HOTĂRÂRE nr. 1124 din 18 decembrie 2013 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Săli de sport" prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 818/2003
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Normele metodologice pentru derularea Programului "Săli de sport" prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 818/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 24 iulie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1
(1) Programul «Săli de sport» privind construcţia de săli de sport şi finalizarea structurilor începute cu aceeaşi destinaţie se realizează prin Compania Naţională de Investiţii «C.N.I.» - S.A., societate pe acţiuni aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, potrivit obiectului său de activitate şi cu atribuţiile stabilite conform prevederilor legale în vigoare.
(2) În aplicarea prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:
a) săli de sport - spaţii special amenajate în vederea desfăşurării activităţilor sportive de orice fel;
b) beneficiari - statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale;
c) amplasament - imobilul, constituit din terenuri şi, după caz, construcţii aparţinând domeniului public sau privat al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale."
2.Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 2
(1) Amplasamentele destinate construcţiilor de săli de sport se predau de către beneficiari Companiei Naţionale de Investiţii «C.N.I.» - S.A., care le va prelua în condiţiile legii pe perioada realizării investiţiei, pe bază de protocol, cu specificaţia expresă că amplasamentele sunt libere de orice sarcini şi nu se află în litigiu.
(2) Amplasamentele pe care se realizează sălile de sport ce se execută prin Compania Naţională de Investiţii «C.N.I.» - S.A. se viabilizează de către beneficiari, conform documentelor urbanistice şi în corelare cu graficele de execuţie semnate de antreprenorul general, cu respectarea reglementărilor în vigoare."
3.La articolul 4, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 4
(1) Pentru obiectivele de investiţii propuse a fi finanţate anual, beneficiarii predau Companiei Naţionale de Investiţii «C.N.I.» - S.A. amplasamentele, conform protocolului prevăzut în anexa nr. 2. Acestea sunt preluate pe durata de realizare a investiţiei, după aprobarea listei obiectivelor de investiţii privind construcţia de săli de sport de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi obţinerea surselor de finanţare, în condiţiile legii.
(2) Pentru obiectivele de investiţii referitoare la finalizarea unor structuri începute cu aceeaşi destinaţie, propuse a se finanţa prin Compania Naţională de Investiţii «C.N.I.» - S.A., acestea sunt predate de către beneficiari, pe durata de realizare a investiţiei, odată cu amplasamentele aferente, pe bază de protocol, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21, precum şi conform anexei nr. 3."
4.Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 7
(1) Pentru asigurarea optimă a finanţării, Compania Naţională de Investiţii «C.N.I.» - S.A. întocmeşte lista obiectivelor de investiţii, care sunt defalcate pe surse de finanţare, eşalonate pe fiecare obiectiv în parte, listă pe care Compania Naţională de Investiţii «C.N.I.» - S.A. o înaintează Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în vederea supunerii spre aprobare ordonatorului principal de credite.
(2) Compania Naţională de Investiţii «C.N.I.» - S.A. comunică beneficiarilor obiectivul/obiectivele de investiţii care urmează a fi finanţat/finanţate în anul în curs şi solicită predarea amplasamentelor, conform protocoalelor încheiate potrivit art. 4."
5.Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 9
Compania Naţională de Investiţii «C.N.I.» - S.A. comunică Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice numărul de cont deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, în vederea virării alocaţiilor de la bugetul de stat pentru finanţarea construcţiei de săli de sport."
6.Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 12
După efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor Compania Naţională de Investiţii «C.N.I.» - S.A. va preda cu titlu gratuit beneficiarului, pe bază de protocol, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, amplasamentul împreună cu obiectivul de investiţii realizat/finalizat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."
7.După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:
"Art. 121
După predarea amplasamentului şi a obiectivului de investiţii realizat/finalizat, beneficiarul are obligaţia de a menţine destinaţia acestuia şi de a-l întreţine pe perioada de funcţionare."
8.Anexele nr. 2 şi 5 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.
9.După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 21, având conţinutul prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art. II
În tot cuprinsul Normelor metodologice pentru derularea Programului "Săli de sport" prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 818/2003, sintagma "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice".
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul tineretului şi sportului,

Nicolae Bănicioiu

ANEXA nr. 1: PROTOCOL
(- Anexa nr. 2 la normele metodologice)

Beneficiar,

................................

Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.

Nr. ....../...............

Nr. ....../...............

încheiat astăzi .....................
1.Beneficiarul ..............., cu sediul în ..............., reprezentat prin ..............., în calitate de predător, şi
2.Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Naţiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sectorul 5, reprezentată prin ..............., în calitate de primitor,
în baza Contractului nr. ....../.............., am procedat la predarea-primirea unui nr. de ........ amplasamente, în suprafaţă totală de ........ m2, identificate potrivit Cărţii funciare nr. ........, nr. topo .........., după cum urmează:

Nr. crt.

Amplasamentul

Suprafaţa

(m2)

Categoria de folosinţă

    
    
    
 

TOTAL:

  
Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare cu valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Am predat,

Beneficiar,

.......................

Conducătorul unităţii,

...................

Am primit,

Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.

Director general,

......................

ANEXA nr. 2: PROTOCOL
(- Anexa nr. 5 la normele metodologice)

Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.

Beneficiar,

................................

Nr. ....../...............

Nr. ....../...............

încheiat astăzi ......................
1.Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Naţiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sectorul 5, reprezentată prin ............, în calitate de predător,
şi
2.Beneficiarul ............, reprezentat prin ............, în calitate de primitor,
în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice pentru derularea Programului "Săli de sport, prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 818/2003, cu modificările şi completările ulterioare, am procedat la predarea-primirea amplasamentului situat în ............, compus din ............, în cadrul ............, în suprafaţă de ........ m2.
Prezentul protocol s-a încheiat ca urmare a Procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. ....... din ........ şi anulează orice documente încheiate anterior între părţi.
Odată cu predarea-primirea efectuată pentru amplasamentul sus-menţionat s-a predat beneficiarului ............ şi cartea tehnică a construcţiei.
Prezentul protocol de predare-primire, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a fost încheiat în 4 exemplare cu valoare juridică egală, câte două exemplare pentru fiecare parte.

Am predat,

Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.

Director general,

......................

Am primit,

Beneficiar,

.......................

Conducătorul unităţii,

...................

ANEXA nr. 3: PROTOCOL
(- Anexa nr. 21 la normele metodologice)

Beneficiar,

................................

Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.

Nr. ....../...............

Nr. ....../...............

încheiat astăzi ....................
1.Beneficiarul ............, cu sediul în ............, reprezentat prin ............, în calitate de predător,
şi
2.Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Naţiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sectorul 5, reprezentată prin ............, în calitate de primitor,
în baza Contractului ............ nr. ....../........., am procedat la predarea-primirea unui nr. de ........ amplasamente în suprafaţă de ...... m2, identificate potrivit Cărţii funciare nr. ......... nr. topo ....... în scopul finalizării, după cum urmează:

Nr. crt.

Amplasamentul

Suprafaţa

(m2)

Categoria de folosinţă

    
    
    
 

TOTAL:

  
Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare cu valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Am predat,

Beneficiar,

.......................

Conducătorul unităţii,

...................

Am primit,

Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.

Director general,

......................

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 16 din data de 10 ianuarie 2014