (UE) nr. [...] [privind OCP unică] în ceea ce priveşte aplicarea acestora în anul 2014 - COM (2013) 226 final
Având în vedere Raportul comun al Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/379 din 5 iunie 2013 şi al Comisiei pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală nr. XXIII/220 din 6 iunie 2013,
În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Senatul constată că propunerea de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii. În urma analizării fondului propunerii şi în perspectiva negocierilor care se vor desfăşura, Senatul subliniază că salută această iniţiativă a Comisiei Europene, dar ar fi utilă introducerea unor reglementări tranzitorii, la nivel european şi pentru măsurile "Sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă" şi "Înfiinţarea grupurilor de producători". Dat fiind faptul că dispoziţiile tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală asigură trecerea de la actualul exerciţiu financiar către viitorul exerciţiu financiar privind sprijinul acordat dezvoltării rurale din Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi având în vedere amploarea şi efectele acţiunii preconizate, aplicarea acestor dispoziţii la nivel european reprezintă modalitatea cea mai adecvată pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare rurală.
Art. 2
Opinia cuprinsă în prezenta hotărâre se transmite către instituţiile europene şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 iunie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 352 din data de 14 iunie 2013