ORDIN nr. 17 din 21 martie 2014 privind aprobarea Ghidului pentru elaborarea documentaţiei cu cerinţele de securitate pentru sisteme informatice şi de comunicaţii - DS - 1
În temeiul:
- art. 1 alin. (4) lit. b) şi art. 3 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 55 alin. (3) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009,
directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Ghidul pentru elaborarea documentaţiei cu cerinţele de securitate pentru sisteme informatice şi de comunicaţii - DS - 1, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
_______
*) - Anexa se comunică persoanelor juridice de drept public sau privat îndreptăţite, fiind clasificată, potrivit legii.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 488/2003 privind aprobarea Ghidului pentru elaborarea documentaţiei cu cerinţele de securitate (DCS) pentru sisteme informatice şi de comunicaţii (SIC) - DS - 1, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 5 decembrie 2003.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 4
Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
-****-

Directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu

ANEXĂ:
_______
*) - Anexa se comunică persoanelor juridice de drept public sau privat îndreptăţite, fiind clasificată, potrivit legii.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 225 din data de 31 martie 2014