ORDIN nr. 804 din 10 mai 2016 privind modificarea anexei nr. 13 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică
Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi industrie alimentară nr. 110.084 din 14 aprilie 2016,
în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 şi ale Regulamentului (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul,
în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. I
- Anexa nr. 13 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din data de 27 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

ANEXĂ:
(- Anexa nr. 13 la Ordinul nr. 181/2012)
ROMÂNIA
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Având în vedere*
În temeiul art. 11 alin. (3) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, cu modificările şi completările ulterioare, se emite:
DECIZIA Nr.
Art. 1
Începând cu data ........... se retrage aprobarea organismului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică ........., CUI ......., număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului nr. ........, cu sediul social în ..........., strada ........... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul ......, acordată prin Certificatul de aprobare nr. ....., cu valabilitate până la data de ........., codul de identificare RO - ECO - ........., persoană responsabilă ............, pentru activităţile de producţie, procesare şi distribuţie, legate de următoarele grupe de produse**:
Art. 2
Motivele care au stat la baza retragerii aprobării, precum şi normele de drept încălcate sunt prevăzute în anexa la prezenta decizie.
Art. 3
Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
Prezenta decizie a fost editată în 2 (două) exemplare, un exemplar se depune la dosarul de decizii, iar un exemplar se comunică organismului de inspecţie şi certificare ............. .
Data:
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
..........................
_______
* Se inserează actele normative comunitare şi naţionale aplicabile, numărul notei ce conţine propunerea de retragere a aprobării.
** Se inserează grupele de produse menţionate în certificatul de aprobare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 373 din data de 16 mai 2016