REGULAMENT din 11 aprilie 2016 de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni-Grajduri
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni-Grajduri este o unitate sanitară de specialitate cu personalitate juridică, de interes naţional, înfiinţată în anul 1999 conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 183/1999*), şi este subordonată Ministerului Sănătăţii.
_____
*) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 183/1999 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2)Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni-Grajduri îndeplineşte condiţiile de autorizare sanitară de funcţionare, vizată anual de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Iaşi.
(3)Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni-Grajduri se află în localitatea Grajduri, Judeţul Iaşi.
Art. 2
În spitalul - unitate sanitară cu paturi pentru adulţi distribuite în sistem pavilionar se internează pacienţi încadraţi în art. 110 din Codul penal, în baza unei sentinţe penale.
Art. 3
În cadrul Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni-Grajduri (spitalul) se desfăşoară asistenţă medicală în specialitatea psihiatrie.
CAPITOLUL II: Obiectul de activitate
Art. 4
În raport cu obiectul său de activitate spitalul este o unitate sanitară de monospecialitate, cu paturi distribuite în sistem pavilionar, în care se internează pacienţi obligaţi la tratament obligatoriu de specialitate conform art. 110 din Codul penal, în baza unei sentinţe penale rămase definitivă şi care provin din nouă judeţe ale ţării, arondate spitalului prin ordin al Ministrului Sănătăţii.
Art. 5
Spitalul asigură următoarele servicii medicale:
1.efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, stabilirea diagnosticului, a tratamentelor şi altor îngrijiri medicale tuturor bolnavilor spitalizaţi;
2.informarea şi documentarea în domeniul medicamentelor;
3.achiziţionarea, gestionarea şi distribuirea medicamentelor;
4.achiziţionarea, depozitarea, distribuirea şi întreţinerea aparaturii medicale, a altor produse tehnico-medicale, potrivit normelor în vigoare;
5.controlul şi urmărirea calităţii medicamentelor administrate bolnavilor în vederea ridicării eficienţei tratamentelor, evitarea riscului terapeutic şi a fenomenelor adverse;
6.crearea unor condiţii moderne de confort, asigurarea unei alimentaţii specifice afecţiunilor şi servirea mesei în condiţii de igienă;
7.educaţia sanitară a bolnavilor internaţi;
8.realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă şi pază împotriva incendiilor, precum şi a celor privind protecţia civilă, corespunzător normelor legale;
9.organizarea şi desfăşurarea activităţii de arhivare a documentelor primite, generate şi deţinute de unitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare; asigurarea condiţiilor optime de păstrare a fondului de documente, cu respectarea termenelor de păstrare stabilite pentru unităţile sanitare.
Art. 6
În îndeplinirea atribuţiilor sale, spitalul colaborează cu toate unităţile sanitare, cu comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii.
Art. 7
(1)Spitalul este organizat ca unitate sanitară cu paturi pentru adulţi, în specialitatea psihiatrie.
(2)Spitalul asigură asistenţă medicală spitalicească utilizând procedee, tehnici şi mijloace terapeutice, corespunzător normelor legale.
Art. 8
În cadrul spitalului, într-un sistem funcţional unitar, se asigură:
a)accesul la asistenţă medicală/internare al populaţiei;
b)utilizarea eficientă a personalului de specialitate şi a mijloacelor tehnice de investigaţie şi tratament;
c)aplicarea strategiilor şi politicilor de dezvoltare ale Ministerului Sănătăţii, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită, precum şi indicatorii de performanţă ai managementului calităţii prin raportare la valorile medii naţionale.
Art. 9
(1)În conformitate cu prevederile legale în vigoare, spitalul are următoarele atribuţii:
a)să înregistreze persoanele cărora le acordă asistenţă medicală, să le întocmească foaie de observaţie, să completeze prescripţiile medicale pentru afecţiunile pentru care au fost internaţi;
b)să elibereze, la cerere, potrivit dispoziţiilor legale, certificate medicale, buletine de analiză şi alte asemenea acte;
c)să înregistreze, să stocheze, să prelucreze, să transmită informaţiile legate de activitatea sa. Raportările se fac unitar, la Ministerul Sănătăţii, precum şi la casele de asigurări de sănătate, pe baza indicatorilor stabiliţi prin norme;
d)documentaţia primară, ca sursă a acestor date, va fi păstrată, securizată şi asigurată sub formă de document scris şi electronic, constituind arhiva spitalului, conform reglementărilor legale în vigoare;
e)să asigure pacienţilor accesul la informaţii exacte privind afecţiunea de care suferă, tratamentele pentru care pot opta, la cererea şi pe înţelesul acestora;
f)să asigure pacienţilor dreptul de confidenţialitate privind starea de sănătate şi afecţiunea de care suferă;
g)să obţină de la pacienţi informaţii privind istoricul bolii şi afecţiunile anterioare;
h)să informeze pacienţii că pot dispune de datele personale integrate în sistemul de date al spitalului prin respectarea dreptului acestora de acces, intervenţie şi opoziţie.
(2)Obligativitatea furnizării pacienţilor de informaţii referitoare la:
a)serviciile medicale disponibile şi modul de acces la acestea;
b)identitatea şi statutul profesional al furnizorilor de servicii de sănătate;
c)regulile şi obiceiurile pe care trebuie să le respecte pe durata internării în spital;
d)starea propriei sănătăţi;
e)intervenţiile medicale propuse;
f)riscurile potenţiale ale fiecărei proceduri care urmează să fie aplicată;
g)alternative existente la procedurile propuse;
h)consecinţele neefectuării tratamentului şi ale nerespectării recomandărilor medicale;
i)diagnosticul stabilit şi prognosticul afecţiunilor diagnosticate.
Art. 10
(1)Spitalul trebuie să asigure accesul neîngrădit al pacienţilor la datele medicale personale.
(2)În situaţiile în care se solicită informaţii cu caracter confidenţial, personalul angajat al spitalului are obligaţia să asigure respectarea cadrului legal privind furnizarea acestora.
(3)Personalul medical are obligaţia să respecte confidenţialitatea informaţiilor privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul şi datele personale, nediscriminatoriu, indiferent de rasă, gen, etnie, credinţă sau apartenenţă politică.
