ORDIN nr. 644 din 5 iunie 2015 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice în cadrul Programului FIDELIS
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor pct. 4.1.a), b).11. punctul 5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. 1
În vederea finanţării şi refinanţării datoriei publice se aprobă prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice în cadrul Programului FIDELIS, în valoare nominală totală de 100 milioane lei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Ministerul Finanţelor Publice poate micşora sau majora valoarea nominală totală în funcţie de condiţiile de piaţă şi de nivelul cererii.
Art. 3
Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul finanţelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

ANEXĂ: PROSPECT DE EMISIUNE pentru titluri de stat, denominate în lei, destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor Publice în cadrul Programului FIDELIS cu rata anuală a dobânzii fixă cuprinsă în intervalul 1,75% şi 2,15% pe an scadente în 25.06.2017
Data Prospectului 05.06.2015
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PROSPECT DE EMISIUNE pentru titluri de stat, denominate în lei, destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor Publice în cadrul Programului FIDELIS cu rata anuală a dobânzii fixă cuprinsă în intervalul 1,75% şi 2,15% pe an scadente în 25.06.2017
Valoarea nominală totală a Titlurilor de stat oferite este de 100.000.000 lei. În cazul în care subscrierile cumulate pentru Titluri de stat vor depăşi numărul de 100.000 Titluri de stat, Emitentul va avea dreptul (fără a fi însă obligat) să crească numărul de Titluri de stat oferite, în funcţie de nivelul cererii Preţul de Emisiune: 100% din valoarea nominală a unui Titlu de stat, respectiv 1.000 lei/Titlu de stat.
Perioada de Ofertă: 08.06.2015-19.06.2015
Sindicatul de Intermediere
[Această pagină a fost lăsată liberă în mod intenţionat]
CUPRINS
1 NOTĂ PENTRU INVESTITORI
2 GLOSAR DE TERMENI
3 FACTORII DE RISC
4 INFORMAŢII REFERITOARE LA TITLURILE DE STAT
5 INFORMAŢII PRIVIND OFERTA
6 ADMITEREA LA TRANZACŢIONARE
1.NOTĂ PENTRU INVESTITORI
Acest Prospect nu reprezintă un prospect în sensul prevederilor Directivei 2003/71/EC privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacţionare şi de modificare a Directivei 2001/34/CE, cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentului CE nr. 809/2004 privind implementarea Directivei 2003/71/CE în ceea ce priveşte informaţiile cuprinse în prospecte, precum şi formatul, includerea şi publicarea acestor prospecte şi diseminarea materialelor publicitare, cu modificările şi completările ulterioare. Acest Prospect nu este aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară în considerarea prevederilor art. 12 alin. 2 lit. b din Regulamentul CNVM 1/2006 privind emitenţii şi valorile mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare.
- Titlurile de stat vor fi oferite numai pe teritoriul României exclusiv investitorilor persoane fizice. Admiterea la tranzacţionare a Titlurilor de stat se va realiza de drept în conformitate cu dispoziţiile art. 90 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi valorile mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare.
După realizarea tuturor verificărilor rezonabile şi luarea tuturor măsurilor rezonabile în acest sens, Emitentul declară că informaţiile cuprinse sau încorporate în acest Prospect sunt, după cunoştinţa sa, conforme cu realitatea şi nu conţin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conţinutul acestuia, că prezentul Prospect cuprinde toate informaţiile semnificative privind termenii şi condiţiile Titlurilor de stat.
Membrii Sindicatului de Intermediere şi niciunul din administratorii sau afiliaţii acestuia nu au făcut o verificare independentă a informaţiilor cuprinse în acest Prospect în legătură cu emisiunea sau oferta de Titluri de stat şi nu acordă nicio declaraţie sau garanţie, expresă sau implicită, cu privire la acurateţea sau completitudinea acestor informaţii. Nimic din conţinutul prezentului Prospect nu este, nu va fi interpretat a fi sau nu va fi considerat a fi o promisiune, o garanţie sau o declaraţie, din trecut sau din viitor, a Sindicatului de Intermediere sau a oricărui director, afiliat, consultant sau agent al acestuia în nicio privinţă. Prin urmare, membrii Sindicatului de Intermediere nu îşi asumă, în limita permisă de lege, nicio răspundere în legătură cu acest Prospect sau cu transmiterea acestuia în format electronic.
Conţinutul acestui Prospect nu este, nu va fi interpretat şi nu va fi considerat ca fiind o opinie legală, financiară sau fiscală şi orice investitor potenţial ar trebui să îşi consulte proprii consilieri juridici sau de alt fel pentru consultanţă relevantă. Nici Emitentul, nici membrii Sindicatului de Intermediere nu fac vreo declaraţie vreunui destinatar sau cumpărător ori subscriitor de Titluri de stat cu privire la legalitatea unei investiţii în Titluri de stat realizate de respectivul destinatar, cumpărător sau subscriitor în baza legislaţiei relevante care reglementează investiţiile sau a unei legislaţii similare. Preţul Titlurilor de stat, precum şi venitul aferent acestora, dacă există, pot fie să crească, fie să scadă. Nicio persoană nu este sau nu a fost autorizată de Emitent să transmită vreo informaţie sau să facă vreo declaraţie care nu este cuprinsă în sau nu este conformă cu acest Prospect, în legătură cu emisiunea şi oferta de Titluri de stat şi, dacă o astfel de informaţie este transmisă sau astfel de declaraţie este făcută, aceasta nu poate fi interpretată ca fiind autorizată de către Emitent sau membrii Sindicatului de Intermediere sau de oricare din administratorii, afiliaţii, consultanţii sau agenţii acestora.
Sindicatul de Intermediere acţionează exclusiv pentru Emitent şi, prin urmare, nu acţionează pentru nicio altă persoană în legătură cu Oferta, şi nu va fi ţinut răspunzător faţă de vreo altă persoană pentru protejarea clienţilor acestora sau pentru furnizarea de servicii de consultanţă în legătură cu Oferta. Informaţiile care se regăsesc pe pagina de internet a Emitentului, pe orice pagină de internet la care se face referire în acest Prospect sau pe orice pagină de internet la care se face trimitere directă sau indirectă de pe pagina de internet a Emitentului nu sunt încorporate prin referinţă în prezentul Prospect şi orice decizie de a subscrie sau de a cumpăra Titluri de stat nu ar trebui să se bazeze pe aceste informaţii.
Acest Prospect nu constituie şi nici nu poate fi utilizat în legătură cu o ofertă de a vinde, invitaţie în vederea achiziţionării de Titluri de stat sau solicitare a unei oferte de cumpărare a Titlurilor de stat din partea niciunei persoane în nicio jurisdicţie în care este ilegal să fie făcută o astfel de ofertă, invitaţie sau solicitare. Atât distribuirea acestui Prospect, cât şi oferirea sau vânzarea Titlurilor de stat în anumite jurisdicţii pot fi restricţionate prin lege. Prospectul nu poate fi utilizat pentru sau în legătură cu, şi nu reprezintă o ofertă către sau o solicitare făcută de orice persoană în orice jurisdicţie sau în orice împrejurare în care o astfel de ofertă sau solicitare nu este autorizată sau este ilegală.
În cazul în care Prospectul v-a fost transmis în format electronic, dorim să vă reamintim că documentele transmise prin acest mijloc de comunicare se pot modifica sau schimba pe durata procesului transmiterii electronice şi, prin urmare, nici Sindicatul de Intermediere, nici vreo persoană care îl controlează, nici vreun administrator, funcţionar, angajat sau agent al acestuia, nici vreun afiliat al acestor persoane nu îşi asumă vreo răspundere sau responsabilitate de orice natură în ceea ce priveşte orice diferenţă între Prospectul care v-a fost transmis în forma electronică şi versiunea în forma tipărită care va fi pusă la dispoziţie la cerere de către membrii Sindicatului de Intermediere.
Răspunsurile la comunicările efectuate prin poşta electronică, inclusiv cele pe care le generaţi folosind funcţia "răspunde" din programul software al poştei electronice, nu vor fi luate în considerare sau vor fi respinse. Dacă veţi primi Prospectul în format electronic prin intermediul poştei electronice, utilizarea acestui Prospect şi a mesajului primit prin poşta electronică se realizează pe riscul dumneavoastră şi este responsabilitatea dumneavoastră să luaţi măsuri de precauţie pentru a vă asigura că fiecare dintre acestea nu conţine viruşi informatici şi alte elemente de natură distructivă.
2.GLOSAR DE TERMENI

Agent de Plată

Raiffeisen Bank - S.A. cu sediul în Calea Floreasca 246C, clădirea Sky Tower, sectorul 1, Bucureşti. Agentul de Plată va procesa în numele Emitentului plăţile aferente dobânzii şi/sau rambursării Valorii Nominale către Deţinătorii de Titluri de stat

ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiară

BCR

Banca Comercială Română - S.A.

BRD

BRD - Groupe Societe Generale - S.A.

BVB

Bursa de Valori Bucureşti - S.A.

CNVM (ASF)

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (înlocuită, începând cu 30 aprilie 2013, de către ASF potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea ASF)

Codul Fiscal din România

Codul Fiscal din România aprobat prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Cont Colector

Oricare dintre Conturile bancare nepurtătoare de dobândă, deschise de către fiecare membru al Sindicatului de Intermediere pentru colectarea Preţului de Emisiune

Dobânda

Suma de bani corespunzătoare dobânzii datorate de către Emitent Deţinătorilor de Titluri de stat la Data de Plată a Dobânzii şi la plata căreia acesta s-a angajat prin Prospect

Data Alocării

Prima Zi Lucrătoare după închiderea perioadei de subscriere, respectiv data de 22.06.2015

Data de Plată

Reprezintă Ziua Lucrătoare la care devine exigibilă obligaţia Emitentului de a efectua plata unei Dobânzi, respectiv Valorii Nominale, către Deţinătorii de Titluri de stat înregistraţi în Registrul Deţinătorilor de Titluri de stat la Data de înregistrare. Data de Plată a Dobânzii este fiecare dintre datele: 27.06.2016, 26.06.2017, respectiv Data de Plată a Valorii Nominale este 26.06.2017

Data de înregistrare

Data care serveşte la identificarea Deţinătorilor de Titluri de stat înregistraţi în Registrul Deţinătorilor de Titluri de stat care au dreptul de a primi dobânda curentă şi/sau Valoarea Nominală, în conformitate cu Prospectul. Se stabilesc date de înregistrare pentru fiecare perioadă de dobândă în parte astfel: 22.06.2016 şi 21.06.2017, respectiv 21.06.2017 pentru Valoarea Nominală

Data Decontării

A doua Zi Lucrătoare după Data Tranzacţiei, respectiv data de 25.06.2015, reprezentând Ziua Lucrătoare în care se realizează decontarea tranzacţiilor prin sistemul de compensare şi decontare al Depozitarului Central S.A.

