DECIZIE nr. 769 din 25 septembrie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

Augustin Zegrean

- preşedinte

Acsinte Gaspar

- judecător

Petre Lăzăroiu

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Ion Predescu

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Tudorel Toader

- judecător

Ioana Marilena Chiorean

- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, excepţie ridicată de Cristina Pigui, Mirela Grigore, Veronica Grozescu, Mioara Iolanda Grecu, Elena Negulescu, Adrian Ghiculescu, Ioana Tolu, Elena Chirică, Vasile Mărăcineanu, Traian Logojan, Gabriela Prepeliţă, Iuliana Lucăcel, Gabriela Diaconu, Cristina Georgescu, Elisabeta Gherasim, Cristina Mihaela Moiceanu, Violeta Stanciu, Constanţa Pană, Paul Frăţilescu, Dan Enescu, Rodica Duboboşaru, Elena Zătnescu, Elena Tănăsică, Lucian Crăciunoiu, Elza Marin, Mirela Grigore, Maria Stoicescu, Florentin Teişanu, Constanţa Ştefan, Constanţa Ştefan, Aurelia Popa, Alexandrina Urleţeanu, Ioana Nonea, Vera Andreea Popescu, Daniel Dinu, Aida Liliana Stan, Veronica Grozescu, Marilena Panait, Florentina Dinu, Elena Staicu, Paula Cristina Brotac, Andra Corina Botez, Simona Lazăr, Violeta Dumitru, Ionel Stănescu, Felicia Androne, Adriana Florina Secreţeanu, Valentina Gheorghiu, Ana Roxana Tudose, Ion Stelian, Teodor Niţu şi Adriana Maria Rada în Dosarul nr. 2.702/2/2011 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 323D/2012.
La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.
Curtea dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 324D/2012 şi nr. 325D/2012, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, ridicată de Alexandrina Bişboacă, Iulia Cristina Barbu, Letiţia Bela, Mariana Urian, Codruţa Şerdean, Doina Molnar, Crinela Mocean, Ramona Cioria, Aurelian Giurgiu, Ioan Cornel Mustaţă, Simona Aionesă, Estera Moldovan, Adriana Retegan, Aurora Viorica Andrea, Mihaela Petraşcu, Viorica Perţa, Emilia Păcurar, Dorel Chealda, Maria Rusu, Florina Mihăiescu, Voichiţa Luca, Eugen Dumitreasă, Cornelia Forminte, Dan Gligor şi Nicolae Magda, respectiv de Sanda Maier, Camelia Costan, Ioan Filimon, Maria Chesches, Monica Maier, Mihaela Ispas, Ana Cristina Rusu, Dana Voina, Iuliana Mazer, Maria Silvia Pop, Daniela Indrei, Elisabeta Roian, Otilia Claudia Suhoverschi, Maria Mădălina Popescu, Viorel Ispas, Olga Elena Lazăr, Rozalia Ispas, Maxim Botond, Ana Butnar, Viorica Dobra, Ioan Crişan şi Petru Onea în dosarele nr. 6.799/107/2011 şi nr. 7.195/107/2011 ale Tribunalului Alba - Secţia I civilă.
La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.
Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor.
Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexării cauzelor.
Curtea, având în vedere identitatea de obiect a cauzelor, în temeiul art. 14 şi al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, raportate la art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea dosarelor nr. 324D/2012 şi nr. 325D/2012 la Dosarul nr. 323D/2012, care a fost primul înregistrat.
Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:
Prin Sentinţa civilă nr. 233 din 16 ianuarie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 2.702/2/2011, şi prin încheierile din 27 octombrie 2011 şi 10 noiembrie 2011, pronunţate în dosarele nr. 6.799/107/2011 şi nr. 7.195/107/2011, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi Tribunalul Alba - Secţia I civilă au sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice. Excepţia a fost ridicată de reclamanţii Cristina Pigui, Mirela Grigore, Veronica Grozescu, Mioara Iolanda Grecu, Elena Negulescu, Adrian Ghiculescu, Ioana Tolu, Elena Chirică, Vasile Mărăcineanu, Traian Logojan, Gabriela Prepeliţă, Iuliana Lucăcel, Gabriela