Art. 11
(1)În scopul asigurării continuităţii îngrijirilor acordate pacienţilor, precum şi a serviciilor comunitare necesare după externare, spitalul acordă sprijin pentru întocmirea dosarului în vederea îngrijirii la domiciliu a bolnavilor externaţi.
(2)Transferurile pacienţilor în altă unitate sanitară se admite cu aprobarea şefului de secţie/directorului medical/managerului.
CAPITOLUL III: Conducerea spitalului
Art. 12
(1)Conducerea spitalului este asigurată conform prevederilor legale în vigoare, de:
a)Consiliul de administraţie;
b)managerul spitalului;
c)Comitetul director.
(2)Comitetul director este format din: manager, director medical şi director financiar-contabil.
Art. 13
(1)Consiliul de administraţie al Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni-Grajduri funcţionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi este compus din:
a)3 reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Iaşi;
b)1 reprezentant al Consiliului Local Grajduri;
c)1 reprezentant al Colegiului Medicilor Iaşi, cu statut de invitat;
d)1 reprezentant al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali Iaşi, cu statut de invitat;
e)1 reprezentant nominalizat de sindicatul legal constituit în unitate, afiliat federaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă ca invitat permanent la şedinţele Consiliului de administraţie.
(2)Managerul participă la şedinţele Consiliului de administraţie fără drept de vot.
(3)La şedinţele Consiliului de administraţie reprezentanţii sindicatelor legal constituite au statut de invitat permanent.
(4)Consiliul de administraţie are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare şi de funcţionare a spitalului.
(5)Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi, a preşedintelui de şedinţă sau a managerului. Deciziile Consiliului de administraţie se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.
Art. 14
Atribuţiile principale ale Consiliului de administraţie sunt următoarele:
1.avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare, trimestriale şi anuale;
2.organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager;
3.aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;
4.avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii;
5.analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii Comitetului director şi activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;
6.propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai Comitetului director, în cazul în care constată existenţa unor incompatibilităţi prevăzute de legislaţia în vigoare;
7.îndeplineşte orice altă sarcină conform legislaţiei în vigoare.
Art. 15
(1)Managerul spitalului încheie un contract de management cu Ministerul Sănătăţii pe o perioadă de maximum 3 ani.
(2)Contractul de management poate înceta înainte de termen, în urma evaluării anuale sau ori de câte ori este nevoie. Evaluarea este efectuată pe baza criteriilor de performanţă generale stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.
(3)Contractul individual de muncă al managerului se suspendă de drept pe perioada exercitării mandatului.
(4)Atribuţiile managerului sunt prevăzute în contractul de management, conform ordinului ministrului sănătăţii. Tot în contractul de management sunt prevăzuţi şi indicatorii de performanţă a activităţii spitalului. Nivelul indicatorilor de performanţă a activităţii spitalului se stabileşte anual de Ministerul Sănătăţii.
Art. 16
(1)Obligaţiile managerului în domeniul politicii de personal şi al structurii organizatorice sunt următoarele:
a)stabileşte şi aprobă numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de normativul de personal în vigoare şi pe baza propunerilor şefilor de secţii şi de servicii;
b)aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din funcţie personalul spitalului;
c)repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă;
d)aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine;
e)organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor specifice Comitetului director;
f)numeşte şi revocă, în condiţiile legii, membrii Comitetului director;
g)încheie contractele de administrare cu membrii Comitetului director care au ocupat postul prin concurs organizat în condiţiile legii, pe o perioadă de maximum 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi;
h)prelungeşte, la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
i)încetează contractele de administrare încheiate, înainte de termen, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în acestea;
j)stabileşte, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar, care ocupă funcţii de conducere specifice Comitetului director şi are contractul individual de muncă suspendat, programul de lucru al acestuia în situaţia în care desfăşoară activitate medicală în unitatea sanitară respectivă, în condiţiile legii;
k)numeşte în funcţie şefii de secţie, de laborator şi de serviciu medical care au promovat concursul sau examenul organizat în condiţiile legii şi încheie cu aceştia, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii în funcţie, contract de administrare cu o durată de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi;
l)solicită Consiliului de administraţie constituirea comisiei de mediere, în condiţiile legii, în cazul în care contractul de administrare prevăzut la lit. k) nu se încheie în termen de 7 zile de la data stabilită în condiţiile menţionate;
m)deleagă unei alte persoane funcţia de şef de secţie, de laborator şi de serviciu medical, pe o perioadă de până la 6 luni, în cazul în care, la concursul organizat în condiţiile legii, pentru ocuparea acestor funcţii, nu se prezintă niciun candidat în termenul legal;
n)repetă procedurile legale de organizare a concursului sau a examenului pentru ocuparea funcţiilor de şefi de secţie, de laborator şi de serviciu medical ocupate în condiţiile prevăzute la lit. m);
o)aprobă regulamentul intern al spitalului, precum şi fişa postului pentru personalul angajat;
p)înfiinţează, cu aprobarea Comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului, necesare pentru realizarea unor activităţi specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de calitate, comisia de analiză a decesului etc., al căror mod de organizare şi funcţionare este prevăzut în regulamentul de organizare şi funcţionare a spitalului;
q)realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în directă subordonare, potrivit structurii organizatorice, şi, după caz, soluţionează contestaţiile formulate cu privire la rezultatele evaluării performanţelor profesionale efectuate de alte persoane, în conformitate cu prevederile legale;
r)aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
s)negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital, cu excepţia spitalelor din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, cărora li se aplică reglementările specifice în domeniu;
ş)răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru spital, în calitate de furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, precum şi de reînnoirea acesteia ori de câte ori situaţia o impune;
t)răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese de către personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
ţ)propune, ca urmare a analizei în cadrul Comitetului director, structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii, în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii, în condiţiile legii;
u)în situaţia în care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient, pentru acordarea asistenţei medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate în condiţiile legii, poate încheia contracte de prestări servicii pentru asigurarea acestora;
v)analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor Comitetului director, ai Consiliului medical şi Consiliului etic şi dispune măsurile necesare în vederea îmbunătăţirii activităţii spitalului;
x)răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continuă (EMC) pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal, în condiţiile legii;
y)răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern, conform legii.
