NORMA nr. 26 din 17 decembrie 2015 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii facultative
Având în vedere prevederile art. 102 alin. (5) lit. b) şi ale art. 115 alin. (2)-(5) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2), art. 7 alin. (2) şi ale art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 16 decembrie 2015,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezenta normă stabileşte regulile de calcul, de verificare, de constituire, de investire şi de utilizare a provizionului tehnic pentru fondurile de pensii facultative.
Art. 2
(1)Prevederile prezentei norme se aplică administratorilor fondurilor de pensii facultative care prevăd garanţii în prospectul schemei de pensii facultative, denumiţi în continuare administratori.
(2)Administratorii prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să constituie provizioane tehnice, corespunzător riscurilor generate de adoptarea prin prospectul schemei de pensii a garanţiilor financiare permise de Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege.
Art. 3
(1)Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţia prevăzută de:
a)art. 2 din Lege;
b)art. 2 alin. (2) din Norma nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
a)activele corespunzătoare provizionului tehnic - activele financiare necesare constituirii provizionului tehnic;
b)beneficiu - valoare garantată sub formă de sumă absolută stabilită prin prospectul schemei de pensii;
c)garanţiile reprezintă:
(i)măsuri de protecţie împotriva riscurilor biometrice prin garantarea unui nivel minim stabilit al beneficiului în momentul eventualei materializări a riscului biometric în cauză;
(ii)nivelul minim stabilit al beneficiului la momentul retragerii pentru limită de vârstă;
(iii)garantarea performanţelor investiţiei;
d)model intern - model matematic de calcul al provizionului tehnic, integral diferit de modelul standard, realizat conform prevederilor legale în vigoare, folosit de către administrator pentru calcularea provizionului tehnic;
e)model parţial intern - model matematic de calcul al provizionului tehnic care modifică sau completează anumite aspecte ale modelului standard, realizat conform prevederilor legale în vigoare, folosit de către administrator pentru calcularea provizionului tehnic;
f)model standard - modelul matematic de calcul al provizionului tehnic, descris de prezenta normă;
g)rating maxim - calificativul AAA acordat de Fitch şi Standard & Poor's şi calificativul AAA acordat de Moody's unei emisiuni de instrumente financiare sau emitentului ca urmare a evaluării riscurilor asociate acestuia;
h)valoarea garantată - valoarea garanţiei financiare permise de Lege şi asumate de către administrator prin prospectul schemei de pensii.
CAPITOLUL II: Provizionul tehnic
SECŢIUNEA 1: Reguli generale
Art. 4
Provizionul tehnic se constituie pentru acoperirea riscurilor aferente garanţiei permise de Lege şi asumate de către administratori prin prospectul schemei de pensii.
Art. 5
(1)Dacă valoarea activului personal al participantului este mai mică decât valoarea garantată prin prospectul schemei de pensii, administratorul majorează valoarea activului personal al participantului până la nivelul valorii garantate.
(2)Majorarea valorii activului personal al participantului prevăzută la alin. (1) se efectuează la momentul plăţii activului personal.
(3)Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul modificării, suspendării sau încetării contribuţiilor la fondul de pensii facultative.
(4)Diferenţa necesară majorării valorii activului personal al participantului până la nivelul valorii garantate este acoperită din provizionul tehnic constituit de administrator.
(5)În cazul transferului participantului, în situaţia prevăzută la alin. (1), transferul sumei din provizionul tehnic se face în contul de transfer al noului fond de pensii facultative, în numele participantului transferat, în aceeaşi zi în care se efectuează transferul activului personal al respectivului participant.
Art. 6
Activele financiare necesare constituirii provizionului tehnic provin din resursele financiare proprii ale administratorului.
SECŢIUNEA 2: Activele corespunzătoare provizionului tehnic
Art. 7
(1)Valoarea activelor corespunzătoare provizionului tehnic este cel puţin egală cu suma rezultată din calculul cel mai recent al provizionului tehnic pentru fondul de pensii facultative.
