ORDIN nr. 221 din 15 iulie 2016 pentru stabilirea condiţiilor aplicabile în vederea autorizării operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie în anul 2016
Având în vedere:
- Referatul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley nr. 2.412 din 26 aprilie 2016;
- Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012, cu modificările ulterioare, al art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 28 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003, cu modificările ulterioare,
preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite prezentul ordin.
Art. 1
Prezentul ordin stabileşte condiţiile aplicabile în vederea autorizării operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marcă de garanţie proprie în anul 2016.
Art. 2
Prevederile prezentului ordin se aplică operatorilor economici autorizaţi de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor să efectueze cel puţin una dintre următoarele operaţiuni:
a)prelucrarea metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase (exclusiv producerea obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase);
b)introducerea în ţară a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase.
Art. 3
Condiţiile necesare pentru autorizarea operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marcă de garanţie proprie sunt:
a)autorizaţia pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase pentru cel puţin una dintre operaţiunile prevăzute la art. 2, vizată anual;
b)personal propriu angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, desemnat prin decizia administratorului, care promovează testarea;
c)dotarea tehnică specifică tipului de metal preţios pentru care se solicită marca de garanţie proprie conform art. 7.
Art. 4
Documentele care se vor depune la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor în vederea obţinerii autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie de către operatorul economic, al cărui personal a promovat testarea, sunt următoarele:
a)cerere de autorizare pentru efectuarea operaţiunii de marcare a metalelor preţioase;
b)autorizaţia pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase pentru cel puţin una dintre operaţiunile prevăzute la art. 2, vizată anual;
c)proces-verbal de constatare, eliberat de personalul de specialitate al Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin, prin care se atestă existenţa dotării tehnice prevăzute la art. 7;
d)cerere de stabilire a mărcii de garanţie proprie;
e)dovada achitării taxei de autorizare pentru operaţiunea de marcare a metalelor preţioase.
Art. 5
(1)În termen de 30 de zile de la depunerea documentaţiei complete, prevăzute la art. 4, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va completa autorizaţia cu operaţiunea de marcare a metalelor preţioase şi va stabili conţinutul mărcilor de garanţie proprie.
(2)Personalul desemnat, care a promovat testarea, are dreptul de marcare cu marca de garanţie proprie numai a obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase aparţinând operatorului economic care l-a desemnat în vederea participării la testare şi strict pentru tipul de metal preţios pentru care a promovat testarea.
Art. 6
(1)Condiţiile necesare pentru participarea la testarea în vederea autorizării operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie sunt:
a)cerere de înscriere la testare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin;
b)decizia administratorului pentru desemnarea personalului propriu angajat;
c)copia contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată;
d)fişa de aptitudini a persoanei desemnate, eliberată de medicina muncii;
e)autorizaţia pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, vizată anual, pentru cel puţin una dintre operaţiunile prevăzute la art. 2;
f)copia cărţii de identitate sau a altui document echivalent a persoanei desemnate.
(2)Testarea va consta într-o probă teoretică şi o probă practică.
(3)Vor putea susţine proba practică numai acele persoane care au promovat proba teoretică în condiţiile stabilite prin Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea testării în vederea autorizării operaţiunii de marcare cu marca de garanţie proprie a obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase, denumit în continuare Regulament.
Art. 7
Dotarea tehnică minimă specifică tipului de metal preţios pentru operatorii economici care solicită autorizarea operaţiunii de marcare a metalelor preţioase este următoarea:
1.piatra de analiză;
2.lupă;
3.ciocan;
4.suport de marcare;
5.reactivi chimici, depozitaţi în sticluţe de culoare brună, cu dop rodat şi picurător, pentru: aur - 7 reactivi specifici, argint - 1 reactiv specific, platină - 1 reactiv specific;
6.chei etalon cu diferite compoziţii chimice pentru fiecare titlu legal după cum urmează:

Nr. crt.

Metal preţios

Titlu 0/00

Nr. chei etalon

1.

Aur galben

375

6

500

6

585

15

750

5

833

5

900

4

916

5

2.

