METODOLOGIE din 8 aprilie 2016 privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară şi schimbul de terenuri şi de calcul al obligaţiilor băneşti
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezenta metodologie reglementează modul de stabilire a echivalenţei valorice a terenurilor şi de calcul al obligaţiilor băneşti care revin titularilor aprobărilor de scoatere definitivă sau de ocupare temporară a terenurilor din fondul forestier naţional şi de evaluare a terenurilor şi a vegetaţiei forestiere de pe terenurile care fac obiectul schimbului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL II: Scoaterea definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional, fără compensare echivalentă ca suprafaţă şi bonitate a acestora
SECŢIUNEA 1: A. Taxa pentru scoaterea definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional
Art. 2
(1)Calculul taxei pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional se realizează conform formulei:
Tx = S x VEXP x PML x Tp,
în care:
S - suprafaţa terenului scos definitiv din fondul forestier naţional, exprimată în hectare, cu 4 zecimale;
VEXP - volumul masei lemnoase ajunse la vârsta exploatabilităţii pe clase de producţie relative pentru principalele specii forestiere, exprimat în m3/ha, ale cărui valori sunt prevăzute în anexa nr. 1 şi care este stabilit în funcţie de specia principală de bază corespunzătoare condiţiilor staţionale şi de bonitatea acestora;
PML - preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, exprimat în lei/m3, corectat cu coeficientul de corecţie a preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, pe specii şi pe grupe de specii, prevăzut în anexa nr. 2, aferent speciei principale de bază corespunzătoare condiţiilor staţionale;
Tp - taxa procentuală, a cărei valoare este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, exprimată în procente.
(2)În cazul scoaterii definitive a unor terenuri din fondul forestier naţional care au, conform prevederilor amenajamentelor silvice, categoria de folosinţă "pădure" sau "clasă de regenerare", specia principală de bază se stabileşte corespunzător condiţiilor staţionale.
(3)În cazul scoaterii definitive a unor terenuri din fondul forestier naţional încadrate ca neproductive se va considera ca specie principală de bază, în funcţie de etajul fitoclimatic în care este localizat terenul, una dintre următoarele specii la clasa a V-a de producţie:
a)mesteacăn - în etajul forestier montan (FM1-FM3, FD4);
b)carpen - în etajul forestier deluros (FD1-FD3);
c)plop alb - în etajul forestier de câmpie şi silvostepă (CF, SS).
Volumul acestor specii la vârsta exploatabilităţii tehnice se înmulţeşte cu un coeficient de corecţie de 0,4.
(4)În cazul scoaterii definitive a unor terenuri din fondul forestier naţional care au, conform prevederilor amenajamentelor silvice, altă categorie de folosinţă decât "pădure", "clasă de regenerare" sau "neproductiv", specia principală de bază şi clasa de producţie se stabilesc pe baza condiţiilor staţionale aferente arboretului care este limitrof cu terenul care se scoate definitiv din fondul forestier naţional pe lungimea cea mai mare.
SECŢIUNEA 2: B. Contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier naţional
Art. 3
(1)Contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier proprietate publică se determină cu ajutorul formulei:
VT = S x Cr x n x PML x N,
în care:
VT - valoarea terenului, exprimată în lei;
S - suprafaţa terenului care se scoate definitiv din fondul forestier naţional, exprimată în hectare, cu 4 zecimale;
Cr - creşterea medie anuală la exploatabilitate a producţiei totale a arboretelor pe specii şi clase de producţie relative, exprimată în m3/ha, aferentă speciei principale de bază corespunzătoare condiţiilor staţionale şi bonităţii acestora, conform anexei nr. 3. În cazul terenurilor din fondul forestier naţional care au altă categorie de folosinţă decât "pădure", "clasă de regenerare" sau "neproductiv", specia principală de bază şi clasa de producţie a acesteia vor fi stabilite conform prevederilor art. 2;
PML - preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, exprimat în lei/m3, corectat cu coeficientul de corecţie a preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, pe specii şi pe grupe de specii, prevăzut în anexa nr. 2, aferent speciei principale de bază corespunzătoare condiţiilor staţionale;
n - numărul de ani necesari de la înfiinţarea unui arboret şi până la recoltarea primelor produse secundare care pot fi valorificate. Acest indicator are următoarele valori:
- 10 ani pentru speciile repede crescătoare: sălcii şi plopi;
- 30 de ani pentru speciile de cvercinee;
- 20 de ani pentru celelalte specii;
N - coeficientul rezultat prin însumarea notelor prevăzute în anexa nr. 4 "Criterii în baza cărora se determină coeficienţii N şi N1, utilizaţi la calculul contravalorii terenurilor (VT, VTc), al chiriei (CHA) şi, respectiv, al contravalorii pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii (DVML)", atribuite terenului forestier în cauză.
(2)Contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier proprietate privată se stabileşte prin înţelegere între proprietarii de terenuri şi beneficiarul scoaterii, în condiţiile legii.
SECŢIUNEA 3: C. Contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice
Art. 4
(1)Contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice de pe terenurile care fac obiectul scoaterii definitive din fondul forestier proprietate publică se determină cu ajutorul formulei:
DVML = S x PML x (VEXP - VA) x N1,
în care:
DVML - contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice, exprimată în lei;
S - suprafaţa terenului care se scoate definitiv din fondul forestier naţional, exprimată în hectare, cu 4 zecimale;
PML - preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, exprimat în lei/m3, corectat cu coeficientul prevăzut în anexa nr. 2, aferent speciei principale majoritare din compoziţia arboretului existent;
VEXP - volumul masei lemnoase ajunse la vârsta exploatabilităţii tehnice, exprimat în m3/ha, conform anexei nr. 1, pentru specia principală majoritară din compoziţia arboretului existent şi clasa de producţie corespunzătoare acesteia;
VA - volumul actual al masei lemnoase, exprimat în m3/ha, egal cu volumul arboretului preluat din amenajamentul silvic, la care se adaugă creşterea arboretului corespunzătoare numărului de ani scurşi de la data amenajării şi din care se scade volumul extras în aceeaşi perioadă;
N1 - coeficientul egal cu nota acordată pentru criteriul prevăzut la nr. crt. 1 din anexa nr. 4 - tipul funcţional al arboretului existent pe terenul scos definitiv din fondul forestier naţional.
(2)Contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice de pe terenurile care fac obiectul scoaterii definitive din fondul forestier proprietate privată se stabileşte prin înţelegere între proprietarii de terenuri şi beneficiarul scoaterii, în condiţiile legii.
(3)Pentru arboretele care au depăşit vârsta exploatabilităţii tehnice nu se calculează contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice.
(4)În cazul regenerărilor artificiale care nu au încheiat starea de masiv nu se calculează contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice, valoarea investiţiei efectuate în scopul instalării vegetaţiei forestiere înscriindu-se la categoria obiectivelor dezafectate.
SECŢIUNEA 4: D. Contravaloarea obiectivelor dezafectate ca urmare a scoaterii definitive de terenuri din fondul forestier naţional
Art. 5
(1)Pentru obiectivele existente în fondul forestier proprietate publică, valoarea de înlocuire a obiectivelor care se dezafectează se stabileşte în condiţiile legii.
(2)Pentru obiectivele existente în fondul forestier proprietate privată, contravaloarea obiectivelor dezafectate se stabileşte prin înţelegere între proprietarii de terenuri şi beneficiarul scoaterii, în condiţiile legii.
CAPITOLUL III: Scoaterea definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional, cu compensarea echivalentă ca suprafaţă şi bonitate a acestora
SECŢIUNEA 1: A. Taxa pentru scoaterea definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional
Art. 6
Calculul taxei pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional se realizează conform formulei:
Tx = S x VEXP x PML x Tp,
în care semnificaţia termenilor este cea prevăzută la art. 2;
Tp - taxa procentuală în această situaţie are valoarea 1 (Tp = 100%), potrivit art. 37 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare.
SECŢIUNEA 2: B. Contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier naţional şi a celui care se preia în compensare echivalentă ca suprafaţă şi bonitate
Art. 7
(1)Contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier naţional pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, la art. 36 alin. (1) şi (4), precum şi la art. 37 alin. (1) lit. e), al căror beneficiar este o unitate administrativ-teritorială sau o instituţie publică - conform art. 37 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, se stabileşte respectând următoarele:
a)atât contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier naţional (VT), cât şi contravaloarea terenurilor care se preiau în compensare (VTC) se determină cu ajutorul următoarei formule:
VT (VTC) = S x Cr x n x PML x N,
în care semnificaţia termenilor este cea prevăzută la art. 3 alin. (1);
b)calculul contravalorii celor două categorii de terenuri se face în scopul stabilirii şi asigurării echivalenţei acestora;
c)relaţia dintre contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier naţional (VT) şi contravaloarea terenurilor preluate în compensare în fondul forestier naţional (VTC) este următoarea:
VTC >= VT;
d)stabilirea speciei principale de bază şi a clasei de producţie a acesteia pentru terenurile care se preiau în compensare se face pe bază de studii pedostaţionale.
(2)Contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier naţional pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 37 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepţia celor prevăzute la lit. e), al căror beneficiar este o unitate administrativ-teritorială sau o instituţie publică, se stabileşte respectând următoarele:
a)contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier naţional (VT) şi contravaloarea terenurilor preluate în compensare (VTC) se determină cu ajutorul următoarei formule:
VT (VTC) = S x Cr x n x PML x N,
în care semnificaţia termenilor este cea prevăzută la art. 3 alin. (1);
b)relaţia dintre contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier naţional (VT) şi contravaloarea terenurilor preluate în compensare în fondul forestier naţional (VTC) este următoarea:
VTC >= 5 x VT;
c)suprafaţa terenului oferit în compensare trebuie să fie de cel puţin 3 ori mai mare decât suprafaţa terenului care face obiectul scoaterii definitive din fondul forestier naţional;
d)stabilirea speciei principale de bază şi a clasei de producţie a acesteia pentru terenurile care se preiau în compensare se face pe bază de studii pedostaţionale.
(3)Contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier naţional cu suprafeţe mai mici de 50 m2, pentru care beneficiarul scoaterii definitive optează să nu ofere teren în compensare, se stabileşte cu ajutorul formulei:
VT= 5 x S x Cr x n x PML x N,
în care semnificaţia termenilor este cea prevăzută la art. 3 alin. (1).
SECŢIUNEA 3: C. Contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice
Art. 8
(1)Contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice de pe terenurile care fac obiectul scoaterii definitive din fondul forestier proprietate publică se determină cu ajutorul formulei:
DVML = S x PML x (VEXP - VA) x N1,
în care semnificaţia termenilor este cea prevăzută la art. 4 alin. (1).
(2)Contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice de pe terenurile care fac obiectul scoaterii definitive din fondul forestier proprietate privată se stabileşte prin înţelegere între proprietarii de terenuri şi beneficiarul scoaterii, în condiţiile legii.
(3)Pentru arboretele care au depăşit vârsta exploatabilităţii tehnice nu se calculează contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice.
(4)În cazul regenerărilor artificiale care nu au încheiat starea de masiv nu se calculează contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice, valoarea investiţiei efectuate în scopul instalării vegetaţiei forestiere înscriindu-se la categoria obiectivelor dezafectate.
SECŢIUNEA 4: D. Cheltuielile de instalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la închiderea stării de masiv pe terenurile preluate în compensare
Art. 9
(1)Cheltuielile de instalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la închiderea stării de masiv pe terenurile preluate în compensare se stabilesc în baza devizului întocmit de unitatea care a realizat studiul pedostaţional.
(2)Devizul de împădurire şi întreţinere a culturilor forestiere până la închiderea stării de masiv este însuşit de:
a)ocolul silvic care va asigura administrarea terenului oferit în compensare, în cazul terenurilor care vor intra în proprietatea publică a statului;
b)proprietar şi ocolul silvic care va asigura administrarea sau serviciile silvice pentru terenul oferit în compensare, în cazul terenurilor intrate în altă proprietate decât cea publică a statului.
SECŢIUNEA 5: E. Contravaloarea obiectivelor care se dezafectează ca urmare a scoaterii definitive a terenului din fondul forestier naţional
Art. 10
(1)Pentru obiectivele existente în fondul forestier proprietate publică, valoarea de înlocuire a obiectivelor care se dezafectează se stabileşte în condiţiile legii.
(2)Pentru obiectivele existente în fondul forestier proprietate privată, contravaloarea obiectivelor dezafectate se stabileşte prin înţelegere între proprietarii de terenuri şi beneficiarul scoaterii, în condiţiile legii.
CAPITOLUL IV: Ocuparea temporară a unor terenuri din fondul forestier naţional, cu defrişarea vegetaţiei forestiere
SECŢIUNEA 1: A. Garanţia pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional
Art. 11
Garanţia pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional se calculează conform formulei:
Tx = S x VEXP x PML,
în care semnificaţia termenilor este cea prevăzută la art. 2.
SECŢIUNEA 2: B. Chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional
Art. 12
(1)Chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier proprietate publică se calculează conform formulei:
CHA = S x Cr x PML x (1 + N),
în care:
CHA - chiria anuală, exprimată în lei;
S - suprafaţa terenului care se ocupă temporar în fondul forestier naţional, exprimată în hectare, cu 4 zecimale;
Cr - creşterea medie anuală la exploatabilitate a producţiei totale a arboretelor pe specii şi clase de producţie relative, exprimată în m3/ha, aferentă speciei principale de bază corespunzătoare condiţiilor staţionale şi bonităţii acestora, conform anexei nr. 3. În cazul terenurilor din fondul forestier naţional care au altă categorie de folosinţă decât "pădure", "clasă de regenerare" sau "neproductiv", specia principală de bază şi clasa de producţie a acesteia vor fi stabilite conform prevederilor art. 2;
PML - preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, exprimat în lei/m3, corectat cu coeficientul de corecţie a preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, pe specii şi pe grupe de specii, prevăzut în anexa nr. 2, aferent speciei principale de bază corespunzătoare condiţiilor staţionale;
N - coeficientul rezultat prin însumarea notelor prevăzute în anexa nr. 4, atribuite terenului în cauză.
(2)Chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier proprietate publică se încasează anterior predării terenurilor; chiria se percepe începând cu data predării terenurilor.
(3)Plata chiriei în cazul terenurilor ocupate temporar se face conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare.
(4)În cazul ocupării temporare a unor terenuri din fondul forestier proprietate publică pe o perioadă mai mică de un an, chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional, calculată conform formulei prevăzute la alin. (1), se diminuează proporţional cu fracţiunea din an.
(5)Pentru terenurile proprietate privată, chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional se stabileşte prin înţelegere între proprietarii de terenuri şi beneficiarul ocupării temporare, în condiţiile legii.
SECŢIUNEA 3: C. Contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice
Art. 13
(1)Contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice se calculează conform art. 4 alin. (1).
(2)Contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice de pe terenurile din fondul forestier proprietate privată care fac obiectul ocupării temporare se stabileşte prin înţelegere între proprietarii de terenuri şi beneficiarul ocupării temporare, în condiţiile legii.
(3)Contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice nu se calculează pentru arboretele care au depăşit vârsta exploatabilităţii tehnice.
(4)În cazul regenerărilor artificiale care nu au încheiat starea de masiv nu se calculează contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice, valoarea investiţiei efectuate în scopul instalării vegetaţiei forestiere înscriindu-se la categoria obiectivelor dezafectate.
SECŢIUNEA 4: D. Cheltuielile de reinstalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv
Art. 14
(1)Cheltuielile de reinstalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv se stabilesc în baza devizului întocmit de ocolul silvic care asigură serviciile silvice sau administrarea terenului forestier care face obiectul ocupării temporare.
(2)Pentru terenurile ocupate temporar situate în fondul forestier proprietate privată, devizul cu cheltuielile de reinstalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv trebuie să fie însuşit de către proprietar şi de către ocolul silvic care asigură serviciile silvice sau administrarea terenului.
SECŢIUNEA 5: E. Valoarea obiectivelor care se dezafectează ca urmare a ocupării temporare a terenurilor din fondul forestier naţional
Art. 15
(1)Pentru obiectivele existente în fondul forestier proprietate publică, valoarea de înlocuire a obiectivelor care se dezafectează se stabileşte în condiţiile legii.
(2)Pentru obiectivele existente în fondul forestier proprietate privată, contravaloarea obiectivelor care se dezafectează se stabileşte prin înţelegere între proprietarii de terenuri şi beneficiarul ocupării temporare, în condiţiile legii.
CAPITOLUL V: Ocuparea temporară a unor terenuri din fondul forestier naţional, fără defrişarea vegetaţiei forestiere
SECŢIUNEA 1: A. Garanţia pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional
Art. 16
Garanţia pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional se calculează conform formulei:
Tx = S x VEXP x PML,