(2)Activele corespunzătoare provizionului tehnic sunt evidenţiate distinct în contabilitatea administratorilor, conform reglementărilor contabile în vigoare.
Art. 8
Investirea activelor corespunzătoare provizionului tehnic se realizează conform naturii şi duratei plăţilor viitoare aşteptate, în următoarele clase de instrumente financiare:
a)titluri emise de autorităţi ale administraţiei publice centrale din România;
b)titluri cotate cu rating maxim de către cel puţin două agenţii de rating, emise de autorităţi ale administraţiei publice centrale din state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, Statele Unite ale Americii, Canada, Japonia;
c)obligaţiuni emise de Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană de Investiţii;
d)conturi, depozite şi certificate de depozit la o instituţie de credit, persoană juridică română, sau la o instituţie de credit străină care nu se află în procedură de supraveghere specială ori administrare specială sau a cărei autorizaţie nu este retrasă.
Art. 9
(1)Activitatea de depozitare a activelor corespunzătoare provizionului tehnic se desfăşoară în baza unui contract încheiat între administrator şi depozitarul fondului de pensii facultative, care are un conţinut minim similar cu cel al contractului de depozitare încheiat pentru activele fondului de pensii facultative.
(2)Activitatea de custodie a activelor corespunzătoare provizionului tehnic se desfăşoară în baza unui contract încheiat între administrator şi depozitarul fondului de pensii facultative, care are un conţinut minim similar cu cel al contractului de custodie încheiat pentru activele fondului de pensii facultative.
(3)Costurile aferente activităţii de depozitare şi custodie a activelor corespunzătoare provizionului tehnic se suportă de către administrator.
(4)Activitatea de depozitare şi custodie a activelor corespunzătoare provizionului tehnic se desfăşoară cu respectarea prevederilor Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2014 privind activitatea de depozitare şi custodie a activelor fondurilor de pensii facultative.
(5)Evaluarea activelor corespunzătoare provizionului tehnic se realizează de către administrator şi depozitar pe baza regulilor de evaluare prevăzute în Norma nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 10
(1)Administratorul sau administratorul special poate să efectueze operaţiuni, în sensul constituirii, majorării sau diminuării valorii contului în care sunt evidenţiate activele corespunzătoare provizionului tehnic, în următoarele situaţii:
a)constituirea, majorarea sau diminuarea valorii contului în urma efectuării calculului provizionului tehnic, pentru realizarea echivalenţei dintre valoarea rezultată din calculul cel mai recent şi valoarea contului;
b)majorarea sau diminuarea valorii contului în urma fluctuaţiilor valorii activelor corespunzătoare provizionului tehnic, pentru realizarea echivalenţei dintre valoarea rezultată din calculul cel mai recent şi valoarea contului;
c)completarea până la nivelul valorii garantate a echivalentului în numerar al activelor personale ale participanţilor respectivului fond;
d)majorarea valorii contului în urma efectuării plăţilor prevăzute la lit. c), pentru realizarea echivalenţei dintre valoarea rezultată din calculul cel mai recent al provizionului tehnic şi valoarea contului;
e)suplimentarea activului fondului de pensii facultative conform prevederilor Normei nr. 8/2009 privind administrarea specială a fondurilor de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 9/2009, în cazul instituirii măsurii de administrare specială pentru respectivul fond.
(2)Operaţiunile, în sensul majorării sau diminuării valorii contului în care sunt evidenţiate activele corespunzătoare provizionului tehnic, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se efectuează doar cu avizul prealabil al Autorităţii de Supraveghere Financiară, denumită în continuare Autoritate.
SECŢIUNEA 3: Constituirea şi calcularea provizionului tehnic
Art. 11
(1)Administratorul constituie provizionul tehnic în baza valorii rezultate din calculul cel mai recent, efectuat conform modelului standard descris de prezenta normă sau pe baza unui model intern sau parţial intern.
(2)Administratorul are obligaţia de a înştiinţa Autoritatea asupra elaborării şi utilizării modelului intern sau parţial intern şi de a transmite toate specificaţiile acestuia cu cel puţin 3 luni înainte de utilizarea sa pentru calculul provizionului tehnic.