(2)Obligaţiile managerului în domeniul managementului serviciilor medicale sunt următoarele:
a)elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona deservită, planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor Consiliului medical, şi îl supune aprobării Consiliului de administraţie al spitalului;
b)aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor Comitetului director, cu respectarea prevederilor legale;
c)aprobă planul anual de servicii medicale, elaborat de Comitetul director, la propunerea Consiliului medical;
d)aprobă măsurile propuse de Comitetul director pentru dezvoltarea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;
e)elaborează şi pune la dispoziţie Consiliului de administraţie rapoarte privind activitatea spitalului; aplică strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită;
f)îndrumă şi coordonează activitatea de prevenire a infecţiilor nosocomiale;
g)dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanţă a activităţii asumaţi prin prezentul contract;
h)desemnează, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului;
i)răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului, în conformitate cu prevederile legale elaborate de Ministerul Sănătăţii;
j)răspunde de asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital;
k)răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza recomandărilor Consiliului medical;
l)urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de spital, coordonată de directorul medical, cu sprijinul Consiliului medical şi al celui ştiinţific;
m)negociază şi încheie, în numele şi pe seama spitalului, protocoale de colaborare şi/sau contracte cu alţi furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor medicale;
n)răspunde, împreună cu Comitetul director, de asigurarea condiţiilor de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
o)negociază şi încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, în condiţiile stabilite în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
p)poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate private;
q)poate încheia contracte cu direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, în vederea derulării programelor naţionale de sănătate şi desfăşurării unor activităţi specifice, în conformitate cu structura organizatorică a acestora;
r)poate încheia contract cu institutul de medicină legală din centrul medical universitar la care este arondat pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în cabinetele de medicină legală din structura acestora, precum şi a cheltuielilor de natura bunurilor şi serviciilor necesare pentru funcţionarea acestor servicii;
s)răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului şi dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora;
ş)răspunde de asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora;
t)răspunde de asigurarea acordării primului ajutor şi asistenţei medicale de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică, precum şi de asigurarea, după caz, a transportului obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil, după stabilizarea funcţiilor vitale ale acesteia;
ţ)răspunde de asigurarea, în condiţiile legii, a calităţii actului medical, a respectării condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, precum şi de acoperirea, de către spital, a prejudiciilor cauzate pacienţilor.
(3)Obligaţiile managerului în domeniul managementului economico-financiar sunt următoarele:
a)răspunde de organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, elaborat de către Comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării ordonatorului de credite ierarhic superior, după avizarea acestuia de către Consiliu: de administraţie, în condiţiile legii;
b)răspunde de asigurarea realizării veniturilor şi de fundamentarea cheltuielilor în raport cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificaţiei bugetare;
c)răspunde de repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului pe secţiile şi compartimentele din structura acestuia şi de cuprinderea sumelor repartizate în contractele de administrare încheiate în condiţiile legii;
d)răspunde de monitorizarea lunară de către şefii secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
e)răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli unităţilor deconcentrate cu personalitate juridică ale Ministerului Sănătăţii, precum şi de publicarea acesteia pe site-ul Ministerului Sănătăţii, pentru unităţile subordonate, pe cel al autorităţii de sănătate publică;
f)răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli consiliului local şi/sau judeţean, după caz, dacă beneficiază de finanţare din bugetele locale;
g)aprobă şi răspunde de realizarea programului anual de achiziţii publice;
h)aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, la propunerea Comitetului director;
i)răspunde, împreună cu membrii Consiliului medical, de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul secţiilor, compartimentelor şi serviciilor din cadrul spitalului;
j)identifică, împreună cu Consiliul de administraţie, surse suplimentare pentru creşterea veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale;
k)îndeplineşte toate atribuţiile care decurg din calitatea de ordonator terţiar de credite, conform legii;
l)răspunde de respectarea şi aplicarea corectă a legislaţiei din domeniu.
(4)Obligaţiile managerului în domeniul managementului administrativ sunt următoarele:
a)reprezintă spitalul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice;
b)încheie acte juridice în numele şi pe seama spitalului, conform legii;
c)răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;
d)răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea spitalului;
e)răspunde de obţinerea şi menţinerea valabilităţii autorizaţiei de funcţionare, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
f)pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, informaţii privind activitatea spitalului;
g)transmite direcţiei de sănătate publică judeţene sau Ministerului Sănătăţii, după caz, informări trimestriale şi anuale cu privire la patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor activităţii medicale, precum şi la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
h)răspunde de organizarea arhivei spitalului şi de asigurarea securităţii documentelor prevăzute de lege, în format scris şi electronic;
i)răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor legate de activitatea sa, în conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
j)aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
k)răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea spitalului;
l)conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare;
m)propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii un înlocuitor de drept pentru perioadele de absenţă motivată din spital, în condiţiile legii;
n)informează Ministerul Sănătăţii cu privire la starea de incapacitate temporară de muncă, în termen de maximum 24 de ore de la apariţia acesteia;
o)răspunde de monitorizarea şi raportarea datelor specifice activităţii medicale, economico-financiare, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
p)respectă măsurile dispuse de către ministrul sănătăţii, în situaţia în care se constată disfuncţionalităţi în activitatea spitalului public;
q)răspunde de depunerea solicitării pentru obţinerea acreditării spitalului, în condiţiile legii, în termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor, standardelor şi metodologiei de acreditare;
r)răspunde de solicitarea reacreditării, în condiţiile legii, cu cel puţin 6 luni înainte de încetarea valabilităţii acreditării;
s)respectă Strategia naţională de raţionalizare a spitalelor, aprobată prin hotărâre a Guvernului;
ş)elaborează, împreună cu Comitetul director, planul de acţiune pentru situaţii speciale şi coordonează asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
t)răspunde de respectarea şi aplicarea corectă de către spital a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea acestuia;
ţ)avizează numirea, în condiţiile legii, a şefilor de secţie, şefilor de laborator şi a şefilor de serviciu medical din cadrul secţiilor, laboratoarelor şi serviciilor medicale clinice şi o supune aprobării Ministerului Sănătăţii;
u)conducerea unităţii sanitare acţionează cu diligenţa pe care un bun proprietar o depune în administrarea bunurilor sale şi răspunde de integritatea acestuia, precum şi de întocmirea şi prezentarea la termenele stabilite a situaţiei patrimoniului în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(5)Obligaţiile managerului în domeniul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese sunt următoarele:
a)depune o declaraţie de interese, precum şi o declaraţie cu privire la incompatibilităţile prevăzute de lege şi de prezentul contract, în termen de 15 zile de la numirea în funcţie, la Ministerul Sănătăţii; sau
b)actualizează declaraţia prevăzută la lit. a) ori de câte ori intervin modificări faţă de situaţia iniţială, în termen de maximum 30 de zile de la data apariţiei modificării, precum şi a încetării funcţiilor sau activităţilor;
c)răspunde de afişarea declaraţiilor prevăzute de lege pe site-ul spitalului;
d)depune declaraţie de avere în condiţiile prevăzute la lit. a) şi b).