Data Emisiunii

Data de 25.06.2015. Data emisiunii este aceeaşi zi cu Data Decontării

Data începerii acumulării Dobânzii

Data de la care începe să se acumuleze Dobânda şi care este aceeaşi zi cu Data Emisiunii

Data Scadenţei

Data de 25.06.2017

Data Tranzacţiei

Prima Zi Lucrătoare după Data Alocării, reprezentând Ziua Lucrătoare în care sunt încheiate tranzacţiile în sistemul electronic de tranzacţionare al BVB, respectiv data de 23.06.2015

Depozitarul Central

Societate pe acţiuni, cu sediul în bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 şi 9, Bucureşti, sectorul 2, România, telefon 021.408.58.60; 021.408.58.66; 021.408.58.19, fax 021.408.58.16, membră a grupului BVB, care furnizează servicii de depozitare, registru, compensare şi decontare a tranzacţiilor cu valori mobiliare, precum şi alte operaţiuni în legătură cu acestea, având calitatea de administrator al unui sistem de plăţi ce asigură compensarea fondurilor şi decontarea operaţiunilor cu valori mobiliare

Deţinător de Titluri de stat

Orice persoană/entitate cu/fără personalitate juridică, pe al cărei nume/denumire sunt înregistrate unul sau mai multe Titluri de stat la Data de înregistrare

Directiva MiFID

Directiva 2004/39/CE privind pieţele de instrumente financiare adoptată de Parlamentul şi Consiliul European în aprilie 2004 pentru a înlocui Directiva 93/22/CEE privind serviciile de investiţii în valori mobiliare (ISD), cu modificările şi completările ulterioare

Dobânda

Suma de bani care reprezintă dobânda datorată de către Emitent, în conformitate cu prezentul Prospect, pentru un Titlu de stat corespunzătoare Perioadei de Dobândă relevante şi pe care se obligă să o plătească Deţinătorului Titlului de stat la Data de Plată a Dobânzii

Emitent

Ministerul Finanţelor Publice sau MFP

Formular de Subscriere

Formularul completat de Investitori în vederea subscrierii Titlurilor de stat în cadrul Ofertei

Formular de Modificare

Formularul completat de Investitori în vederea modificării subscrierii Titlurilor de stat în cadrul Ofertei

Legea Pieţei de Capital

Legea 297/2004 privind piaţă de capital, cu modificările şi completările ulterioare

Oferta

Oferta primară iniţiată de Emitent, având ca obiect 100.000 Titluri de stat, cum este descrisă în prezentul Prospect

Participant Eligibil

Orice intermediar autorizat de ASF (altul decât BCR, BRD sau Raiffeisen Bank), care este societate de investiţii financiare sau instituţie de credit acceptată ca participant la sistemul de tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti şi care (i) a semnat Angajamentul privind respectarea condiţiilor de derulare a ofertei şi a prevederilor Prospectului de emisiune ("Angajamentul") şi (ii) a transmis Angajamentul la oricare dintre membrii Sindicatului de Intermediere

Perioada de Dobândă sau Perioada de Referinţă

Perioada calendaristică de un an care începe la (şi inclusiv) Data începerii acumulării dobânzii şi se încheie la (dar excluzând) aceeaşi data calendaristică a anului următor şi fiecare perioadă succesivă următoare de un an calendaristic până la (dar excluzând) Data Scadenţei

Perioada Ofertei

10 Zile Lucrătoare, începând cu data de 08.06.2015, inclusiv până la data 19.06.2015, inclusiv

Preţ de Emisiune

Suma plătită de Investitori pentru un Titlu de stat subscris, netă de orice comisioane bancare sau alte comisioane. Persoanele care subscriu şi plătesc prin intermediul oricărui membru al Sindicatului de Intermediere nu vor plăti niciun comision pentru transferul în contul colector sau pentru depunerea de numerar

Prospect

Un prospect în sensul Articolului 5 din Directiva privind Prospectul 2003/71/CE, modificată prin Directiva de Modificare a Directivei privind Prospectul 2010 cu scopul de a furniza toate informaţiile care, ţinând seama de natura specifică a emitentului şi a valorilor mobiliare oferite public sau admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, sunt informaţii necesare pentru a permite investitorilor luarea unei decizii de investire

Rata Dobânzii

Rata Dobânzii va fi fixă urmând a fi stabilită de Ministerul Finanţelor Publice, în funcţie de subscrierile investitorilor, la un nivel cuprins în cadrul intervalului de dobândă (inclusiv limita inferioară şi limita superioară a intervalului), după încheierea perioadei de subscriere şi publicată pe website-ul BVB (www.bvb.ro) la Data Alocării

Registrul Deţinătorilor de Titluri de stat

Registrul administrat de Depozitarul Central în care se înregistrează dreptul de proprietate al cumpărătorilor Titlurilor de stat

Regulamentul 1/2006

Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare

Regulamentul Comisiei 809/2004

Regulamentul (CE) al Comisiei Nr. 809/2004 de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte informaţiile conţinute în prospecte, structura prospectelor, includerea de informaţii prin trimiteri, publicarea prospectelor şi difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar, cu modificările şi completările ulterioare

RON sau leu

Înseamnă leul românesc, noua monedă naţională a României, ca urmare a denominării monedei din România, realizată la data de 1 iulie 2005

Secţiunea de oferte pentru titluri de stat POF

Piaţa de tranzacţionare a sistemului BVB prin intermediul căreia se va realiza tranzacţia

Sindicatul de Intermediere

Banca Comercială Română - S.A., BRD - Groupe Societe Generale - S.A. şi Raiffeisen Bank - S.A.

Titlurile de stat

Cele 100.000 de valori mobiliare cu o valoare nominală de 1.000 lei fiecare ce fac obiectul prezentei Oferte

Titular de cont

Orice persoană fizică şi juridică îndreptăţită să deţină conturi, direct sau indirect, la Depozitarul Central

Tranşele Ofertei

Oferta este împărţită în două Tranşe ale Ofertei astfel:

 

a) Tranşa Primară: reprezintă tranşa investitorilor care subscriu minimum un Titlu de stat, dar ale căror subscrieri cumulate nu depăşesc 50 de Titluri de stat (inclusiv), efectuate de către un singur subscriitor;

b) Tranşa Secundară: reprezintă tranşa care va include toate Titlurile de stat subscrise care depăşesc 50 de Titluri de stat incluse deja în Tranşa Primară, efectuate de către un singur subscriitor.

UE

Uniunea Europeană

Valoarea nominală a unui Titlu

Reprezintă valoarea împrumutului corespunzător unui Titlu de stat, respectiv 1.000 lei, exclusiv dobânda aferentă, pe care

de stat

Emitentul se angajează să îl ramburseze la scadenţă, în conformitate cu prevederile din prezentul Prospect;

Valoarea nominală totală

Valoarea nominală totală a Titlurilor de stat oferite este de 100.000.000 lei. În cazul în care subscrierile cumulate pentru Titlurile de stat vor depăşi numărul de 100.000 titluri de stat, Emitentul va avea dreptul (fără a fi însă obligat) să crească numărul de Titluri de stat oferite în funcţie de nivelul cererii

Zi Lucrătoare

Orice zi (cu excepţia zilelor de sâmbătă sau duminică sau altă sărbătoare legală în România) în care Depozitarul Central - S.A. derulează operaţiuni curente şi în care băncile comerciale efectuează plăţi în lei în România