(3)Administratorul are obligaţia de a constitui provizionul tehnic sau de a majora valoarea acestuia, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data efectuării calculului.
(4)Calculul provizionului tehnic se efectuează şi se certifică de către un actuar.
(5)Actuarul aflat în relaţii contractuale cu un administrator şi desemnat de către acesta are obligaţia de a calcula şi de a certifica valoarea provizionului tehnic.
(6)Valoarea calculată a provizionului tehnic este transmisă Autorităţii sub forma raportului actuarial, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea calculului.
Art. 12
(1)Nivelul minim al provizionului tehnic pe care administratorul trebuie să îl deţină este cel rezultat din cel mai recent calcul de provizion efectuat de către Autoritate.
(2)Nivelul efectiv al provizionului tehnic pe care administratorul trebuie să îl deţină este maximul dintre valoarea calculată de către Autoritate şi cea rezultată conform modelului intern sau parţial intern.
(3)În funcţie de evoluţia riscurilor implicate, Autoritatea poate aduce modificări modelului standard, cu înştiinţarea prealabilă a administratorului, cu cel puţin 3 luni înainte de efectuarea de către Autoritate a calculului provizionului tehnic.
(4)Autoritatea poate permite administratorului constituirea provizionului tehnic calculat conform modelului intern sau parţial intern, cu o valoare mai mică decât valoarea rezultată conform modelului standard, în cazul în care diferenţele dintre cele două calcule sunt rezonabile şi administratorul face dovada unor calcule precise şi adecvate, efectuate în conformitate cu principiile prevăzute în prezenta normă.
Art. 13
(1)Calculul provizionului tehnic se efectuează anual, în prima lună a anului în curs, folosind istoricul existent de date, înregistrate până la finalul ultimei luni a anului precedent.
(2)În funcţie de evoluţia riscurilor implicate, Autoritatea poate solicita oricând recalcularea valorii provizionului tehnic.
(3)Administratorul poate efectua calculul provizionului tehnic oricând consideră necesară revizuirea acestuia, folosind istoricul existent de date înregistrate până la finalul lunii precedente datei efectuării calculului.
(4)Actuarul desemnat de către administrator efectuează calculul în conformitate cu prevederile Legii, conform modelului standard stabilit prin prezenta normă sau conform modelului intern ori parţial intern.
Art. 14
(1)Autoritatea verifică valoarea provizionului tehnic, calculată şi raportată de către administrator, folosind modelul standard stabilit prin prezenta normă.
(2)Pentru calcularea cash flow-urilor, modelul standard respectă următoarele:
a)ratele de discount folosite în calcul sunt ratele aferente curbei spot a randamentelor obligaţiunilor guvernamentale cotate AAA, publicată de către Banca Centrală Europeană ("AAA government yield curve", http://www.ecb.int/stats/money/yc/html/index.en.html);
b)pentru determinarea valorii viitoare a garanţiei prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c) pct. (iii) se foloseşte în formula de calcul valoarea medie a contribuţiilor istorice pozitive actualizate, depuse de respectivul participant în ultimele 12 luni. Această valoare medie va fi actualizată anual, pe parcursul proiecţiei, conform funcţiei de creştere salarială a participantului, netă de inflaţie;
c)determinarea valorii efective istorice a activului personal al participantului [S(0)] se face prin înmulţirea valorii unităţii de fond de la data convertirii celei mai recente contribuţii încasate până la data efectuării calculului inclusiv cu numărul de unităţi de fond ale participantului de la aceeaşi dată cu valoarea unităţii de fond considerată mai sus;
