ORDIN nr. 64 din 1 iulie 2015 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în scopul asigurării exercitării dreptului de a consulta dosarul penal
Având în vedere prevederile art. 94 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite prezentul ordin.
Art. 1
Prezentul ordin stabileşte măsuri organizatorice pentru organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare din Ministerul Afacerilor Interne, denumite în continuare organele poliţiei judiciare, în scopul asigurării exercitării dreptului părţilor, al subiecţilor procesuali principali şi al avocatului acestora de a consulta dosarul penal.
Art. 2
Prezentul ordin se aplică în cazul dosarelor penale cu privire la care competenţa de urmărire penală aparţine organelor poliţiei judiciare, precum şi dosarelor penale în care aceste organe ale poliţiei judiciare au fost delegate să efectueze acte de urmărire penală, în cauze aflate în competenţa procurorului.
Art. 3
Consultarea dosarului penal de către părţi, subiecţii procesuali principali şi avocatul acestora, denumite în continuare persoane interesate, se realizează potrivit art. 94 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură penală, şi presupune dreptul de a studia actele dosarului penal, dreptul de a nota date sau informaţii din dosarul penal, precum şi dreptul de a obţine fotocopii pe cheltuiala persoanelor interesate.
Art. 4
(1)Organul poliţiei judiciare asigură consultarea dosarului penal, pe baza:
a)delegării date de procuror, potrivit art. 94 alin. (3) din Codul de procedură penală;
b)cererii persoanelor interesate, aprobată de procuror, depusă în original sau copie.
(2)Cererile de consultare a dosarului penal adresate direct organului poliţiei judiciar se înaintează, în termen de două zile lucrătoare, procurorului competent să dispună potrivit art. 94 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură penală.
Art. 5
(1)Organul poliţiei judiciare asigură exercitarea dreptului prevăzut la art. 3 numai dacă procurorul competent nu a restricţionat acest drept, prin actul de delegare sau pe cererile prevăzute la art. 4.
(2)În situaţia în care poliţistul care are în lucru dosarul penal nu este prezent la serviciu, exercitarea dreptului prevăzut la art. 3 se asigură de către un alt poliţist care are calitatea de organ al poliţiei judiciare, desemnat de şeful unităţii de poliţie.
(3)În baza documentelor prevăzute la art. 4 alin. (1), organul poliţiei judiciare stabileşte prin ordonanţă data, ora şi durata consultării dosarului penal, într-un termen rezonabil.
Art. 6
(1)Dreptul de a studia actele dosarului penal şi de a nota date sau informaţii din acesta se exercită la sediul unităţii de poliţie.
(2)Cu această ocazie, organul poliţiei judiciare adoptă măsuri adecvate pentru a împiedica:
a)sustragerea, alterarea sau distrugerea actelor din dosarul penal;
b)realizarea de fotocopii sau înregistrări video ale actelor dosarului penal, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.
Art. 7
(1)Persoanele interesate pot solicita realizarea de fotocopii pe baza unei cereri, tip formular, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)În cazul în care solicitarea priveşte acte din dosarul penal pentru care procurorul competent a restricţionat dreptul de fotocopiere, pe cerere se consemnează acest fapt, urmând ca fotocopierea să se realizeze numai pentru actele nerestricţionate.
(3)Organul poliţiei judiciare comunică persoanei interesate suma de plată, reprezentând contravaloarea serviciului de fotocopiere, precum şi termenul în care pot fi ridicate fotocopiile. Aceste date se aduc la cunoştinţa persoanei interesate pe bază de semnătură pe cerere, la rubrica destinată acestui scop.
(4)Cererea completată se înregistrează în registrele de intrare-ieşire a corespondenţei ordinare.
Art. 8
(1)În situaţia în care nu există mijloace tehnice care să permită realizarea de fotocopii sau această operaţiune nu poate fi realizată temporar din cauza unor defecţiuni tehnice ori a lipsei unor consumabile, organul poliţiei judiciare întocmeşte un proces-verbal cu privire la existenţa acestor cauze, în două exemplare.
(2)Un exemplar al procesului-verbal se înmânează persoanei interesate, iar o copie a acestuia se înaintează, de îndată, spre informare, procurorului competent.
(3)În situaţia prevăzută la alin. (1), organul poliţiei judiciare asigură exercitarea dreptului prevăzut la art. 3 conform dispoziţiilor procurorului competent.
Art. 9
(1)Fotocopiile se realizează la sediul unităţii de poliţie, cu mijloacele tehnice avute la dispoziţia acesteia.
(2)Organul poliţiei judiciare se asigură că datele cu caracter personal cuprinse în actele din dosarul penal nu sunt vizibile pe fotocopiile realizate.
(3)Fotocopiile se certifică, pe fiecare pagină, cu semnătura organului poliţiei judiciare şi ştampila unităţii de poliţie.
(4)La stabilirea termenului de eliberare a fotocopiilor se are în vedere timpul necesar anonimizării datelor cu caracter personal din conţinutul actelor, fotocopierii şi certificării acestora.
Art. 10
(1)Fotocopiile se eliberează în baza dovezii achitării contravalorii serviciului de fotocopiere, iar dovada plăţii, în original, se anexează la cererea de efectuare a copiilor. Cererea şi dovada de plată se introduc în dosarul cauzei.
(2)Sumele reprezentând contravaloarea serviciului de fotocopiere se pot achita la casieria unităţii de poliţie sau la unităţile de trezorerie ale statului.
(3)Este interzisă încasarea contravalorii serviciului prestat în alte condiţii decât cele prevăzute la alin. (2) sau preluarea de către organul poliţiei judiciare a unor sume de bani de la persoanele interesate.
(4)Sumele încasate de unitatea de poliţie, reprezentând contravaloarea serviciului de fotocopiere, se fac venit la bugetul de stat şi se virează la unităţile de trezorerie ale statului în maximum 30 de zile de la data încasării acestora.
Art. 11
(1)Contravaloarea serviciului de fotocopiere se stabileşte de organul poliţiei judiciare, pe bază de tarif.
(2)Tariful de fotocopiere este de:
a)0,5 lei pe pagină, format A4, alb-negru, indiferent de dimensiunea textului sau a imaginilor fotocopiate;
b)1 leu pe pagină, format A3, alb-negru, indiferent de dimensiunea textului sau a imaginilor fotocopiate.
Art. 12
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