3.FACTORII DE RISC
O investiţie în Titluri de stat implică anumite riscuri. Investitorii trebuie să aibă în vedere informaţiile care urmează privind aceste riscuri, împreună cu informaţiile cuprinse în restul Prospectului, înainte de a decide să cumpere Titluri de stat.
În continuare sunt prezentaţi factorii de risc pe care Emitentul îi consideră a fi importanţi cu privire la acesta şi la Titlurile de stat emise în cadrul acestei Oferte, precum şi cu privire la capacitatea Emitentului de a-şi îndeplini obligaţiile care îi revin în legătură cu Titlurile de stat.
Toţi aceşti factori sunt situaţii neprevăzute care pot sau nu pot să se materializeze. Emitentul nu este în măsură să exprime un punct de vedere cu privire la probabilitatea materializării unui astfel de risc. În plus, mai jos sunt descrişi şi factorii care pot fi relevanţi în scopul evaluării riscurilor de piaţă asociate Titlurilor de stat.
Emitentul consideră că factorii descrişi mai jos reprezintă principalele riscuri inerente unei investiţii în Titluri de stat, însă abilitatea Emitentului de a plăti dobândă sau principalul sau de a îndeplini alte obligaţii în legătură cu Titlurile de stat poate fi afectată şi de alţi factori de risc suplimentari sau de incertitudini necunoscute în prezent sau pe care Emitentul, bazându-se pe informaţia pe care o are la dispoziţie în prezent, nu le-a considerat factori de risc.
3.1.Modificări legislative
Condiţiile Titlurilor de stat (inclusiv orice obligaţii necontractuale care rezultă din acestea sau în legătură cu Titlurile de stat) se bazează pe legile relevante în vigoare la data acestui Prospect. Nu se pot oferi asigurări în ceea ce priveşte impactul oricărei posibile hotărâri judecătoreşti sau modificări legislative sau aplicări ori interpretări oficiale a unor astfel de legi sau practici administrative ulterioare datei prezentului Prospect.
3.2.Riscuri legate de modificarea legislaţiei fiscale
Rata de schimbare a actelor normative în domeniul fiscal este destul de ridicată având impact şi asupra impozitării veniturilor obţinute de investitorii persoane fizice şi persoane juridice din deţinerea şi tranzacţionarea titlurilor de valoare, cum sunt şi Titlurile de stat. În acest sens, este posibil ca pentru anumite categorii de investitori veniturile din dobânzi sau din tranzacţionarea Titlurilor de stat, care acum sunt scutite de impozit, să devină impozabile în viitor ca urmare a unor schimbări legislative sau cota de impozit aplicabilă în prezent să fie majorată.
3.3.Riscuri legate de raţă dobânzii
Investiţia în Titluri de stat cu rata fixă a dobânzii precum Titlurile de stat implică riscul ca modificări ulterioare în ratele de piaţă ale dobânzii să poată avea un efect negativ asupra valorii şi preţului Titlurilor de stat. Un Deţinător de Titluri de stat este expus riscului ca preţul Titlurilor de stat deţinute să scadă ca urmare a modificării dobânzii de pe piaţa monetară interbancară. În timp ce Rata Dobânzii Titlurilor de stat este fixă pe durata de viaţă a acestuia, preţul de piaţă se poate modifica zilnic. Pe măsură ce se schimbă rata de dobândă de piaţă, se schimbă şi preţul Titlurilor de stat, în direcţia opusă. Dacă dobânda de piaţă creşte, în mod obişnuit preţul Titlurilor de stat cu rată fixă scade până când randamentul acestor Titluri de stat este aproximativ egal cu dobânda de piaţă. Dacă dobânda de piaţa scade, în mod obişnuit preţul Titlurilor de stat cu rată fixă creşte până când randamentul acestor Titluri de stat este aproximativ egal cu dobânda de piaţă. Dacă Deţinătorul de Titluri de stat cu rată fixă păstrează Titlurile de stat până la scadenţă, modificările dobânzii de piaţă nu sunt relevante pentru un astfel de Deţinător de Titluri de stat deoarece acestea vor fi rambursate la valoarea nominală.
Vânzarea de către un Deţinător a Titlurilor de stat înainte de scadenţă şi creşterea dobânzii de piaţă pot avea un efect negativ semnificativ asupra randamentului Titlurilor de stat.
3.4.Preţul de piaţă al Titlurilor de stat ar putea avea o evoluţie nefavorabilă
Valoarea de piaţă a Titlurilor de stat depinde de o serie de factori interconectaţi, de evenimente economice, financiare şi politice din România sau de altă natură, inclusiv factori care afectează pieţele de capital în general şi piaţa pe care sunt tranzacţionate Titlurile de stat respective. Preţul la care un Deţinător de Titluri de stat va putea vinde Titlurile de stat înainte de scadenţă poate fi mai mic decât preţul de emisiune sau preţul de cumpărare plătit de Deţinătorul de Titluri de stat, fapt care ar putea avea un efect negativ asupra randamentului investiţiei în Titluri de stat.
4.INFORMAŢII REFERITOARE LA TITLURILE DE STAT
4.1.Aprobarea emisiunii. Utilizarea fondurilor
Prospectul de emisiune se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice. Fondurile obţinute de Emitent ca urmare a emisiunii de Titluri de stat vor fi folosite pentru finanţarea şi refinanţarea datoriei publice. În funcţie de necesităţile de finanţare şi/sau de nivelul rezultatelor subscrierii, Emitentul îşi rezervă dreptul ca suma împrumutată să fie majorată sau micşorată, precum şi dreptul de a anula emisiunea de Titluri de stat.
4.2.Tipul, clasa valorilor mobiliare şi detalii privind admiterea la tranzacţionare
- Titlurile de stat sunt titluri de creanţă negociabile care vor fi emise prin oferirea în România exclusiv persoanelor fizice rezidente şi nerezidente, cu excepţia persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani până la data închiderii Ofertei, inclusiv.
- Titlurile de stat, denominate în lei, având o valoare nominală de 1.000 lei fiecare, sunt emise cu dobândă fixă anuală şi sunt scadente în 25.06.2017. Valoarea nominală totală a Titlurilor de stat oferite este de 100.000.000 lei. În cazul în care subscrierile cumulate pentru Titlurile de stat vor depăşi numărul de 100.000 Titluri de stat, Emitentul va avea dreptul (fără a fi însă obligat) să crească numărul de Titluri de stat oferite, în funcţie de nivelul cererii.
- Titlurile de stat vor fi admise de drept la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de BVB, sectorul "Titluri de credit", categoria "Titluri de stat". Odată admise la tranzacţionare, Titlurile de stat vor fi tranzacţionate având codul ISIN: RO1517DBP010, CFI: DBFUFR şi simbolul de piaţă R1706A.
4.3.Legea aplicabilă
- Titlurile de stat vor fi emise în conformitate cu legile din România, iar Termenii şi Condiţiile lor vor fi guvernate de legile din România.
4.4.Forma Titlurilor de stat, dreptul de proprietate şi transfer
- Titlurile de stat vor fi nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont), fiecare având o valoare nominală de 1.000 lei şi dau deţinătorilor drepturi egale.
- Titlurile de stat urmează a fi emise la Data Emisiunii, respectiv la data la care vor fi decontate tranzacţiile cu Titlurile de stat din cadrul Ofertei în sistemul de compensare şi decontare operat de Depozitarul Central (şi anume Data Decontării). Dreptul de proprietate asupra Titlurilor de stat va fi evidenţiat prin înscrierea în Registrul Deţinătorilor de Titluri de stat. Registrul Deţinătorilor de Titluri de stat este administrat de Depozitarul Central în baza unui contract de registru încheiat între Emitent şi Depozitarul Central.
Anterior admiterii la tranzacţionare a Titlurilor de stat pe piaţa reglementată la vedere administrată de BVB, Titlurile de stat vor fi înregistrate la ASF şi la Depozitarul Central.
Dreptul de proprietate asupra Titlurilor de stat se transferă conform legislaţiei aplicabile din România, reglementărilor BVB şi reglementărilor Depozitarului Central prin înregistrarea în Registrul Deţinătorilor de Titluri de stat administrat de Depozitarul Central.
4.5.Drepturile aferente Titlurilor de stat şi condiţiile de exercitare a acestor drepturi
Deţinătorii de Titluri de stat, înregistraţi la Data de înregistrare în Registrul Deţinătorilor de Titluri de stat, data care va fi determinată conform Secţiunii 4.6 (d) ("Data de înregistrare") de mai jos, au dreptul la:
1.rambursarea Valorii Nominale a Titlurilor de stat la Data Scadenţei corespunzătoare numărului de Titluri de stat deţinute la Data de înregistrare; şi
2.plata Dobânzii aferente Titlurilor de stat la fiecare Data de Plată a Dobânzii corespunzătoare numărului de Titluri de stat deţinute la Data de înregistrare.
4.6.Plăţi în legătură cu Titlurile de stat
a)Rambursarea Valorii Nominale
Rambursarea Valorii Nominale se va efectua la Data de Plată a Valorii Nominale, respectiv la data de 26.06.2017, conform dispoziţiilor alineatului (c) "Modalitatea de plată" de mai jos.
b)Plata dobânzii
Dobânda se va plăti la fiecare Dată de Plată a Dobânzii, respectiv la următoarele date 27.06.2016 şi 26.06.2017, conform dispoziţiilor alineatului (c) "Modalitatea de plată" de mai jos.
c)Modalitatea de plată
Toate plăţile aferente Titlurilor de stat vor fi efectuate de către Emitent printr-un agent de plată ("Agentul de Plată") şi Depozitarul Central, conform legislaţiei în vigoare. Depozitarul Central şi Agentul de Plată vor realiza, în numele Emitentului, plăţile aferente rambursării Valorii Nominale şi/sau Dobânzii către Deţinătorii de Titluri de stat.
Rambursarea Valorii Nominale şi/sau plata Dobânzii aferente Titlurilor de stat se va face la Data Plăţii, în lei, prin virament bancar într-un cont denominat în lei sau în numerar la ghişeele bancare ale Agentului de Plată după cum urmează:
(i)pentru Deţinătorii de Titluri de stat care au contract de intermediere financiară încheiat cu o societate de servicii de investiţii financiare la care îşi păstrează Titlurile de stat, plata se va face prin transfer bancar în contul investitorului deschis la respectiva societate;
pentru toţi ceilalţi Deţinători de Titluri de stat, care îşi păstrează Titlurile de stat în contul individual deschis în Secţiunea 1 a Registrului menţinut de
(ii)Depozitarul Central, plăţile se vor face fie prin virament bancar în contul specificat de Deţinătorul de Titluri de stat către Depozitarul Central, fie în numerar la ghişeele bancare ale Agentului de Plată.
Nici Emitentul şi nici Agentul de Plată nu au nicio obligaţie de plată către un Deţinător de Titluri de stat până când detaliile necesare efectuării plăţii Dobânzii sau a rambursării Valorii Nominale nu au fost furnizate Depozitarului Central sau Agentului de Plată, în conformitate cu Prospectul, şi nicio dobândă suplimentară şi/sau penalizatoare nu va fi datorată ca rezultat al oricărei întârzieri de plată cauzate de netransmiterea de către Deţinătorul de Titluri de stat a detaliilor de plată adecvate. Deţinătorii de Titluri de stat au obligaţia de a se asigura ca Agentul de Plată deţine toate detaliile necesare realizării plăţilor de Dobândă şi/sau a plăţilor aferente rambursării Valorii Nominale aferente Titlurilor de stat incluzând: detaliile privind contul bancar în care urmează să se efectueze plata (respectiv contul bancar în format IBAN şi denumirea băncii la care este deschis contul), împreună cu următoarele informaţii despre respectiva persoană: specificarea privind calitatea de persoană fizică sau persoană/entitate juridică, iar în cazul: (i) persoanelor fizice - nume, prenume, cod numeric personal (dacă este cazul), cetăţenia, reşedinţa fiscală, seria şi numărul cărţii de identitate şi adresa de domiciliu, respectiv (ii) al persoanelor/entităţilor juridice - denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare sau codul fiscal, numărul de înregistrare la registrul comerţului sau în orice alt registru public de evidenţă a persoanelor/entităţilor juridice, dacă este cazul, reşedinţa fiscală.
Nicio plată de Dobândă şi/sau rambursare de Valoare Nominală aferentă Titlurilor de stat nu va fi efectuată prin cec sau mandat poştal ori prin orice altă modalitate de plată exceptând plată prin virament bancar în contul bancar denominat în lei indicat de Deţinătorul de Titluri de stat sau numerar la ghişeele bancare ale Agentului de Plată.
În tabelul de mai jos sunt prezentate datele programate pentru plata Dobânzii şi pentru rambursarea Valorii Nominale aferente Titlurilor de stat, împreună cu Perioadele de Dobândă corespunzătoare şi Datele de înregistrare.

Plata Dobânzii numărul

Data de înregistrare

Data de Plată a Dobânzii

Perioada de Dobândă (Perioada de Referinţă)

1

22.06.2016

27.06.2016

25.06.2015 - 24.06.2016

2

21.06.2017

26.06.2017

25.06.2016 - 24.06.2017

    

