DECIZIE nr. 488 din 24 iunie 2016 privind procedura de distribuire a materialelor destinate exercitării dreptului de petiţionare şi a dreptului la corespondenţă de către persoanele private de libertate aflate în locurile de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
Având în vedere prevederile art. 64 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 132 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu modificările ulterioare,
directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.
Art. 1
Prin prezenta decizie se aprobă procedura de distribuire a materialelor destinate exercitării dreptului de petiţionare şi a dreptului la corespondenţă de către persoanele private de libertate aflate în locurile de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
Art. 2
Prezenta decizie se aplică persoanelor private de libertate care nu dispun de mijloace băneşti, astfel cum sunt definite în art. 131 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, denumit în continuare Regulament.
Art. 3
În sensul prezentei decizii, materialele destinate exercitării dreptului de petiţionare şi a dreptului la corespondenţă sunt plicurile, timbrele poştale, pixurile cu pastă şi hârtia de scris, în format A4.
Art. 4
(1)În cadrul fiecărui loc de deţinere se instituie un Registru de evidenţă a materialelor destinate exercitării dreptului de petiţionare şi a dreptului la corespondenţă distribuite persoanelor private de libertate aflate în locurile de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, prevăzut în anexă.
(2)Registrul de evidenţă a materialelor destinate exercitării dreptului de petiţionare şi la corespondenţă se păstrează de personalul anume desemnat de către directorul locului de deţinere pentru distribuirea materialelor în cauză.
(3)În vederea recuperării de la persoanele private de libertate a sumelor de bani utilizate de către administraţia locului de deţinere pentru exercitarea dreptului de petiţionare şi a dreptului la corespondenţă, directorul locului de deţinere desemnează o persoană din cadrul compartimentului financiar-contabil.
Art. 5
(1)Distribuirea materialelor necesare exercitării dreptului la petiţionare şi a dreptului la corespondenţă în condiţiile art. 64 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal se realizează în baza solicitărilor formulate în acest sens de către persoanele private de libertate, prin cerere scrisă aprobată de directorul unităţii.
(2)Persoanele private de libertate primesc, la cerere, hârtie şi pixuri cu pastă, raportat la nevoile de petiţionare şi corespondenţă invocate.
(3)Plicurile şi timbrele nu se distribuie la nivelul camerelor de deţinere.
(4)După redactarea corespondenţei sau petiţiei, persoanele private de libertate primesc plicuri în care introduc personal corespondenţa şi le sigilează, în prezenţa persoanei anume desemnate de directorul unităţii.
(5)Plicurile sigilate sunt timbrate corespunzător de personalul anume desemnat de către director, în prezenţa persoanelor private de libertate şi returnate acestora în vederea introducerii în cutiile poştale în locul de deţinere.
(6)Persoanele private de libertate semnează, la momentul primirii, în Registrul prevăzut de art. 4 alin. (1) pentru primirea următoarelor categorii de materiale: hârtie, pixuri cu pastă, plicuri şi timbre.
(7)Scăderea din gestiune a materialelor distribuite se face pe baza bonului de consum semnat de personalul anume desemnat menţionat la art. 4 alin. (2), pe baza Registrului de evidenţă c materialelor destinate exercitării dreptului de petiţionare şi la corespondenţă.
Art. 6
(1)Personalului îi este interzis ca în activităţile ce decurg din prezenta decizie să aducă atingere, în orice mod, principiului confidenţialităţii în exercitarea de către persoanele private de libertate a dreptului de petiţionare şi a dreptului la corespondenţă. Este interzisă citirea petiţiilor şi corespondenţei ori divulgarea datelor cu caracter personal de care iau cunoştinţă.
(2)În cazul transferului persoanei private de libertate, compartimentul financiar va transmite unităţii de destinaţie toate datele, în vederea recuperării sumelor cheltuite de administraţia penitenciarului.
(3)Săptămânal, persoana anume desemnată de directorul unităţii pentru distribuirea şi ridicarea materialelor destinate exercitării dreptului de petiţionare şi a dreptului la corespondenţă prezintă, sub semnătură, Registrul prevăzut la art. 4 alin. (1) compartimentului financiar contabilitate, în vederea operării în documentele specifice a sumelor prevăzute la art. 4 alin. (3).
Art. 7
Prevederile prezentei decizii se aduc la cunoştinţa persoanelor private de libertate aflate în locurile de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în condiţiile art. 125 alin. (4) din Regulament.
Art. 8
(1)Directorii locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor duc la îndeplinire prevederile prezentei decizii.
(2)Fişele posturilor personalului cu responsabilităţi în domeniul de reglementare al prezentei decizii vor fi actualizate corespunzător.
Art. 9
- Anexa face parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 10
La data intrării în vigoare a prezentei decizii, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.
Art. 11
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,

Dan Halchin

ANEXĂ: REGISTRUL DE EVIDENŢĂ a materialelor destinate exercitării dreptului de petiţionare şi a dreptului la corespondenţă distribuite persoanelor private de libertate aflate în locurile de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIŢIEI
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
Penitenciarul .........................
Nr .......... din ......................

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a cererii

Numele şi prenumele persoanei private de libertate

Data naşterii

Hârtie

(nr. coli)

Pixuri cu pastă

Plicuri poştale distribuite

(nr. buc.)

Timbre

(valoare RON)

Semnătura de primire a persoanei custodiate

Data, numele şi prenumele, semnătura persoanei din cadrul compartimentului financiar contabilitate care operează în documentele specifice

          
          
          
          
          
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 546 din data de 20 iulie 2016