Aur alb

375

1

585

1

750

1

3.

Argint

750

1

800

1

875

1

916

1

925

1

4.

Platină

950

1

5.

Paladiu

spectrometru cu fluorescenţă de raze X*

* Spectrometrul cu fluorescenţă de raze X trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- pentru toate aliajele metalelor preţioase, eroarea de măsurare trebuie să fie sub 0,5%, demonstrată prin rapoarte de aplicaţii ale firmei producătoare;

- abaterea standard a valorilor obţinute pentru 10 măsurători consecutive efectuate în acelaşi loc pe aliajele metalelor preţioase să fie sub 0,1%, demonstrată prin rapoarte de aplicaţii ale firmei producătoare.

7.spaţiu special amenajat pentru analiza şi marcarea metalelor preţioase în care este obligatorie prezenţa unei mese speciale de lucru şi a unei case de bani.
Art. 8
Regulamentul, precum şi informaţiile privind bibliografia, data şi locul susţinerii probei teoretice şi probei practice vor fi disponibile la sediul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi pe site-ul www.anpc.ro.
Art. 9
Pentru participarea la testarea în vederea autorizării operaţiunii de marcare a metalelor preţioase se percep taxe în limitele şi în condiţiile stabilite prin Regulament.
Art. 10
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Marcel Bogdan Pandelică

ANEXA nr. 1: CERERE pentru înscrierea la testarea în vederea autorizării operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie
Subscrisa Societatea/PFA/AF ..............., cu sediul social/domiciliul în localitatea .............., str. .......... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ..............., posesoare a Autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase nr. ........., eliberată la data de .............., vă rugăm să ne aprobaţi înscrierea la testarea în vederea obţinerii autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii de marcare a metalelor preţioase, pentru următoarele persoane desemnate:
1............................., legitimat cu B.I./C.I. seria ....... nr. ..............., CNP .............., pentru1): aur |_|, argint |_|, platină |_|, paladiu |_|;
2............................., legitimat cu B.I./C.I. seria ....... nr. ..............., CNP .............., pentru1): aur |_|, argint |_|, platină |_|, paladiu |_|;
3............................., legitimat cu B.I./C.I. seria ....... nr. ..............., CNP .............., pentru1): aur |_|, argint |_|, platină |_|, paladiu |_|;
4............................., legitimat cu B.I./C.I. seria ....... nr. ..............., CNP .............., pentru1): aur |_|, argint |_|, platină |_|, paladiu |_|;
5............................., legitimat cu B.I./C.I. seria ....... nr. ..............., CNP .............., pentru1): aur |_|, argint |_|, platină |_|, paladiu |_|.
Activitatea de analiză şi marcare cu marca de garanţie proprie se va face la următorul punct de lucru ............./sediu social din judeţul ................, localitatea .............., str. .......... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., et. ....., dotat în conformitate cu prevederile art. 7 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 221/2016 pentru stabilirea condiţiilor aplicabile în vederea autorizării operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie în anul 2016.
Semnătura şi ştampila
................................
_______
1) Se va marca cu X căsuţa corespunzătoare metalului preţios pentru care se solicită autorizarea sau menţinerea autorizării.
ANEXA nr. 2: PROCES-VERBAL de constatare a dotării tehnice prevăzute la art. 7 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 221/2016 pentru stabilirea condiţiilor aplicabile în vederea autorizării operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie în anul 2016
Subsemnatul(a), ....................., din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor - Direcţia metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley, în baza dispoziţiilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. ......... din ..............., împuternicit prin Delegaţia nr. ........... din ..............., am constatat că Societatea .................... deţine/nu deţine dotarea tehnică minimă specifică tipului de metal preţios ............, pentru care se solicită autorizarea operaţiunii de marcare a metalelor preţioase.
Prezentul proces-verbal a fost întocmit în două exemplare, unul pentru Societatea ................ şi unul pentru Autoritatea Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - Direcţia metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley

..............................

Semnătura şi ştampila

Societatea .......................

Semnătura şi ştampila

...............................

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 590 din data de 3 august 2016