Art. 17
(1)În cadrul Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni-Grajduri este organizat şi funcţionează un comitet director format din:
a)managerul spitalului;
b)directorul medical;
c)directorul financiar-contabil.
(2)Funcţiile specifice Comitetului director se ocupă prin concurs organizat de manager.
(3)Până la ocuparea prin concurs a funcţiilor de conducere care fac parte din Comitetul director, conducerea interimară se numeşte prin ordin al ministrului sănătăţii.
(4)Contractul individual de muncă al persoanelor care fac parte din Comitetul director se suspendă de drept pe perioada exercitării mandatului.
Art. 18
Atribuţiile generale ale Comitetului director sunt:
1.elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale Consiliului medical;
2.elaborează, pe baza propunerilor Consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;
3.propune managerului, în vederea aprobării:
a)numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă în funcţie de reglementările în vigoare;
b)organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
4.elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
5.propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie, precum şi măsuri de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
6.elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentale ale conducerilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care le supune aprobării managerului;
7.urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;
8.analizează propunerile Consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care le supune spre aprobare managerului;
9.asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;
10.analizează, la propunerea Consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală;
11.elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţă medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;
12.la propunerea Consiliului medical întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora;
13.analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;
14.negociază, prin manager, directorul medical şi directorul financiar-contabil, contractele de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate;
15.se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a managerului spitalului;
16.face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii spitalului;
17.negociază cu şeful de secţie/compartiment şi propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanţă ai managementului secţiei/compartimentului, care vor fi prevăzuţi ca anexe la contractul de administrare al secţiei/laboratorului/compartimentului/serviciului;
18.răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;
19.analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul anual de activitate al spitalului;
20.întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu Consiliul medical şi le prezintă direcţiei de sănătate publică judeţene, precum şi Ministerului Sănătăţii, la solicitarea acestora.
Art. 19
Atribuţii specifice directorului medical, stabilite prin contractul de administrare, sunt:
1.coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale, planul anual de achiziţii publice cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente medicale, medicamente şi materiale sanitare, bugetul de venituri şi cheltuieli;
2.monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor, şi elaborează, împreună cu şefii de secţii, propuneri de îmbunătăţire a activităţii medicale;
3.aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului şi monitorizează procesul de implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital;
4.răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi;
5.coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului;
6.întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea şefilor de secţii, laboratoare şi servicii;
7.avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
8.asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;
9.răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
10.analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.);
11.participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
12.stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;
13.supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului;
14.răspunde de utilizarea în activitatea curentă, la toate componentele activităţilor medicale de prevenţie, diagnostic, tratament şi recuperare a procedurilor şi tehnicilor prevăzute în protocoalele unităţii, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate;
15.ia măsurile necesare, potrivit dispoziţiilor legale şi contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale.
Art. 20
Atribuţiile principale ale directorului financiar-contabil, stabilite prin contractul de administrare, sunt:
1.asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale;
2.organizează contabilitatea în cadrul unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale, şi asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor;
3.asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale;
4.propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de venituri şi cheltuieli;
5.asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare;
6.participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate;
7.angajează unitatea prin semnătură, alături de manager, în toate operaţiunile patrimoniale, având obligaţia, în condiţiile legii, de a le refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legale;
8.analizează, din punct de vedere financiar, planul de acţiune pentru situaţii speciale prevăzute de lege, precum şi pentru situaţii de criză;
9.participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii;
10.evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici;
11.asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor unităţii către bugetul statului, trezorerie şi terţi;
12.asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat în spital;
13.asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
14.organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin spitalului din contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a acestora;
15.ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor;
16.asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestionării;
17.răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin serviciului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv şi al asigurării integrităţii patrimoniului;
18.îndeplineşte formele de scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel, în cazurile şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale;
19.împreună cu directorul financiar-contabil/serviciul administrativ întocmeşte şi prezintă studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului unităţii şi a sumelor încasate în baza contractului de furnizare servicii medicale;
20.organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a cadrelor financiar-contabile din subordine;
21.organizează la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale inventarierea mijloacelor materiale în unitate.
CAPITOLUL IV: Structura organizatorică şi atribuţii
Art. 21
(1)Structura organizatorică a Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni-Grajduri se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii.
(2)Structura organizatorică, la data aprobării prezentului regulament, este următoarea:
a)Secţia psihiatrie I cronici art. 110 din Codul penal;
b)Secţia psihiatrie II cronici art. 110 din Codul penal - Compartiment TBC art. 110 din Codul penal;
c)Secţia psihiatrie III cronici art. 110 din Codul penal;
d)Farmacie;
e)Laborator analize medicale;
f)Cabinet medicină dentară;
g)Compartiment de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale;
h)Compartiment evaluare şi statistică medicală;
i)Aparat funcţional;
(3)Secţiile cu paturi sunt situate în localitatea Grajduri, judeţul Iaşi.
(4)Activitatea tehnico-economică şi administrativă din cadrul aparatului funcţional este organizată pe servicii, birouri şi compartimente funcţionale astfel:
a)Compartiment juridic;
b)Biroul R.U.N.O.S.;
c)Birou financiar-contabilitate;
d)Serviciul administrativ, tehnic, aprovizionare şi achiziţii publice;
e)Birou achiziţii publice, contracte, administrativ, tehnic;
f)Compartiment PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă;
g)Biroul de management al calităţii serviciilor medicale;
h)Compartiment culte.
(5)Structura organizatorică se aprobă/modifică prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii.