ANEXĂ: CERERE privind obţinerea de fotocopii ale unor acte din dosarul penal
Subsemnatul, .................... (numele şi prenumele), având CNP .............., posesor al actului de identitate C.I./B.I./seria ........ nr. .............., domiciliat în ..............,
având în Dosarul penal nr. ....../P/........... calitatea de inculpat/parte civilă/parte responsabilă civilmente/suspect/persoana vătămată,
având în Dosarul penal nr. ....../P/........... calitatea de avocat al inculpatului/părţii civile/părţii responsabile civilmente/suspectului/persoanei vătămate .............. (numele şi prenumele), posesor al CNP .............., domiciliat în ..............,
în temeiul art. 94 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, solicit obţinerea unor fotocopii ale următoarelor actele din Dosarul penal nr. ....../P/...........:

Nr. crt.

Denumirea actului din dosar cu indicarea paginilor ce se doresc a fi fotocopiate

Număr de pagini

1

  

2

  

3

  

.....

  
   
   

NUMĂR TOTAL DE PAGINI

 

* Suma de plată a serviciului de fotocopiere: (număr de pagini) x (tarif) = ............... lei.

* Termenul de eliberare a fotocopiilor: ...............

Suma reprezentând contravaloarea serviciului de fotocopiere se poate achita la:

a) casieria unităţii de poliţie (în situaţia în care casieria este situată în alt sediu decât unitatea de poliţie la care se depune cererea se va înscrie adresa casieriei.);

b) la unităţile de trezorerie ale statului în contul de "alte venituri ale bugetului de stat".

** Am luat la cunoştinţă despre:

a) faptul că actele prevăzute la nr. crt. ....... sunt restricţionate la fotocopiere potrivit dispoziţiei procurorului competent ............... (Se va detalia cu privire la actul prin/pe care a fost dispusă restricţionarea.) ...............;

b) suma şi modalitatea de plată, precum şi termenul de eliberare a fotocopiilor.

Data ............... Semnătura .............................

***Am primit fotocopiile solicitate.

Sunt informat cu privire la obligaţia de respectare a prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, necesitatea de a păstra confidenţialitatea sau secretul datelor şi actelor de care am luat cunoştinţă cu ocazia consultării dosarului, precum şi cu privire la prevederile art. 304 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice.

Data ............... Semnătura .............................

_______
* Se completează pe loc de către organul de cercetare penală al poliţiei judiciare.
** Se completează de către persoana interesată, după luarea la cunoştinţă despre datele menţionate.
*** Se completează de către persoana interesată, cu ocazia primirii fotocopiilor.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 500 din data de 7 iulie 2015