Văzând Referatul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia generală politici agricole şi strategii nr. 163.274 din 14 decembrie 2015,
având în vedere prevederile art. 10 şi 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
luând în considerare prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului şi ale Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului,
În temeiul art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, şi în temeiul art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul mediului, apelor şi pădurilor emit următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 171/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 28 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Avizele de recunoaştere pentru grupurile/organizaţiile de producători din domeniul agricol/silvic emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi păstrează valabilitatea pe durata cât titularii îndeplinesc criteriile în baza cărora au primit recunoaşterea.
(3)Cererile de solicitare a recunoaşterii ca grup/organizaţie de producători din domeniul agricol/silvic aflate în curs de soluţionare şi pentru care nu s-au emis avize de recunoaştere/decizii de respingere până la data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 32/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 24/2016, sunt examinate cu aplicarea procedurii reglementate de prevederile legale în vigoare la data depunerii acestora.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

ANEXA:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 348 din data de 6 mai 2016