d)determinarea valorilor efective viitoare ale activului personal al participantului [S(t)] se realizează folosind o structură arborescentă binomială, de ordinul k (Cox, Ross, & Rubinstein Option-Pricing Model - arborele binomial), unde k reprezintă numărul de luni cuprinse între momentul efectuării calculului şi data împlinirii de către participant a vârstei de pensionare conform Legii. Limitele extreme de variaţie a valorilor pe fiecare ramură a unui nod se încadrează în limitele coeficientului de variaţie lunar (CL). Se determină valorile minime şi maxime ale activului personal al participantului pe un nod. La sfârşitul fiecărui an de proiecţie se determină valoarea opţiunii în fiecare din cele două puncte extreme ale fiecărui nod. Valoarea medie a opţiunii aferentă respectivului nod este reprezentată de media geometrică dintre valoarea minimă şi cea maximă a opţiunii pe respectivul nod. Valorile nule ale opţiunii se exclud din calculul mediei pe nod;
e)valorile cheltuielilor viitoare cu taxa de audit şi contribuţiile viitoare ale participantului se actualizează, pe parcursul proiecţiei, cu cea mai recentă estimare a ratei medii a inflaţiei indexului armonizat al preţurilor de consum (Harmonised Index of Consumer Prices - HICP), publicată de către Banca Centrală Europeană (Overall HICP inflation rate - Average - http://www.ecb.europa.eu/stats/prices/hicp/html/inflation.en.html);
f)pentru calcularea valorii efective viitoare a activului personal şi a valorii viitoare a garanţiei investiţionale se consideră în formula de calcul cheltuielile aflate în sarcina fondului conform prospectului schemei de pensii valabil la momentul calculului;
g)pentru calcularea valorii istorice a garanţiei investiţionale se consideră în formula de calcul cheltuielile aflate în sarcina fondului conform prospectului/prospectelor valabil/valabile pe perioada istorică considerată în calcul.
(3)Tabelele biometrice folosite pentru calculul provizionului tehnic se bazează pe ultimele date publicate de către Institutul Naţional de Statistică şi/sau date furnizate de surse indicate de Autoritate, ţinându-se cont de specificul de gen, de principalele caracteristici ale grupului de participanţi şi de evoluţia prevăzută pentru riscurile relevante.
(4)Probabilităţile folosite în calcul se iau în considerare până la a 6-a zecimală.
Art. 15
(1)În cazul în care administratorul utilizează un model intern sau parţial intern, acesta trebuie să folosească simulare stocastică pentru proiecţia cash flow-urilor viitoare, un interval de încredere de cel puţin 95% (ambele părţi) şi să respecte principiile enunţate la art. 14 alin. (2) lit. a), b), c), e), f), g), alin. (3) şi (4).
(2)În cazul modelelor interne sau parţial interne care folosesc scenarii de randament investiţional, proiecţia cash flow-urilor viitoare se realizează pe baza a cel puţin 10.000 de scenarii diferite de randament.
Art. 16
(1)Conform modelului standard provizionul tehnic se calculează ca sumă a tuturor rezervelor individuale, calculate pentru fiecare participant în parte:
unde:
PT = provizionul tehnic la momentul calculului;
R(i) = rezerva individuală a participantului i la momentul calculului;
N = numărul total de participanţi ai fondului de pensii facultative.
(2)Rezerva individuală a participantului se calculează ca sumă a tuturor cash flow-urilor generate de apariţia evenimentelor de deces, invaliditate, transfer şi retragere la pensie pentru limită de vârstă (maturitate):
unde:
R(i) = rezerva individuală a participantului i;
CFD(t) = cash flow-ul de deces la sfârşitul anului t;
CFS(t) = cash flow-ul de transfer la sfârşitul anului t;
CFI(t) = cash flow-ul de invaliditate la sfârşitul anului t;
CFM(T) = cash flow-ul de maturitate în anul T;
t = anul forward de proiecţie aferent cash flow-ului respectiv;
T = anul terminal de atingere a vârstei de pensionare.
