REGULAMENT-CADRU din 14 martie 2014 privind organizarea şi funcţionarea curţilor de arbitraj de pe lângă Camerele Notarilor Publici din România
Art. 1
(1)Pe lângă Camerele Notarilor Publici, denumite în continuare Camere, se pot constitui şi funcţiona curţi de arbitraj, în conformitate cu art. 48 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Curtea de arbitraj este o instituţie permanentă de arbitraj, neguvernamentală, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, care funcţionează pe lângă Cameră şi care îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legii.
(3)Curtea de arbitraj poate soluţiona numai litigii izvorâte din actele şi procedurile notariale.
(4)Regulamentul de organizare şi funcţionare al Curţii de arbitraj, precum şi organele de conducere ale acesteia se aprobă de Camere, pe baza prezentului regulament-cadru, aprobat de Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, denumit în continuare Consiliul Uniunii.
(5)Activitatea curţilor de arbitraj de pe lângă Camere se desfăşoară conform prevederilor Legii nr. 36/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013, ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură civilă, ale prezentului regulament-cadru şi ale regulilor de procedură arbitrală din Regulamentul de organizare şi funcţionare de la nivelul fiecărei Camere, stabilit pe baza prezentului regulament-cadru aprobat de Consiliul Uniunii.
Art. 2
Activitatea Curţii de arbitraj este coordonată de către Consiliul de conducere al Curţii de arbitraj, denumit în continuare Consiliul.
Art. 3
(1)Consiliul este format din preşedinte, vicepreşedinte, un secretar şi 2 membri propuşi de preşedintele Camerei şi aprobaţi de către Colegiul director al Camerei, pe lângă care funcţionează Curtea de arbitraj.
(2)Preşedintele Consiliului este şi preşedintele Curţii de arbitraj, pe care o va reprezenta în relaţiile interne şi internaţionale.
(3)În cazuri excepţionale, preşedintele Curţii de arbitraj poate delega atribuţiile sale către un alt membru al Consiliului.
(4)Membrii Consiliului îşi exercită funcţia pe un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.
(5)Consiliul îşi desfăşoară activitatea în baza unui regulament propriu de organizare şi funcţionare.
Art. 4
Membrii Consiliului pot primi o indemnizaţie lunară.
Art. 5
Curtea de arbitraj îndeplineşte următoarele atribuţii:
a)soluţionează litigiile izvorâte din actele şi procedurile notariale, îndeplinite de notarii publici care îşi desfăşoară activitatea în circumscripţia Camerei respective, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, de Codul de procedură civilă, de regulile de procedură arbitrală stabilite de către Camere, precum şi de legile speciale în domeniu şi de convenţiile internaţionale la care România este parte;
b)organizează şi administrează activitatea de arbitraj;
c)elaborează modele de convenţii arbitrale;
d)identifică şi dezbate aspectele de drept ivite în procedura arbitrajului;
e)colaborează cu celelalte instituţii cu competenţe similare, în vederea desfăşurării unor acţiuni comune de promovare a arbitrajului, în general, şi ale arbitrajului notarial, în special;
f)ţine evidenţa documentelor privind practica arbitrală notarială, întocmeşte culegeri de practică arbitrală şi asigură documentarea necesară în domeniul arbitrajului notarial;
g)face propuneri privind îmbunătăţirea organizării şi desfăşurării arbitrajului notarial;
h)colaborează cu alte instituţii de arbitraj din străinătate şi urmăreşte evoluţia arbitrajului în Uniunea Europeană şi pe plan internaţional;
i)îndeplineşte orice alte atribuţii necesare bunei desfăşurări a arbitrajului, în conformitate cu dispoziţiile legale.
Art. 6
Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de arbitraj se aprobă de către Consiliu, la propunerea preşedintelui Curţii. Acestea se publică pe pagina de internet a Camerei, precum şi a Curţii de arbitraj. La stabilirea regulilor de procedură se va ţine seama de dispoziţiile referitoare la arbitrajul instituţionalizat din Codul de procedură civilă (art. 616-621) şi de prevederile art. 48 alin. (8) din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 7
Camerele pun la dispoziţia curţilor de arbitraj baza materială necesară începerii desfăşurării activităţii de arbitraj.
Art. 8
(1)Preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România poate desemna o persoană din cadrul Consiliului Uniunii sau al Biroului executiv care să coordoneze activitatea de înfiinţare şi funcţionare a curţilor de arbitraj de pe lângă Camere.
(2)Preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România sau reprezentantul desemnat de acesta în condiţiile alin. (1) poate participa la şedinţele Consiliului oricărei Curţi de arbitraj care funcţionează pe lângă Camere.
(3)Preşedintele Camerei sau persoana desemnată de acesta din Colegiul director al Camerei răspunde de colaborarea între Colegiul director al acesteia şi Curtea de arbitraj.
Art. 9
(1)Consiliul se întruneşte în şedinţe lunare sau ori de câte ori este necesar, la propunerea preşedintelui Consiliului sau a preşedintelui Camerei ori a Colegiului director al acesteia.