în care semnificaţia termenilor este cea prevăzută la art. 2.
SECŢIUNEA 2: B. Chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional
Art. 17
(1)Chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional se calculează conform formulei:
CHA = S x Cr x PML x (1 + N),
în care termenii au semnificaţia precizată la art. 12 alin. (1).
(2)Chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional se încasează anterior predării terenurilor; chiria se percepe începând cu data predării terenurilor.
(3)Plata chiriei în cazul terenurilor ocupate temporar se face conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare.
(4)În cazul ocupării temporare a unor terenuri din fondul forestier naţional pe o perioadă mai mică de un an, chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional, calculată conform formulei prevăzute la alin. (1), se diminuează proporţional cu fracţiunea din an.
(5)Pentru terenurile proprietate privată, chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional se stabileşte prin înţelegere între proprietarii de terenuri şi beneficiarul scoaterii, în condiţiile legii.
SECŢIUNEA 3: C. Valoarea obiectivelor care se dezafectează ca urmare a ocupării terenurilor din fondul forestier naţional
Art. 18
(1)Pentru obiectivele existente în fondul forestier proprietate publică, valoarea de înlocuire a obiectivelor care se dezafectează se stabileşte în condiţiile legii.
(2)Pentru obiectivele existente în fondul forestier proprietate privată, contravaloarea obiectivelor care se dezafectează se stabileşte prin înţelegere între proprietarii de terenuri şi beneficiarul ocupării temporare, în condiţiile legii.
CAPITOLUL VI: Despăgubirile care se achită pentru neredarea în circuitul silvic la termenul prevăzut în actul de aprobare a terenurilor ocupate temporar din fondul forestier naţional, cu sau fără defrişarea vegetaţiei forestiere
Art. 19
(1)Suma datorată de titularul aprobării cu titlu de despăgubiri pentru lipsa de folosinţă anuală în cazul neredării terenurilor ocupate temporar din fondul forestier naţional la termenul prevăzut în actul de aprobare este egală cu dublul chiriei şi se calculează potrivit formulei:
DLFA = 2 x S x Cr x PML x (1 + N),
în care DLFA reprezintă suma datorată cu titlu de despăgubiri pentru lipsa de folosinţă anuală, iar semnificaţia celorlalţi termeni este cea prevăzută la art. 3.
(2)Formula de calcul se aplică la stabilirea sumei datorate cu titlu de despăgubiri pentru lipsa de folosinţă anuală atât pentru terenurile forestiere proprietate publică, cât şi pentru cele proprietate privată.
(3)Despăgubirea datorată pentru lipsa de folosinţă zilnică (DLFz) se calculează potrivit formulei: DLFz = DLFA/z, în care DLFA reprezintă suma datorată cu titlu de despăgubiri pentru lipsa de folosinţă anuală, iar z reprezintă numărul de zile calendaristice aferente anului pentru care se calculează.
(4)DLFA şi DLFz se calculează de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, se aprobă de structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi se comunică ocolului silvic, care notifică titularul aprobării ocupării temporare cu confirmare de primire.
(5)Suma achitată cu titlu de despăgubiri pentru lipsa de folosinţă pentru perioada în cauză se virează după cum urmează:
a)50% din sumă se achită în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică;
b)50% din sumă se achită administratorului, în cazul terenurilor proprietate publică a statului, şi se repartizează similar chiriei achitate pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional sau se achită proprietarului, pentru fondul forestier, altul decât cel proprietate publică a statului.
(6)Recuperarea sumelor datorate cu titlu de despăgubiri pentru lipsa de folosinţă a terenurilor forestiere ocupate din fondul forestier este în sarcina administratorului în cazul fondului forestier proprietate publică statului, iar în celelalte situaţii este în sarcina proprietarului fondului forestier, după caz, şi se exercită potrivit legii.
CAPITOLUL VII: Conţinutul documentaţiilor care se întocmesc în vederea obţinerii aprobărilor pentru scoaterea definitivă, ocuparea temporară a unor terenuri din fondul forestier naţional şi pentru restituirea sau reţinerea garanţiilor în cazul ocupărilor temporare
SECŢIUNEA 1: A. Conţinutul documentaţiilor care se întocmesc în vederea obţinerii aprobărilor pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară de terenuri din fondul forestier naţional
Art. 20
(1)Documentaţiile necesare emiterii aprobărilor de scoatere definitivă sau de ocupare temporară de terenuri din fondul forestier naţional, pentru suprafeţele de până la 1,0 ha, pentru care competenţa de aprobare a fost delegată conducătorilor subunităţilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, conţin:
1.solicitarea beneficiarului de scoatere definitivă şi/sau de ocupare temporară a terenului din fondul forestier naţional, adresată structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în raza căreia se află terenul;
2.memoriu tehnic justificativ privind necesitatea scoaterii definitive sau a ocupării temporare a terenului din fondul forestier naţional, întocmit de către beneficiar, care să conţină justificarea modului de utilizare a suprafeţei solicitate, precum şi prezentarea detaliilor tehnice referitoare la obiectiv;
3.memoriu justificativ întocmit de către direcţia silvică, în cazul terenurilor proprietate publică a statului, care va conţine obligatoriu:
a)încadrarea obiectivului la excepţiile pentru care se permite reducerea suprafeţei fondului forestier naţional;
b)justificarea acceptării amplasamentului de către direcţia silvică;
4.plan de încadrare în zonă;
5.plan de detaliu al amplasamentului obiectivului;
6.copie a hărţii amenajistice pe care este materializat amplasamentul obiectivului, vizată de ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice;
7.fişa tehnică de transmitere-defrişare pentru scoaterea definitivă/ocuparea temporară a terenului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5. În cazul scoaterii definitive de terenuri din fondul forestier naţional cu compensare se va întocmi fişa tehnică de transmitere-defrişare pentru terenul care se oferă în compensare în fondul forestier naţional, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6. Fişele tehnice de transmitere-defrişare se întocmesc de către ocoalele silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice. Pentru terenul oferit în compensare fişa tehnică se întocmeşte de către ocolul silvic care va asigura administrarea sau serviciile silvice;
8.studiu pedostaţional pentru terenurile oferite în compensare, în cazul solicitărilor de scoatere definitivă cu compensare, întocmit de unităţi specializate atestate pentru lucrări de amenajare a pădurilor;
9.ridicarea topografică în coordonate stereo 70 a suprafeţei solicitate pentru scoaterea definitivă/ocuparea temporară din fondul forestier naţional, întocmită de persoane fizice sau juridice atestate să efectueze lucrări topografice, însuşită de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz; aceasta va cuprinde inventarul de coordonate stereo 70 pentru suprafaţa solicitată din fiecare unitate amenajistică, precum şi limitele unităţilor amenajistice;
10.documente, în copie, prin care se face dovada proprietăţii asupra terenului solicitat pentru scoaterea definitivă/ocuparea temporară din fondul forestier naţional. Pentru dovada proprietăţii asupra terenurilor proprietate publică a statului se prezintă copii ale descrierii parcelare, inclusiv datele complementare şi evidenţa lucrărilor executate, preluate din amenajamentul silvic în vigoare, vizate de către ocolul silvic;
11.extras de carte funciară pentru terenul care se oferă în compensare sau extras de carte funciară pentru întreaga proprietate pe care o deţine beneficiarul, pe care să fie materializat în coordonate stereo 70, de către persoane fizice sau juridice atestate să efectueze lucrări topografice, perimetrul suprafeţei oferite în compensare; extrasul de carte funciară se actualizează la solicitarea administratorilor fondului forestier şi a autorităţii competente pentru emiterea aprobării;
12.avizul favorabil emis de administratorii fondului forestier prevăzuţi la art. 11 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, în cazul terenurilor din fondul forestier proprietate publică a statului;
13.avizul favorabil al ocolului silvic care asigură administrarea sau prestarea de servicii silvice pentru terenurile din fondul forestier, altele decât cele proprietate publică a statului;
14.confirmarea ocolului silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, în cazul solicitărilor de ocupare temporară, că beneficiarul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 39 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare;
15.acordul proprietarului pentru terenurile forestiere, altele decât cele din proprietatea publică a statului, în care să se precizeze inclusiv că terenul nu este în litigiu; acordul proprietarului pentru terenurile forestiere proprietate privată se încheie în formă autentică;
16.acordul de mediu sau actul administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului, după caz. În cazul schimbării destinaţiei terenului ca urmare a scoaterii definitive din fondul forestier naţional, urmată de defrişarea vegetaţiei forestiere, se aplică legislaţia specifică privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. Aceste acte trebuie să menţioneze denumirea obiectivului, amplasamentul stabilit pe baza amenajamentului silvic şi suprafaţa, iar în cazul în care realizarea obiectivului implică defrişarea, se vor menţiona inclusiv amplasamentul stabilit pe baza amenajamentului silvic şi suprafaţa care se defrişează;
17.copie de pe documentul de plată a taxei de scoatere definitivă sau a garanţiei pentru ocuparea temporară. În documentul de plată a taxei de scoatere definitivă sau a garanţiei pentru ocuparea temporară trebuie să fie precizat obiectivul pentru care s-a făcut plata.
(2)Documentaţiile necesare emiterii aprobărilor de scoatere definitivă sau de ocupare temporară de terenuri din fondul forestier naţional, pentru care competenţa de aprobare este a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură sau a Guvernului, conţin documentele prevăzute la alin. (1), la care se adaugă:
1.solicitarea beneficiarului de scoatere definitivă şi/sau de ocupare temporară a terenului din fondul forestier naţional, adresată autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
2.avizul conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
(3)Instituţiile care au competenţa de aprobare şi administratorii fondului forestier proprietate publică a statului pot cere completarea documentaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) cu alte acte/documente/avize/acorduri/permise/licenţe, pentru clarificări, în funcţie de specificul obiectivului. Aprobarea se va emite prin corelare cu perioada de valabilitate a actelor/documentelor/avizelor/acordurilor/permiselor/licenţelor.
(4)Documentaţiile întocmite în vederea obţinerii aprobărilor pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional se depun de către solicitant la autoritatea competentă să emită aprobarea.
SECŢIUNEA 2: B. Conţinutul documentaţiilor care se întocmesc în vederea obţinerii aprobărilor pentru prelungirea ocupării temporare de terenuri din fondul forestier naţional
Art. 21
(1)Documentaţiile care se întocmesc în vederea obţinerii aprobărilor pentru prelungirea ocupării temporare de terenuri din fondul forestier naţional conţin documentele prevăzute la art. 20 alin. (1) pct. 1, 2, 3, 7, 9, 12, 13, 15, 17 şi alin. (2) pct. 1 şi 2, actualizate la data solicitării, în baza legislaţiei în vigoare.
(2)Documentaţia care se întocmeşte în vederea obţinerii aprobării pentru prelungirea ocupării temporare de terenuri din fondul forestier naţional va conţine şi copii de pe aprobările anterioare şi fişa tehnică de transmitere-defrişare care a stat la baza emiterii aprobării de ocupare temporară iniţiale a terenului din fondul forestier.
(3)La întocmirea fişelor tehnice de transmitere-defrişare, specia principală de bază corespunzătoare condiţiilor staţionale şi bonităţii acestora, precum şi clasa de producţie a speciei principale de bază se preiau din fişele tehnice care au stat la baza emiterii aprobării iniţiale. În funcţie de aceste date tehnice se va proceda la recalcularea garanţiei şi chiriei, conform legislaţiei în vigoare.
(4)Documentaţiile prevăzute la alin. (1) se depun de beneficiarul ocupării temporare la autoritatea competentă să aprobe prelungirea ocupării temporare a terenului forestier, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului anterior de ocupare temporară.
SECŢIUNEA 3: C. Conţinutul documentaţiilor care se întocmesc în vederea recuperării garanţiilor depuse în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie forestieră
Art. 22
Documentaţiile necesare recuperării garanţiilor depuse în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie forestieră conţin:
1.solicitarea de restituire a garanţiei, formulată de beneficiarul ocupării temporare, cu precizarea numărului de cont şi a băncii unde se doreşte restituirea sumei;
2.copia aprobării de ocupare temporară;
3.copia documentului cu care a fost achitată garanţia;
4.procesul-verbal de reprimire în circuitul silvic a terenului forestier verificat şi vizat de structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
5.avizul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru restituirea garanţiei şi a dobânzilor aferente.
SECŢIUNEA 4: D. Conţinutul documentaţiei care se transmite autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură de către structura teritorială de specialitate în scopul reţinerii garanţiei în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică
Art. 23
(1)În cazul în care la sfârşitul perioadei aprobate de ocupare temporară ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege şi de actele de aprobare, formulează solicitarea pentru reţinerea garanţiei în fondul de ameliorare, pe care o înaintează structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, care, după verificare, propune autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură reţinerea garanţiei în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică.
(2)Documentaţia se înaintează autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură de către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi va conţine:
1.solicitarea de reţinere a garanţiei în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, formulată de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, transmisă structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
2.copia aprobării de ocupare temporară;
3.copia documentului cu care a fost achitată garanţia;
4.copia procesului-verbal de constatare a neîndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege şi de actele de aprobare, precum şi/sau a nerespectării termenului la reprimirea terenurilor ocupate temporar din fondul forestier naţional, întocmit de ocolul silvic şi vizat de structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
5.copie a notei de constatare încheiate de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, vizată de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în cazul în care beneficiarul ocupării temporare nu se prezintă la reprimirea terenului, la termenul prevăzut în actul de aprobare;
6.adresa cu propunerea de reţinere a garanţiei în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, formulată de structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
SECŢIUNEA 5: E. Conţinutul documentaţiei care se înaintează autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice în scopul transmiterii în fondul de conservare şi regenerare a sumelor din garanţia reţinută în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, pentru execuţia lucrărilor necesare aducerii terenului la condiţiile prevăzute în actul de aprobare
Art. 24
(1)Documentaţia care se înaintează de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice va conţine:
1.solicitarea pentru transmiterea în fondul de conservare şi regenerare a sumei necesare pentru execuţia lucrărilor necesare aducerii terenului la condiţiile prevăzute în actul de aprobare, cu indicarea cuantumului acesteia conform devizului de lucrări întocmit în acest scop;
2.devizul de lucrări întocmit de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, aprobat de structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru execuţia lucrărilor necesare aducerii terenului la condiţiile prevăzute în actul de aprobare;
3.avizul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru transmiterea parţială sau integrală a garanţiei şi dobânzii bancare reţinute în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, în scopul execuţiei lucrărilor necesare aducerii terenului la condiţiile prevăzute în actul de aprobare;
4.procesul-verbal de reprimire a terenului ocupat temporar în circuitul silvic, verificat şi avizat de către conducătorul structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
(2)Reţinerea garanţiei în fondul de ameliorare în condiţiile art. 23 şi transmiterea parţială sau integrală a garanţiei şi dobânzii reţinute în fondul de ameliorare, conform devizului de lucrări, prevăzut la alin. (1), se fac în baza unei note aprobate de către conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
CAPITOLUL VIII: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 25
Beneficiarii scoaterilor definitive sau ocupărilor temporare de terenuri din fondul forestier naţional pot fi persoanele fizice sau juridice îndreptăţite la realizarea sau extinderea lucrărilor şi obiectivelor prevăzute de lege.
Art. 26
(1)Compensarea în cazul scoaterilor definitive de terenuri din fondul forestier naţional se face doar cu terenuri care sunt în proprietatea beneficiarului.
(2)Compensarea parţială cu terenuri în cazul scoaterilor definitive de terenuri din fondul forestier naţional este interzisă.
(3)Plata taxei pentru scoaterea definitivă de terenuri din fondul forestier naţional, a contravalorii terenurilor, contravalorii pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice, a garanţiei pentru ocuparea temporară de terenuri din fondul forestier naţional, a chiriei pentru ocuparea temporară de terenuri din fondul forestier naţional, a cheltuielilor de instalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv, a cheltuielilor de reinstalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv şi a valorii obiectivelor care se dezafectează se face de către beneficiarul scoaterii definitive/ocupării temporare a terenurilor din fondul forestier naţional.
(4)Depunerea în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică a taxei pentru scoaterea definitivă sau a garanţiei pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional se confirmă de către direcţia cu atribuţii financiar-contabile din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării solicitării.