Plata Valorii Nominale

Data de înregistrare

Data Scadenţei

Data de Plată

1

21.06.2017

25.06.2017

26.06.2017

Rambursarea, respectiv plata Valorii Nominale a Titlurilor de stat, se face la Data de Plată a Valorii Nominale. Prin urmare, Data de înregistrare şi termenul de plată pentru Valoarea Nominală a Titlurilor de stat este aceeaşi ca şi cei pentru ultima plată de Dobândă, aşa cum este indicată în tabelul de mai sus.
d)Data de înregistrare
Plăţile aferente Titlurilor de stat vor fi efectuate către Deţinătorii de Titluri de stat înscrişi în Registrul Deţinătorilor de Titluri de stat administrat de Depozitarul Central la Data de înregistrare, iar toate plăţile valabil efectuate către aceştia la Data de Plată a Dobânzii asociată, respectiv la Data de Plată a Valorii Nominale vor constitui o îndeplinire corespunzătoare a obligaţiilor Emitentului cu privire la respectivele plăţi.
În consecinţă, orice persoană înregistrată ca Deţinător de Titluri de stat în Registrul Deţinătorilor de Titluri de stat între Ziua Lucrătoare imediat următoare Datei de înregistrare relevantă (inclusiv) şi Data de Plată a Dobânzii aferentă sau Data Scadenţei nu va fi îndreptăţită să primească o astfel de plată, chiar dacă persoana respectivă este înregistrată în Registrul Deţinătorilor de Titluri de stat ţinut de Depozitarul Central ca Deţinător de Titluri de stat la Data de Plată a Dobânzii relevante sau la Data Scadenţei, după caz.
Începând cu data de 20.06.2017 tranzacţionarea Titlurilor de stat se va suspenda în vederea determinării Deţinătorilor de Titluri care vor încasa Valoarea Nominală la Data de Plată a acesteia.
e)Plăţi efectuate în Zile Lucrătoare
În cazul în care Data Scadenţei sau o Data de Plată a Dobânzii nu este o Zi Lucrătoare, atunci respectivă plata se va realiza în Ziua Lucrătoare imediat următoare Datei Scadenţei sau a Datei de Plată a Dobânzii, după caz, iar Deţinătorul de Titluri de stat nu va avea dreptul la o dobândă suplimentară şi/sau o dobândă penalizatoare sau la o altă plată pentru perioada dintre data iniţială a scadenţei pentru respectiva plată şi data plăţii efective.
f)Agentul de Plată şi Agentul de Calcul
Raiffeisen Bank - S.A., cu sediul în Calea Floreasca 246C, clădirea Sky Tower, sectorul 1, Bucureşti, va acţiona în calitate de Agent de Plată şi Agent de Calcul în legătură cu Titlurile de stat, va calcula şi va efectua plăţile valorii nominale şi ale dobânzii către Deţinătorii de Titluri de stat.
g)Impozitarea Plăţilor
Veniturile realizate de persoanele fizice rezidente din deţinerea şi tranzacţionarea Titlurilor de stat nu sunt venituri impozabile, în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Veniturile obţinute de nerezidenţii din România din dobânzile aferente Titlurilor de stat şi din tranzacţionarea acestora sunt venituri scutite de impozit conform art. 117 lit. b) din Codul fiscal.
4.6.1.Rata dobânzii
- Titlurile de stat sunt purtătoare de dobândă la Rata Dobânzii, începând cu, inclusiv, Data începerii acumulării Dobânzii.
4.6.2.Încetarea Acumulării Dobânzii
- Titlurile de stat vor înceta să mai fie purtătoare de dobândă la, şi inclusiv, data scadenţei lor, respectiv data de 25.06.2017.
4.6.3.Data de Plată a Dobânzii şi a Valorii Nominale
Dobânda aferentă oricărui Titlu de stat se plăteşte anual la Data de Plată a Dobânzii, iar rambursarea Valorii Nominale se va efectua la Data de Plată a Valorii Nominale, respectiv la data de 26.06.2017.
Cu o Zi Lucrătoare înainte de Data de Plată a Dobânzii şi, respectiv a Valorii Nominale, Emitentul transferă către Depozitarul Central sumele aferente evenimentului de plată.
4.6.4.Valoarea Dobânzii
Agentul de Plată va calcula Dobândă datorată pentru fiecare Titlu de stat şi dobânda datorată fiecărui Deţinător de Titluri de stat pentru Perioada de Dobândă relevantă.
Dobânda va fi calculată pe baza numărului efectiv de zile din Perioada de Dobândă relevantă şi pe baza numărului de zile din anul respectiv utilizând următoarea formulă:
D = (Valoarea nominală x Rata dobânzii (%) x Număr zile acumulate) / Număr zile an curent; Unde:
- D = valoarea Dobânzii pentru fiecare Data de Plată a Dobânzii pentru un Titlu de stat;
- Valoare nominală = valoarea nominală a unui Titlu de stat, respectiv 1.000 lei;
- Rata Dobânzii = va fi publicată în Data Alocării;
- Număr zile acumulate = numărul efectiv de zile din Perioada de Dobândă;
- Număr zile an curent = numărul efectiv de zile din Perioada de Dobândă;
- An curent = perioada de Dobândă curentă.
Valoarea rezultată a dobânzii calculate în baza formulei de mai sus va fi rotunjită în minus până la cea mai apropiată valoare de ban (respectiv 0,01 lei), valoarea egală sau mai mare decât 0,005 lei rotunjindu-se crescător până la 0,01 lei.
Fiecare Deţinător de Titluri de stat va primi Dobânda determinată conform formulei de mai sus înmulţită cu numărul de Titluri de stat deţinute de respectiva persoană/entitate la Data de înregistrare inclusă în Perioada de Dobândă pentru care se face plata.
Dobânda totală plătită de Emitent la fiecare Data de plată a Dobânzii va fi calculată conform formulei:
Dobânda totală = D x numărul Total de Titluri de stat aflate în circulaţie
5.INFORMAŢII PRIVIND OFERTA
5.1.TERMENII ŞI CONDIŢIILE OFERTEI
5.1.1.Informaţii generale privind Oferta

Termenii principali ai Ofertei Emitent

Ministerul Finanţelor Publice

Tipul Ofertei

Titlurile de stat vor fi oferite în România exclusiv persoanelor fizice rezidente şi nerezidente, cu excepţia persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani până la data închiderii Ofertei, inclusiv.

Codul ISIN

Codul ISIN al Titlurilor de stat oferite este RO1517DBP010

Moneda

Titlurile de stat vor fi denominate în lei

Sindicatul de Intermediere

Sindicatul de intermediere format din: Banca Comercială Română - S.A. (sau BCR), BRD - Groupe Societe Generale (sau BRD) şi Raiffeisen Bank - S.A. (sau Raiffeisen Bank)

Metoda de intermediere

Metoda celei mai bune execuţii, respectiv acea metodă de intermediere prin care Sindicatul de Intermediere va depune diligenţe pentru plasarea Titlurilor de stat fără a exista nicio obligaţie a Sindicatului de Intermediere cu privire la plasarea tuturor Titlurilor de stat.

Titlurile de stat oferite

Emitentul intenţionează să emită 100.000 Titluri de stat. În cazul în care subscrierile cumulate pentru Titluri de stat vor depăşi numărul de 100.000 Titluri de stat, Emitentul va avea dreptul (fără a fi însă obligat) să crească sau să micşoreze numărul de Titluri de stat oferite, în funcţie de nivelul cererii. Valoarea finală a emisiunii va fi anunţată de Emitent la Data Alocării.

Valoarea nominală a unui Titlu de stat

1.000 lei

Preţul de emisiune şi ofertă

100% din Valoarea Nominală a unui Titlu de stat, subscriitorul va plăti pentru fiecare Titlu de stat subscris suma de 1.000 lei cu Titlu de preţ de emisiune.

Intervalul de dobândă

Titlurile de stat sunt oferite la intervalul de raţă de dobândă de 1,75%-2,15% pe an. Investitorii pot subscrie în mod valabil Titluri de stat la orice rată de dobândă din cadrul intervalului de rată de dobândă (inclusiv la limita inferioară şi cea superioară a intervalului). Pasul de dobândă aferent subscrierilor Titlurilor de stat realizat de către investitori este de 0,05%, respectiv rata de dobândă la care se oferă să subscrie investitorii va fi exprimată cu maximum două zecimale, iar cele două zecimale trebuie să fie multipli de 0,05%.

Rata Dobânzii

Rata dobânzii urmează a fi stabilită de Emitent, în funcţie de subscrierile investitorilor, la un nivel cuprins în cadrul Intervalului de dobândă (inclusiv limita inferioară şi limita superioară a intervalului), după încheierea perioadei de subscriere, şi publicată în Data Alocării. Unui investitor care a subscris Titluri de stat îi vor fi alocate Titluri de stat numai în situaţia în care nivelul ratei dobânzii la care a subscris este mai mic sau egal cu rata dobânzii stabilită de Ministerul Finanţelor Publice. În nicio situaţie un investitor nu va dobândi Titluri de stat având o rată a dobânzii mai mică decât rata de dobândă la care investitorul s-a oferit să subscrie.

Plata dobânzii

Anuală

Rambursare Valoare Nominală

La Data de Plată a Valorii Nominale

Agent de Plată

Raiffeisen Bank - S.A.

Valoarea nominală totală

Valoarea nominală totală a Titlurilor de stat oferite este de 100.000.000 lei. În cazul în care subscrierile cumulate pentru Titlurile de stat la Rata Dobânzii vor depăşi numărul de 100.000 Titluri de stat, Emitentul va avea dreptul (fără a fi însă obligat) să crească numărul total de Titluri de stat oferite, în funcţie de nivelul cererii.

Data Emiterii

Data Decontării

Data Scadenţei

25.06.2017

Perioada Ofertei/Perioada de Subscriere

Zece Zile Lucrătoare, de la data de 08.06.2015 până la data de 19.06.2015 inclusiv.

Valoarea minimă a unei subscrieri

Valoarea minimă a unei subscrieri este de 1.000 lei, reprezentând Preţul de emisiune al unui Titlu de stat. Subscrierea de fracţiuni ale unui Titlu de stat nu se accepta şi va atrage invalidarea integrală a subscrierii.

în cazul în care o subscriere este pentru mai puţin de 1.000 lei: (i) o astfel de subscriere va fi invalidată şi (ii) sumele achitate de investitori vor fi returnate acestora după deducerea comisioanelor bancare privind această plată, în maximum 5 Zile Lucrătoare de la Data Decontării. Pentru returnarea sumelor de bani, membrii Sindicatului de Intermediere nu vor percepe niciun comision.

Valoarea maximă a unei subscrieri

Valoarea maximă a unei subscrieri este valoarea nominală totală a Titlurilor de stat oferite, respectiv 100.000.000 lei.

Revocarea subscrierilor

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei Oferte sunt irevocabile. Cu toate acestea, subscrierile pot fi modificate pe Perioada Ofertei prin completarea unui formular de modificare a subscrierii ("Formularul de Modificare a Subscrierii") pus la dispoziţie la sediile Sindicatului de Intermediere/Participanţilor Eligibili unde s-a realizat subscrierea.

Metoda de alocare

În caz de suprasubscriere, respectiv în cazul în care numărul Titlurilor de stat subscrise la Rata Dobânzii sau la o rată a dobânzii mai mică decât Rata Dobânzii este mai mare decât numărul Titlurilor de stat oferite, alocarea Titlurilor de stat oferite se va face în conformitate cu metoda de alocare descrisă în Secţiunea 5.13.1 ("Realocarea între tranşe şi metoda de alocare").

Data Alocării

Data de 22.06.2015.

Data Tranzacţiei

Prima Zi Lucrătoare după Data Alocării, respectiv data de 23.06.2015, reprezentând Ziua Lucrătoare în care sunt încheiate în sistemul de tranzacţionare al BVB tranzacţiile de cumpărare în piaţa primară a Titlurilor de stat oferite.

Data Decontării

A doua Zi Lucrătoare după Data Tranzacţiei, respectiv data de 25.06.2015, reprezentând Ziua Lucrătoare în care se realizează decontarea tranzacţiilor încheiate în cadrul Ofertei prin sistemul de compensare şi decontare al Depozitarului Central.

Data de începere a Acumulării Dobânzii

Data Decontării (Emiterii), respectiv data de 25.06.2015.

Decontarea

Prin Depozitarul Central SA.

Admiterea la tranzacţionare

Titlurile de stat vor fi admise de drept la BVB.

Data admiterii la tranzacţionare

Prima Zi Lucrătoare după Data Decontării, respectiv data de 26.06.2015.

Tratament fiscal

Veniturile realizate de persoanele fizice rezidente din deţinerea şi tranzacţionarea Titlurilor de stat nu sunt venituri impozabile, în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Veniturile obţinute de nerezidenţi din România din dobânzile aferente Titlurilor de stat şi din tranzacţionarea acestora sunt venituri scutite de impozit conform art. 117 lit. b) din Codul fiscal.

Tranşa de Investitori

Oferta este împărţită în două Tranşe ale Ofertei astfel:

a) Tranşa Primară: reprezintă tranşa în care se înregistrează subscrierile de Titluri de stat care au cuprinse între minim un Titlu de stat şi maxim 50 de Titluri de stat (inclusiv), efectuate de către un singur subscriitor;

b) Tranşa Secundară: reprezintă tranşa care va include toate Titlurile de stat subscrise care depăşesc 50 de Titluri de stat incluse deja în Tranşa Primară, efectuate de către un singur subscriitor.