Art. 22
(1)Atribuţiile specifice ale secţiilor sunt:
a)primirea, îngrijirea şi tratamentul complet al bolnavilor;
b)întocmirea foii de observaţie, controlul medical şi supraveghere sistematică a bolnavilor internaţi;
c)primul ajutor medical şi asistenţă medicală de urgenţă în cazurile de afecţiuni acute prin camera de gardă;
d)efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale acordate bolnavilor internaţi;
e)prescrierea şi eliberarea reţetelor conform legislaţiei în vigoare;
f)stabilirea şi înlăturarea factorilor de risc profesional în unitate, a influenţei acestora asupra sănătăţii salariaţilor şi controlul aplicării normelor de igienă;
g)informarea bolnavului sau a persoanelor celor mai apropiate asupra bolii şi evoluţiei acesteia, în scopul asigurării eficienţei tratamentului aplicat;
h)crearea unei ambianţe plăcute, asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare prin meniuri diversificate, prin asigurarea cantitativă şi calitativă, precum şi servirea mesei în condiţii de igienă şi ambianţă corespunzătoare;
i)asigurarea asistenţei medicale şi a funcţionalităţii unităţii în perioada de calamităţi sau în alte situaţii cu caracter deosebit;
j)asigurarea disciplinei bolnavilor internaţi;
k)respectarea normelor de igienă;
l)implementarea măsurilor aprobate pentru creşterea calităţii serviciilor medicale oferite pacienţilor pe perioada de spitalizare;
m)aplicarea protocoalelor de bună practică în serviciile medicale oferite pacienţilor;
n)valorificarea eficientă a resurselor de care dispune pentru implementarea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii;
o)asigurarea realizării indicatorilor de performanţă aferenţi obiectivelor calităţii stabiliţi;
p)asigurarea unui sistem continuu de educaţie sanitară a bolnavilor în scopul consolidării comportamentului igienic şi al favorizării procesului de recuperare.
(2)Atribuţii specifice de primire şi internare a bolnavilor sunt:
a)internarea se face la triajul spitalului, care aparţine de Secţia psihiatrie II cronici, pe baza documentelor juridice care recomandă internarea medicală;
b)examinarea imediată a bolnavului prezentat pentru internare se realizează de către medicul specialist psihiatru;
c)repartizarea bolnavilor în camere se face avându-se în vedere şi gravitatea bolii, sexul, cu asigurarea măsurilor de profilaxie a infecţiilor nosocomiale;
d)în primele 24 de ore de la internare se urmăreşte starea somatică şi psihică pentru confirmarea diagnosticului şi a tratamentului ce urmează să fie aplicat.
Art. 23
Farmacia cu circuit închis din cadrul spitalului are următoarele atribuţii:
a)asigură şi gestionează întreaga medicaţie necesară bolnavilor internaţi în secţiile pe care le deserveşte, potrivit normelor în vigoare;
b)depozitează produsele farmaceutice conform normelor în vigoare, ţinându-se seama de natura proprietăţilor fizico-chimice;
c)asigură gestionarea deşeurilor farmaceutice;
d)asigură informarea permanentă a secţiilor pe care le deserveşte şi a Biroului de achiziţii publice, contractare cu privire la stocuri pe clase de medicamente, în vederea asigurării continuităţii medicaţiei specifice;
e)asigură evidenţa informatizată a consumurilor de medicamente prescrise prin condicile de medicamente pe bolnav, pe medic şi pe secţii;
f)asigură eliberarea şi livrarea medicamentelor în regim de urgenţă;
g)asigură în condiţii optime gestiunea stocurilor de produse farmaceutice, materiale sanitare etc.;
h)răspunde pentru lipsuri sau plusuri constatate de comisia de inventariere constituită de managerul spitalului, în condiţiile legii.
Art. 24
Cabinetul de medicină dentară are următoarele atribuţii:
a)asigură servicii medicale stomatologice pacienţilor internaţi în spital;
b)oferă informaţii pacienţilor despre serviciile acordate;
c)acordă consiliere în scopul prevenirii patologiei stomatologice;
d)aplică măsuri de igienă oro-dentară;
e)asigură aprovizionarea cu instrumentar, materiale sanitare şi tot ceea ce este necesar pentru buna funcţionare a cabinetului.
Art. 25
Compartimentul de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale funcţionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind supravegherea, prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare şi realizează, în principal următoarele activităţi:
1.asigură supravegherea epidemiologică a infecţiilor nosocomiale prin colectarea, înregistrarea, analizarea, interpretarea şi diseminarea datelor;
2.elaborează buletinul informativ lunar privind morbiditatea, severitatea şi eficienţa aplicării măsurilor de prevenire a infecţiilor nosocomiale;
3.colaborează cu conducerea secţiilor/compartimentelor pentru elaborarea metodologiei specifice de prevenire şi ţinere sub control a infecţiilor nosocomiale, pe care o supune aprobării Comitetului director, pentru punere în aplicare şi respectare;
4.efectuează anchetă epidemiologică în izbucniri epidemice de infecţii nosocomiale, stabilind factorii cauzali şi programele specifice de măsuri de control, urmărind respectarea acestora;
5.verifică respectarea normelor de igienă spitalicească, de igienă a produselor alimentare, în special a celor dietetice, a normelor de sterilizare şi păstrare a materialelor sanitare şi a soluţiilor injectabile, precum şi respectarea "Precauţiunilor universale". Organizează măsurile de remediere a deficienţelor constatate;
6.este responsabil pentru organizarea şi realizarea programelor instructiv-educative privind prevenirea infecţiilor nosocomiale, colaborând cu personalul calificat din secţii/compartimente;
7.evaluează activitatea de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale;
8.organizează depistarea, raportarea, evidenţa, izolarea, tratarea şi aplicarea măsurilor de control, în caz de boală transmisibilă internată sau apărută în spital;
9.efectuează studii epidemiologice privind morbiditatea, severitatea şi costul infecţiilor nosocomiale;
10.stabileşte un ritm de control pentru depistarea cazurilor nediagnosticate, neînregistrate şi neanunţate (ritm recomandat: minimum la două zile, maximum la 7 zile);