Art. 27
(1)Categoria de folosinţă pentru terenurile din fondul forestier naţional care fac obiectul scoaterii definitive sau ocupării temporare este cea stabilită prin amenajamentele silvice aprobate sau care se află în situaţiile prevăzute la pct. 2 din anexa la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare.
(2)În cazul în care nu există amenajament silvic care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1), datele utilizate la întocmirea fişelor tehnice de transmitere-defrişare şi la calculul obligaţiilor băneşti, precum şi categoria de folosinţă se preiau din fişele de descriere parcelară a unităţilor amenajistice aferente terenurilor care fac obiectul scoaterii definitive sau ocupării temporare.
(3)Fişele de descriere parcelară prevăzute la alin. (2) se întocmesc de către unităţi specializate, atestate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, pentru efectuarea de lucrări de amenajare a pădurilor şi vor fi vizate de către conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
Art. 28
Calculul contravalorii terenului scos definitiv din fondul forestier naţional şi a celui care se preia în compensare echivalentă ca suprafaţă şi bonitate, prevăzut la art. 3 alin. (1), nu poate fi utilizat la evaluări în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică.
Art. 29
(1)Întocmirea studiilor pedostaţionale se face de către unităţi specializate atestate pentru amenajarea pădurilor, cu obligaţia stabilirii, prin aceste studii, a tipului de staţiune, a tipului natural fundamental de pădure, a speciei principale de bază corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure, a productivităţii, a soluţiilor de împădurire şi a devizului cu cheltuielile de instalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv.
(2)Studiile pedostaţionale întocmite pentru terenurile care se oferă în compensarea terenurilor care se scot definitiv din fondul forestier proprietate publică a statului se avizează de către comisia tehnică de avizare aparţinând administratorului fondului forestier proprietate publică a statului.
Art. 30
(1)În cazul în care terenul care este oferit în compensare are suprafaţa mai mare de 100 m2, latura terenului limitrofă fondului forestier nu poate fi mai mică de/din latura cea mai mare a terenului.
(2)Prin terenuri limitrofe fondului forestier naţional se înţelege terenurile care au o latură comună cu terenurile care fac parte din fondul forestier naţional. Limitrofe pot fi considerate şi terenurile care sunt despărţite de fondul forestier naţional de un drum de pământ sau canale de irigaţie/drenaj care au lăţimea de maximum 6 m.
(3)Terenurile oferite în compensare trebuie să fie apte a fi împădurite pentru speciile principale de bază.
(4)Terenurile neproductive din punct de vedere silvic, terenurile degradate, precum şi cele situate în zonele de stepă, alpină şi subalpină nu fac obiectul preluării în compensare a terenurilor care se scot definitiv din fondul forestier naţional.
(5)Cheltuielile privind instalarea vegetaţiei pe terenul oferit în compensare se achită de către beneficiarul scoaterii definitive, anticipat predării-primirii terenului care se oferă în compensare.
Art. 31
Predarea-primirea terenului pentru care a fost emisă aprobarea de scoatere definitivă din fondul forestier naţional se face în prezenţa reprezentantului structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, numai după achitarea obligaţiilor băneşti prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. b)-e) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare.
Art. 32
(1)Se consideră obiectiv dezafectat obiectivul care se desfiinţează total sau parţial, fără a mai servi ulterior scopului silvic pentru care a fost amplasat în fondul forestier naţional.
(2)Contravaloarea obiectivelor dezafectate se stabileşte şi se achită numai pentru obiectivele care se desfiinţează total sau parţial, după caz, fără a mai servi ulterior scopului silvic pentru care au fost amplasate în fondul forestier naţional.
(3)În cazul fondului forestier proprietate publică, pentru afectarea temporară a funcţionalităţii obiectivelor, beneficiarul are obligaţia efectuării lucrărilor de refacere pe cheltuială proprie la calitatea şi caracteristicile avute înainte de afectare, stabilite anterior cu administratorii fondului forestier proprietate publică a statului sau cu proprietarul, în cazul fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale.
Art. 33
Fişele tehnice care se întocmesc pentru terenurile care fac obiectul scoaterii definitive, respectiv al ocupării temporare trebuie să respecte următoarele reguli:
a)pentru calculul obligaţiilor băneşti, în cazul terenurilor care se scot definitiv din fondul forestier naţional sau în cazul terenurilor care se ocupă temporar, la stabilirea speciei principale de bază se alege provenienţa sămânţă, exceptând calculul pierderii de creştere datorate exploatării masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice, situaţie în care se va ţine cont de provenienţa speciei principale majoritare din compoziţia arboretului existent;
b)stabilirea clasei de producţie pentru terenurile din fondul forestier naţional care urmează să fie scoase definitiv/ocupate temporar, în vederea stabilirii obligaţiilor băneşti reprezentate de taxa pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional, contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier naţional, garanţia pentru ocuparea temporară de terenuri din fondul forestier naţional şi chiria pentru ocuparea de terenuri din fondul forestier naţional, se face după cum urmează: clasa de producţie I pentru staţiuni de bonitate superioară, clasa de producţie III pentru staţiuni de bonitate mijlocie şi clasa de producţie IV pentru staţiuni de bonitate inferioară;
c)în cazul terenurilor oferite în compensare, clasa de producţie pentru specia principală de bază corespunzătoare condiţiilor staţionale se preia din studiul pedostaţional întocmit pentru terenul respectiv.
Art. 34
(1)În cazul aprobărilor de ocupare temporară emise pentru obiective care urmează să rămână în fondul forestier naţional şi după perioada aprobată, pe terenuri care la momentul aprobării au avut categoria de folosinţă silvică "pădure" sau "clasă de regenerare", reprimirea terenurilor în circuitul silvic se poate face în următoarele condiţii:
a)terenurile să fie apte pentru a fi împădurite;
b)să nu fie restricţii cu privire la soluţiile de împădurire a terenurilor respective ca urmare a existenţei obiectivelor respective în fondul forestier naţional şi după perioada aprobată.
(2)În cazul terenurilor ocupate temporar care la momentul aprobării erau încadrate în alte categorii de folosinţă silvică decât "pădure" sau "clasă de regenerare" ori pentru care în interiorul termenului de ocupare temporară a fost aprobată schimbarea categoriei de folosinţă, reprimirea se face în condiţiile stabilite prin actul de aprobare.
Art. 35
(1)Avizul pentru scoaterea definitivă a terenului din fondul forestier naţional se emite de către conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.
(2)Avizul pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier naţional se emite de către conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.
(3)Decizia pentru scoaterea definitivă a terenului din fondul forestier naţional se emite de către conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.
(4)Decizia pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier naţional se emite de către conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10.
(5)Avizul pentru scoaterea definitivă a terenului din fondul forestier proprietate publică a statului se emite de către conducătorul administratorului fondului forestier proprietate publică a statului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11.
(6)Avizul pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier proprietate publică a statului se emite de către conducătorul administratorului fondului forestier proprietate publică a statului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12.
(7)Avizul pentru scoaterea definitivă a terenului din fondul forestier, altul decât proprietate publică a statului, se emite de către şeful ocolului silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13.
(8)Avizul pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier, altul decât proprietate publică a statului, se emite de către şeful ocolului silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14.
Art. 36
În cazul în care realizarea unui obiectiv implică atât scoaterea definitivă, cât şi ocuparea temporară de terenuri din fondul forestier naţional, se emite un singur aviz/o singură decizie/o singură aprobare, care să conţină elementele atât pentru scoaterea definitivă, cât şi pentru ocuparea temporară.
Art. 37
(1)Aprobarea scoaterii definitive sau ocupării temporare a terenurilor forestiere din fondul forestier naţional care afectează rezervaţiile constituite pentru producerea materialelor forestiere de reproducere, respectiv pentru conservarea resurselor genetice forestiere se operează ulterior prin modificarea Catalogului naţional al materialelor de bază şi a Catalogului naţional al resurselor genetice forestiere, ca urmare a aprobării schimbării categoriei de folosinţă sau a destinaţiei terenului.
(2)În cazul obiectivelor a căror realizare nu implică utilitatea publică, avizele pentru scoaterea definitivă/ocuparea temporară a terenurilor forestiere, prevăzute la alin. (1), se eliberează de către administratorii fondului forestier proprietate publică după stabilirea oportunităţii menţinerii terenurilor în Catalogul naţional al materialelor de bază şi Catalogul naţional al resurselor genetice forestiere.
Art. 38
(1)Emiterea aprobărilor de scoatere definitivă, respectiv de ocupare temporară a terenurilor din fondul forestier naţional se face cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la consultarea publică.
(2)Consultarea publică pentru aprobarea scoaterii definitive, respectiv aprobarea ocupării temporare de terenuri din fondul forestier naţional se face conform prevederilor legale în vigoare de către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, anterior emiterii avizului sau deciziei pentru scoaterea definitivă şi/sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional.
Art. 39
(1)Avizarea şi aprobarea scoaterii definitive ori ocupării temporare din fondul forestier naţional a terenurilor forestiere aflate în litigiu pe rol se pot face numai după soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei de către instanţa de judecată.
(2)Avizarea în vederea aprobării scoaterii definitive ori ocupării temporare din fondul forestier naţional a terenurilor înscrise în amenajamentul silvic la categoria "ocupaţii şi litigii", altele decât cele aflate pe rolul instanţelor de judecată, este permisă numai dacă emiterea aprobării conduce la eliminarea stării de ocupaţie ori a litigiului sau dacă aprobarea se emite pentru realizarea obiectivelor declarate de utilitate publică în condiţiile legii.
(3)Documentaţia pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier a terenurilor prevăzute la alin. (2) va conţine şi acordul semnat de către proprietarul şi/sau administratorul fondului forestier, după caz, şi de beneficiarul scoaterii definitive/ocupării temporare, conform căruia starea de ocupaţie ori litigiul înscris în amenajamentul silvic încetează prin scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional.
Art. 40
(1)Terenurile pentru care a fost emisă aprobarea de scoatere definitivă din fondul forestier naţional şi terenurile preluate în compensare dobândesc situaţia juridică a terenurilor pe care le înlocuiesc şi se înscriu în cartea funciară în baza actului de aprobare şi a procesului-verbal de predare-primire, încheiat între părţi, în condiţiile legii.
(2)Înscrierea în cartea funciară a terenurilor preluate în compensare prevăzute la alin. (1) se realizează în termen de 6 luni de la data aprobării scoaterii definitive a terenului din fondul forestier naţional şi se comunică structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
(3)Înscrierea în cartea funciară a terenurilor scoase definitiv din fondul forestier naţional şi a celor preluate în compensare, în baza aprobărilor emise anterior, în temeiul Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, până la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, se realizează în termen de 18 luni de la data publicării prezentei metodologii, de către titularii aprobărilor şi de către proprietarul sau, după caz, administratorul terenului preluat în compensare, şi se comunică structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
(4)În termen de 30 de zile de la data aprobării scoaterii definitive, proprietarul sau, după caz, administratorul terenului preluat în compensare se adresează ocolului silvic în vederea înscrierii în amenajamentul silvic şi asigurării administrării sau serviciilor silvice, precum şi a împăduririi în maximum două sezoane de vegetaţie, potrivit legii.
Art. 41
(1)Beneficiarul ocupării temporare a terenurilor din fondul forestier naţional are obligaţia redării terenurilor în circuitul silvic, la termenul şi în condiţiile prevăzute în actul de aprobare.
(2)Neredarea terenurilor ocupate temporar din fondul forestier naţional potrivit alin. (1) se sancţionează conform legii, inclusiv cu reţinerea garanţiei.
(3)În cazul obiectivelor pentru a căror realizare a fost aprobată ocuparea temporară din fondul forestier naţional, nereprimite în termen, pentru care nu au fost emise aprobări de prelungire a ocupării temporare sau scoatere definitivă, în condiţiile legii, beneficiarul este obligat la plata unei despăgubiri cu titlu de lipsă de folosinţă, până la data reprimirii terenului în circuitul silvic ori a obţinerii unei noi aprobări în situaţia în care legea prevede o astfel de posibilitate, calculată conform prevederilor prezentului ordin.
(4)În situaţia prevăzută la alin. (3) ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice stabileşte pe bază de calcul suma datorată cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosinţă, potrivit art. 19, pe care o supune aprobării structurii teritoriale de specialitate, împreună cu copia procesului-verbal de constatare sau a notei de constatare prevăzute la art. 23 alin. (2) pct. 4 şi 5, în termen de maximum 15 zile de la data expirării perioadei de ocupare temporară.
(5)Structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură efectuează verificarea şi comunică, în termen de maximum 15 zile de la data primirii, aprobarea pentru calculul sumei datorate cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosinţă ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice.
(6)În termen de 15 zile de la data primirii calculului aprobat, şeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice transmite beneficiarului Notificarea privind obligaţiile de redare a terenurilor forestiere în cazul depăşirii perioadei aprobate pentru ocuparea temporară, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 15, cu privire la obligaţiile ce îi revin:
a)redarea terenului în circuitul silvic, astfel încât să nu fie restricţii cu privire la instalarea vegetaţiei forestiere, în cazul terenurilor care se reprimesc la categoria de folosinţă "pădure" sau "clasa de regenerare";
b)achitarea sumei datorate cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosinţă, până la data redării terenului prevăzut la lit. a) ori a obţinerii unei noi aprobări în situaţia în care legea prevede o astfel de posibilitate;
c)suportarea cheltuielilor pentru demersurile efectuate până la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la lit. a) şi b) de către beneficiarul ocupării temporare.
(7)Notificarea prevăzută la alin. (6) constituie titlu executoriu pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în cuprinsul acesteia.
(8)În cazul neîndeplinirii în termen de maximum 6 luni de la data expirării aprobării pentru ocuparea temporară a obligaţiilor prevăzute la alin. (6), ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice procedează la punerea în executare a notificării pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în cuprinsul acesteia.
Art. 42
Dispoziţiile art. 41 alin. (3)-(8) se aplică în cazul obiectivelor a căror aprobare de ocupare temporară expiră după data intrării în vigoare a prezentei metodologii.
Art. 43
Emiterea unei noi aprobări de ocupare temporară pentru obiectivele a căror aprobare de ocupare temporară a expirat, existente în fondul forestier naţional, se poate face în următoarele condiţii:
1.solicitantul aprobării ocupării temporare este acelaşi cu titularul aprobării iniţiale sau succesor în drepturi al acestuia;
2.obiectivul se încadrează în categoria obiectivelor pentru care este permisă ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional, prevăzută de legislaţia în vigoare;
3.depunerea unei noi garanţii pentru ocuparea temporară a terenurilor aferente obiectivului;
4.dovada achitării la data depunerii documentaţiei pentru solicitarea ocupării temporare a sumei datorate cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosinţă, pe perioada de la data expirării aprobării anterioare până la data depunerii documentaţiei la structura teritorială de specialitate; diferenţa de sumă datorată cu titlu de lipsă de folosinţă până la data aprobării ocupării temporare se achită în termen de o lună de la data aprobării. Contestarea în instanţă de către titularul aprobării în termen de 15 zile de la data comunicării a sumei datorate cu titlu de despăgubiri pentru lipsa de folosinţă suspendă obligaţia depunerii achitării sumei datorate cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosinţă până la data pronunţării unei soluţii definitive.
Art. 44
(1)La solicitarea ocupării temporare a terenurilor din fondul forestier naţional se vor avea în vedere termene cât mai lungi pentru ocuparea temporară a terenurilor, cu respectarea dispoziţiilor art. 20 alin. (3) teza a doua.
(2)Redarea terenurilor în circuitul silvic se poate face şi înainte de expirarea termenului de ocupare temporară aprobat, ca urmare a finalizării lucrărilor aferente obiectivului, pentru toată suprafaţa, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege referitoare la redarea terenurilor în fondul forestier naţional.
(3)Restituirea diferenţei de chirie ca urmare a redării terenurilor, în condiţiile prevăzute la alin. (2), se face după reprimirea integrală a terenului prevăzut în actul de aprobare. Diferenţa de chirie reprezintă diferenţa dintre chiria încasată anticipat şi chiria calculată până la data la care s-a făcut reprimirea integrală a terenului.