5.2.Calendarul estimat şi procedura de subscriere
Oferta se derulează în Perioada Ofertei începând cu data de 8.06.2015 şi se va închide în data de 19.06.2015 (inclusiv), respectiv având o durată totală de zece Zile Lucrătoare.
Programul de subscriere a Titlurilor de stat este de la 9,00 la 17,00, ora României, în fiecare Zi Lucrătoare din cadrul Perioadei Ofertei, cu excepţia ultimei Zile Lucrătoare a Perioadei Ofertei când subscrierile vor putea fi înregistrate numai între orele 9,00-13,00, ora României. După expirarea Perioadei Ofertei nu mai sunt acceptate subscrieri de la investitori.
Subscrierile se fac în Zilele Lucrătoare din Perioada Ofertei, conform programului de subscriere, pe toată perioada de valabilitate a Ofertei. Subscrierile se pot realiza prin intermediul:
- BCR - la sediul din Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sectorul 3, Bucureşti, şi prin orice unitate bancară a BCR ;
- BRD la sediul din Turnul BRD, bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sectorul 1, Bucureşti, şi prin orice unitate bancară a BRD ;
- Raiffeisen Bank, la sediul din Calea Floreasca nr. 246D, etajul 2, sectorul 1, Bucureşti, şi prin orice unitate bancară a Raiffeisen Bank;
- la sediile autorizate ale oricărui Participant Eligibil (astfel cum este definit mai jos).
Participant Eligibil" înseamnă orice intermediar autorizat de ASF (altul decât BCR, BRD sau Raiffeisen Bank), care este societate de servicii de investiţii financiare sau instituţie de credit acceptată ca participant la sistemul de tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti şi care (i) a semnat Angajamentul privind respectarea condiţiilor de derulare a ofertei şi a prevederilor Prospectului de emisiune ("Angajamentul") şi (ii) a transmis
Angajamentul, la oricare dintre membrii Sindicatului de Intermediere, la următoarele adrese de corespondenţă:
- BCR - Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sectorul 3, Bucureşti, e-mail: DPF.RetailPC@bcr.ro;
- BRD - Turnul BRD, bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sectorul 1, Bucureşti, e-mail: trading@brd.ro;
- Raiffeisen Bank, Departamentul Investment Banking, Calea Floreasca nr. 246D, etajul 2, sectorul 1, Bucureşti, e-mail: investmentbanking@raiffeisen.ro. Participanţii Eligibili nu pot accepta, înregistra, procesa şi valida subscrierile înainte de semnarea şi transmiterea Angajamentului la oricare dintre membrii Sindicatului de Intermediere. Fiecare Participant Eligibil trebuie să se asigure că sistemele sale interne îi permit să se conformeze cerinţelor prevăzute în prezentul Prospect, inclusiv, însă fără a se limita la, cerinţele privind disponibilitatea fondurilor şi decontarea tranzacţiilor derulate în urma acceptării subscrierilor de către respectivul Participant Eligibil.
Subscrierile efectuate de investitori vor fi înregistrate, pe parcursul Perioadei Ofertei, în sistemul BVB dedicat ofertelor pentru titluri de stat, de către membrii Sindicatului de Intermediere sau de către Participantul Eligibil care a primit şi validat respectiva subscriere.
5.3.Intervalul dobânzii în Perioada Ofertei
- Titlurile de stat sunt oferite la intervalul de dobândă de 1,75% - 2,15% pe an. Investitorii pot subscrie în mod valabil Titluri de stat la orice dobândă din cadrul intervalului de dobândă (inclusiv la limita inferioară şi cea superioară a intervalului). Pasul de dobândă aferent subscrierilor Titlurilor de stat realizat de către investitori este de 0,05%, respectiv rata de dobândă la care se oferă să subscrie investitorii va fi exprimată cu maximum două zecimale, iar cele două zecimale trebuie să fie multipli de 0,05%.
5.4.Dobânda fixă finală
Investitorii vor preciza în Formularul de Subscriere numărul de Titluri de stat pe care îl subscriu şi rata dobânzii la care ar fi dispuşi să achiziţioneze Titluri de stat, rată a dobânzii care trebuie să fie cuprinsă în intervalul de dobândă.
- Titlurile de stat vor fi vândute exclusiv la dobânda fixă finală şi numai acelor investitori care au subscris pentru Titlurile de stat la o dobândă egală sau mai mică decât dobânda fixă finală. Dobânda fixă finală este stabilită de către Emitent cu consultarea Sindicatului de Intermediere şi va ţine cont de următoarele elemente:
a)în cazul în care numărul total de Titluri de stat subscrise va reprezenta mai mult sau egal cu 100% din numărul de Titluri de stat oferite, dobânda finală va fi aleasă la nivelul la care Oferta este subscrisă integral;
b)în cazul în care numărul total de Titluri de stat subscrise va reprezenta mai puţin de 100% din numărul de Titluri de stat oferite, dobânda finală va fi stabilită la nivelul celei mai mari dobânzi din cadrul intervalului de dobândă.
Orice subscriere va conţine o singură valoare de dobândă din intervalul de dobândă. Un investitor poate face subscrieri multiple la aceeaşi rata de dobândă sau la niveluri de dobândă diferite cu condiţia ca subscrierea să fie realizată prin acelaşi membru al Sindicatului de Intermediere sau Participant Eligibil.
Sindicatul de Intermediere va notifica investitorii cu privire la dobânda fixă finală la Data Alocării. Notificarea respectivă va fi publicată pe pagina de internet a Emitentului la adresa: www.mfinante.ro şi va face obiectul unui comunicat de presă publicat pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucureşti la adresa: www.bvb.ro.
5.5.Condiţii generale
- Titlurile de stat vor fi oferite în România exclusiv persoanelor fizice rezidente şi nerezidente, cu excepţia persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani până la data închiderii Ofertei inclusiv.
Acest Prospect nu reprezintă o ofertă sau o invitaţie făcută de către Emitent sau de Sindicatul de Intermediere sau în numele vreunuia dintre aceştia pentru a subscrie Titluri de stat într-o jurisdicţie unde o astfel de ofertă sau invitaţie este neautorizată sau restricţionată în orice fel şi nu reprezintă nicio ofertă sau o invitaţie făcută unor investitori potenţiali care nu pot subscrie în condiţiile legii sau ale prezentului Prospect. Orice investitor care decide să subscrie Titluri de stat în cadrul acestei Oferte este obligat să cunoască şi să respecte restricţiile şi limitările aplicabile acestei Oferte, aşa cum sunt ele specificate în acest Prospect şi în legislaţia aplicabilă.
În luarea deciziei de a investi în Titluri de stat, investitorilor li se recomandă să se bazeze pe propria evaluare a termenilor şi condiţiilor Ofertei, inclusiv a oricăror beneficii şi riscuri aferente acesteia. Fiecare subscriitor al Titlurilor de stat trebuie să respecte toate normele juridice în vigoare, precum şi dispoziţiile acestui Prospect. Emitentul şi Sindicatul de Intermediere nu vor fi responsabili în niciun fel pentru încălcarea de către investitori a normelor juridice aplicabile şi/sau a prevederilor acestui Prospect.
Fiecărui investitor i se recomandă să se consulte cu consultanţii săi juridici, financiari, fiscali sau orice alt fel de consultanţi şi cu contabili şi alţi experţi în chestiuni legale, fiscale, de administrare a afacerilor sau financiare sau în orice chestiune referitoare la subscrierea, cumpărarea, deţinerea sau transferul Titlurilor de stat, Emitentul şi Sindicatul de Intermediere refuzând orice responsabilitate în legătură cu astfel de aspecte.
5.6.Tranşele Ofertei
Oferta este împărţită în două Tranşe ale Ofertei astfel:
a)Tranşa Primară: reprezintă tranşa în care se înregistrează subscrierile de Titluri de stat care au cuprinse între minim un Titlu de stat şi maxim 50 de Titluri de stat (inclusiv), efectuate de către un singur subscriitor;
b)Tranşa Secundară: reprezintă tranşa care va include toate Titlurile de stat subscrise care depăşesc 50 de Titluri de stat incluse deja în Tranşa Primară, efectuate de către un singur subscriitor.
- Titlurile de stat oferite în cadrul fiecăreia dintre Tranşele Ofertei de mai sus se supun aceluiaşi regim juridic şi conferă aceleaşi drepturi şi obligaţii deţinătorilor acestora.
În cazul în care aceeaşi persoană face subscrieri multiple pe Tranşa Primară, la aceeaşi rată a dobânzii sau la niveluri diferite de dobândă, la momentul alocării, toate subscrierile care prin cumulare conduc la depăşirea pragului de 50 de Titluri de stat vor fi transferate în Tranşa Secundară.
5.7.Procedura de subscriere
Prin subscrierea Titlurilor de stat, fiecare investitor confirmă că a citit acest Prospect, că a acceptat termenii şi condiţiile prevăzute în acest Prospect şi că a efectuat subscrierea în conformitate cu termenii incluşi în acest Prospect. Semnarea Formularului de Subscriere reprezintă acceptarea necondiţionată a termenilor şi condiţiilor acestei Oferte şi a Prospectului în integralitatea acestuia.
Persoanele care subscriu şi plătesc prin intermediul oricărui membru al Sindicatului de Intermediere nu vor plăti niciun comision pentru transferul în contul colector sau pentru depunerea de numerar. Subscrierea minimă va fi de un Titlu de stat. Investitorii pot efectua subscrieri multiple numai prin intermediul aceluiaşi membru al Sindicatului de Intermediere sau Participant Eligibil.
Nu va fi perceput niciun comision de intermediere în legătură cu subscrierile realizate de investitori.
Subscrierea se va realiza prin oricare dintre sediile mai sus menţionate prin furnizarea tuturor documentelor cerute în secţiunea 5.8 ("Documentele necesare subscrierii"). În plus, toţi subscriitorii trebuie să depună împreună cu Formularul de Subscriere, Dovada de Plată a Titlurilor de stat.
a)Subscrierilerealizate de către investitorii care au un contract valid de servicii de investiţii financiare semnat cu unul dintre membrii Sindicatului de Intermediere sau cu un Participant Eligibil
Pe durata Perioadei Ofertei, Sindicatul de Intermediere sau Participantul Eligibil va accepta subscrierile în conformitate cu reglementările interne referitoare la acceptare, validare şi transmitere spre executare a ordinelor de subscriere, precum şi cu normele referitoare la managementul riscului de decontare şi cerinţe incluse în acest Prospect.
b)Subscrierilerealizate de către investitorii care nu au un contract valid de servicii de investiţii financiare semnat cu unul dintre membrii Sindicatului de Intermediere sau cu un Participant Eligibil
Pe durata Perioadei Ofertei, Sindicatul de Intermediere sau Participantul Eligibil va recepţiona Formularele de Subscriere şi va procesa, valida şi înregistra, în cel mai scurt timp posibil, toate subscrierile valide recepţionate. Validarea subscrierilor se va face numai la recepţionarea sumelor în oricare din conturile colectoare ale membrilor Sindicatului de Intermediere sau în contul Participantului Eligibil.
5.8.Documentele necesare subscrierii
a)Subscrierile realizate de către investitorii care au un contract valid de servicii de investiţii financiare semnat cu unul dintre membrii Sindicatului de Intermediere sau cu un Participant Eligibil
