LEGE nr. 232 din 7 octombrie 2015 pentru completarea art. 11 din Legea nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic
1.La articolul 11 alineatul (1) din Legea nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 21 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:
"m) sumele reprezentând obligaţii de plată ale Autorităţii de management/ Autorităţii comune de management, ca urmare a pronunţării unor hotărâri judecătoreşti definitive prin care se admit parţial sau integral pretenţiile liderilor de proiect/beneficiarilor/partenerilor."
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 754 din data de 9 octombrie 2015