11.înregistrează şi declară cazurile de infecţie nosocomială descoperite la verificările pe care le face la nivelul secţiilor, după consult cu medicul curant al pacientului;
12.are obligaţia întocmirii raportărilor statistice trimestriale şi transmiterea acestora instituţiilor abilitate;
13.propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de control cu caracter de urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau focar de infecţie nosocomială;
14.răspunde pentru planificarea şi solicitarea aprovizionării tehnico-materiale necesare activităţilor planificate, respectiv pentru situaţii de risc epidemiologic;
15.elaborează "istoria" infecţiilor nosocomiale din unitate, cu concluzii privind cauzele apariţiei focarelor;
16.colaborează cu şefii de secţie pentru implementarea măsurilor de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale în conformitate cu planul de acţiune al spitalului;
17.verifică respectarea normativelor şi măsurilor de prevenire;
18.organizează şi participă la sistemul de autocontrol privind evaluarea eficienţei activităţilor derulate;
19.supraveghează şi controlează efectuarea decontaminării mediului de spital prin curăţare chimică şi dezinfecţie;
20.supraveghează şi controlează activitatea blocului alimentar în aprovizionarea, depozitarea, prepararea şi distribuirea alimentelor, cu accent pe aspectele activităţii la bucătăria dietetică;
21.supraveghează şi controlează calitatea prestaţiilor efectuate la spălătorie;
22.supraveghează şi controlează activitatea de îndepărtare şi neutralizare a reziduurilor, cu accent pe reziduurile periculoase rezultate din activitatea medicală;
23.este subordonat managerului spitalului. Colaborează cu celelalte secţii/compartimente ale spitalului, în scopul coordonării activităţii. Activitatea Compartimentului de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale se desfăşoară pe baza unui plan aprobat de managerul spitalului, care controlează direct activitatea serviciului respectiv, şi de câte ori este nevoie;
24.stabileşte şi monitorizează programul de deratizare, dezinfecţie şi dezinsecţie pe salon şi spital;
25.monitorizează respectarea programului orar de curăţenie pe salon şi spital;
26.stabileşte, împreună cu şefii de secţie, harta zonelor cu risc epidemiologic;
27.elaborează şi pune în aplicare planul de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale.
Art. 26
Compartimentul de evaluare şi statistică medicală este subordonat direct managerului şi are în principal următoarele atribuţii:
1.este responsabil pentru organizarea bazelor de date medicale ale spitalului, verificarea şi codificarea informaţiilor medicale, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;
2.colectează şi prelucrează lunar datele transmise de secţii şi compartimente, în vederea întocmirii raportului de decontare a serviciilor medicale prestate;
3.colaborează cu celelalte structuri ale spitalului pe probleme legate de statistică medicală;
4.transmite conform reglementărilor în vigoare datele statistice specifice solicitate de instituţiile abilitate;
5.pune la dispoziţia tuturor structurilor interne datele solicitate, iar la dispoziţia structurilor externe date statistice medicale, cu acordul managerului spitalului şi în conformitate cu legislaţia în vigoare;
6.transmite informări operative, în timp real, managerului spitalului, membrilor Comitetului director şi a celorlalte persoane cu atribuţii de decizie;
7.participă la monitorizarea lunară a indicatorilor de performanţă ai spitalului, prin furnizarea datelor şi cifrelor corecte necesare calculării acestora.
Art. 27
(1)Aparatul funcţional se constituie pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin spitalului cu privire la activitatea economico-financiară şi administrativ-juridică.
(2)Activitatea economico-financiară şi administrativ-juridică se asigură prin următoarele servicii/birouri şi compartimente:
a)Compartiment juridic;
b)Biroul R.U.N.O.S.;
c)Birou financiar-contabilitate;
d)Serviciul administrativ, tehnic, aprovizionare şi achiziţii publice;
e)Birou achiziţii publice, contracte, administrativ, tehnic;
f)Compartiment PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă;
g)Birou de management al calităţii serviciilor medicale;
h)Compartiment culte.
Art. 28
Compartimentul juridic este subordonat direct managerului şi are în principal următoarele atribuţii:
1.verifică dosarele bolnavilor încadraţi în baza art. 110 din Codul penal;
2.asigură întocmirea formelor pentru susţinerea în justiţie a drepturilor unităţii, a reducerii plângerilor la organele penale, civile sau arbitrare, sesizând organele de jurisdicţia muncii, precum şi a întocmirii cererilor de eliberare a titlurilor notariale;
3.supraveghează modul de desfăşurare a proceselor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
4.urmăreşte apariţia actelor normative şi semnalează organelor de conducere şi serviciilor interesate;
5.avizează pentru legalitate şi contrasemnează actele juridice, avizul pozitiv sau negativ, precum şi semnătura sa fiind aplicate numai pentru aspectele strict juridice ale documentului respectiv;
6.redactează opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea instituţiei;
7.redactează proiecte de contracte, precum şi negocierea clauzelor legale contractuale;
8.verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare;
9.nu se pronunţă asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat ori semnat de acesta;
10.se supune numai Constituţiei, legii, statutului profesiei şi regulilor eticii profesionale;
11.avizează la cererea conducerii actele care pot angaja răspunderea patrimonială a instituţiei, precum şi orice alte acte care produc efecte juridice;
12.contribuie prin întreaga activitate la asigurarea respectării legii;
13.analizează împreună cu compartimentul financiar-contabil şi cu alte compartimente interesate modul în care sunt respectate dispoziţiile legale în desfăşurarea activităţii.
