HOTĂRÂRE nr. 717 din 2 septembrie 2015 privind actualizarea datelor din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române, şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, ale art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă actualizarea valorii de inventar pentru imobilul aparţinând domeniului public al statului, înregistrat la nr. MFP 38318 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2
(1)Se aprobă trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(2)Trecerea construcţiilor în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii.
(3)Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române, a cărui valoare de inventar se actualizează

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

(CUI)

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

38318

8.19.01

53-01

Bucureşti

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române

CUI 4453144

CF nr. 216835

26.943.412,77

ANEXA nr. 2: DATE DE IDENTIFICARE a construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române, care se transmit din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

(CUI)

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

Valoarea construcţiilor care trec în domeniul privat

(ce se scade din valoarea de inventar a imobilului)

Număr de înregistrare atribuit de M.F.P.

Bucureşti

CF nr. 216835

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române

CUI 4453144

Nr. construcţii = două construcţii

Nr. cadastru MAI 53-01

C3 Birouri şi sală sport Sc = 498 mp

C4 Copertină Sc = 225 mp

1.813.274,41 lei

38318 (parţial)

Codul de clasificare 8.19.01

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 676 din data de 4 septembrie 2015