DECIZIE nr. 311 din 21 martie 2016 privind frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio exceptate de la regimul de licenţiere
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) lit. c), art. 10 alin. (2) pct. 10, art. 11 alin. (1) şi (7) şi art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 22 alin. (2) şi art. 23 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.
Art. 1
Prezenta decizie are ca obiect:
a)desemnarea frecvenţelor radio ori a benzilor de frecvenţe radio, pentru a căror utilizare nu este necesară obţinerea unei licenţe de utilizare a frecvenţelor radio, în cazul anumitor categorii de echipamente;
b)reglementarea specificaţiilor tehnice privind interfeţele radio RO-IR care corespund frecvenţelor radio ori a benzilor de frecvenţe radio desemnate.
Art. 2
(1)Frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio exceptate de la regimul de licenţiere sunt cuprinse în specificaţiile tehnice privind interfeţele radio RO-IR.
(2)Specificaţiile tehnice privind interfeţele radio menţionate la alin. (1) sunt enumerate în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
(3)Frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio desemnate în condiţiile alin. (1) pot fi utilizate doar în serviciile de radiocomunicaţii: mobil terestru, fix, radiodeterminare (cu excepţia serviciilor de radionavigaţie maritimă şi radionavigaţie aeronautică). Excepţiile de la această regulă sunt prevăzute în mod expres.
(4)Utilizarea frecvenţelor radio ori a benzilor de frecvenţe radio în conformitate cu prevederile alin. (1) se poate realiza numai în condiţii tehnice care să asigure eliminarea riscului de producere a interferenţelor prejudiciabile asupra staţiilor de radiocomunicaţii care utilizează spectrul radio în conformitate cu reglementările în vigoare.
(5)Frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio desemnate în condiţiile alin. (1), utilizate conform prezentei decizii, nu beneficiază de protecţie radio, indiferent dacă interferenţele sunt produse de utilizatori similari sau de staţii de radiocomunicaţii care funcţionează în conformitate cu reglementările în vigoare.
Art. 3
Categoriile de echipamente care utilizează frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio exceptate de la regimul de licenţiere sunt enumerate în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 4
Specificaţiile tehnice privind interfeţele radio RO-IR conţin cerinţele de punere în funcţiune a echipamentelor respective pentru motive legate de utilizarea eficientă a spectrului radio, de evitare a interferenţelor prejudiciabile şi de ocrotire a sănătăţii publice.
Art. 5
Specificaţiile tehnice privind interfeţele radio RO-IR, reglementate prin prezenta decizie, se actualizează periodic, dacă este cazul, în baza reglementărilor tehnice relevante adoptate pe plan european sau internaţional, şi se publică pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.
Art. 6
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 7
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.722/2011 privind frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio exceptate de la regimul de licenţiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din data de 22 noiembrie 2011, se abrogă.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,

Marius Cătălin Marinescu

ANEXĂ: SPECIFICAŢIILE TEHNICE privind interfeţele radio ce conţin frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio exceptate de la regimul de licenţiere

Nr. crt.

Specificaţia tehnică privind interfaţa radio

Categoriile de echipamente

1

RO-IR 01

Dispozitive radio de proximitate (cu rază mică de acţiune) nespecifice [non-specific Short Range Devices (SRD)]

2

RO-IR 02

Dispozitive radio pentru localizare, urmărire şi achiziţionarea datelor

3

RO-IR 03

Sisteme radio de transmisiuni de date de bandă largă

4

RO-IR 04

Aplicaţii radio pentru căi ferate

5

RO-IR 05

Sisteme de telematică pentru transport şi trafic [Transport and Traffic Telematics (TTT)]

6

RO-IR 06

Dispozitive destinate aplicaţiilor de radiodeterminare

7

RO-IR 07

Sisteme de alarmă

8

RO-IR 08

Dispozitive radio destinate pentru controlul mişcării modelelor

9

RO-IR 09

Dispozitive radio destinate aplicaţiilor inductive

10

RO-IR 10

Radiomicrofoane

11

RO-IR 11

Dispozitive de identificare prin radiofrecvenţă - [radio frequency identification (RFID)]

12

RO-IR 12

Implanturi medicale active

13

RO-IR 13

Dispozitive pentru aplicaţii audio/multimedia pe suport radio

14

RO-IR 14

Echipamente pentru radiocomunicaţii în "banda civică" CB - Citizen's Band

15

RO-IR 15

Echipamente pentru radiocomunicaţii în banda de 446-446,1 MHz - PMR 446

16

RO-IR 16

Echipamente DECT - Digital European Cordless Telecommunications

17

RO-IR 17

Sisteme inteligente de transport - ITS

18

RO-IR 18

Dispozitive de audiţie asistată (ALD)

19

RO-IR UWB-01

Echipamente radio care folosesc tehnologia de bandă ultralargă [ultra wide band (UWB)] (utilizare generică)

20

RO-IR UWB-02-1

Echipamente radio care folosesc tehnologia de bandă ultralargă - UWB - (detectarea materialelor)

21

RO-IR UWB-02-2

Echipamente radio care folosesc tehnologia de bandă ultralargă - UWB - (analizarea materialelor de construcţii - BMA)

22

RO-IR UWB-04

Echipamente radio care folosesc tehnologia de bandă ultralargă - UWB - (utilizare specifică pentru sistemele radar cu rază mică de acţiune pentru automobile, funcţionând în banda de frecvenţe de 24 GHz) [short-range radars (SRR)]

23

RO-IR UWB-05

Echipamente radio care folosesc tehnologia de bandă ultralargă - UWB - [utilizare specifică pentru sistemele radar cu rază mică de acţiune (SRR) pentru automobile, funcţionând în banda de frecvenţe de 79 GHz]

24

RO-IR UWB-06

Echipamente radio care folosesc tehnologia de bandă ultralargă - UWB - (localizare şi urmărire de tip 1-LT1)

25

RO-IR UWB-07

Echipamente radio care folosesc tehnologia de bandă ultralargă - UWB - (instalate la bordul vehiculelor rutiere şi feroviare)

26

RO-IR UWB-08

Echipamente radio care folosesc tehnologia de bandă ultralargă - UWB - (instalate la bordul aeronavelor)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 228 din data de 28 martie 2016