În acest caz, subscrierea va fi realizată prin transmiterea unui ordin de cumpărare, conform prevederilor contractului de servicii de investiţii financiare şi prin mijloacele de comunicare prevăzute în acel contract care să conţină informaţii referitoare la numărul de Titluri subscrise, precum şi nivelul ratei dobânzii la care se doreşte a se realiza cumpărarea.
b)Subscrierile realizate de către investitorii care nu au un contract valid de servicii de investiţii financiare semnat cu unul dintre membrii Sindicatului de Intermediere sau cu un Participant Eligibil
În acest caz, investitorii vor depune la momentul subscrierii: Formularul de Subscriere (în două exemplare originale, unul pentru membrul Sindicatului de Intermediere/Participantul Eligibil şi unul pentru subscriitor) şi Dovada de Plată a Titlurilor de stat subscrise (un document care atestă transferul în contul colector aferent, în cazul subscrierii printr-un membru al Sindicatului de Intermediere sau în contul Participantului Eligibil, în cazul subscrierii prin acesta a fondurilor necesare subscrierii), împreună cu următoarele Documente de subscriere prezentate mai jos:
-- pentru persoanele fizice rezidente/nerezidente care subscriu în nume propriu:
- document de identitate (carte de identitate, paşaport împreună cu permisul de rezidenţă/permisul de conducere/alt document oficial de identitate care să conţină adresa) (în original pentru verificare şi o copie a acesteia/acestuia);
-- pentru persoanele fizice rezidente care subscriu în numele altei persoane fizice rezidente/nerezidente:
- document de identitate (carte de identitate, paşaport împreună cu permisul de rezidenţă/permisul de conducere/alt document oficial de identitate care să conţină adresa) al reprezentantului (în original pentru verificare şi o copie a acesteia/acestuia) şi documentul de identitate (carte de identitate, paşaport împreună cu permisul de rezidenţă/permisul de conducere/alt document oficial de identitate care să conţină adresa) (în copie) al persoanei reprezentate;
- împuternicirea, autentificată de un notar public, prin care se autorizează reprezentantul să acţioneze în numele persoanei fizice rezidente/nerezidente (în original), având menţionată expres posibilitatea de a subscrie în cadrul unei oferte;
-- pentru persoanele fizice rezidente/nerezidente incapabile (fără discernământ) sau aflate sub curatelă:
- document de identitate (carte de identitate, paşaport împreună cu permisul de rezidenţă/permisul de conducere/alt document oficial de identitate care să conţină adresa) al reprezentantului (în original pentru verificare şi o copie a acesteia/acestuia) şi documentul de identitate (carte de identitate, paşaport împreună cu permisul de rezidenţă/permisul de conducere/alt document oficial de identitate care să conţină adresa) (în copie) al persoanei reprezentate;
- actul juridic care stabileşte curatela sau, după caz, documentul care stabileşte curatela (în original pentru verificare şi o copie a acestuia);
-- pentru persoanele fizice rezidente/nerezidente care sunt reprezentate de o societate de administrare investiţii în baza unui contract de administrare de portofoliu:
- document de identitate (carte de identitate, paşaport împreună cu permisul de rezidenţă/permisul de conducere/alt document oficial de identitate care să conţină adresa) (o copie) al persoanei reprezentate;
- mandat de reprezentare/contract de administrare (original şi copie);
- pentru societatea de administrare investiţii:
--- certificat de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului (copie);
--- act constitutiv actualizat (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice);
--- certificat constatator privind situaţia actuală a persoanei juridice emis de oficiul registrului comerţului (emis cu cel mult 30 zile lucrătoare înainte de data subscrierii);
--- procură/mandat, în original, pentru persoana care semnează Formularul de Subscriere, acordată conform prevederilor actului constitutiv, sau o dovadă că persoana respectivă reprezintă în mod legal entitatea care subscrie, cu drept individual de reprezentare (în cazul în care societatea este reprezentată în mod colectiv de două sau mai multe persoane care sunt toate prezente la semnarea Formularului de Subscriere, o astfel de dovadă va fi prezentată pentru toate aceste persoane) (procură în original şi orice alte documente conforme cu originalul, certificate de reprezentantul legal al persoanei juridice);
--- carte/buletin de identitate (în original şi copie) al persoanei care subscrie în numele clienţilor societăţii de administrare. Entitatea prin care un investitor subscrie are dreptul să solicite orice documente suplimentare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale de respectare a regulilor "de cunoaştere a clientelei", conform normelor şi procedurilor sale interne de identificare a clienţilor.
Documentele într-o altă limbă decât limba romană şi/sau limba engleză depuse de un investitor vor fi însoţite de o traducere legalizată a acestora în limba română.
5.9.Modificarea subscrierilor
Subscrierile realizate în conformitate cu acest Prospect sunt irevocabile pe toată Perioada Ofertei. Orice investitor are dreptul de a-şi modifica subscrierea exclusiv în sensul modificării ratei de dobândă prin completarea unui Formular de Modificare, celelalte elemente ale subscrierii (număr de Titluri de stat subscrise şi preţul de emisiune al acestora) rămânând neschimbate. Această modificare poate fi făcută numai de titularul subscrierii sau de către acelaşi împuternicit care a efectuat subscrierea în numele titularului dacă în actul de împuternicire are menţionat ca drept şi acţiunea de modificare a dobânzii. Modificarea dobânzii se poate face numai la sediul unde investitorul a subscris iniţial şi unde a depus Formularul de Subscriere.
5.10.Rambursări Investitorilor le vor fi returnate:
- diferenţa dintre preţul total de emisiune plătit pentru Titlurile de stat subscrise şi preţul total de emisiune care trebuie plătit pentru Titlurile de stat alocate, dacă va fi cazul;
- sumele plătite în contul subscrierilor invalidate/anulate.
Pentru cazurile menţionate mai sus, plata va fi efectuată în termen de cinci Zile Lucrătoare de la Data Decontării. Plăţile vor fi efectuate prin transfer bancar în conturile bancare menţionate de investitori în Formularul de Subscriere.
Toate comisioanele legate de plăţile făcute către investitori în oricare dintre cazurile prezentate mai sus vor fi suportate de investitori, mai puţin în cazul în care sumele sunt returnate de BCR în conturi deschise la BCR, BRD în conturi deschise la BRD şi Raiffeisen Bank în conturi deschise la Raiffeisen Bank.
- Titlurile de stat pot fi tranzacţionate doar după admiterea la tranzacţionare pe piaţa reglementată administrată de BVB.
5.11.Subscriere minimă şi/sau subscriere maximă
Valoarea minimă a unei subscrieri este de 1.000 lei, reprezentând Preţul de Emisiune al unui Titlu de stat şi valoarea maximă a unei subscrieri va fi pentru numărul total de Titluri de stat oferit. Subscrierea unei fracţiuni de Titlu de stat nu este acceptată.
5.12.Metoda şi calendarul pentru plata şi livrarea Titlurilor de stat
5.12.1. Plata Titlurilor de stat
Plata Titlurilor de stat subscrise printr-un membru al Sindicatului de Intermediere poate fi făcută fie prin virament bancar în contul colector, fie prin depunere de numerar în contul colector, caz în care băncile vor respecta prevederile privind prevenirea şi combaterea spălării banilor (în funcţie de mărimea subscrierii).
Conturile Colectoare pentru subscrierile Titlurilor de stat oferite sunt următoarele:
- pentru subscrierile de Titluri de stat prin BCR - contul bancar cu IBAN RO36RNCB0002B00108104762 deschis la BCR;
- pentru subscrierile de Titluri de stat prin BRD - contul bancar cu IBAN RO67BRDE427SV00060054270 R0N deschis la BRD, beneficiar BRD - BPF;
- pentru subscrierile de Titluri de stat prin Raiffeisen Bank - contul bancar cu IBAN RO93RZBR0000060004592833 deschis la Raiffeisen Bank. Subscrierile prin Participanţii Eligibili se vor face conform politicii acestora de preluare şi executare a ordinelor de cumpărare.
Aceste Conturi Colectoare sunt conturi bancare nepurtătoare de dobândă, iar pentru operaţiunile realizate în aceste conturi bancare nu se percepe niciun fel de comision.
Fiecare ordin de plată sau depunere de numerar corespunde unei subscrieri şi, prin urmare, nu este permisă cumularea mai multor ordine de plată sau depuneri de numerar pentru o singură subscriere.
Nu sunt permise subscrieri de Titluri de stat cu numerar din partea unor terţe persoane care nu se regăsesc în Formularul de Subscriere având calitatea de titular sau reprezentant.
Preţul de Emisiune pentru Titlurile de stat subscrise va fi plătit net de orice comisioane bancare. Investitorii trebuie să ia în considerare comisioanele bancare aplicabile transferurilor bancare sau depunerii de numerar, precum şi durata de timp necesară pentru realizarea transferurilor bancare. Persoanele care subscriu şi plătesc prin intermediul oricărui membru al Sindicatului de Intermediere nu vor plăti niciun comision pentru transferul în contul colector sau pentru depunerea de numerar.
5.12.2. Procedura de validare a subscrierilor
În cazul investitorilor care au un contract de servicii de investiţii financiare încheiat cu unul dintre membrii Sindicatului de Intermediere sau cu un Participant Eligibil, subscrierile vor fi acceptate în conformitate cu reglementările interne referitoare la acceptarea, validarea şi transmiterea pentru executare a ordinelor, precum şi în concordanţă cu reglementările privind managementul riscului de decontare stabilite de către intermediarul respectiv.
Dovada de Plată pentru Titlurile de stat subscrise se poate face fie prin prezentarea ordinului de plată în cazul plăţii Titlurilor de stat subscrise prin transfer bancar, fie prin prezentarea dovezii plăţii Titlurilor de stat prin numerar. Orice subscriere este considerată validă la momentul înregistrării sumelor de bani corespunzătoare în Contul Colector sau în contul Participantului Eligibil, dar în niciun caz mai târziu de ora 16,00, ora României, a ultimei Zile Lucrătoare a Perioadei Ofertei.
Pentru investitorii care nu sunt clienţi ai membrilor Sindicatului de Intermediere sau al unui Participant Eligibil, subscrierile vor fi acceptate numai sub condiţia prezentării, la momentul realizării subscrierii, a următoarelor documente: Formularul de Subscriere, documentele specificate în Secţiunea 5.8 ("Documente necesare subscrierii"), şi Dovada de plată. Dacă plata este efectuată prin transfer bancar, subscrierea este considerată validă la momentul înregistrării sumelor de bani corespunzătoare în Contul Colector, dar în niciun caz mai târziu de ora 16,00, ora României, a ultimei Zile Lucrătoare a Perioadei Ofertei.
Investitorii ar trebui să ţină cont de faptul că transferul bancar ar putea dura 2-3 Zile Lucrătoare. Nici Sindicatul de Intermediere şi nici Emitentul nu vor fi răspunzători în cazul în care, din motive care nu se află sub controlul acestora, Contul Colector/contul Participantului Eligibil nu este efectiv creditat cu sumele reprezentând valoarea subscrierilor până în ultima Zi Lucrătoare a Perioadei Ofertei la ora 16,00.