(4)Restituirea garanţiei în cazul redării în interiorul termenului de aprobare temporară a terenurilor în circuitul silvic se face numai după redarea integrală a suprafeţei terenurilor pentru care a fost aprobată ocuparea temporară.
(5)În situaţia în care la sfârşitul perioadei aprobate de ocupare temporară terenul nu întruneşte condiţiile de reprimire prevăzute în actul de aprobare, beneficiarul poate solicita reprimirea integrală a terenului, garanţia reţinându-se în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică.
Art. 45
(1)În cazul terenurilor din fondul forestier proprietate publică a statului pentru care au fost emise aprobări de ocupare temporară, retrocedate în condiţiile legii după emiterea aprobării, valabilitatea aprobării se menţine până la data înscrisă în aprobare, iar obligaţiile şi drepturile care decurg din aprobare se transmit de către administratorul fondului forestier proprietate publică a statului în sarcina proprietarului terenului.
(2)Transmiterea prevăzută la alin. (1) se face în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a proprietarului, adresată ocolului silvic care a efectuat predarea terenului ocupat temporar.
Art. 46
(1)În cazul obiectivelor pentru care legislaţia actuală nu mai permite prelungirea ocupării temporare, dar permite scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional la data expirării aprobării, beneficiarul poate opta pentru:
a)redarea terenului în circuitul silvic, în condiţiile prezentei metodologii;
b)obţinerea aprobării pentru scoaterea definitivă a terenurilor care au făcut obiectul ocupării temporare, în termen de maximum 12 luni de la data expirării aprobării de ocupare temporară.
(2)Scoaterea definitivă pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b) se aprobă în baza documentaţiei prevăzute la art. 20, cu următoarele precizări:
a)acordul de mediu sau actul administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului este cel care a stat la baza aprobării ocupării temporare;
b)beneficiarul achită anticipat obligaţiile pentru folosirea terenurilor de la data expirării aprobării de ocupare temporară până la data obţinerii aprobării de scoatere definitivă.
(3)În cazul situaţiei prevăzute la alin. (1) lit. b), beneficiarul solicitării scoaterii definitive din fondul forestier solicită ca sumele depuse anterior în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică drept garanţie pentru ocuparea temporară din fondul forestier să se vireze din contul constituit pentru garanţii în contul constituit pentru taxa de scoatere definitivă.
(4)În situaţia în care sumele prevăzute la alin. (2) lit. b), constituite drept garanţii, nu acoperă valoarea taxei de scoatere din fondul forestier, calculată conform prezentei metodologii, solicitantul scoaterii definitive din fondul forestier este obligat să vireze în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică diferenţa de valoare aferentă taxei.
(5)În situaţia în care sumele prevăzute la alin. (2) lit. b), constituite drept garanţii, sunt mai mari decât valoarea taxei de scoatere din fondul forestier, calculată conform prezentei metodologii, solicitantul scoaterii definitive din fondul forestier poate cere restituirea sumelor cu care se depăşeşte valoarea taxei de scoatere din fondul forestier, în baza actului de aprobare a scoaterii definitive din fondul forestier; restituirea sumelor cu care se depăşeşte valoarea taxei de scoatere definitivă din fondul forestier se face de către direcţia care gestionează fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, cu avizul direcţiei care coordonează activitatea de scoatere definitivă şi ocupare temporară din fondul forestier.
(6)Virarea sumelor prevăzute la alin. (2) lit. b) se realizează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii actului de aprobare a scoaterii definitive din fondul forestier, dată care se comunică direcţiei care gestionează fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică.
(7)Sumele achitate pentru acoperirea cheltuielilor de reinstalare a vegetaţiei forestiere pentru terenurile forestiere ocupate temporar se folosesc la acoperirea cheltuielilor de instalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la închiderea stării de masiv pe terenurile oferite în compensare.
Art. 47
(1)Scoaterea definitivă a terenurilor aferente obiectivelor instalate în fondul forestier naţional înainte de anul 1990 se face în baza unui act care dovedeşte instalarea obiectivului înainte de anul 1990, precum şi a documentaţiei prevăzute la art. 20.
(2)Scoaterea definitivă a terenurilor aferente activelor vândute, în condiţiile legii, de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva se face în baza documentaţiei prevăzute la art. 20 alin. (1) şi (2), la care se adaugă următoarele documente:
a)copie a actului de vânzare-cumpărare a activului, încheiat între Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva şi cumpărătorul activului, certificată conform cu originalul de către conducătorul unităţii Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva;
b)copie a contractului de concesiune încheiat pentru terenul forestier aferent activului vândut;
c)copie a extrasului de carte funciară a terenului proprietate publică a statului aferent activului vândut, în care a fost operat contractul de concesiune, actualizat la zi.
(3)Suprafaţa terenurilor aferente activelor vândute, în condiţiile legii, de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, pentru care se aprobă scoaterea din fondul forestier naţional, este cea prevăzută în contractul de concesiune.
(4)Contractul de concesiune pentru terenul aferent activelor vândute în condiţiile legii de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva îşi încetează aplicabilitatea la data încheierii procesului-verbal de predare-primire a terenului oferit în compensare.
(5)Procesul-verbal de predare-primire a terenului oferit în compensare se încheie ulterior achitării obligaţiilor băneşti datorate pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional şi achitării redevenţei anuale aferente anului în care se face predarea-primirea. Dovada achitării redevenţei este reprezentată de adresa de confirmare eliberată de către direcţia de specialitate cu atribuţii financiar-contabile din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
(6)Procesul-verbal de predare-primire a terenului oferit în compensare nu se poate încheia în situaţia neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (5).
(7)Concesionarii aflaţi în procedura insolvenţei nu pot solicita scoaterea definitivă din fondul forestier a terenurilor aferente activelor vândute.
Art. 48
(1)Scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional necesare realizării pe teritoriul administrativ în zonele de interes economic ale Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" a pontoanelor de acostare pentru ambarcaţiuni cu scop turistic şi de agrement şi de aprovizionare cu alimente şi combustibil, pontoanelor plutitoare şi adăposturilor pescăreşti pentru pescari constituiţi în asociaţii este permisă numai pentru:
a)suprafeţele amplasate în zona de interes economic a teritoriului administrativ al Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării";
b)suprafaţa necesară ancorării pontonului la mal, în cazul pontoanelor de acostare pentru ambarcaţiuni cu scop turistic şi de agrement;
c)suprafaţa necesară ancorării pontonului la mal, realizării căii de acces şi a platformei de încărcare-descărcare a alimentelor şi combustibilului, în cazul pontoanelor de acostare pentru aprovizionarea cu alimente şi combustibil. În acest caz se va face dovada că obiectivul pentru care se face aprovizionarea cu alimente şi combustibili este înfiinţat pe cale legală şi că nu are altă cale de acces, respectiv că nu se poate asigura accesul decât prin fondul forestier naţional;
d)suprafaţa necesară ancorării pontonului la mal şi suprafaţa aferentă adăposturilor pescăreşti.
(2)Scoaterea definitivă a terenurilor prevăzute la alin. (1) se face în baza avizului eliberat de Administraţia Biosferei "Delta Dunării", în care se va confirma îndeplinirea punctuală a cerinţelor prevăzute la alin. (1), cu precizarea suprafeţei care face obiectul scoaterii definitive din fondul forestier naţional, a amplasamentului amenajistic, precum şi a suprafeţei care se defrişează şi amplasamentului amenajistic al acesteia.
Art. 49
(1)La realizarea parcurilor recreative/tematice/educaţionale, scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional se face pentru suprafaţa fondului forestier aferentă amenajărilor, constituită ca parc recreativ/tematic/educaţional, în baza unui studiu avizat de Comisia tehnică de avizare în silvicultură, cu individualizarea în coordonate stereo 70 a suprafeţei total constituite, a celei propuse a fi scoase definitiv, ocupate temporar şi a suprafeţelor de pe care se defrişează vegetaţia forestieră.
(2)Pentru suprafeţele prevăzute la alin. (1), în cazul ocupării temporare fără defrişarea vegetaţiei forestiere, nu se calculează contravaloarea pierderii de creştere pentru exploatarea masei lemnoase, predarea suprafeţei făcându-se după delimitare, anularea cioatelor şi inventarierea fir cu fir a vegetaţiei forestiere de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice. La reprimirea terenurilor ocupate temporar pentru care în actul de aprobare nu a fost prevăzută îndepărtarea vegetaţiei forestiere, pagubele constatate de ocolul silvic se suportă de către beneficiarul ocupării temporare; schimbarea destinaţiei sau categoriei de folosinţă a suprafeţelor respective se sancţionează potrivit legii.
(3)Contravaloarea pierderii de creştere pentru exploatarea masei lemnoase nu se calculează în cazul ocupării temporare a unor terenuri din fondul forestier naţional în care prin avizul de gospodărire a apelor au fost instituite zone de protecţie sanitară, precum şi perimetre de protecţie hidrogeologică, conform cărora este interzisă defrişarea vegetaţiei forestiere; la ocuparea temporară a terenurilor în această situaţie se aplică dispoziţiile alin. (2).
Art. 50
(1)Lucrările tehnologice de culegere a datelor pentru prospectarea, sondarea, cercetarea sau studierea la suprafaţa solului şi/sau subsolului, care se desfăşoară în suprafeţele în care se solicită accesul pe durata a maximum 12 ore/punct de cercetare, fără a afecta fondul forestier din zonele respective, se vor efectua fără ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional şi, implicit, fără plata garanţiei şi a celorlalte obligaţii băneşti prevăzute de reglementările în vigoare în cazul ocupărilor temporare a terenurilor din fondul forestier, în baza acordului obţinut de la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.
(2)Înainte de declanşarea lucrărilor prevăzute la alin. (1), titularul acordului va încheia protocoale cu administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, ai fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, cu proprietarii/administratorii fondului forestier proprietate privată pentru stabilirea orarelor de acces al echipelor de lucru şi a altor condiţii care vor fi apreciate ca necesare. Eventualele prejudicii aduse fondului forestier se calculează conform reglementărilor în vigoare şi se suportă de către titularul acordului.
(3)În cazul în care lucrările implică instalarea de utilaje în fondul forestier naţional, comportă construcţii, montaj dezafectări ori impun activităţi care afectează vegetaţia forestieră, titularul acordului are obligaţia ca, înainte de începerea lucrărilor, să obţină aprobarea pentru ocuparea temporară sau scoaterea definitivă a terenurilor respective, conform prevederilor legale în vigoare.
(4)Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (3) se sancţionează potrivit legii.
Art. 51
Documentaţia necesară emiterii avizului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru autorizarea construcţiilor la distanţe mai mici de 50 m de limita fondului forestier conţine:
1.solicitarea beneficiarului, adresată structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în raza căreia se află terenul;
2.certificatul de urbanism;
3.documente, în copie, prin care se face dovada proprietăţii asupra terenului;
4.ridicarea topografică cu localizarea în coordonate stereo 70 a obiectivului - amprenta la sol -, cu precizarea clară a distanţei cuprinse între construcţie şi limita fondului forestier;
5.declaraţie pe propria răspundere sub semnătură privată a beneficiarului cu privire la asumarea eventualelor daune/prejudicii care prin realizarea obiectivului pot afecta fondul forestier, precum şi proprietatea beneficiarului;
6.avizul ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice pentru terenul forestier limitrof suprafeţei pe care se amplasează construcţia, cu indicarea categoriei de folosinţă silvică a terenului.
Art. 52
(1)Realizarea lucrărilor şi obiectivelor în fondul forestier naţional, precum şi a construcţiilor în afara fondului forestier naţional la distanţe mai mici de 50 m de liziera pădurii angajează răspunderea exclusivă a proprietarului/beneficiarului/administratorului, după caz, al lucrărilor/obiectivului/construcţiei şi terenului pe care se realizează acestea/acesta/aceasta, cu privire la siguranţa persoanelor care locuiesc/vizitează/tranzitează proprietatea, după caz, a mijloacelor fixe şi mobile, la eventuale accidente provocate de căderea arborilor limitrofi proprietăţii ori la pagubele produse de animalele sălbatice asupra bunurilor aferente proprietăţii/construcţiei.
(2)Eventualele daune/prejudicii produse fondului forestier naţional limitrof se suportă de către proprietarul/beneficiarul/administratorul, după caz, al lucrărilor/obiectivului realizate/realizat pe terenurile scoase definitiv/ocupate temporar din fondul forestier naţional, respectiv proprietarul/beneficiarul terenului şi al construcţiei amplasate în afara fondului forestier naţional la distanţe mai mici de 50 m de liziera pădurii, în condiţiile legii.
Art. 53
(1)În cazul aprobării schimbării categoriei de folosinţă în interiorul termenului de ocupare temporară, la redarea terenurilor în circuitul silvic, mijloacele fixe instalate pe terenurile ocupate temporar, asimilate celor specifice silviculturii, se pot prelua pe baza de proces-verbal semnat de către conducătorul administratorului fondului forestier proprietate publică a statului/proprietarul fondului forestier în celelalte situaţii şi deţinătorul mijlocului fix instalat.
(2)Schimbarea categoriei de folosinţă, prevăzută la alin. (1), se iniţiază de către administratorul fondului forestier proprietate publică a statului sau al ocolului silvic care asigură administrarea/serviciile silvice pentru proprietarul fondului forestier în celelalte situaţii, la cererea beneficiarului ocupării temporare, deţinător al mijlocului fix instalat.
(3)Sumele depuse cu titlu de cheltuieli pentru reinstalarea vegetaţiei forestiere şi întreţinerea acesteia până la realizarea stării de masiv, pentru suprafaţa de teren la care se schimbă categoria de folosinţă în condiţiile alin. (2), se reţin în fondul de conservare şi regenerare a pădurilor şi se folosesc potrivit art. 37 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare.
Art. 54
(1)Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură are obligaţia, în cazul în care documentaţia este incompletă, de a transmite un răspuns solicitantului scoaterii definitive/ocupării temporare de terenuri din fondul forestier naţional, în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii documentaţiei la această autoritate.
(2)Schema procedurii de scoatere definitivă sau de ocupare temporară de terenuri din fondul forestier este prevăzută în anexa nr. 16.
CAPITOLUL IX: Evaluarea terenurilor şi a vegetaţiei forestiere de pe terenurile care fac obiectul schimbului
Art. 55
(1)Evaluarea terenurilor şi a vegetaţiei forestiere de pe terenurile supuse schimbului se face în scopul stabilirii echivalenţei valorice a terenurilor care fac obiectul schimbului de terenuri.
(2)Terenurile goale supuse schimbului se evaluează din punct de vedere silvic sub aspectul asigurării condiţiilor staţionale necesare împăduririi, a nevoilor de cultură, producţie ori administraţie silvică.
Art. 56
Valoarea terenurilor fără vegetaţie forestieră supuse schimbului se determină potrivit formulei:
VTER = S x R1 x R2 x VU,
în care:
VTER - valoarea terenului fără vegetaţie forestieră ce face obiectul evaluării în vederea efectuării schimbului, exprimată în lei;
S - mărimea suprafeţei terenului ce se evaluează în vederea schimbului, exprimată în hectare, cu 4 zecimale;
R1 - coeficientul de evaluare a şansei de instalare a vegetaţiei forestiere. Valorile coeficienţilor R1 sunt diferenţiate în raport cu zonele fitogeografice şi cu starea terenului şi sunt prezentate în tabelul nr. 1;
R2 - coeficientul de evaluare a riscului de asigurare a integrităţii pădurii. Valorile coeficienţilor R2 sunt diferenţiate în funcţie de intensitatea presiunii sociale asupra pădurii; acestea sunt prezentate în tabelul nr. 2;
VU - valoarea maximă a unui teren fără vegetaţie forestieră în suprafaţă de un hectar (lei/ha) calculată la data aprobării schimbului de terenuri, prin intermediul relaţiei:
VU = VUTAB x k1 x k2 x k3,
în care:
VUTAB = valoarea maximă a unui teren în suprafaţă de un hectar, exprimată în lei/ha, stabilită în funcţie de caracteristicile terenului (bonitatea staţiunii şi valoarea producţiei principale a speciei de bază din grupa de formaţii forestiere - calculată la vârsta exploatabilităţii).Valorile VUTAB determinate sunt prezentate în tabelul nr. 3;
k1 = Pml/115, coeficient de actualizare calculat în funcţie de preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în vigoare la data aprobării schimbului de terenuri;
k2 = RPF/0,17, coeficient de actualizare calculat în funcţie de rata medie a profitului corespunzătoare terenului (renta funciară), la data aprobării schimbului de terenuri;
k3 = RD/0,0325, coeficient de actualizare calculat în funcţie de rata medie anuală a facilităţii de creditare afişate de Banca Naţională a României la secţiunea statistică/seturi de date/indicatori de politică monetară, la data aprobării schimbului de terenuri;
PML - preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, aprobat în temeiul art. 116 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, în vigoare la data aprobării schimbului de terenuri, diferenţiat pe grupe de specii, în raport cu ponderea, exprimat în lei/m3;
RPF - rata medie a profitului corespunzătoare terenului (renta funciară), mijloc de producţie; pentru uniformizare se utilizează aceeaşi valoare cu cea utilizată în evaluarea terenurilor agricole;
RD - rata medie anuală a facilităţii de creditare, valoare prezentată pe site-ul Băncii Naţionale a României la secţiunea statistică/seturi de date/indicatori de politică monetară, la data aprobării schimbului de terenuri.
Tabelul nr. 1 - Valorile coeficientului de evaluare a şansei de instalare a vegetaţiei forestiere (R1)
 

