ORDIN nr. 41 din 3 martie 2014 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionare de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr. 86/2014
În temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare, şi al art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Lista perimetrelor pentru concesionare de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr. 86/2014, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă abilitată să aplice prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs public de ofertă pentru concesionarea de activităţi miniere de explorare în perimetrele aprobate potrivit prezentului ordin.
Art. 3
(1)Ofertele redactate în limba română vor fi depuse, în original şi în copie, potrivit legii, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale din municipiul Bucureşti, str. I.D. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1.
(2)Termenul de depunere a ofertelor este ora 15,00 a celei de-a 35-a zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
Art. 4
Ofertele persoanelor juridice române sau străine interesate vor cuprinde, cu respectarea prevederilor art. 42-45 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, următoarele documente şi informaţii:
I.Plic exterior:
A.în cazul persoanelor juridice române:
a)declaraţie de participare, semnată şi ştampilată de ofertant, fără ştersături sau adăugări, care va cuprinde angajamentul de a menţine valabilitatea ofertei, menţionarea perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, poziţia din anexă potrivit art. 1 şi coordonatele topogeodezice, aşa cum au fost publicate, precum şi asumarea răspunderii ofertantului asupra datelor şi declaraţiilor din ofertă.
Menţionarea în cuprinsul declaraţiei de participare a altor coordonate topogeodezice decât cele publicate în conformitate cu prezentul ordin atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior;
b)declaraţie cuprinzând date şi informaţii privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social, asociaţii/acţionarii, precum şi numele, funcţia, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant cu care se vor face comunicările;
c)copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv şi certificatul de înregistrare ale ofertantului;
d)certificat constatator privind ofertantul, emis de oficiul registrului comerţului, în termen de valabilitate, în original sau copie legalizată;
e)lista cuprinzând menţionarea datelor şi informaţiilor incluse în fondul geologic naţional şi/sau în fondul naţional de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei; în cazul utilizării de date şi informaţii publice referitoare la resurse minerale se va indica sursa din care provin acestea;
f)dovada privind deţinerea legală a datelor şi informaţiilor incluse în fondul geologic naţional şi/sau în fondul naţional de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi ordinul de plată sau chitanţa corespunzătoare, precum şi acordul de confidenţialitate pentru utilizarea datelor şi informaţiilor geologice încheiat între ofertant şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale;
g)scrisoare de bonitate, în original sau copie legalizată, cuprinzând următorii indicatori economici exprimaţi în procente: lichiditate globală, solvabilitate patrimonială, rata profitului brut şi rentabilitate financiară. Lipsa oricărui indicator economic solicitat atrage depunctarea ofertei. Prezentarea oricărui altui indicator în afara celor menţionaţi nu se ia în considerare;
h)certificate constatatoare/adeverinţe, în original sau copie legalizată, emise de autorităţile/instituţiile publice care administrează bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi bugetele locale;
i)certificat de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentaţiilor şi/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică şi memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanţilor specializaţi şi atestaţi de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale; ori
- documentaţie privind dotarea tehnică a ofertantului, care va cuprinde cel puţin informaţii privind instalaţiile şi utilajele specifice activităţilor miniere de cercetare geologică deţinute de ofertant şi titlul deţinerii acestora, precum şi personalul ofertantului, inclusiv personalul de specialitate specific activităţilor miniere, şi un memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanţilor cu dotare tehnică proprie, neatestaţi de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale; sau
- copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentaţiilor şi/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică a persoanei juridice cu care urmează să fie executate activităţile miniere, semnată şi ştampilată pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum şi actul juridic prin care s-a convenit obligaţia fermă de executare a activităţilor miniere, dacă acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertanţilor fără capacitate tehnică proprie.
Pentru capacitatea tehnică se vor depune documente numai pentru unul dintre cele 3 cazuri prezentate anterior.
În situaţia în care un operator economic depune oferte pentru mai multe perimetre din lista aprobată prin prezentul ordin, originalele documentelor prevăzute la lit. d), g) şi h) vor fi prezentate în oferta aflată pe poziţia superioară din listă. Pentru celelalte oferte se prezintă copii certificate în conformitate cu originalul, cu specificarea expresă în care dintre oferte se găsesc originalele.
Documentele prevăzute la lit. d), g) şi h) se vor prezenta în termen de valabilitate la data depunerii ofertei;
B.în cazul persoanelor juridice străine, plicul exterior va cuprinde documentele şi informaţiile prevăzute la pct. A. lit. a), b), e), f) şi i), precum şi următoarele:
a)scrisoarea de bonitate, fără prezentarea indicatorilor prevăzuţi la art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare;
b)raportul anual auditat.
Documentele cuprinse în plicul exterior se vor prezenta îndosariate, cu paginile numerotate şi filă finală.
II.Plic interior care, atât în cazul persoanelor juridice române, cât şi al persoanelor juridice străine, conţine oferta propriu-zisă, respectiv:
a)programul de explorare propus;
b)proiectul tehnic de refacere a mediului.
Programul de explorare propus şi proiectul tehnic de refacere a mediului vor cuprinde inclusiv volumele fizice de lucrări, defalcate pe ani contractuali, şi valorile estimative corespunzătoare acestora.
Art. 5
(1)În conformitate cu prevederile art. 72 alin. (4) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, lipsa oricărui document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior.
(2)Lipsa oricărui document din plicul interior atrage descalificarea ofertei, conform art. 72 alin. (6) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare.
Art. 6
(1)În vederea formulării ofertelor Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale pune la dispoziţia persoanelor juridice interesate date şi informaţii geologice existente în fondul geologic naţional şi/sau în fondul naţional de resurse/rezerve minerale.
(2)Accesul la datele şi informaţiile geologice se face, conform art. 11 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, în baza solicitării scrise, cu respectarea condiţiilor impuse de legislaţia privind informaţiile clasificate, a acordului de confidenţialitate şi în condiţiile achitării de către solicitant a tarifelor pentru consultarea şi utilizarea de date şi informaţii din fondul geologic naţional referitoare la resurse minerale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 138/2010 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier.
Art. 7
Ofertele vor fi deschise la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale la ora 10,00 a celei de-a 3-a zile lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 3.
Art. 8
(1)Organizarea şi desfăşurarea concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităţi miniere de explorare se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare.
(2)Modalitatea de evaluare a capacităţii financiare, capacităţii tehnice, programului de explorare şi proiectului tehnic de refacere a mediului, precum şi datele-limită ale evaluării ofertelor şi cea a declarării câştigătorului pot fi obţinute gratuit de participanţii la concursul public de ofertă de la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.
(3)Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale sau la telefon: 021317.00.96, 021 317.00.18, 021 317.00.94 sau 021317.00.95.
Art. 9
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării.
-****-