Diaconu, Cristina Georgescu, Elisabeta Gherasim, Cristina Mihaela Moiceanu, Violeta Stanciu, Constanţa Pană, Paul Frăţilescu, Dan Enescu, Rodica Duboboşaru, Elena Zătnescu, Elena Tănăsică, Lucian Crăciunoiu, Elza Marin, Mirela Grigore, Maria Stoicescu, Florentin Teişanu, Constanţa Ştefan, Constanţa Ştefan, Aurelia Popa, Alexandrina Urleţeanu, Ioana Nonea, Vera Andreea Popescu, Daniel Dinu, Aida Liliana Stan, Veronica Grozescu, Marilena Panait, Florentina Dinu, Elena Staicu, Paula Cristina Brotac, Andra Corina Botez, Simona Lazăr, Violeta Dumitru, Ionel Stănescu, Felicia Androne, Adriana Florina Secreţeanu, Valentina Gheorghiu, Ana Roxana Tudose, Ion Stelian, Teodor Niţu şi Adriana Maria Rada, de Alexandrina Bişboacă, Iulia Cristina Barbu, Letiţia Bela, Mariana Urian, Codruţa Şerdean, Doina Molnar, Crinela Mocean, Ramona Cioria, Aurelian Giurgiu, Ioan Cornei Mustaţă, Simona Aionesă, Estera Moldovan, Adriana Retegan, Aurora Viorica Andrea, Mihaela Petraşcu, Viorica Perţa, Emilia Păcurar, Dorel Chealda, Maria Rusu, Florina Mihăiescu, Voichiţa Luca, Eugen Dumitreasă, Cornelia Forminte, Dan Gligor şi Nicolae Magda, respectiv de Sanda Maier, Camelia Costan, Ioan Filimon, Maria Chesches, Monica Maier, Mihaela Ispas, Ana Cristina Rusu, Dana Voina, Iuliana Mazer, Maria Silvia Pop, Daniela Indrei, Elisabeta Roian, Otilia Claudia Suhoverschi, Maria Mădălina Popescu, Viorel Ispas, Olga Elena Lazăr, Rozalia Ispas, Maxim Botond, Ana Butnar, Viorica Dobra, Ioan Crişan şi Petru Onea în cadrul unor litigii având ca obiect drepturi salariale ale personalului din justiţie.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că dispoziţiile de lege criticate contravin următoarelor dispoziţii din Constituţie: art. 41 privind dreptul la muncă, art. 44 privind dreptul de proprietate, art. 124 privind înfăptuirea justiţiei, art. 125 privind statutul judecătorilor şi art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, coroborat cu art. 17 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţie.
Cu privire la neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 118/2010, susţin, în esenţă, că, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, salariul şi indemnizaţia de concediu reprezintă concepte asimilate bunurilor mobile, iar Curtea s-a pronunţat în numeroase rânduri, chiar şi împotriva României, în sensul că şi dreptul de creanţă reprezintă un "bun" potrivit art. 1 din primul Protocol adiţional la Convenţie, dacă este suficient de bine stabilit pentru a fi exigibil sau dacă reclamantul poate pretinde că a avut cel puţin o "speranţă legitimă" în a-l vedea concretizat. Reducerea salariului cu 25% pe o perioadă de 6 luni şi perpetuarea acesteia după data de 1 ianuarie 2011 reprezintă o ingerinţă ce a avut ca efect privarea de bunuri.
Mai arată că nu se poate susţine că dispoziţiile de lege criticate au un caracter temporar, deoarece art. 16 alin. (2) prevede că începând cu data de 1 ianuarie 2011 se vor aplica politici sociale şi de personal care să asigure încadrarea în nivelul cheltuielilor bugetare rezultate ca urmare a aplicării măsurilor de reducere, precum şi cu respectarea prevederilor Legii bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2011.
Cu privire la neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 285/2010, potrivit cărora indemnizaţiile de încadrare, astfel cum au fost acordate în luna octombrie 2010, se majorează cu 15%, autorii excepţiei de neconstituţionalitate susţin că la nivelul lunii octombrie 2010 indemnizaţiile erau deja reduse cu 25%, ceea ce înseamnă că privarea de drepturi salariale s-a perpetuat şi ulterior termenului stabilit prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 874/2010, conducând astfel la încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 41 privind dreptul la muncă, art. 44 privind dreptul de proprietate, art. 124 privind înfăptuirea justiţiei, art. 125 privind statutul judecătorilor.