Art. 29
Biroul R.U.N.O.S. este subordonat managerului spitalului şi are în principal următoarele atribuţii:
1.întocmeşte şi verifică statul de funcţii şi organigrama, conform structurii organizatorice aprobate, pentru toate categoriile de personal, precum şi lucrările necesare pentru modificarea şi completarea acestora, conform dispoziţiilor legale;
2.în colaborare cu compartimentul juridic face propuneri pentru modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi regulamentului intern, pe care le supune aprobării managerului;
3.efectuarea documentelor pentru încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă, precum şi stabilirea drepturilor salariale ale salariaţilor prevăzute de legislaţia muncii;
4.întocmirea şi actualizarea, la propunerea conducătorilor de compartimente aprobată de către conducerea unităţii, a fişelor de post şi gestionarea lor conform prevederilor legale;
5.ţine evidenţa fişelor de evaluare a performanţelor anuale profesionale individuale ale salariaţilor, iar rezultatele acestora le pune la dispoziţia conducerii;
6.actualizarea, conform reglementărilor în vigoare, a salariilor de încadrare şi a celorlalte drepturi salariale pentru personalul din cadrul unităţii, în funcţie de vechimea în specialitate şi în muncă;
7.introducerea şi actualizarea, în baza de date, a informaţiilor referitoare la angajaţii proprii;
8.întocmirea dosarelor de pensionare;
9.întocmirea şi actualizarea registrului de evidenţă a salariaţilor;
10.asigurarea secretariatului concursurilor/promovărilor, pentru ocuparea posturilor vacante şi întocmirea formalităţilor pentru semnarea contractelor individuale de muncă de către candidaţii declaraţi admişi, pe baza proceselor-verbale ale comisiilor, în conformitate cu prevederile legale;
11.întocmirea statului de funcţii, a situaţiei posturilor vacante şi temporar vacante;
12.întocmirea, la cerere, a adeverinţelor privind calitatea de salariat care să ateste vechimea în muncă sau drepturile salariale;
13.transmiterea la termenul prestabilit sau solicitat a diferitelor situaţii statistice şi de resurse umane;
14.verifică existenţa la zi a certificatelor de membru şi a asigurărilor civile de malpraxis pentru personalul medical;
15.întocmirea statelor lunare de salarii şi a celorlalte documente aferente;
16.întocmeşte şi ţine evidenţa privind programarea anuală a concediilor de odihnă;
17.ţinerea evidenţei efectuării de către salariaţi a concediilor (de odihnă, medicale, fără plată);
18.transmiterea la termenul prestabilit sau solicitat a diferitelor situaţii statistice de salarizare sau resurse umane;
19.răspunde de acordarea la termenele stabilite a drepturilor salariale pentru angajaţii unităţii;
20.verifică şi ţine evidenţa pontajelor pe baza cărora se materializează drepturile salariale ale personalului;
21.întocmeşte statele pentru acordarea tichetelor de masă pe baza pontajelor primite de la secţii, laboratoare, servicii, birouri, compartimente;
22.calculează drepturile salariale ale angajaţilor în baza foilor de pontaj primite de la secţii, laboratoare, servicii, birouri, compartimente, cu semnăturile celor în drept (manager, şef secţie/laborator/serviciu/birou/compartiment);
23.verifică şi calculează orele de gardă efectuate de medici;
24.ţine evidenţa plafonului de ore suplimentare aprobat conform legislaţiei în vigoare, a modului de compensare a acestora;
25.ţine evidenţa zilelor de incapacitate temporară de muncă pe ultimele 12 luni ale fiecărui an calendaristic;
26.actualizează deducerile fiscale pentru fiecare angajat;
27.întocmeşte fişele fiscale anuale privind impozitul pe venit şi le depune la termenele stabilite de administraţia financiară;
28.colaborează cu compartimentul financiar-contabil pentru întocmirea raportărilor lunare, trimestriale şi anuale privind cheltuielile de personal efectuate de unitate finanţate integral din venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate;
29.aplicarea legislaţiei în domeniul managementului resurselor umane privind selecţia, recrutarea, angajarea, evaluarea şi perfecţionarea profesională a resursei umane din cadrul unităţii.
Art. 30
Biroul financiar-contabilitate este în subordinea directorului financiar-contabil şi are următoarele atribuţii:
1.aplică şi respectă legislaţia în vigoare referitoare la:
a)organizarea şi conducerea contabilităţii;
b)planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;
2.elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului;
3.conduce contabilitatea operaţiunilor de capital, contabilitatea imobilizărilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea terţilor, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, a veniturilor şi a rezultatelor;
4.angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor;
5.organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
6.organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
7.urmăreşte modul de întocmire, circulare, înregistrare şi arhivare a documentelor financiar contabile;
8.reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiei publice;
9.întocmirea situaţiilor financiare ale spitalului la termenele prevăzute de legislaţia în vigoare;
10.exercită controlul financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile legale, prin salariaţii anume desemnaţi;
11.asigură îndeplinirea condiţiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garanţiilor şi reţinerea ratelor;
12.asigură efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiilor de încasări şi plăţi în numerar;
13.analizează şi face propuneri cu privire la situaţia stocurilor de bunuri materiale pentru prevenirea risipei, imobilizării de fonduri şi formării de stocuri supranormative;
14.ia măsurile necesare pentru asigurarea integrităţii patrimoniului spitalului şi pentru recuperarea pagubelor produse;
15.analizează modul de utilizare a resurselor materiale şi financiare ale spitalului şi propune Comitetului director măsurile necesare pentru evitarea cheltuielilor inutile;
16.monitorizează lunar gradul de realizare a indicatorilor financiari ai spitalului şi informează managerul;
17.îndeplineşte toate sarcinile specifice stabilite prin legislaţia în vigoare;
18.organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin spitalului din contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a acestora;
19.efectuează trimestrial închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli.
