HOTĂRÂRE nr. 352 din 11 mai 2016 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui imobil aflat în domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 9 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui imobil, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 285 din 27 noiembrie 2015, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2)După darea în administrare, imobilul prevăzut la alin. (1) va avea destinaţia de sediu.
Art. 2
Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 3
Serviciul Român de Informaţii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare în cadrul anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

Eduard Raul Hellvig

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi care se dă în administrarea Serviciului Român de Informaţii

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmită imobilul

Temeiul legal în baza căruia se face trecerea bunului în domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Codul de clasificare

Valoarea de inventar

Nr. carte funciară şi nr. cadastral

Suprafaţa terenului

Suprafaţa construcţiei

Municipiul Constanţa, bulevardul Mamaia nr. 284, lot 4, judeţul Constanţa

Municipiul Constanţa, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa

Statul român, în administrarea Serviciului Român de Informaţii (CUI 4204305)

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 285 din 27.11.2015

Cartea funciară nr. 244267 Constanţa, nr. cadastral 244267

1.900 mp

Corp C4, cu regimul de înălţime P +3E, având
Sc = 707 mp şi
Sd = 2.828 mp

8.19.01

3.286.632,23 lei

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 372 din data de 16 mai 2016