(2)La şedinţele Consiliului poate participa preşedintele Camerei sau un alt reprezentant al Colegiului director, fără drept de vot.
Art. 10
Curtea de arbitraj de la nivelul fiecărei Camere are un secretariat propriu.
Art. 11
(1)La nivelul Curţii de arbitraj din fiecare Cameră se instituie un fond constituit dintr-o cotă de 10% din onorariile arbitrilor, fond destinat plăţii indemnizaţiilor prevăzute la art. 4, precum şi pentru acoperirea altor cheltuieli.
(2)Taxele arbitrale vor fi folosite în scopul susţinerii cheltuielilor legate de activitatea de soluţionare a litigiilor, plata cheltuielilor de secretariat, onorariile arbitrilor şi documentarea acestora, precum şi orice cheltuială necesară funcţionării Curţii de arbitraj de la nivelul Camerei respective.
Art. 12
(1)Normele cu privire la onorariile arbitrilor şi la taxele arbitrale se aprobă de către Colegiul director al Camerei.
(2)Taxele de arbitraj sunt aprobate de Colegiul director al Camerei la propunerea Consiliului.
Art. 13
Curtea de arbitraj se compune din arbitri aprobaţi de către Colegiul director al Camerei, la propunerea preşedintelui Camerei sau a Consiliului, dintre persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul regulament.
Art. 14
Poate fi arbitru persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a)are capacitatea deplină de exerciţiu;
b)este cetăţean român sau cetăţean al unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau cetăţean al Confederaţiei Elveţiene;
c)cunoaşte limba română;
d)este licenţiat în drept;
e)are o vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani;
f)se bucură de o bună reputaţie profesională;
g)este apt din punct de vedere medical, fizic şi psihologic, pentru exercitarea funcţiei.
Art. 15
(1)Înscrierea în Tabloul de arbitri se face în următoarele condiţii:
a)formularea unei cereri scrise;
b)o adeverinţă sau diplomă de studii din care să rezulte dovada licenţierii în drept ori, în cazul obţinerii acestora în altă ţară, echivalate sau recunoscute de autorităţile române;
c)curriculum vitae;
d)adeverinţă din care să reiasă vechimea în specialitatea studiilor;
e)recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la o persoană cu o reputaţie profesională recunoscută;
f)declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că a luat cunoştinţă de regulile de procedură arbitrală ale Curţii de arbitraj privind răspunderea arbitrilor.
(2)Dosarul care cuprinde actele de înscriere se depune fie la Secretariatul Curţii de arbitraj, fie la Secretariatul Camerei. Dosarul complet se avizează de către preşedintele Camerei şi se înaintează Colegiului director al acesteia, spre aprobare.
Art. 16
Membrii Curţii de arbitraj au obligaţia de a respecta confidenţialitatea activităţii de arbitraj, neavând dreptul a publica sau divulga informaţiile de care au luat cunoştinţă în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin. Aceeaşi obligaţie revine şi personalului din cadrul secretariatului.
Art. 17
(1)Tabloul de arbitri se publică atât pe pagina de internet a Camerei, cât şi pe pagina de internet a Curţii de arbitraj organizată la nivelul acesteia.
(2)Nominalizarea ca arbitru se face cu respectarea condiţiilor prevăzute în Codul de procedură civilă, în Regulamentul de organizare şi funcţionare stabilit de către Camere în baza prezentului regulament-cadru aprobat de Consiliul Uniunii.
Art. 18
(1)Suspendarea sau excluderea, după caz, a arbitrilor din Tabloul de arbitri se face de către Colegiul director al Camerei, pe baza unui raport al preşedintelui Camerei sau pe baza unui raport întocmit de către Consiliu.
(2)Decizia Colegiului director al Camerei privind măsura excluderii din Tabloul de arbitri este definitivă.
Art. 19
Încetarea calităţii de arbitru şi, respectiv, radierea din Tabloul de arbitri se face în următoarele condiţii:
a)la cererea scrisă a arbitrului în cauză;
b)prin sancţionarea cu excluderea, ca urmare a săvârşirii unor fapte grave de către arbitru, în înţelesul art. 20 din prezentul regulament-cadru.
Art. 20
Prin fapte grave în înţelesul art. 19 lit. b) se înţelege:
a)încălcarea principiului imparţialităţii dovedită prin orice mijloace de probă admise de lege, exercitarea arbitrajului cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă;
b)nerespectarea caracterului confidenţial al arbitrajului, publicând sau divulgând date de care au luat cunoştinţă în calitate de arbitri, fără a avea autorizarea părţilor;
c)atingerea adusă onoarei ori reputaţiei unui arbitru înscris în Tabloul de arbitri al Curţii de arbitraj ori unui membru al Colegiului director al Camerei prin afirmaţii, verbale ori scrise, ce impută fapte care, dacă ar fi adevărate, ar expune persoana dispreţului public.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 277 din data de 15 aprilie 2014