RECTIFICARE din 4 mai 2015 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 şi 220 bis din 1 aprilie 2015
La Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 şi 220 bis din 1 aprilie 2015, se fac următoarele rectificări:
- în anexa 17, la lit. A pct. 1 nr. crt. 98, în loc de: "... Babes-Papanicolau" se va citi: "Babeş-Papanicolau *1)";
- în anexa 22, la cap. I lit. B pct. 8 de la "NOTĂ pentru litera B:", în loc de: "se acordă pacienţilor ..... care în luna respectivă nu beneficiază de ....." se va citi: "se pot acorda pacienţilor ..... care în luna respectivă beneficiază de .....".
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 303 din data de 4 mai 2015