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Alia Mekkaoui

ANEXĂ: LISTA perimetrelor pentru concesionare de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr. 86/2014

Nr. crt.

Denumirea perimetrului

Coordonate

Suprafaţa

- kmp -

Judeţul

Substanţa

X

Y

1

Cornu

576856

372094

0,228

Cluj

pegmatit feldspatic

576335

372447

576126

372155

576644

371797

2

Valea Aronului

430000

245260

0,103

Caraş-Severin

calcar industrial şi de construcţie

429625

245690

429560

245405

429900

245130

3

Dealovăţ

431000

246892

0,407

Caraş-Severin

granodiorit

431000

247674

430294

247491

430605

246855

4

Lunca Bradului-Pârâul Neamţului

603200

504300

4,080

Mureş

apă minerală naturală necarbogazoasă

603200

506700

601500

506700

601500

504300

5

Derna-Becaşteu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona exclusă

638600

297530

3,121

Bihor

nisip bituminos + lignit

638700

298380

637420

298400

637400

300770

636690

300750

636680

300470

636000

300070

636000

299280

636350

299550

636500

299740

637000

298000

637016

300228

636824

300463

636685

300532

636683

300476

636896

300217

636674

299750

636558

299774

636500

299736

636563

299579

636789

299638

6

La Râpa

638700

306950

0,554

Bihor

argilă comună + lignit

637300

307940

637130

307700

637750

307140

638700

306750

7

Sările-Bisoca

449092

636220

0,582

Buzău

sare gemă

449527

636700

449513

637000

448513

636722

448361

636225

8

Baloteşti

346000

585410

3,418

Ilfov

apă geotermală

346500

587000

346250

588620

345500

588620

345000

585390

9

Biled

497119

185771

0,186

Timiş

apă geotermală

496890

186045

496496

185702

496725

185429

10

Poiana Câmpina

403400

555400

0,720

Prahova

apă minerală terapeutică

403400

556300

402600

556300

402600

555400

11

Glogova

385494

334476

5,362

Gorj

minereu de titan şi zirconiu

385426

335581

384221

336393

384084

336708

383173

336686

382929

336862

382044

336697

382120

335380

383154

335139

384159

334712

384979

334365

12

Cleşneşti

384287

332707

4,660

Gorj

minereu de titan şi zirconiu

384313

333444

379106

334404

378710

334616

377821

334630

377821

333753

378277

333972

379474

333548

380528

333612

381486

333331

381803

333095

382164

333194

382836

332860

13

Vipereşti Sud

415110

616476

2,000

Buzău

calcar industrial şi de construcţie

415409

616914

413880

617958

414306

618583

413349

618583

412623

617520

413580

617520

14

Călţeşti

405490

625952

1,004

Buzău

calcar industrial şi de construcţie

404289

625952

403800

625092

404934

625092

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 162 din data de 5 martie 2014