a)Cash flow-ul de deces la sfârşitul anului t se calculează astfel:
b)Cash flow-ul de transfer la sfârşitul anului t se calculează astfel:
c)Cash flow-ul de invaliditate la sfârşitul anului t se calculează astfel:
d)Cash flow-ul de maturitate în anul T, anul împlinirii vârstei de pensionare, se calculează astfel:
unde:
CF(t) = cash flow-ul absolut la sfârşitul anului t;
t-1Px = probabilitatea ca participantul de vârstă x să supravieţuiască cel puţin t-1 ani;
1qx+t-1 = probabilitatea ca participantul de vârstă x+t-1 să moară în intervalul de timp (x+t-1, x+t);
tpS0 = probabilitatea ca participantul să rămână în schema de pensii cel puţin până în anul t;
tpx = probabilitatea ca participantul de vârstă x să supravieţuiască cel puţin t ani;
tqSt-1 = probabilitatea ca participantul să renunţe la schema de pensii în anul t după ce a cotizat t-1 ani;
Tpx = probabilitatea ca participantul de vârstă x să supravieţuiască cel puţin până în anul T;
TpS0 = probabilitatea ca participantul să rămână în schema de pensii până în anul T;
1qix+t-1 = probabilitatea ca participantul de vârstă x+t-1 să se retragă din schema de pensii datorită invalidităţii în intervalul de timp (x+t-1, x+t);
tpix = probabilitatea ca participantul de vârstă x să nu devină invalid cel puţin t ani;
Tpix = probabilitatea ca participantul de vârstă x să nu devină invalid până în anul T;
x = vârsta participantului exprimată în ani împliniţi la momentul evaluării provizionului tehnic.
Art. 17
(1)Determinarea cash flow-urilor absolute se face prin calculul valorii medii a opţiunii la sfârşitul fiecărui an calendaristic al orizontului individual de proiecţie până la atingerea momentului terminal T de retragere la pensie, pentru fiecare din nodurile aferente fiecărui sfârşit de an, după cum urmează:
unde:
CF(t) = cash flow-ul absolut la sfârşitul anului t;
Valoare_medie_optiunet = valoarea medie a opţiunii la sfârşitul anului t, în nodul ;
n(t) = numărul de noduri aferente sfârşitului anului t;
= numrul respectivului nod, aferent sfârşitului anului t;
Pt = probabilitatea de apariţie asociată scenariului aferent nodului a de la sfârşitul anului t;
p = probabilitatea de mişcare ascendentă;
q = probabilitatea de mişcare descendentă;
rf = valoarea lunară a randamentului curbei spot prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), aferent scadenţei de 10 ani;
L = deviaţia standard a ratelor de rentabilitate efective istorice lunare;
C(-1)(n(t)-1) = combinări de n(t)-1 luate câte -1.
(2)Determinarea valorii medii a opţiunii pe fiecare nod al sfârşitului de an se face conform art. 14 alin. (2) lit. d).
(3)Determinarea valorii opţiunii se face pentru valoarea minimă şi maximă a activului personal pe respectivul nod al sfârşitului de an calendaristic proiectat, după cum urmează:
unde:
Valoare_ optiunet = valoarea opţiunii la sfârşitul anului t, în nodul ;
S(t) = valoarea efectivă viitoare a activului personal la sfârşitul anului t, în nodul ;
G(t) = valoarea garantată viitoare a activului personal la sfârşitul anului t;
B(t) = valoarea beneficiului garantat la sfârşitul anului t;
= beneficiul garantat (valoare minimă a activului personal, în sumă absolută).
(4)Valoarea garantată viitoare a activului personal (strike price) pentru anul t se calculează după cum urmează:
Valoarea istorică a garanţiei se calculează astfel:
unde:
G(t) = valoarea garantată viitoare a activului personal la sfârşitul anului t;
G(0) = valoarea istorică a garanţiei la momentul calculului;
rg = rata garantată lunară a dobânzii;
rd = rata de discount;
rc = rata cheltuielilor cu comisioanele de administrare lunare din activul fondului;
C(h) = contribuţia brută lunară;
e(h) = cuantumul comisionului de administrare perceput din contribuţie;
m = numărul de luni cuprinse între prima luna de proiecţie şi sfârşitul anului t (interval închis);
t = anul forward de proiecţie aferent cash flow-ului respectiv;
y-1 = numărul de luni cuprinse între data convertirii primei contribuţii a respectivului participant şi luna efectuării calculului;
y = numărul de luni cuprinse între data convertirii primei contribuţii a respectivului participant şi luna efectuării calculului plus unu.