Categoria terenului

Zone fitogeografice

silvostepă

câmpie, deal, munte

R1

normal

0,7

1

eroziune de suprafaţă uşoară şi medie

0,4

0,7

Tabelul nr. 2 - Valorile coeficientului de evaluare a şansei de instalare a vegetaţiei forestiere (R2)
 

Intensitatea presiunii sociale asupra pădurii

R2

foarte mare

mare

mijlocie

redusă

foarte redusă

0,5

0,7

0,8

0,9

1

Tabelul nr. 3 - Valoarea maximă a unui teren în suprafaţă de un hectar (VUTAB)

Grupe de formaţii forestiere

Valoarea maximă a unui teren în suprafaţă de un ha (VUTAB)

 

Bonitatea staţiunii

 

superioară

mijlocie

inferioară

1. Molidişuri

6724

5306

3447

2. Molideto-brădete, molideto-făgete, brădete, brădeto-făgete, amestecuri de răşinoase cu fag

5881

4557

3081

3. Pinete, laricete

5641

3819

1992

4. Făgete

5032

3738

2549

5. Făgete (amestecuri) cu alte specii goruneto-făgete

5318

3978

2639

6. Gorunete, goruneto-şleauri, amestec de gorun cu alte cvercinee

5614

4254

2710

7. Stejăreto-şleauri, amestec de stejar cu alte cvercinee

6724

5195

3830

8. Gârniţete, cerete, cero-şleauri, amestec de gârniţă şi cer

5604

4315

2981

9. Stejărete de stejar brumariu şi stejărete de stejar pufos

4407

2874

1744

10. Zăvoaie de plopi indigeni şi salcie, aninişuri

4145

2913

1441

11. Salcâmete

3860

2588

1167

Art. 57
(1)Valoarea terenurilor cu vegetaţie forestieră supuse schimbului se determină potrivit formulei:
VTER + VEG = VTER + VVEG,
în care:
VTER + VEG - valoarea terenului şi a vegetaţiei forestiere existente pe terenul respectiv;
VTER - valoarea terenului fără vegetaţie forestieră, exprimată în lei, calculată potrivit art. 56;
VVEG - valoarea vegetaţiei forestiere existente pe terenul ce face obiectul evaluării în vederea efectuării schimbului, exprimată în lei.
(2)Valoarea vegetaţiei forestiere existente pe terenul ce face obiectul evaluării în vederea efectuării schimbului VVEG se determină prin intermediul relaţiei:
IC - consistenţa vegetaţiei forestiere exprimată prin indicele de acoperire (în zecimi);
D1 - indicele de reducere a valorii vegetaţiei forestiere în raport cu starea de sănătate a arboretului. Valorile D1 sunt diferenţiate în raport cu categoria de vârstă şi cu intensitatea fenomenului de uscare şi sunt prezentate în tabelul nr. 4;
D2 - indicele de reducere a valorii vegetaţiei forestiere în raport cu calitatea arboretului. Valorile D2 sunt diferenţiate în raport cu categoria de vârstă şi cu clasele de vătămare a arboretului, exprimate prin procentul arborilor vătămaţi, şi sunt prezentate în tabelul nr. 5;
i - indicele speciei identificate în compoziţia vegetaţiei forestiere existente pe teren; i = 1...n (numărul de specii identificate);
PRi - proporţia de participare în compoziţia arboretului a speciei "i" (în zecimi);
Vij - valoarea maximă a vegetaţiei forestiere a unui hectar de pădure din specia "i" la categoria de vârsta "j" (lei/ha), calculată la data aprobării schimbului de terenuri, prin intermediul relaţiei:
Vij = VijTAB x k1,
în care:
VijTAB - valoarea maximă a vegetaţiei forestiere a unui hectar de pădure din specia "i" la categoria de vârsta "j" (lei/ha), corespunzătoare caracteristicilor speciilor, diferenţiată pe categorii de vârstă de 5 şi 10 ani. Valorile VijTAB determinate sunt prezentate în tabelele nr. 6 şi 7; pentru vârste mai mari decât cele din tabele, valorile VijTAB se vor extrapola;
k1 = PML/115, coeficient de actualizare calculat în funcţie de preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior în vigoare la data aprobării schimbului de terenuri.
Tabelul nr. 4 - Indicele de reducere a valorii vegetaţiei forestiere în raport cu starea de sănătate (uscare) a arboretului (D1)
 

Categoria de vârstă

Intensitatea fenomenului de uscare

normală

slabă

medie

puternică

foarte puternică

D1

< 1/2 TE*

1

0,9

0,85

0,5

0,3

> = 1/2 TE

1

0,85

0,75

0,65

0,55

* Vârsta exploatabilităţii arboretului.
Tabelul nr. 5 - Indicele de reducere a valorii vegetaţiei forestiere în raport cu calitatea arboretului (D2)
 

Categoria de vârstă

Clase de vătămare (% nr. arbori vătămaţi)

0-5

6-15

16-30

31-60

> 60

D2

< 1/2 TE*

1

0,95

0,9

0,8

0,7

> = 1/2 TE

1

0,9

0,8

0,75

0,65

* Vârsta exploatabilităţii arboretului.
Tabelul nr. 6 - Valoarea maximă a vegetaţiei forestiere a unui hectar de pădure (VijTAB)
- lei/ha -

Specia

Clasa de

Intervale de vârstă (ani)

producţie

1-5

6-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

> 100

Molid

I

3269

9340

18678

28018

37357

46696

56036

65375

74715

84053

93393

102733

II

2697

7705

15412

23117

30823

38529

46235

53940

61647

69352

77059

84764

III

2150

6143

12285

18428

24570

30713

36855

42998

49140

55283

61425

67568

IV

1628

4655

9308

13962

18615

23270

27923

32577

37230

41885

46538

51193

V

1144

3269

6538

9807

13075

16344

19613

22882

26152

29421

32690

35957

Brad

I

2764

7898

15796

23695

31593

39491

47389

55287

63184

71082

78980

86879

II

2361

6745

13491

20236

26980

33725

40470

47216

53961

60706

67451

74195

III

1933

5524

11048

16573

22097

27621

33145

38671

44195

49719

55243

60768

IV

1527

4363

8726

13089

17452

21815

26178

30541

34904

39268

43631

47994

V

1170

3342

6683

10026

13367

16709

20051

23392

26735

30076

33418

36760

Larice

I

2861

8173

16345

24520

32692

40865

49038

57210

65383

73557

81730

89903

II

2817

8047

16094

24141

32187

40234

48281

56328

64375

72422

80469

88516

III

1885

5388

10775

16162

21549

26937

32324

37711

43098

48486

53874

59261

IV

1893

5408

10816

16224

21632

27042

32450

37858

43266

48674

54082

59490

V

999

2853

5707

8559

11413

14266

17120

19973

22825

25679

28532

31386

Pin silvestru

I

1519

4339

8676

13014

17352

21690

26029

30366

34705

   

II

1169

3338

6676

10013

13351

16689

20027

23364

26702

   

III

850

2429

4858

7288

9715

12145

14574

17003

19432

   

IV

578

1653

3306

4960

6613

8266

9919

11573

13226

   

V

325

928

1856

2784

3712

4640

5568

6496

7424

   

Pin negru

I

1300

3713

7426

11139

14851

18564

22277

25988

29701

   

II

998

2849

5697

8546

11395

14244

17092

19941

22790

   

III

747

2133

4266

6398

8531

10664

12798

14929

17063

   

IV

503

1435

2870

4304

5739

7174

8609

10044

11480

   

V

321

916

1832

2748

3664

4580

5496

6412

7328

   

Fag

I

2416

6901

13803

20703

27604

34506

41406

48308

55209

62109

69011

75912

II

2012

5749

11499

17248

22996

28745

34495

40244

45993

51743

57492

63241

III

1612

4604

9208

13811

18415

23019

27623

32225

36829

41433

46037

50640

IV

1219

3485

6970

10456

13941

17427

20913

24398

27883

31368

34853

38339

V

885

2530

5060

7591

10122

12651

15181

17711

20242

22772

19092

27832

Mesteacăn

I

1118

3194

6387

9581

12773

15966

19160

     

II

977

2791

5581

8372

11163

13953

16744

     

III

817

2333

4664

6997

9329

11662

13993

     

IV

630

1799

3599

5397

7197

8996

10796

     

V

438

1248

2497

3745

4993

6242

7490

     

Gorun (s)

I

3678

10509

21016

31525

42034

52541

63050

73559

84068

94575

105084

115593

II

3042

8692

17384

26077

34767

43460

52152

60844

69536

78229

86919

95612

III

2368

6763

13526

20290

27051

33814

40578

47341

54104

60867

67629

74392

IV

1732

4951

9901

14852

19803

24752

29703

34654

39604

44555

49506

54457

V

1251

3577

7153

10730

14307

17883

21460

25037

28613

32190

35767

39344

Gorun (1)

I

2980

8515

17030

25544

34059

42574

51089

59604

68119

76632

85148

93663

II

2369

6768

13536

20303

27070

33837

40605

47373

54141

60908

67676

74442

III

1792

5120

10241

15361

17421

25601

30722

35842

40962

46082

51203

56321

IV

1327

3793

7585

11378

15169

18961

22754

26546

30339

34131

37923

41715

V

897

2563

5126

7689

10251

12814

15377

17940

20503

23066

25630

28191

Carpen

I

704

2009

4019

6028

8039

10048

12057

     