Invocă soluţia pronunţată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în Cauza Comisia Europeană C-310/10.
Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal consideră că dispoziţiile de lege criticate nu încalcă prevederile constituţionale invocate, deoarece statul, prin Guvern sau Parlament, este singurul în măsură să aprecieze la un moment dat posibilitatea financiară de a menţine în plată un anumit cuantum al salariilor achitate de la bugetul de stat. De asemenea, instanţa invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.655/2010.
Tribunalul Alba - Secţia I civilă apreciază că dispoziţiile de lege criticate nu încalcă prevederile constituţionale ale art. 41 şi art. 44. În acest sens invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.155/2011.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens deciziile Curţii Constituţionale nr. 872/2010, nr. 874/2010, nr. 1.655/2010 şi nr. 1.155/2011.
Avocatul Poporului apreciază, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale, sens în care invocă deciziile Curţii Constituţionale nr. 872/2010, nr. 874/2010 şi nr. 1.655/2010.
Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actele de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010, şi ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010.
Prevederile criticate din cuprinsul Legii nr. 118/2010 au avut o aplicabilitate limitată în timp, până la 31 decembrie 2010, potrivit art. 16 alin. (1) din acest act normativ, iar prevederile Legii nr. 285/2010 reglementează, după cum indică însuşi titlul său, salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, având deci aplicabilitate limitată doar la anul 2011. Cu toate acestea, prevederile legale criticate continuă să îşi producă efectele juridice în prezentele cauze, astfel încât, potrivit jurisprudenţei sale, Curtea urmează a analiza constituţionalitatea prevederilor ce formează obiectul excepţiei de neconstituţionalitate.
Dispoziţiile art. 1 din Legea nr. 118/2010 au următorul conţinut:
"(1) Cuantumul brutal salariilor/soldelor/indemnizaţiilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale, precum şi alte drepturi în lei sau în valută, stabilite în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, se diminuează cu 25%.
(2) În situaţia în care din aplicarea prevederilor alin. (1) rezultă o valoare mai mică decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, suma care se acordă este de 600 lei."
Prevederile art. 1 din Legea nr. 285/2010 au următorul conţinut:
"(1) Începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%.
(2) Începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(3) Cuantumul brut al drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se va stabili în anul 2011 ţinându-se seama de gradul sau treapta profesională, vechimea în muncă, vechimea în funcţie sau, după caz, în specialitate, dobândite în condiţiile legii până la 31 decembrie 2010.
(4) Cuantumul soldei de grad/salariului gradului profesional, al soldei de comandă/salariului de comandă, precum şi cuantumul gradaţilor, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%.