(5)Valoarea efectivă viitoare a activului personal (spot price) pentru sfârşitul anului t se calculează pentru fiecare nod aferent ultimei luni a anului t, după cum urmează:
a)Valoarea efectivă istorică a activului personal se calculează astfel:
b)Coeficientul de variaţie lunar (CL) urmează modelul de mai jos în fiecare nod lunar parcurs pentru determinarea valorii efective viitoare a activului personal la sfârşitul anului t în nodul :
unde:
S(t) = valoarea efectivă viitoare a activului personal la sfârşitul anului t în nodul ;
S(0) = valoarea efectivă istorică a activului personal la momentul calculului;
CL(h) = coeficientul de variaţie lunar;
f(h-1) = valoarea aferentă pentru h-1 grade de libertate a distribuţiei t (Student) pentru un interval de încredere de 95% (ambele părţi);
h = numărul de rate de rentabilitate efective istorice lunare, considerate în calculul deviaţiei standard;
L = deviaţia standard a ratelor de rentabilitate efective istorice lunare;
rd = rata de discount;
rc = rata cheltuielilor cu comisioanele de administrare lunare din activul fondului;
C(h) = contribuţia brută lunară;
e(h) = cuantumul comisionului de administrare perceput din contribuţie;
E(h) = taxa de audit lunară;
vuan(y-1) = valoarea unităţii de fond la data convertirii ultimei contribuţii;
nr_uf(y-1) = numărul de unităţi de fond ale participantului la data convertirii ultimei contribuţii;
m = numărul de luni cuprinse între prima lună de proiecţie şi sfârşitul anului t (interval închis);
t = anul forward de proiecţie aferent cash flow-ului respectiv;
y-1 = numărul de luni cuprinse între data convertirii primei contribuţii a respectivului participant şi luna efectuării calculului; y = numărul de luni cuprinse între data convertirii primei contribuţii a respectivului participant şi luna efectuării calculului plus unu.
(6)Deviaţia standard a ratelor de rentabilitate efective istorice lunare (L) se calculează astfel:
Rata de rentabilitate efectivă istorică lunară se calculează astfel:
unde:
L = deviaţia standard a ratelor de rentabilitate efective istorice lunare;
vuan(h) = valoarea unităţii de fond, raportată în ultima zi lucrătoare a lunii h;
vuan(h+1) = valoarea unităţii de fond, raportată în ultima zi lucrătoare a lunii h + 1;
re(h) = rata de rentabilitate efectivă istorică aferentă lunii h;
rc(h) = rata cheltuielilor cu comisionul de administrare lunar din activul fondului;
re = media aritmetică a ratelor de rentabilitate efective istorice pe intervalul considerat;
y-1 = numărul de luni ale intervalului, până la luna calculului.
(7)Valoarea beneficiului garantat la momentul t se calculează după modelul:
unde:
B(t) = valoarea beneficiului garantat la momentul t;
rd = rata de discount;
= beneficiul garantat (valoare minimă a activului personal, în sumă absolută).
(8)Factorul de discount fără risc, aferent anului t de proiecţie, se determină astfel:
unde:
rd = rata de discount;
R(t) = randamentul curbei spot prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), aferent scadenţei de t ani;
t = anul forward de proiecţie, aferent cash flow-ului respectiv.
CAPITOLUL III: Dispoziţii finale
Art. 18
Termenele prevăzute de prezenta normă care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare se prelungesc până la sfârşitul următoarei zile lucrătoare.
Art. 19
Nerespectarea prevederilor prezentei norme constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor art. 38 lit. c) şi i), art. 120 alin. (1) şi art. 121 alin. (2)-(11) din lege.
Art. 20
Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării acesteia.
Art. 21
La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 31/2007 pentru aprobarea Normei nr. 10/2007 privind calculul actuarial al provizionului tehnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 20 aprilie 2007, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 18 din data de 11 ianuarie 2016