II

715

2042

4086

6128

8170

10214

12256

     

III

623

1781

3562

5341

7121

8902

10683

     

IV

529

1510

3020

4531

6041

7549

9060

     

V

343

980

1961

2941

3923

4903

5884

     

Stejar (s)

I

4335

12387

24772

37158

49545

61931

74316

86703

99089

111474

123861

136247

II

3718

10622

21244

31867

42487

53110

63732

74354

84976

95599

106219

116842

III

2963

8466

16933

25397

33864

42330

50796

59261

67727

76193

84660

93126

IV

2300

6570

13139

19708

26277

32847

39417

45986

52555

59124

65694

72264

V

1852

5293

10585

15876

21169

26461

31754

37045

42337

47630

52922

58215

Stejar (1)

I

3182

9091

18182

27272

36363

45455

54546

63636

72727

81818

90909

100000

II

2637

7534

15067

22602

30136

37670

45203

52738

60272

67806

75339

82874

III

2134

6097

12193

18288

24385

30482

36578

42673

48770

54867

60963

67060

IV

1758

5022

10044

15065

20087

25109

30131

35153

40175

45195

50217

55573

V

1231

3517

7033

10550

14067

17583

21100

24617

28133

31650

35167

38683

Tei

I

2069

3448

6895

10341

13789

17236

20684

     

II

1777

2962

5924

8886

11848

14810

17772

     

III

1426

2378

4756

7134

9512

11891

14269

     

IV

1170

1950

3899

5849

7799

9748

11697

     

V

883

1470

2941

4410

5880

7349

8820

     

Cer

I

1972

5635

11270

16906

22541

28176

33811

39446

45082

50717

56352

61987

II

1639

4680

9360

14038

18718

23398

28078

32757

37437

42117

46797

51477

III

1349

3855

7710

11565

15420

19275

23130

26985

30840

34695

38550

42404

IV

1070

3056

6113

9169

12225

15282

18338

21394

24450

27507

30563

33619

V

798

2280

4561

6840

9121

11401

13682

15961

18242

20522

22801

25082

Gârniţă

I

2019

5770

11542

17312

23084

28854

34626

40396

46168

51938

57710

63480

II

1664

4756

9512

14267

19023

23779

28535

33289

38045

42801

47557

52312

III

1179

3874

7748

11622

15496

19368

23243

27117

30991

34865

38739

42613

IV

1037

2962

5924

8887

11849

14811

17773

20735

23697

26660

29622

32584

V

771

2202

4404

6607

8809

11010

13212

15415

17617

19819

22021

24222

Stejar pufos

I

2156

3593

7185

10778

14370

17963

21555

25148

28739

   

II

1643

2739

5478

8218

10957

13695

16434

19173

21913

   

III

1201

2002

4003

6006

8008

10009

12011

14014

16016

   

IV

828

1380

2759

4139

5518

6898

8278

9657

11037

   

V

544

906

1811

2717

3622

4528

5433

6339

7244

   

Stejar brumăriu

I

2927

4879

9759

14638

19518

24397

29277

34156

39037

   

II

2345

3908

7814

11722

15630

19537

23445

27352

31259

   

III

1760

2933

5867

8800

11734

14666

17599

20533

23466

   

IV

1175

1958

3915

5873

7831

9788

11746

13704

15661

   

V

718

1196

2392

3587

4783

5980

7176

8372

9567

   
Tabelul nr. 7 - Valoarea maximă a vegetaţiei forestiere a unui hectar de pădure (VijTAB)
- lei/ha -

Specia

Clasa de producţie

Intervale de vârstă (ani)

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

> 30

Salcâm (p)

I

1489

5954

8940

11919

14899

17878

20858

II

1365

5458

8176

10617

13647

16376

 

III

1195

4791

7188

9583

11018

  

IV

792

3184

4763

6369

7923

  

V

564

2257

1958

4512

   

Salcâm (l)

I

1164

4626

6984

9310

10449

13670

16296

II

1045

3961

6176

8355

10444

12532

 

III

893

3574

5361

7149

8003

  

IV

611

2442

3668

4891

6114

  

V

465

1857

2786

3716

   

Plop A, N

I

1218

6794

9908

13587

16985

20382

23779

II

976

5017

7525

9757

12541

15050

17558

III

831

4154

6202

9131

10383

12460

 

IV

657

3282

4924

6537

8206

  

V

391

1959

2939

3918

4899

  

Plop EA

I

2805

14778

22166

29554

36942

  

II

2420

11474

18148

24198

   

III

1660

8296

12444

16591

   

IV

1038

5191

7786

10381

   

V

929

4640

6960

0

   

Salcie

I

1928

9639

14457

19276

18410

28915

 

II

1868

9343

12878

18684

23357

  

III

1290

6453

9679

12905

16132

  

IV

1230

6151

9227

12302

   

V

651

3255

4876

6511

   
CAPITOLUL X: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 58
(1)Preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior (PML) la data elaborării prezentei metodologii este de 115 lei/mc, fiind aprobat prin Legea nr. 4/2015 pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior.
(2)Renta funciară în cazul terenurilor agricole, ca mijloc de producţie, în valoare de 17% este cea utilizată în Hotărârea Guvernului nr. 1.546/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de stabilire a valorii terenurilor arabile şi a celor forestiere, sursele financiare şi modalităţile de plată către foştii proprietari.
(3)Rata medie anuală a facilităţii de creditare la data elaborării prezentei metodologii este de 3,25%, valoare prezentată pe site-ul Băncii Naţionale a României la secţiunea statistică/seturi de date/indicatori de politică monetară.
Art. 59
Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
-****-
ANEXA nr. 1: VOLUMUL masei lemnoase ajunse la vârsta exploatabilităţii pe clase de producţie relative pentru principalele specii forestiere
- m3/ha -

Nr. crt.

Specia

Clasele de producţie

I

II

III

IV

V

1.

Molid în arealul natural

1222

987

760

582

405

2.

Molid din afara arealului

965

832

698

-

-

3.

Brad

1046

902

715

538

413

4.

Larice

1000

837

637

435

280

5.

Pin silvestru

736

563

382

224

101

6.

Pin negru

586

452

301

201

100

7.

Fag din sămânţă

874

724

582

424

290

8.

Fag din lăstar

711

575

452

316

206

9.

Mesteacăn

372

314

206

151

104

10.

Gorun din sămânţă

849

675

514

386

272

11.

Gorun din lăstari

624

487

376

264

180

12.

Carpen

370

324

247

165

125

13.

Tei din sămânţă

527

459

362

270

179

14.

Stejar din sămânţă

955

792

626

478

373

15.

Stejar din lăstari

638

521

436

333

238

16.

Cer din sămânţă

598

484

394

307

215

17.

Cer din lăstar

526

413

324

245

180

18.

Gârniţă din sămânţă

640

537

424

317

233

19.

Gârniţă din lăstar

513

427

343

239

159

20.

Stejar brumăriu

383

306

225

144

81

21.

Stejar pufos

334

257

173

107

66

22.

Salcâm din sămânţă

501

351

212

135

57

23.

Salcâm din lăstari

365

245

146

95

56

24.

Plop alb şi negru

552

421

282

162

95

25.

Salcie din sămânţă

553

405

313

196

128

26.

Salcie din lăstari (sulinari)

378

303

223

163

88

27.

Anin*

483

415

325

233

163

28.

Plop selecţionat

570

379

258

157

93

NOTĂ
Volumele sunt stabilite conform "Modelelor matematico-auxologice şi tabelelor de producţie pentru arborete" - 2004, la vârstele exploatabilităţii, prevăzute în normele tehnice pentru amenajarea pădurilor.
_______
*Volumele sunt stabilite conform "Biometriei arborilor şi arboretelor din România", ediţia 1972, la vârstele exploatabilităţii, prevăzute în normele tehnice pentru amenajarea pădurilor.
ANEXA nr. 2: Coeficientul de corecţie a preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, pe specii şi pe grupe de specii

Nr. crt.

Specia sau grupa de specii

Coeficientul care se aplică preţului mediu al unui metru3 de masă lemnoasă pe picior

0

1

2

1.

Răşinoase

1,20

2.

Fag

1,30

3.

Cvercinee, frasin, cireş şi nuc

1,70

4.

Diverse specii tari

1,10

5.

Diverse specii moi

1,00

NOTĂ:
Indicatorul PML pentru speciile sau grupele de specii înscrise în coloana 1 se determină prin înmulţirea coeficientului din coloana 2 cu preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior prevăzut la art. 116 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare.
ANEXA nr. 3: Creşterea medie anuală la exploatabilitate a producţiei totale a arboretelor pe specii şi clase de producţie relative*
m3/an/ha

Nr. crt.

Specii forestiere

Clasa de producţie

I

II

III

IV

V

1.

Molid (în arealul natural)

17,7

14,4

11,2

8,3

5,6

2.

Molid (în afara arealului natural)

19,0

16,5

14,1

-

-

3.

Brad

14,2

11,9

9,8

7,8

6,0

4.

Larice

17,6

14,2

10,9

7,8

5,1

5.

Pin silvestru

14,2

10,6

7,4

4,8

2,8

6.

Pin negru

12,1

9,1

6,6

4,4

2,8

7.

Fag de sămânţă

11,8

9,7

7,8

6,0

4,5

8.

Fag de lăstar

9,5

7,3

5,5

4,1

2,9

9.

Mesteacăn

10,2

8,3

6,5

4,8

3,4

10.

Gorun din sămânţă

11,5

9,2

7,3

5,5

4,1

11.

Gorun din lăstari

10,7

8,4

6,5

4,9

3,5

12.

Carpen

11,0

9,3

7,6

6,1

4,8

13.

Tei din sămânţă

13,3

11,2

9,1

7,3

5,5

14.

Stejar din sămânţă

12,3

10,3

8,5

6,9

5,5

15.

Stejar din lăstari

10,7

8,7

7,1

5,6

4,3

16.

Cer din sămânţă

10,7

8,8

7,1

5,5

4,1

17.

Cer din lăstar

10,3

8,2

6,3

4,6

3,6

18.

Gârniţă din sămânţă

10,3

8,3

6,5

4,8

3,3

19.

Gârniţă din lăstar

9,4

7,5

5,7

4,2

2,9

20.

Stejar brumăriu**

9,9

7,6

5,5

3,7

2,2

21.

Stejar pufos**

7,4

5,5

3,9

2,7

1,5

22.

Salcâm de sămânţă

20,7

15,6

11,1

7,3

4,3

23.

Salcâm din lăstar

18,7

14,0

9,9

6,5

3,8

24.

Plop alb şi plop negru

21,0

15,7

11,1

7,3

4,3

25.

Salcie de sămânţă (reniş)

29,6

24,0

18,6

13,6

9,2

26.

Salcie din lăstari

27,1

21,9

16,8

12,0

7,7

Creşterea pentru anin se asimilează cu valorile corespunzătoare pentru tei din sămânţă, prevăzute la nr. crt. 13 din tabel.
_______
* Modele matematico-auxologice şi tabele de producţie pentru arborete - 2004.
** Date provizorii.
ANEXA nr. 4: CRITERII în baza cărora se determină coeficienţii N şi N1, utilizaţi la calculul contravalorii terenurilor (VT, VTC), al chiriei (CHA) şi, respectiv, al contravalorii pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii (DVML)
I._

Nr. crt.

Criterii

Nota acordată

0

1

2

3

1.

Categorii de arborete sau terenuri de împădurit pe tipuri funcţionale

Arboretele la care sunt interzise orice fel de intervenţii pentru extragerea de masă lemnoasă sau de alte produse nelemnoase, parcuri naţionale, rezervaţii naturale şi ştiinţifice, monumente ale naturii, precum şi terenuri destinate împăduririi, încadrate la tipul funcţional TI

15

Arboretele la care nu este permisă sau nu este posibilă decât executarea tăierilor de igienă sau a lucrărilor speciale de conservare, precum şi terenuri destinate împăduririi, încadrate la tipul funcţional TII

10

Arboretele la care sunt permise tratamente intensive, cum sunt cele de codru grădinărit sau cvasigrădinărit, precum şi terenuri destinate împăduririi, încadrate la tipul funcţional TIII

5

Arboretele la care sunt permise tratamente cu perioada de regenerare normală sau mai mare, dar cu restricţii în executarea tăierilor, precum şi terenuri destinate împăduririi, încadrate la tipul funcţional TIV

3

Arboretele cu funcţii de producţie şi de protecţie la care nu sunt restricţii privind tratamentele, precum şi terenuri destinate împăduririi, încadrate la tipurile funcţionale TV şi TVI

2

Terenurile fără vegetaţie forestieră

1

2.

Amplasarea terenului faţă de localităţi

2.A. Teren în intravilan şi până la 2 km de la limita perimetrului construibil:

 

- municipiul Bucureşti şi staţiuni balneare, climaterice sau turistice

150

- municipii reşedinţă de judeţ cu peste 100.000 de locuitori

120

- municipii reşedinţă de judeţ sub 100.000 de locuitori

90

- municipii

60

- oraşe

40

- sate reşedinţă de comună

20

- sate

10

2.B. Între 2 şi 10 km de la limita perimetrului construibil:

 

- municipiul Bucureşti şi staţiuni balneare, climaterice sau turistice

80

- municipii reşedinţă de judeţ cu peste 100.000 de locuitori

60

- municipii reşedinţă de judeţ sub 100.000 de locuitori

40

- municipii

30

- oraşe

20

- sate reşedinţă de comună

10

- sate

5

2.C. Peste 10 km de la limita perimetrului construibil:

 

- municipiul Bucureşti şi staţiuni balneare, climaterice sau turistice

40

- municipii reşedinţă de judeţ cu peste 100.000 de locuitori

30

- municipii reşedinţă de judeţ sub 100.000 de locuitori

20

- municipii

10

- oraşe

5

- sate reşedinţă de comună

3

- sate

1

3.

Amplasarea terenului faţă de reţelele de transport

3.A. Transport rutier (terenul este amplasat la o distanţă de cel mult 2 km faţă de calea de transport):

 

- autostrăzi şi drumuri naţionale europene

40

- alte drumuri naţionale, străzi din intravilanul municipiilor

30

- drumuri judeţene, străzi din intravilanul oraşelor

20

- drumuri comunale, străzi din intravilanul comunelor, străzi din intravilanul satelor

10

- drumuri forestiere, industriale şi altele asemenea

5

3.B. Transport feroviar (în cazul în care terenul se află la o distanţă de cel mult 5 km faţă de staţie)

5

3.C. Transport fluvial (în cazul în care terenul se află la o distanţă de cel mult 5 km faţă de port)

5

3.D. Transport maritim (în cazul în care terenul se află la o distanţă de cel mult 5 km faţă de port)

5

4.

Alte utilităţi

Reţele de apă-canal până la 500 m

5

Reţele de distribuţie a energiei electrice până la 500 m

5

Reţele de distribuţie a gazelor naturale până la 1.000 m

5

5.

