LEGE nr. 204 din 27 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15 din 20 martie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 22 martie 2013, cu următoarele modificări şi completări:
1.La articolul I punctul 1, titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», a imobilelor proprietatea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative"
2.La articolul I punctul 14, articolul 142 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 142
(1) Locuinţa de serviciu se pune la dispoziţia beneficiarilor prevăzuţi la art. 141 complet dotată, inclusiv cu mobilier. Chiria, cheltuielile de întreţinere a locuinţelor de serviciu şi amortizarea bunurilor din dotarea acestora, inclusiv a mobilierului, se asigură de instituţiile publice în care îşi desfăşoară activitatea beneficiarii.
(2) Cheltuielile de cazare prevăzute la alin. (1) se decontează în limita unui plafon maxim, stabilit anual, prin hotărâre a Guvernului."
3.La articolul I, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 141, cu următorul cuprins:
"141. După capitolul I1 se introduce un nou capitol, capitolul I2, cuprinzând articolele 146 şi 147, cu următorul cuprins:
«CAPITOLUL I2: Reglementări referitoare la cheltuielile de cazare în unele situaţii speciale
Art. 146
(1) Persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică numite, respectiv viceprim-ministru, ministru de stat, ministru şi ministru delegat, precum şi funcţii asimilate celei de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat şi funcţiile asimilate acestora, care nu deţin în proprietate exclusivă sau în coproprietate imobile în municipiul Bucureşti, beneficiază, pe durata mandatului, de decontarea cheltuielilor de cazare.
(2) De prevederile alin. (1) beneficiază şi magistraţii, precum şi înalţii funcţionari publici, pe durata raportului de serviciu, dacă nu deţin în proprietate exclusivă sau în coproprietate imobile în municipiul Bucureşti.
(3) La propunerea motivată a conducătorilor instituţiilor publice, dispoziţiile alin. (2) nu se aplică funcţiilor de demnitate publică şi magistraţilor care, în exercitarea atribuţiilor legale, îşi desfăşoară activitatea în condiţii de risc înalt, din motive de siguranţă şi protecţie.
(4) Cheltuielile de cazare ale persoanelor îndreptăţite, potrivit alin. (1)-(3), se suportă din bugetele ministerelor, instituţiilor publice şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.
(5) Plafonul maxim al cheltuielilor de cazare se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Justiţiei şi Secretariatului General al Guvernului.
Art. 147
Persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică numite sau funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică, altele decât miniştrii şi asimilaţii acestora, precum şi înalţii funcţionari publici beneficiază lunar de o deplasare dus-întors între municipiul Bucureşti şi localitatea în care îşi au domiciliul, cu orice mijloc de transport, ale cărei cheltuieli se decontează în condiţiile legii.»"
4.La articolul I, după punctul 17 se introduc două noi puncte, punctele 171 şi 172, cu următorul cuprins:
"171. Articolul 27 se abrogă.
172. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
«Art. 28
Anexele nr. 1, 11, 2, 21 şi 3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.»"
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

MIRON TUDOR MITREA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 398 din data de 2 iulie 2013