ORDIN nr. 1518 din 11 decembrie 2013 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC
Având în vedere prevederile anexei II la Regulamentul (UE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securităţii aviaţiei civile şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 18/2010 al Comisiei din 8 ianuarie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte specificaţiile pentru programele naţionale de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile,
În temeiul prevederilor art. 13 din Programul naţional de asigurare a calităţii în domeniul securităţii aeronautice - PNAC- SECA, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.869/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 17 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu o nouă poziţie, poziţia 28, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Direcţia aviaţie civilă şi spaţiu aerian din Ministerul Transporturilor va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul transporturilor,

Nicuşor Marian Buică,

secretar de stat

ANEXĂ: Completare la Lista inspectorilor AVSEC

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Codul numeric personal

Structura din care face parte

28

Stan Ivona

2680831280812

Ministerul Transporturilor

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 818 din data de 21 decembrie 2013