Dacă sumele de bani aferente subscrierii transferate de investitori au o valoare mai mare decât suma obţinută prin înmulţirea numărului de titluri subscrise cu valoarea nominală, subscrierea va fi validată pentru numărul de Titluri de stat specificate în Formularul de Subscriere şi diferenţa va fi returnată de către Intermediar investitorilor în termen de cinci Zile Lucrătoare de la Data Decontării, prin transfer bancar, în conturile menţionate de investitori în Formularul de Subscriere. Aceste sume nu vor fi purtătoare de dobândă.
Dacă sumele de bani aferente subscrierii transferate de investitori au o valoare mai mică decât suma obţinută prin înmulţirea numărului de titluri subscrise cu valoarea nominală, subscrierea va fi invalidată, iar suma de bani depusă în Contul Colector/contul Participantului Eligibil va fi returnată de către membrii Sindicatului de Intermediere/Participantul Eligibil investitorilor în termen de cinci Zile Lucrătoare de la Data Decontării, prin transfer bancar, în conturile menţionate de investitori în Formularul de Subscriere. Aceste sume nu vor fi purtătoare de dobândă.
În urma validării subscrierilor, membrii Sindicatului de Intermediere sau Participanţii Eligibili vor înregistra ordinele corespunzătoare în sistemul de tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti. Nivelul subscrierilor în cadrul Ofertei va fi disponibil în sistemul de tranzacţionare administrat de BVB. Oferta va avea loc prin sistemul de tranzacţionare al BVB - Secţiunea de oferte pentru Titluri de stat. Executarea şi decontarea tranzacţiilor se vor realiza în conformitate cu procedurile BVB, precum şi cu cele ale Depozitarului Central aplicabile Ofertei. Subscrierile care nu sunt validate nu vor fi înregistrate în sistemul BVB şi nu vor fi luate în considerare în procesul de stabilire a Ratei Dobânzii şi de alocare şi sumele plătite de către investitorii ale căror subscrieri nu au fost validate vor fi transferate către respectivii investitori în termen de cinci Zile Lucrătoare de la Data Decontării prin transfer bancar în conturile menţionate în Formularul de Subscriere. Aceste sume nu sunt purtătoare de dobândă.
Toate comisioanele legate de transferul bancar către investitori vor fi suportate de către investitori, mai puţin în cazul în care transferul se face de către oricare dintre membrii Sindicatului de Intermediere într-un cont al investitorului deschis la respectivului membru
5.13.Alocarea şi decontarea Titlurilor de stat
5.13.1. Realocarea între tranşe şi metoda de alocare
Alocarea Titlurilor de stat subscrise în cadrul Ofertei se va efectua la Data Alocării. Numărul final de Titluri de stat oferite şi dimensiunea finală a fiecărei Tranşe a Ofertei vor fi stabilite, la Data Alocării, de către Emitent, cu consultarea Sindicatului de Intermediere, în funcţie de nivelul subscrierilor. Alocarea se va face separat pe fiecare Tranşă, cu respectarea principiilor stabilite mai jos:
- investitorii care au subscris în Tranşa Primară vor primi alocare garantată de 100% pentru toate Titlurile de stat subscrise şi care au o dobândă mai mică sau egală cu dobânda finală, în condiţiile în care numărul total al Titlurilor de stat subscrise în această Tranşă nu depăşeşte numărul total de Titluri de stat oferite;
- investitorilor care au subscris un singur Titlu de stat a cărui dobândă este mai mică sau egală cu dobânda finală li se va garanta alocarea Titlului respectiv, indiferent de gradul de subscriere;
- în cazul în care numărul cumulat al Titlurilor de stat subscrise în cadrul celor două Tranşe este mai mic sau egal cu numărul Titlurilor de stat oferite, toate subscrierile validate vor fi onorate integral, restul Titlurilor de stat nesubscrise urmând a fi anulate;
- în cazul în care numărul de Titluri de stat valid subscrise în Tranşa Primară este mai mic decât numărul total de Titluri de stat oferite, iar numărul de Titluri de stat subscrise în Tranşa Primară cumulat cu numărul de Titluri de stat subscrise în Tranşa Secundară este mai mare decât numărul total de Titluri de stat oferite, investitorii din Tranşa Primară vor primi integral numărul de Titluri de stat subscrise, iar Tranşa Secundară va fi egală cu diferenţa dintre numărul de Titluri de stat oferite şi numărul de Titluri de stat subscrise în Tranşa Primară. Alocarea în cadrul Tranşei Secundare se va face conform principiului "pro rata". Astfel, fiecare investitor din Tranşa Secundară va primi, în urma alocării, un număr de Titluri de stat egal cu numărul de Titluri de stat pe care le-a subscris în Tranşa Secundară înmulţit cu indicele de alocare, calculat prin împărţirea diferenţei dintre numărul de Titluri de stat oferite şi numărul de Titluri de stat subscrise în Tranşa Primară la numărul de Titluri subscrise în Tranşa Secundară;
- în cazul în care numărul de Titluri de stat valid subscrise în Tranşa Primară este mai mare decât numărul de Titluri de stat oferite, Titlurile de stat pe Tranşa Primară vor fi alocate fiecărui investitor în mod proporţional cu numărul de Titluri de stat valid subscrise (alocare pro rata). Astfel, fiecare investitor din Tranşa Primară va primi, în urma alocării, un număr de Titluri de stat egal cu numărul de Titluri de stat subscrise în Tranşa Primară înmulţit cu indicele de alocare, calculat prin împărţirea numărului de Titluri de stat oferite la numărul de Titluri de stat subscrise în Tranşa Primară. Investitorii care au subscris în Tranşa Secundară nu vor primi niciun Titlu de stat;
- în cazul în care numărul Titlurilor de stat alocate unei subscrieri după alocarea pro rata nu este un număr întreg, numărul Titlurilor de stat alocate va fi rotunjit în minus, la numărul întreg imediat inferior. Investitorii care au subscris doar un Titlu de stat, a cărui dobândă este mai mică sau egală cu dobânda finală, vor primi la alocare Titlul de stat subscris. Diferenţa dintre suma alocărilor şi volumul de Titluri de stat oferit, ce poate rezulta din procesele de rotunjire şi de garantare a alocării unui volum de minimum o unitate, se distribuie prin ajustarea algebrică corespunzătoare (pozitivă - în cazul diferenţei negative şi negativă - în cazul diferenţei pozitive) cu câte o unitate pentru fiecare ordin, parcurgând lista ordinelor de sus în jos, în ordinea descrescătoare a volumului Titlurilor de stat subscrise. În cazul egalităţii între volumele de Titluri de stat a două ordine consecutive, ordonarea se va face în funcţie de marcă de timp din sistemul BVB ataşată ordinelor aferente subscrierilor, având prioritate ordinul aferent primei subscrieri. În cazul în care, după ajustarea cu câte unui Titlu de stat a fiecărui ordin conform algoritmului de mai sus, există diferenţă între suma alocărilor şi volumul de titluri oferit, procesul va fi reluat până când diferenţa devine zero. În aplicarea algoritmului se va lua în considerare numărul de Titluri de stat subscrise de către fiecare investitor, astfel încât niciunui investitor nu i se va aloca un număr de Titluri de stat mai mare decât numărul de Titluri de stat subscrise.
Ordinele aferente subscrierilor alocate investitorilor pe baza subscrierilor validate de membrii Sindicatului de Intermediere/Participanţi Eligibili vor fi înregistrate în sistemul de tranzacţionare al BVB dedicat Ofertelor publice (Titluri de stat). Alocarea Titlurilor de stat efectuată de Sindicatul de Intermediere împreună cu Emitentul este obligatorie şi este angajantă pentru investitori.
Investitorii recunosc şi acceptă că în caz de suprasubscriere a Ofertei le pot fi alocate mai puţine Titluri de stat decât au subscris.
Pentru Titlurile de stat subscrise, dar nealocate, restituirea sumelor se va face prin virament bancar, în contul indicat de subscriitor pe formularul de subscriere. În Data Alocării, membrii Sindicatului de Intermediere vor publica pe website-ul BVB, www.bvb.ro, indicele de alocare pentru fiecare tranşă. Alocarea Titlurilor de stat va fi realizată la Data Alocării, iar tranzacţiile vor fi încheiate la Data Tranzacţiei.
- Titlurile de stat alocate investitorilor vor fi transferate automat în "Secţiunea I" a Depozitarului Central după Data Decontării, dar nu mai târziu de cinci zile lucrătoare, cu excepţia Titlurilor de stat alocate acelor investitori care au încheiat un contract de servicii de investiţii financiare valabil cu unul dintre membrii Sindicatului de Intermediere sau Participantul Eligibil prin intermediul căruia au subscris în cadrul Ofertei, caz în care rămân în contul investitorului deschis la membrul Sindicatului de Intermediere sau Participantul Eligibil respectiv.
5.13.2. Tranzacţia şi Decontarea Titlurilor de stat Alocate
Ordinele care corespund subscrierilor valabile pentru Titlurile de stat oferite realizate de investitori sunt introduse de către Sindicatul de Intermediere şi Participanţii Eligibili în segmentul relevant al pieţei ofertelor publice din cadrul BVB pe Perioada Ofertei, în timpul şedinţei de tranzacţionare, iar în ultima zi a Perioadei de Ofertă până la ora 18,00 (ora României).
La Data Tranzacţiei, până la ora 16,00 (ora României), membrii Sindicatului de Intermediere vor înregistra tranzacţiile corespunzător cu Titlurile de stat alocate prin sistemul de tranzacţionare al BVB. Decontarea va fi făcută utilizând sistemul de compensare-decontare al Depozitarului Central. Decontarea se va realiza la Data Decontării, respectiv în termen de două Zile Lucrătoare de la Data Tranzacţiei.
În termen de o Zi Lucrătoare de la Data Tranzacţiei, membrii Sindicatului de Intermediere sau Participantul Eligibil va transmite către toţi Deţinătorii de Titluri de stat confirmările de tranzacţie incluzând numărul de Titluri de stat alocate, la adresa de contact menţionată în Formularul de Subscriere/contractul de servicii de investiţii financiare, prin fax/e-mail/poştă.
Orice diferenţă între suma subscrisă şi Preţul de Emisiune al Titlurilor de stat alocate va fi transferată către cei care au subscris în termen de cinci Zile Lucrătoare de la Data Decontării, în conturile bancare pentru plăţi subsecvente indicate în Formularul de Subscriere.
Toate comisioanele legate de transferul bancar către Investitori vor fi suportate de către Investitori, mai puţin în cazul în care transferul se face de către oricare dintre membrii Sindicatului de Intermediere într-un cont al investitorului deschis la respectivului membru.
Sumele achitate de investitori în Contul Colector, reprezentând valoarea totală de subscriere a Titlurilor de stat subscrise, nu vor fi purtătoare de dobândă. 5.13.3. Notificarea alocărilor
Membrii Sindicatului de Intermediere vor transmite către BVB un anunţ cu privire la valoarea indicelui de alocare şi valoarea finală a emisiunii, care va fi transmis ulterior de către BVB către participanţii la piaţă, pe cale electronică, prin sistemele de comunicare ale acestuia, precum şi către ASF.
Ulterior Datei Tranzacţiei, investitorii vor primi confirmarea tranzacţiei în maximum o Zi Lucrătoare de la Data Tranzacţiei, prin mijloacele de comunicare utilizate de aceştia, după caz (i.e. telefon, fax, comunicare electronică, poştă).