Ponderea suprafeţei fondului forestier naţional în cadrul judeţului

Până la 30%

40

30,1-40%

20

Peste 40%

10

II.NOTE:
1.Coeficientul N se determină ca sumă a notei acordate pentru îndeplinirea tuturor criteriilor menţionate.
2.Coeficientul N1 reprezintă nota acordată numai pentru îndeplinirea criteriilor cuprinse la nr. crt. 1 "Categorii de arborete sau terenuri de împădurit pe tipuri funcţionale".
3.Pentru criteriul "Amplasarea terenului faţă de localităţi", în cazul în care diferenţa dintre distanţa faţă de localitatea cea mai apropiată şi distanţa faţă de o localitate încadrată la o categorie de importanţă mai mare aflată în apropiere este mai mică de 10 km, se ia în considerare distanţa faţă de localitatea de cea mai mare categorie.
4.În cazul criteriului "Amplasarea terenului faţă de reţelele de transport" se cumulează, în funcţie de situaţie, valorile notelor de la pct. 3.A, 3.B, 3.C şi 3.D.
5.În cazul pct. 3.A se alege doar criteriul îndeplinit de obiectivul cu nota cea mai mare.
6.Pentru stabilirea criteriilor se iau în considerare distanţele cele mai scurte, în proiecţie orizontală.
ANEXA nr. 5: FIŞA TEHNICĂ DE TRANSMITERE-DEFRIŞARE pentru scoaterea definitivă/ocuparea temporară a terenului în suprafaţă de .........., în scopul realizării obiectivului ......................

Antetul ocolului silvic de stat/ocolului silvic de regim

Nr. ........../....................

Aprobat

Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură,

..........................................

I.Descrierea terenurilor

Nr. crt.

Descrierea terenurilor

TOTAL

1.

Unitatea de producţie

   

2.

Unitatea amenajistică

   

3.

Suprafaţa totală u.a. (ha)

   

4.

Suprafaţa solicitată (ha)

   

5.

Tipul de pădure/G.E. (cod)

   

6.

Caracterul actual - tipul de pădure

   

7.

Categoria funcţională

   

8.

Compoziţia arboretului

   

9.

Vârsta medie a arboretului

   

10.

Clasa de producţie

   

11.

Consistenţa

   

12.

Volumul la hectar (m3)

   

13.

Volumul aferent suprafeţei solicitate (m3)

   

14.

Suprafaţa de defrişat (ha)

   

15.

Volumul de defrişat (m3)

   
II.Obligaţii băneşti:
1.Taxa/Garanţia: ................ lei
pe care titularul aprobării trebuie să o depună în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică
Plata taxei/garanţiei se face către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, având codul fiscal ............., la Trezoreria Operativă a Municipiului Bucureşti, în contul .......................
2.Contravaloarea terenurilor/Chiria anuală:
................ lei, plus TVA ................ lei
3.Contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice:
................ lei, plus TVA ................ lei
4.Contravaloarea obiectivelor dezafectate:
................ lei, plus TVA ................ lei
5.Cheltuielile de instalare/reinstalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv:
................ lei, plus TVA ................ lei
III.Condiţii de ocupare a terenurilor
.............................................................
.............................................................
Ocolul silvic ................ nu va întreprinde nicio acţiune legată de transmiterea terenului solicitat înainte ca beneficiarul să obţină aprobarea şi să achite integral toate obligaţiile băneşti care îi revin potrivit legii.
Prezenta fişă tehnică a fost întocmită la data de ................ de către domnul ................ .
Întocmit
..........................
(semnătura)
Şef ocol,
..........................
Pentru terenurile proprietate publică a statului administrate de către administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, fişa tehnică a fost verificată la data de ................ de către domnul ................, din cadrul Direcţiei Silvice ................ .
Verificat
..........................
Hotărârea de aprobare a comitetului director nr. ........... din data de ......................
Director,
..........................
Fişa tehnică a fost verificată scriptic şi pe teren de domnul ...................., conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
..........................
Verificat
..........................
(semnătura)
NOTĂ:
Fişa tehnică de transmitere-defrişare va avea ataşat calculul detaliat al obligaţiilor băneşti.
ANEXA nr. 6: FIŞA TEHNICĂ DE TRANSMITERE-DEFRIŞARE pentru terenul care se oferă în compensare în fondul forestier naţional în suprafaţă de ......., în scopul realizării obiectivului .............

Antetul ocolului silvic de stat/ocolului silvic de regim

Nr. ........../....................

Aprobat

Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură,

..........................................

I.Descrierea terenurilor

Nr. crt.

Descrierea terenurilor

TOTAL

1.

Destinaţia actuală a terenului

   

2.

Extras CF nr. ......../nr. topografic ............

   

3.

Ocolul silvic/Unitatea de producţie limitrofă

   

4.

Unitatea amenajistică limitrofă

   

5.

Suprafaţa oferită în compensare (ha)

   

6.

Specia principală de bază*)

   

7.

Clasa de producţie*)

   
*) Datele se preiau din studiul pedostaţional.
II.Contravaloarea terenului oferit în compensare: ............... lei, plus TVA ............... lei
III.Condiţii cu privire la terenul care se oferă în compensare
1.Devizul cu cheltuielile de instalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv în valoare totală de ............. lei a fost înregistrat la Ocolul Silvic .................. (numele ocolului silvic care va prelua în administrare/va asigura serviciile silvice) la nr. ............ în data de ............... .
2.Ocolul Silvic ..............., care va prelua în administrare/va asigura serviciile silvice, nu va întreprinde nicio acţiune legată de transmiterea terenului solicitat înainte ca beneficiarul să obţină aprobarea şi să achite integral toate obligaţiile băneşti care îi revin potrivit legii.
Şef ocol,
...........................
(numele, prenumele şi semnătura)
Prezenta fişă tehnică a fost întocmită la data de ................ de către domnul .................... .
Întocmit
...........................
(semnătura)
Fişa tehnică a fost verificată scriptic şi pe teren de domnul ..............., din cadrul subunităţii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură .................... .
Verificat
...........................
(semnătura)
NOTĂ:
Fişa tehnică de transmitere-defrişare va avea ataşat calculul detaliat al obligaţiilor băneşti.
ANEXA nr. 7: AVIZ Nr. ......./.......... pentru scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de ........, aflat în proprietatea ............, de către .........., pentru realizarea obiectivului ..........., beneficiar ............
Antetul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ................
(denumire, adresă, telefon, fax, e-mail etc.)
Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ............., având în vedere documentaţia înaintată de ............., înregistrată cu nr. ........, în baza prevederilor: .................. (Se trec prevederile legale în baza cărora a fost emis avizul.),
a Actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului nr. ........., emis de către ...............,
a Avizului administratorului fondului forestier proprietate publică a statului nr. ......./...........,
a verificărilor în teren efectuate de domnul ................, în data de ............., pentru care ................ (s-a depus/urmează să fie depusă) în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică taxa pentru scoaterea definitivă a terenului din fondul forestier naţional, în valoare de .............. (art. şi nr. actului normativ care prevede exceptarea de la plata taxei)
eliberează următorul
AVIZ
1.Se avizează:
a)scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de ........, aflat în proprietatea .............., administrat de .............. şi localizat în U.P. ......, u.a. ......., pentru realizarea obiectivului ..................;
b)defrişarea vegetaţiei forestiere pe suprafaţa totală de ............., conform Actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului nr. ........., emis de .............., astfel: u.a. ......... = .......... ha, u.a. .......... = ........... ha etc. Masa lemnoasă va fi precomptată şi exploatată potrivit prevederilor legale în vigoare;
c)introducerea în circuitul silvic în compensare echivalentă a terenului în suprafaţă de ............., proprietate a .............., localizat în ............. (tarla, parcelă), conform .................. .
Terenul oferit în compensare este limitrof fondului forestier naţional: O.S. ........., U.P. ........, u.a. ........... .
2.Predarea terenului se va face pe bază de proces-verbal de predare-primire, în prezenţa reprezentantului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, numai după:
- achitarea obligaţiilor băneşti prevăzute de lege;
- predarea-primirea terenului oferit în compensare;
- preluarea terenului oferit în compensare de ocolul silvic care va asigura administrarea/serviciile silvice.
3.Prezentul aviz este valabil cu condiţia menţinerii soluţiei de amplasare a obiectivului, a respectării prevederilor din actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului şi serveşte numai pentru obţinerea aprobării pentru scoaterea definitivă a terenului în suprafaţă de ............ din fondul forestier naţional.
4.Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ................... va comunica administratorului terenului şi solicitantului prezentul aviz, precum şi actele necesare pe care trebuie să le conţină documentaţia care va fi înaintată spre aprobare autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură,

....................

(numele, prenumele şi semnătura)

Viza Compartimentului juridic

....................

(numele, prenumele şi semnătura)

ANEXA nr. 8: AVIZ Nr. ....../........ pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier naţional în suprafaţă de ........, aflat în proprietatea .........., pentru realizarea obiectivului .........
Antetul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ................
(denumire, adresă, telefon, fax, e-mail etc.)
Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ............, având în vedere documentaţia înaintată de ............., înregistrată cu nr. ........., în baza prevederilor: ....................... (Se trec prevederile legale în baza cărora a fost emis avizul.),
a Actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului nr. ........., emis de către ...............,
a Avizului administratorului fondului forestier proprietate publică a statului nr. ......./...........,
a verificărilor în teren efectuate de domnul ................, în data de ............, pentru care ................. (s-a depus/urmează să fie depusă) în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică garanţia pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier naţional, în valoare de .............. (art. şi nr. actului normativ care prevede exceptarea de la plata garanţiei),
eliberează următorul
AVIZ
1.Se avizează:
a)ocuparea temporară, de la data emiterii prezentului aviz până la data de ............. (Se menţionează data până la care este valabil avizul sau perioada de valabilitate a avizului, fără a fi precizate datele calendaristice, după caz.), a terenului din fondul forestier naţional în suprafaţă de .............., aflat în proprietatea ..............., administrat de .............. şi localizat în U.P. ......., u.a. ......, pentru realizarea obiectivului ...................;
b)defrişarea vegetaţiei forestiere pe suprafaţa totală de .............., conform Actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului nr. ........., emis de ............, astfel: u.a. .......... = ........... ha, u.a. ......... = ............. ha etc. Masa lemnoasă va fi precomptată şi exploatată potrivit prevederilor legale în vigoare.
2.Reprimirea terenului în fondul forestier naţional se va face în următoarele condiţii:
- terenul forestier se va reprimi la categoria de folosinţă ........................;
- ............................................;
- lucrările de refacere în cazul afectării temporare a funcţionalităţii unor obiective fără dezafectarea acestora, în valoare de ............. lei, vor fi efectuate de .................... (numele beneficiarului), în baza devizului .................... .
3.Prezentul aviz este valabil cu condiţia menţinerii soluţiei de amplasare a obiectivului şi a respectării prevederilor din actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului şi serveşte numai pentru obţinerea aprobării pentru ocuparea temporară a terenului în suprafaţă de .................... din fondul forestier naţional.
4.Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură .................. va comunica administratorului terenului şi solicitantului prezentul aviz, precum şi actele necesare pe care trebuie să le conţină documentaţia care va fi înaintată spre aprobare autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură,

....................

(numele, prenumele şi semnătura)

Viza Compartimentului juridic

....................

(numele, prenumele şi semnătura)

ANEXA nr. 9: DECIZIE Nr. ....../......... pentru scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de ......., aflat în proprietatea ..........., de către ..........., pentru realizarea obiectivului .............., beneficiar ...............
Antetul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ..............
(denumire, adresă, telefon, fax, e-mail etc.)
Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ..........., având în vedere documentaţia înaintată de .............., înregistrată cu nr. .........., în baza prevederilor: ........................ (Se trec prevederile legale în baza cărora a fost emisă decizia.),
a Actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului nr. ........., emis de către ...............,
a Avizului administratorului fondului forestier proprietate publică a statului nr. ......./...........,
a verificărilor în teren efectuate de domnul ................, în data de ..........., pentru care s-a depus în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică taxa de scoatere definitivă a terenului din fondul forestier naţional, în valoare de .............., cu ......... (documentul de plată), (art. şi nr. actului normativ care prevede exceptarea de la plata taxei)
emite următoarea
DECIZIE
1.Se aprobă:
a)scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de ..........., aflat în proprietatea ............., administrat de .............. şi localizat în U.P. ........, u.a. .........., pentru realizarea obiectivului ...........................;
b)defrişarea vegetaţiei forestiere pe suprafaţa totală de .............., conform Actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului nr. ........., emis de ............, astfel: u.a. ....... = ........ ha, u.a. ........ = ......... ha etc. Masa lemnoasă va fi precomptată şi exploatată potrivit prevederilor legale în vigoare;
c)introducerea în circuitul silvic în compensare echivalentă a terenului în suprafaţă de .........., proprietate a ..............., localizat în .......... (tarla, parcelă), conform ................. .
Terenul oferit în compensare este limitrof fondului forestier naţional: O.S. ........, U.P. ......., u.a. ......... .
2.Predarea terenului se va face pe bază de proces-verbal de predare-primire, în prezenţa reprezentantului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, numai după:
- achitarea obligaţiilor băneşti prevăzute de lege;
- predarea-primirea terenului oferit în compensare;
- preluarea terenului oferit în compensare de ocolul silvic care va asigura administrarea/serviciile silvice.
3.Prezenta decizie este valabilă cu condiţia menţinerii soluţiei de amplasare a obiectivului şi a respectării prevederilor din actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului pentru scoaterea definitivă a terenului în suprafaţă de ............ din fondul forestier naţional.
4.Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ............... va comunica prezenta decizie administratorului terenului şi solicitantului.

Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură,

....................

(numele, prenumele şi semnătura)

Viza Compartimentului juridic

....................

(numele, prenumele şi semnătura)

ANEXA nr. 10: DECIZIE Nr. ......./......... pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier naţional în suprafaţă de ......, aflat în proprietatea ........., pentru realizarea obiectivului ...............
Antetul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură .............
(denumire, adresă, telefon, fax, e-mail etc.)
Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ..........., având în vedere documentaţia înaintată de ................ şi înregistrată cu nr. ........., analizată şi avizată conform Adresei nr. ........., în baza prevederilor ............... (Se trec prevederile legale în baza cărora a fost emisă decizia.),
a Actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului nr. ........., emis de către ...............,
a Avizului administratorului fondului forestier proprietate publică a statului nr. ......./...........,
a verificărilor în teren efectuate de domnul ................, în data de .........., pentru care s-a depus în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică garanţia pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier naţional, în valoare de ........., cu ............... (documentul de plată), (art. şi nr. actului normativ care prevede exceptarea de la plata garanţiei)
emite următoarea
DECIZIE
1.Se aprobă:
a)ocuparea temporară, până la data de ........... (Se menţionează data până la care este valabilă decizia.), a terenului din fondul forestier naţional, în suprafaţă de ........., aflat în proprietatea ............, administrat de ............. şi localizat în U.P. ....., u.a. ....., pentru realizarea obiectivului .............;
b)defrişarea vegetaţiei forestiere pe suprafaţa totală de ..........., conform Actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului nr. ........., emis de ..........., astfel: u.a. ....... = ....... ha, u.a. ....... = ........ ha etc. Masa lemnoasă va fi precomptată şi exploatată potrivit prevederilor legale în vigoare.
2.Reprimirea terenului în fondul forestier naţional se va face în următoarele condiţii:
- terenul forestier se va reprimi la categoria de folosinţă ................;
- ..........................................;
- lucrările de refacere în cazul afectării temporare a funcţionalităţii unor obiective fără dezafectarea acestora, în valoare de .......... lei, vor fi efectuate de .................... (numele beneficiarului), în baza devizului .................. .
3.Prezenta decizie este valabilă cu condiţia menţinerii soluţiei de amplasare a obiectivului şi a respectării prevederilor din actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.
4.Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură .............. va comunica prezenta decizie administratorului terenului şi solicitantului.
5.În cazul în care este necesară prelungirea termenului de ocupare temporară, beneficiarul va depune documentaţia completă, cu minimum 30 de zile înainte de expirarea termenului, la instituţia competentă să aprobe ocuparea temporară a terenului.

Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură,

....................

(numele, prenumele şi semnătura)

Viza Compartimentului juridic

....................

(numele, prenumele şi semnătura)

ANEXA nr. 11: AVIZ Nr. ......./........ pentru scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de ......., aflat în proprietatea .........., de către ........., pentru realizarea obiectivului ............., beneficiar ............
Antetul administratorului fondului forestier proprietate publică a statului ............
(denumire, adresă, telefon, fax, e-mail etc.)
Directorul general al administratorului fondului forestier proprietate publică a statului, având în vedere documentaţia înaintată de ............., înregistrată cu nr. ........., în baza prevederilor .................. (Se trec prevederile legale în baza cărora a fost emis avizul, inclusiv articolul actului normativ care prevede exceptarea de la plata taxei, dacă este cazul.),
având în vedere:
- Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului ......../.........., emis de ..............;
- ................................. (Se menţionează actele care au stat la baza emiterii avizului.),
eliberează următorul
AVIZ
1.Pentru:
a)scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de ........., aflat în proprietatea .........., administrat de ........... şi localizat în U.P. ......., u.a. ..........., pentru realizarea obiectivului ...............;
b)defrişarea vegetaţiei forestiere pe suprafaţa totală de .........., astfel: u.a. ....... = ....... ha, u.a. .... = ....... ha etc. Masa lemnoasă va fi exploatată şi precomptată potrivit prevederilor legale în vigoare;
c)introducerea în circuitul silvic în compensare echivalentă a terenului în suprafaţă de .........., proprietate a ........, localizat în .......... (tarla, parcelă), conform .................;
d)compensarea cu un teren limitrof fondului forestier naţional: O.S. .........., U.P. .........., u.a. ................;
e)precomptarea masei lemnoase rezultate din defrişarea vegetaţiei forestiere de pe terenul prevăzut la lit. b), conform prevederilor legale în vigoare;
f)încadrarea în prevederile art. 36 şi art. 37 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare; terenul prevăzut la lit. a) nu este în litigiu pe rolul instanţelor de judecată.
2.Predarea terenurilor prevăzute la pct. 1 lit. a) şi c) se va face pe bază de procese-verbale de predare-primire între părţi, încheiate prin împuterniciţii acestora, numai după îndeplinirea integrală şi cumulativă a următoarelor condiţii:
a)obţinerea aprobării de la instituţia competentă, conform art. 40 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare;
b)achitarea obligaţiilor băneşti prevăzute de lege pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional;
c)predarea-primirea terenului oferit în compensare de ocolul silvic care va asigura administrarea.
3......................... (numele beneficiarului) este obligat să respecte limitele perimetrului delimitat şi să nu producă prejudicii vegetaţiei forestiere şi terenurilor limitrofe acestuia, încălcarea acestor prevederi fiind supusă sancţiunilor prevăzute de lege.
Director general,
....................
(numele, prenumele şi semnătura)
ANEXA nr. 12: AVIZ Nr. ...../....... pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier naţional în suprafaţă de ........, aflat în proprietatea ........., pentru realizarea obiectivului .......... beneficiar ..............
Antetul administratorului fondului forestier proprietate publică a statului ............
(denumire, adresă, telefon, fax, e-mail etc.)
Directorul general al administratorului fondului forestier proprietate publică a statului, având în vedere documentaţia înaintată de ..............., înregistrată cu nr. ........., în baza prevederilor ................... (Se trec prevederile legale în baza cărora a fost emis avizul, inclusiv articolul actului normativ care prevede exceptarea de la plata garanţiei, dacă este cazul.),
având în vedere:
- Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului nr. ......./..........., emis de ................;
- .............................. (Se menţionează actele care au stat la baza emiterii avizului.)
eliberează următorul
AVIZ
1.Pentru:
a)ocuparea temporară, până la data de ............. (Se menţionează data până la care este valabil avizul sau perioada de valabilitate a avizului, fără a fi precizate datele calendaristice, după caz), a terenului din fondul forestier naţional în suprafaţă de ........, aflat în proprietatea .........., administrat de .............. şi localizat în U.P. ......., u.a. ........, pentru realizarea obiectivului ...............;
b)defrişarea vegetaţiei forestiere pe suprafaţa totală de ........., astfel: u.a. ...... = ....... ha, u.a. ........ = ......... ha etc. Masa lemnoasă va fi exploatată potrivit prevederilor legale în vigoare;
c)precomptarea masei lemnoase rezultate din defrişarea vegetaţiei forestiere de pe terenul prevăzut la lit. b) conform prevederilor legale în vigoare.
2.Prezentul aviz este valabil cu condiţia menţinerii soluţiei de proiectare din documentaţia anexată.
3.Predarea terenului prevăzut la pct. 1 lit. a) către ................ (numele beneficiarului) se va face pe bază de proces-verbal de predare-primire între părţi, încheiat prin împuterniciţii acestora, numai după îndeplinirea integrală şi cumulativă a următoarelor condiţii:
a)obţinerea aprobării de la instituţia competentă, conform art. 40 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare;
b)achitarea obligaţiilor băneşti prevăzute de lege pentru ocuparea de terenuri forestiere în alte scopuri decât cele silvice;
c)lucrările de refacere în cazul afectării temporare a funcţionalităţii unor obiective, fără dezafectarea acestora, în valoare de ............. lei, stabilite în baza devizului acceptat de către Ocolul silvic .............., vor fi efectuate de ................ (numele beneficiarului)
4....................... (numele beneficiarului) este obligat să respecte limitele perimetrului delimitat şi să nu producă prejudicii vegetaţiei forestiere şi terenurilor limitrofe acestuia, încălcarea acestor prevederi fiind supusă sancţiunilor prevăzute de lege.
5.La expirarea termenului aprobat, beneficiarul este obligat să predea .................. (numele administratorului fondului forestier proprietate publică a statului/direcţiei silvice/ocolului silvic/bazei experimentale) terenul prevăzut la pct. 1 lit. a), în următoarele condiţii:
- terenul forestier se va reprimi la categoria de folosinţă ....................,
- .......................................................... .
Director general,
.......................
(numele, prenumele şi semnătura)
ANEXA nr. 13: AVIZ Nr. ...../......... pentru scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de ........., aflat în proprietatea .........., de către ..........., pentru realizarea obiectivului ............. beneficiar ............
Antetul ocolului silvic/ocolului silvic de regim ................
(denumire, adresă, telefon, fax, e-mail etc.)
Şeful ocolului silvic, având în vedere documentaţia înaintată de ..............., înregistrată cu nr. ........., în baza prevederilor ............... (Se trec prevederile legale în baza cărora a fost emis avizul, inclusiv articolul actului normativ care prevede exceptarea de la plata taxei, dacă este cazul.),
având în vedere:
- Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului ........./..........., emis de ...............;
- ................................... (Se menţionează actele care au stat la baza emiterii avizului.),
eliberează următorul
AVIZ
1.Pentru:
a)scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de .........., aflat în proprietatea ............., administrat de ............. şi localizat în U.P. ......, u.a. ........., pentru realizarea obiectivului ..............;
b)defrişarea vegetaţiei forestiere pe suprafaţa totală de ............, astfel: u.a. ..... = ...... ha, u.a. ...... = ....... ha etc. Masa lemnoasă va fi exploatată şi precomptată potrivit prevederilor legale în vigoare;
c)introducerea în circuitul silvic în compensare echivalentă a terenului în suprafaţă de .........., proprietate a ..........., localizat în ............ (tarla, parcelă), conform ...................;
d)compensarea cu un teren limitrof fondului forestier naţional: O.S. ........, U.P. ........., u.a. ...........;
e)precomptarea masei lemnoase rezultate din defrişarea vegetaţiei forestiere de pe terenul prevăzut la lit. b), conform prevederilor legale în vigoare;
f)încadrarea în prevederile art. 36 şi art. 37 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare; terenul prevăzut la lit. a) nu este în litigiu pe rolul instanţelor de judecată.
2.Predarea terenurilor prevăzute la pct. 1 lit. a) şi c) se va face pe bază de procese-verbale de predare-primire între părţi, încheiate prin împuterniciţii acestora, numai după îndeplinirea integrală şi cumulativă a următoarelor condiţii:
a)obţinerea aprobării de la instituţia competentă, conform art. 40 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare;
b)achitarea obligaţiilor băneşti prevăzute de lege pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional;
c)predarea-primirea terenului oferit în compensare de ocolul silvic care va asigura administrarea/serviciile silvice.
3......................... (numele beneficiarului) este obligat să respecte limitele perimetrului delimitat şi să nu producă prejudicii vegetaţiei forestiere şi terenurilor limitrofe acestuia, încălcarea acestor prevederi fiind supusă sancţiunilor prevăzute de lege.
Şef ocol,
.........................
(numele, prenumele şi semnătura)
ANEXA nr. 14: AVIZ Nr. ...../....... pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier naţional în suprafaţă de ......., aflat în proprietatea ..........., pentru realizarea obiectivului ........, beneficiar .............
Antetul ocolului silvic/ocolului silvic de regim ...............
(denumire, adresă, telefon, fax, e-mail etc.)
Şeful ocolului silvic, având în vedere documentaţia înaintată de .........., înregistrată cu nr. ......, în baza prevederilor ................ (Se trec prevederile legale în baza cărora a fost emis avizul, inclusiv articolul actului normativ care prevede exceptarea de la plata garanţiei, dacă este cazul.),
având în vedere:
- Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului nr. ......./..........., emis de ..............;
- ................................ (Se menţionează actele care au stat la baza emiterii avizului.),
eliberează următorul
AVIZ
1.Pentru:
a)ocuparea temporară, până la data de ............. (Se menţionează data până la care este valabil avizul sau perioada de valabilitate a avizului, fără a fi precizate datele calendaristice, după caz.), a terenului din fondul forestier naţional în suprafaţă de ........., aflat în proprietatea ........., administrat de .............. şi localizat în U.P. ......, u.a. ........, pentru realizarea obiectivului ...................;
b)defrişarea vegetaţiei forestiere pe suprafaţa totală de .........., astfel: u.a. ...... = ....... ha, u.a. ...... = ....... ha etc. Masa lemnoasă va fi exploatată potrivit prevederilor legale în vigoare;
c)precomptarea masei lemnoase rezultate din defrişarea vegetaţiei forestiere de pe terenul prevăzut la lit. b) conform prevederilor legale în vigoare.
2.Prezentul aviz este valabil cu condiţia menţinerii soluţiei de proiectare din documentaţia anexată.
3.Predarea terenului prevăzut la pct. 1 lit. a) către ................ (numele beneficiarului) se va face pe bază de proces-verbal de predare-primire între părţi, încheiat prin împuterniciţii acestora, numai după îndeplinirea integrală şi cumulativă a următoarelor condiţii:
a)obţinerea aprobării de la instituţia competentă, conform art. 40 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare;
b)achitarea tuturor obligaţiilor băneşti prevăzute de lege pentru ocuparea de terenuri forestiere în alte scopuri decât cele silvice;
c)lucrările de refacere în cazul afectării temporare a funcţionalităţii unor obiective, fără dezafectarea acestora, în valoare de ........ lei, stabilite în baza devizului acceptat de către proprietar în cazul fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale ..............., vor fi efectuate de ................... (numele beneficiarului).
4......................... (numele beneficiarului) este obligat să respecte limitele perimetrului delimitat şi să nu producă prejudicii vegetaţiei forestiere şi terenurilor limitrofe acestuia, încălcarea acestor prevederi fiind supusă sancţiunilor prevăzute de lege.
5.La expirarea termenului aprobat, beneficiarul este obligat să predea ................. (ocolului silvic de regim) terenul prevăzut la pct. 1 lit. a), în următoarele condiţii:
- terenul forestier se va reprimi la categoria de folosinţă .......................;
- .......................................... .
Şef ocol,
........................
(numele, prenumele şi semnătura)
ANEXA nr. 15: NOTIFICARE privind obligaţiile de redare a terenurilor forestiere în cazul depăşirii perioadei aprobate pentru ocuparea temporară
Antetul ocolului silvic de stat/ocolului silvic de regim .................
(denumire, adresă, telefon, fax, e-mail etc.)
Ocolul silvic ..............., în exercitarea interesului public prevăzut de art. 10 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, condus de domnul ................, în baza numirii nr. ......... (actul de numire şi emitentul acestuia) din data ........., în calitate de şef de ocol,
în baza:
- Aprobării pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional nr. ........ din data ........ (hotărâre a Guvernului, ordin de ministru, decizie, după caz), având ca termen-limită pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional data de ...../....../...........,
- Procesului-verbal de constatare/Notei de constatare nr. ........ din data .........., încheiată de Ocolul silvic .............., vizată de structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ................... (numele), înregistrată la nr. ........ din data ...........,
- calculului sumei datorate cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosinţă a terenurilor forestiere în suprafaţă de .......... ha, amplasate în U.P. ........., u.a. ........., care au făcut obiectul aprobării nr. ...... din data ............, anterior menţionată, aprobat de către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ................ (numele), înregistrat la nr. ........ din data ...........,
emite următoarea
NOTIFICARE
În respectarea regimului silvic începând cu data comunicării prezentei aveţi următoarele obligaţii:
a)redarea în circuitul silvic a terenului în suprafaţă de .......... ha, amplasat în U.P. ......., u.a. ......., din raza Ocolului silvic .........., pentru care termenul de ocupare temporară a expirat în data de ......./....../.........., astfel încât să nu fie restricţii cu privire la instalarea vegetaţiei forestiere, în cazul terenurilor care se reprimesc la categoria de folosinţă "pădure" sau "clasa de regenerare";
b)achitarea sumei datorate cu titlu de despăgubire pentru lipsa de folosinţă zilnică în cuantum de ........... lei/zi de întârziere, până la data redării terenului prevăzut la lit. a) ori a obţinerii unei noi aprobări în situaţia în care legea prevede o astfel de posibilitate;
c)suportarea cheltuielilor pentru demersurile efectuate până la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la lit. a) şi b) de către beneficiarul ocupării temporare.
Prezenta notificare constituie titlu executoriu pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în cuprinsul acesteia.
Prezenta notificare se pune în executare fără alte formalităţi prealabile, în situaţia neîndeplinirii obligaţiilor în termen de maximum 6 luni de la data expirării aprobării pentru ocuparea temporară, respectiv din data ......./......./............, de către organele abilitate potrivit legii, la solicitarea ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice.
Şef ocol,
..........................
(numele, prenumele şi semnătura)
ANEXA nr. 16: SCHEMA procedurii de scoatere definitivă sau de ocupare temporară de terenuri din fondul forestier naţional
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 402 din data de 27 mai 2016