(5) În salariul de bază, indemnizaţia lunară de încadrare, respectiv în solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază aferente lunii octombrie 2010 sunt cuprinse sporurile, indemnizaţiile, care potrivit Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, făceau parte din salariul de bază, din indemnizaţia de încadrare brută lunară, respectiv din solda/salariul funcţiei de bază, precum şi sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, acordate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, cu modificările ulterioare. Sporurile stabilite prin legi sau hotărâri ale Guvernului necuprinse în Legea-cadru nr. 330/2009, cu modificările ulterioare, şi care au fost acordate în anul 2010 ca sume compensatorii cu caracter tranzitoriu sau, după caz, ca sporuri la data reîncadrării se introduc în salariul de bază, în indemnizaţia de încadrare brută lunară, respectiv în solda/salariul de funcţie, fără ca prin acordarea lor să conducă la creşteri salariate, altele decât cele prevăzute de prezenta lege."
Autorii excepţiei de neconstituţionalitate susţin că dispoziţiile de lege criticate contravin următoarelor dispoziţii din Constituţie: art. 41 privind dreptul la muncă, art. 44 privind dreptul de proprietate, art. 124 privind înfăptuirea justiţiei, art. 125 privind Statutul judecătorilor şi art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, coroborat cu art. 17 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi art. 1 din primul Protocol adiţional la Convenţie,
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile de lege criticate au mai format obiect al controlului de constituţionalitate, excepţiile de neconstituţionalitate fiind respinse, de exemplu prin Decizia nr. 631 din 14 iunie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 7 august 2012.
Astfel, Curtea a statuat că diminuarea cu 25% a cuantumului salariului/indemnizaţiei/soldei este prevăzută prin Legea nr. 118/2010 şi se impune pentru reducerea cheltuielilor bugetare. De asemenea, soluţia legislativă criticată a fost determinată de apărarea "securităţii naţionale", noţiune înţeleasă în sensul unor aspecte din viaţa statului - precum cele economice, financiare, sociale - care ar putea afecta însăşi fiinţa statului prin amploarea şi gravitatea fenomenului. În acest sens, prin Decizia nr. 1.414 din 4 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 23 noiembrie 2009, Curtea a statuat că situaţia de criză financiară mondială ar putea afecta, în lipsa unor măsuri adecvate, stabilitatea economică a ţării şi, implicit, securitatea naţională.
De asemenea, Curtea a mai reţinut că modalitatea de stabilire a cuantumului salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare, precum şi a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, potrivit art. 1 din Legea nr. 285/2010, nu este de natură să încalce cele stabilite prin deciziile Curţii Constituţionale nr. 872 şi nr. 874 din 25 iunie 2010. Cu acele prilejuri, Curtea a impus o obligaţie de rezultat legiuitorului, aceea ca după 1 ianuarie 2011 să revină la cuantumul salariilor/indemnizaţiilor şi soldelor de dinainte de adoptarea acestor măsuri de diminuare, în condiţiile încadrării în politicile sociale şi de personal, care, la rândul lor, trebuie să se încadreze în nivelul cheltuielilor bugetare. Este în acelaşi timp o obligaţie sub condiţie care va duce la revenirea etapizată a cuantumului drepturilor salariale la nivelul anterior Legii nr. 118/2010. Stabilirea modalităţii concrete de realizare a acestui proces este o prerogativă a legiuitorului, care va decide, în funcţie de situaţia economico-financiară a ţării, momentul îndeplinirii cât mai rapid a obligaţiei sale de rezultat, în sensul revenirii cel puţin la cuantumul salariilor/indemnizaţiilor şi soldelor de dinainte de adoptarea Legii nr. 118/2010.
Cât priveşte criticile de neconstituţionalitate formulate din perspectiva încălcării dreptului de proprietate, Curtea a reţinut că salariile viitoare pe care angajatorul trebuie să le plătească angajatului nu intră în sfera de aplicare a dreptului de proprietate, angajatul neavând un atare drept pentru salariile ce vor fi plătite în viitor de către angajator ca urmare a muncii viitoare prestate de angajat. Dreptul de proprietate al angajatului în privinţa salariului vizează numai sumele certe, lichide şi exigibile.
