HOTĂRÂRE nr. 685 din 19 august 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "Electrocentrale Bucureşti" - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "Electrocentrale Bucureşti"- S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru energie,

Răzvan-Eugen Nicolescu

p. Ministrul finanţelor publice,

Gyorgy Attila,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

ANEXĂ:
DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE
Societatea Comercială "Electrocentrale Bucureşti"- S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014
- mii lei -
 

INDICATORI

Nr. rd.

Buget 2014

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

2.381.857

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

2.364.056

   

a)

Venituri totale de exploatare neinfluenţate de veniturile din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital

2a

2.364.056

   

b)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 
   

c)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 
 

2

 

Venituri financiare

5

17.801

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

7

2.381.857

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

2.324.001

  

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

1.869.638

  

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

21.712

  

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

163.129

   

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13 + Rd.14)

12

127.153

   

C1

ch. cu salariile

13

113.296

   

C2

bonusuri

14

13.857

   

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

535

    

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

   

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

17

971

   

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

34.470

  

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

269.522

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

57.856

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0

 

1

 

Rezerve legale

25

 
 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 
 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 
 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 
 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 
 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

30

 
 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 
 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 
  

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 
  

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 
  

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 
 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 
  

a)

cheltuieli materiale

38

 
  

b)

cheltuieli cu salariile

39

 
  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 
  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 
  

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

161.740

 

1

 

Alocaţii de la buget, din care:

44

 
   

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

161.740

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

2.704

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

2.704

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

3.919

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.492

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2a/Rd.49)

52

 
 

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

53

3.410,34

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(Rd.7/Rd.1) x 1000

54

1.000

 

10

 

Plăţi restante

55

269.860

 

11

 

Creanţe restante

56

2.318.680

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 619 din data de 22 august 2014