5.14.Publicarea rezultatelor Ofertei
Rezultatele Ofertei vor fi notificate către ASF în termen de cinci Zile Lucrătoare de la închiderea Ofertei şi vor fi comunicate şi către BVB.
5.15.Costuri suplimentare la subscriere
Persoanele care subscriu şi plătesc prin intermediul oricărui membru al Sindicatului de Intermediere nu vor avea de plătit niciun comision pentru transferul în contul colector sau pentru depunerea de numerar. Investitorii nu vor plăti niciun comision de piaţă sau de intermediere în legătură cu subscrierea de către aceştia a Titlurilor de stat.
5.16.Metoda de intermediere
Metoda de intermediere este metoda celei mai bune execuţii, ceea ce implică luarea măsurilor pe care Sindicatul de Intermediere le consideră necesare şi oportune pentru obţinerea celor mai bune rezultate cu privire la plasarea Titlurilor de stat fără însă a însemna ca Sindicatul de Intermediere îşi asumă sau garantează în vreun fel faptul că va plasa oricare sau toate Titlurile de stat ori că oferă orice declaraţie sau garanţie cu privire la succesul Ofertei.
5.17.Ratingul emisiunii
Nu a fost făcută nicio solicitare privind obţinerea unui rating al Titlurilor de stat.
5.18.Utilizarea fondurilor obţinute în urma derulării Ofertei
Emitentul va utiliza fondurile obţinute în urma derulării Ofertei pentru finanţarea şi refinanţarea datoriei publice.
6.ADMITEREA LA TRANZACŢIONARE
6.1.Admiterea Titlurilor de stat la tranzacţionare şi procedurile aferente tranzacţionării
- Titlurile de stat vor fi admise de drept la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de BVB, sectorul "Titluri de credit", categoria "Titluri de stat", în conformitate cu dispoziţiile art. 90 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Piaţa reglementată a BVB este o piaţă reglementată conform prevederilor art. 4 pct. 14 din Directiva 2004/39/CE (MiFID).
Odată admise la tranzacţionare, Titlurile de stat vor fi tranzacţionate având codul ISIN: RO1517DBP010, CFI: DBFUFR şi simbolul de piaţă: R1706A.
Data începerii tranzacţionării Titlurilor de stat va fi prima Zi Lucrătoare după Data Decontării şi va fi făcută publică printr-un comunicat publicat de Bursa de Valori Bucureşti şi de Emitent.
6.2.Furnizori de lichiditate
Emitentul a desemnat membrii Sindicatului de Intermediere să asigure lichiditatea Titlurilor de stat pe piaţă secundară. Ulterior admiterii la tranzacţionare a Titlurilor de stat, fiecare membru al Sindicatului de Intermediere va publica cotaţii zilnice ferme de cumpărare, atât prin intermediul BVB, cât şi la sediul Intermediarilor, la cerere, pentru clienţii care solicită acest lucru.
Comisionul perceput de membrii Sindicatului de Intermediere pentru vânzarea sau cumpărarea acestor Titluri de stat pe piaţa secundară administrată de BVB este de maximum 0,10%, în timp ce ceilalţi intermediari vor aplica propria politică de comisionare.
6.3.Vânzarea/Cumpărarea Titlurilor de stat înainte de scadenţă
Piaţa secundară este piaţa pe care investitorii vor avea posibilitatea să cumpere şi să vândă Titlurile de stat emise de către Ministerul Finanţelor Publice înainte de scadenţă. Cumpărarea şi vânzarea Titlurilor de stat admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată administrată de BVB se realizează prin intermediul Societăţilor de Servicii de Investiţii Financiare ("SSIF"), precum şi prin instituţiile de credit autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa de capital (împreună "Intermediari") admise ca participanţi la sistemul de tranzacţionare al BVB.
Intermediarii sunt persoane juridice autorizate de ASF şi înscrise în Registrul ASF. Lista intermediarilor autorizaţi de ASF este publicată pe site-ul ASF, www.asfromania.ro, şi pe site-ul BVB, www.bvb.ro, secţiunea Intermediari, unde se găsesc şi datele de contact ale acestora.
În cazul persoanelor care au încheiat un contract de servicii de investiţii financiare, plasarea unui ordin de vânzare/cumpărare Titluri de stat se face în conformitate cu prevederile respectivului contract.
Paşii necesari vânzării/cumpărării de Titluri de stat în cazul persoanelor care nu au încheiat un contract de servicii de investiţii financiare:
- prezentarea într-o unitate BCR, BRD sau Raiffeisen Bank şi contactarea personalului autorizat în vederea încheierii unui contract de servicii de investiţii financiare. Alternativ, investitorul se poate prezenta la sediul oricărui Intermediar;
- încheierea contractului de servicii de investiţii financiare. Un contract de servicii de investiţii financiare trebuie să conţină cel puţin informaţii referitoare la:
-- natura serviciilor şi tipul de instrumente tranzacţionate;
-- durata contractului, modalitatea de prelungire, modificare sau reziliere;
-- drepturile şi obligaţiile celor două părţi;
-- tipul, conţinutul şi frecvenţa documentelor pe care trebuie să le primească investitorul;
-- locaţia unde se va desfăşura tranzacţia (piaţa);
-- acordul investitorului privind păstrarea datelor cu caracter personal;
-- comisioanele şi tarifele percepute.
Intermediarul va solicita investitorului o serie de informaţii în vederea determinării gradului de risc aferent profilului său investiţional. Înaintea semnării contractului de servicii de investiţii financiare şi a cererii de deschidere de cont, Intermediarul va înmâna persoanei respective un document de prezentare scris într-o formă uşor de înţeles, astfel încât acesta să fie în măsură să înţeleagă natura şi riscurile serviciilor de investiţii financiare, precum şi a specificităţii instrumentului financiar ce urmează a fi tranzacţionat, în acest caz Titlurile de stat.
Persoana fizică va trebui să prezinte Intermediarului un document de identificare în original şi copie (B.I., C.I., paşaport, alt document de identificare emis de autorităţi din ţară de origine) şi alte documente suplimentare în funcţie de politica de cunoaştere şi acceptare a clientelei a respectivului Intermediar.
- Ca urmare a semnării contractului de servicii de investiţii financiare, Intermediarul va deschide, în numele investitorului, un cont de tranzacţionare. Acest cont reprezintă relaţia contractuală dintre investitor şi Intermediar. În acest cont vor fi depozitate fie sumele de bani necesare cumpărării Titlurilor de stat, fie Titlurile de stat în scopul vânzării lor la BVB. În acest fel, Intermediarul are posibilitatea de a iniţia vânzarea sau cumpărarea de Titluri de stat în numele investitorului.
- Transferul Titlurilor de stat din contul individual deschis în secţiunea specifică a Registrului Depozitarului Central în contul de tranzacţionare deschis la Intermediar se va realiza în baza unei cereri de emitere extras de cont şi a extrasului de cont eliberat de Intermediarul cu care investitorul a încheiat contractul de servicii de investiţii financiare. Costul emiterii acestor documente poate fi diferit în funcţie de Intermediar. La membrii Sindicatului de Intermediere (BCR, BRD şi Raiffeisen Bank) costul este zero, pentru Titlurile de stat emise în baza prezentului Prospect.
- Plasarea ordinului de vânzare/cumpărare se face prin intermediul unui ordin de vânzare/cumpărare. Investitorul poate transmite ordine de vânzare/cumpărare direct la sediul Intermediarului, telefonic prin telefon înregistrat, prin fax, prin aplicaţia on-line sau prin e-mail utilizând formularul de ordin pus la dispoziţie de Intermediar, în conformitate cu prevederile contractului de servicii de investiţii^financiare. Ordinele de tranzacţionare transmise vor fi preluate de Intermediar şi vor fi introduse în sistemul de tranzacţionare al BVB în vederea executării lor. În formularul de ordin, investitorul trebuie să specifice cantitatea de Titluri de stat pe care doreşte să le tranzacţioneze (cumpere/vândă) şi preţul. Informaţiile despre preţul de tranzacţionare a Titlurilor de stat pot fi obţinute de la Intermediar sau de pe site-ul BVB, www.bvb.ro. Pentru transmiterea unui ordin de vânzare/cumpărare nu se percepe niciun comision.
- Tranzacţia. Ordinul de tranzacţionare va fi executat în momentul în care sunt îndeplinite condiţiile cerute de investitor în ceea ce priveşte preţul. Ordinul de tranzacţionare poate fi executat parţial în cazul în care nu există cerere suficientă la preţul respectiv.
După executarea ordinelor de tranzacţionare, Intermediarul va transmite formularul de confirmare a executării Tranzacţiei, printr-o metodă agreată în contractul de servicii de investiţii financiare, în termen de maximum 24 de ore de la executarea ordinului de tranzacţionare. Comisionul perceput de membrii Sindicatului de Intermediere pentru vânzarea sau cumpărarea acestor Titluri de stat de la BVB este de 0,10%, în timp ce societăţile de investiţii financiare vor aplica propria politică de comisionare.
- Decontarea tranzacţiei. Ca urmare a executării ordinelor de tranzacţionare au loc operaţiunile de decontare a tranzacţiilor în vederea efectuării transferului de proprietate, respectiv transferul sumei de bani aferente. Decontarea are loc în termen de 2 (două) Zile Lucrătoare de la data Tranzacţiei respective. Astfel, în cazul vânzării Titlurilor de stat, investitorul va încasa banii din această operaţiune, în contul bancar individual, indicat în contractul de servicii de investiţii financiare, în termen de 2 (două) Zile Lucrătoare de la data efectuării Tranzacţiei. În cazul cumpărării Titlurilor de stat, acestea vor fi evidenţiate în contul de tranzacţionare deschis la Intermediar. Intermediarul care deţine Titlurile de stat în numele investitorului trebuie să transmită acestuia, cel puţin o dată pe an, pe un suport durabil, formularul de raportare privind activele clientului, dacă astfel de informaţii nu au fost furnizate prin intermediul altei raportări periodice.
6.4.Impozitare
Veniturile realizate de persoanele fizice rezidente din deţinerea şi tranzacţionarea Titlurilor de stat nu sunt venituri impozabile, în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Veniturile obţinute de nerezidenţi din România din dobânzile aferente Titlurilor de stat şi din tranzacţionarea acestora sunt venituri scutite de impozit conform art. 117 lit. b) din Codul fiscal.
Veniturile realizate din deţinerea şi tranzacţionarea Titlurilor de stat de către persoane juridice rezidente vor fi supuse impozitului pe profit, în conformitate cu prevederile Codului fiscal în vigoare la momentul respectiv.
6.5.Documente disponibile
În perioada cuprinsă între începerea Perioadei Ofertei şi Data Scadenţei, fotocopii ale Prospectului pot fi examinate la sediul membrilor Sindicatului de Intermediere, în timpul orelor de program în orice zi a săptămânii (cu excepţia zilelor de sâmbătă, duminică şi a sărbătorilor legale): Prezentul Prospect şi orice modificări ale acestuia sunt disponibile şi:
a)pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro
b)pe website-ul BVB - www.bvb.ro
c)pe website-ul BCR - www.bcr.ro
d)pe website-ul BRD - www.brd.ro
e)pe website-ul Raiffeisen Bank - www.raiffeisen.ro.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 398 din data de 5 iunie 2015