In acelaşi timp, Curtea a observat că şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, spre exemplu în Hotărârea din 31 mai 2011, pronunţată în Cauza Maggio şi alţii împotriva Italiei, paragraful 55, a reiterat jurisprudenţa sa cu privire la faptul că art. 1 din primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale nu implică un drept la dobândirea proprietăţii (a se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 1.155 din 13 septembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 27 octombrie 2011).
De altfel, şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, prin Decizia pronunţată în 6 decembrie 2011, în cauzele Felicia Mihăieş împotriva României şi Adrian Gavril Senteş împotriva României, paragraful 21, a statuat că măsura reducerii salariilor prevăzută de Legea nr. 118/2010 nu este contrară art. 1 din primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
În final, Curtea a observat că, potrivit art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 18 mai 2012, "Cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează în două etape, astfel:
a) cu 8%, începând cu data de 1 iunie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna mai 2012;
b) cu 7,4%, începând cu data de 1 decembrie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012."
Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.
Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, excepţie ridicată de Cristina Pigui, Mirela Grigore, Veronica Grozescu, Mioara Iolanda Grecu, Elena Negulescu, Adrian Ghiculescu, Ioana Tolu, Elena Chirică, Vasile Mărăcineanu, Traian Logojan, Gabriela Prepeliţă, Iuliana Lucăcel, Gabriela Diaconu, Cristina Georgescu, Elisabeta Gherasim, Cristina Mihaela Moiceanu, Violeta Stanciu, Constanţa Pană, Paul Frăţilescu, Dan Enescu, Rodica Duboboşaru, Elena Zătnescu, Elena Tănăsică, Lucian Crăciunoiu, Elza Marin, Mirela Grigore, Maria Stoicescu, Florentin Teişanu, Constanţa Ştefan, Constanţa Ştefan, Aurelia Popa, Alexandrina Urleţeanu, Ioana Nonea, Vera Andreea Popescu, Daniel Dinu, Aida Liliana Stan, Veronica Grozescu, Marilena Panait, Florentina Dinu, Elena Staicu, Paula Cristina Brotac, Andra Corina Botez, Simona Lazăr, Violeta Dumitru, Ionel Stănescu, Felicia Androne, Adriana Florina Secreţeanu, Valentina Gheorghiu, Ana Roxana Tudose, Ion Stelian, Teodor Niţu şi Adriana Maria Rada în Dosarul nr. 2.702/2/2011 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, de Alexandrina Bişboacă, Iulia Cristina Barbu, Letiţia Bela, Mariana Urian, Codruţa Şerdean, Doina Molnar, Crinela Mocean, Ramona Cioria, Aurelian Giurgiu, Ioan Cornel Mustaţă, Simona Aionesă, Estera Moldovan, Adriana Retegan, Aurora Viorica Andrea, Mihaela Petraşcu, Viorica Perţa, Emilia Păcurar, Dorel Chealda, Maria Rusu, Florina Mihăiescu, Voichiţa Luca, Eugen Dumitreasă, Cornelia Forminte, Dan Gligor şi Nicolae Magda, respectiv de Sanda Maier, Carnelia Costan, Ioan Filimon, Maria Chesches, Monica Maier, Mihaela Ispas, Ana Cristina Rusu, Dana Voina, Iuliana Mazer, Maria Silvia Pop, Daniela Indrei, Elisabeta Roian, Otilia Claudia Suhoverschi, Maria Mădălina Popescu, Viorel Ispas, Olga Elena Lazăr, Rozalia Ispas, Maxim Botond, Ana Butnar, Viorica Dobra, Ioan Crişan şi Petru Onea în dosarele nr. 6.799/107/2011 şi nr. 7.195/107/2011 ale Tribunalului Alba - Secţia I civilă.
Definitivă şi general obligatorie.
Pronunţată în şedinţa publică din data de 25 septembrie 2012.
-****-

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 811 din data de 4 decembrie 2012