Art. 31
(1)Serviciul administrativ, tehnic, aprovizionare şi achiziţii publice este subordonat managerului şi are următoarele atribuţii:
1.elaborează programul anual al achiziţiilor publice împreună cu Biroul aprovizionare transport şi stabileşte gradele de prioritate în achiziţionare, împreună cu managerul instituţiei şi directorul financiar-contabil;
2.creează, exploatează şi actualizează ori de câte ori este necesar baza de date privind furnizorii, produsele, serviciile şi lucrările, preţurile practicate;
3.estimează, conform prevederilor legale în vigoare, valoarea contractelor de achiziţii publice, pe baza calculării şi însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv;
4.definitivează programul anual al achiziţiilor publice şi îl supune avizării directorului financiar-contabil, apoi aprobării managerului instituţiei şi Consiliului de administraţie;
5.selectează modalitatea de realizare a achiziţiilor publice, respectiv prin achiziţie directă sau, după caz, prin utilizarea uneia dintre procedurile de atribuire: licitaţia deschisă, restrânsă, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de soluţii;
6.elaborează nota de justificare pentru procedura selectată;
7.elaborează sau, după caz, coordonează documentaţia de atribuire a contractelor de achiziţii publice - documentaţie ce cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de achiziţie publică şi de procedura de atribuire selectată pentru acesta;
8.pune la dispoziţia operatorilor economici documentaţia de atribuire, conform modalităţii stabilite de legislaţia în vigoare;
9.realizează şi transmite spre publicare, cu respectarea termenelor legale, utilizând mijloacele electronice la dispoziţie, anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire către Sistemul electronic de achiziţii publice, după caz, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi către Monitorul Oficial al României;
10.primeşte de la Agenţia Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice notificările privind invalidarea unor anunţuri, remediază lipsurile sau omisiunile, conform motivaţiei pe care se susţine notificarea în cauză, precum şi acceptul sau refuzul de la derogările solicitate;
11.răspunde conform prevederilor legale de desfăşurarea în bune condiţii a corespondenţei (inclusiv respectarea cerinţelor privind înregistrarea documentelor ce se derulează cu operatorii economici, pe parcursul aplicării procedurilor, în fiecare etapă);
12.comunică şi transmite datele legate de întregul proces de achiziţii publice, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare;
13.asigură respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achiziţii publice, constituirea şi activitatea comisiilor specifice fiecărui tip de procedură ales;
14.sesizează conducerii nerespectarea procedurilor de achiziţie din partea comisiilor şi propune măsuri corective;
15.răspunde de respectarea întocmai a procedurilor de desfăşurare pentru fiecare dintre procedurile de atribuire selectate şi lansate, împreună cu comisia de licitaţie desemnată;
16.redactează raportul procedurii de atribuire şi apoi contractul de achiziţie publică şi îl înaintează spre verificare, avizare şi semnare entităţilor abilitate din cadrul autorităţii contractante;
17.întocmeşte şi păstrează dosarul achiziţiei publice cu toate documentele aferente conţinute de acesta, specificate conform legislaţiei în vigoare;
18.participă împreună cu comisia de contestaţii desemnată de către manager la soluţionarea eventualelor contestaţii privind derularea procedurii de achiziţii publice în cadrul spitalului;
19.execută orice alte sarcini dispuse de şefii ierarhici superiori, în limita prevederilor legale;
20.elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;
21.organizează desfăşurarea licitaţiilor conform reglementărilor legale în vigoare, recepţia bunurilor achiziţionate, precum şi repartiţia acestora către compartimentele solicitante;
22.participă în comisiile de întocmire, evaluare, negociere şi atribuire a contractelor de achiziţie publică;
23.îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, conform legislaţiei în vigoare;
24.aplică şi finalizează procedurile de atribuire;
25.constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;
26.organizează şi conduce activitatea specifică în conformitate cu metodologia şi legislaţia în vigoare;
27.elaborează şi propune spre aprobare strategia de aprovizionare cu produse de orice fel, stabilind împreună cu secţiile, laboratoarele, compartimentele şi Biroul unic de achiziţii ordinea priorităţilor pentru realizarea achiziţiilor;
28.întocmeşte note de fundamentare în domeniile de răspundere;
29.întocmeşte comenzile pentru derularea contractelor de achiziţii publice de produse;
30.efectuează cumpărările directe prin respectarea prevederilor legale în vigoare;
31.ia măsurile prevăzute în actele normative privind recepţia, manipularea şi depozitarea corespunzătoare a bunurilor materiale pentru gospodărirea economicoasă şi integritatea bunurilor din unitate;
32.asigură demersurile necesare pentru transferul, suplimentarea sau diminuarea sumelor alocate în cadrul bugetului în timpul execuţiei bugetare, împreună cu Serviciul financiar-contabilitate;
33.elaborează şi propune aprobarea deciziilor în domeniul de competenţă;
34.răspunde de dotarea unităţii din investiţii centralizate sau necentralizate, lucrări în regie proprie etc.;
35.supraveghează activitatea de colectare a deşeurilor, de evacuare, de depozitare şi de predare a acestora spre valorificare;
36.implementează măsurile aprobate pentru creşterea calităţii serviciilor hoteliere (cazare şi masă) oferite pacienţilor pe perioada de spitalizare;
37.valorifică eficient resursele de care dispune pentru implementarea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii;
38.îndrumă, coordonează şi răspunde de activitatea de transport, evidenţa consumurilor de combustibil şi lubrifianţi;
39.răspunde de întocmirea necesarului de transport pe fiecare autovehicul şi şofer în parte;
40.elaborează propuneri pentru necesarul de cheltuieli pe autovehicule, inclusiv necesarul bonurilor valorice de combustibil, în limita impusă de legislaţia în vigoare;
41.asigură controlul zilnic, reviziile tehnice, reparaţiile curente şi capitale la autovehicule, conform prevederilor normativelor auto;
42.asigură executarea la timp şi în bune condiţii a transporturilor necesare şi urmăreşte buna gospodărire a garajului, luarea măsurilor de securitate necesare, de protecţie a muncii şi de prevenire a incendiilor;
43.face propuneri pentru elaborarea planului de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului din subordine în vederea creşterii nivelului de pregătire profesională şi pentru cunoaşterea noilor reglementări legislative;
44.elaborează şi propune aprobarea deciziilor în domeniul de competenţă;
45.organizează, planifică şi conduce activitatea specifică în conformitate cu metodologia şi legislaţia în vigoare;
46.controlează periodic şi ia măsuri de remediere din/la timp a deficienţelor ce apar în funcţionarea instalaţiilor electrice, termice, sanitare, precum şi a bunurilor aflate în dotarea instituţiei;
47.verifică situaţia lucrărilor ce se execută conform documentaţiei tehnice anexate, asigură recepţia lucrărilor de reparaţii şi investiţii conform standardelor în vigoare;
48.organizează recepţia preliminară, finală (de punere în funcţiune) sau definitivă, după caz;
49.participă în comisia de recepţie a lucrărilor executate, la punerea în funcţiune a obiectivelor, a utilajelor, la probe în conformitate cu legislaţia în vigoare;
50.monitorizează lunar consumurile la utilităţi.
(2)Atribuţiile specifice pentru muncitori întreţinere şi reparaţii clădiri sunt:
a)asigură activitatea de întreţinere şi reparaţii ale clădirilor, instalaţiilor de apă şi electrice, utilajelor şi aparaturii din dotarea unităţii;
b)efectuează lucrări de reparaţii curente, întreţinere a clădirilor, a aparaturii şi instalaţiilor' sanitare şi electrice;
c)urmăresc efectuarea de reparaţii capitale conform graficului, verificând cantitativ şi calitativ lucrările efectuate de constructor;
d)asigură întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport din dotarea unităţii;
e)stabilesc cauzele degradării sau distrugerii construcţiilor, instalaţiilor sau utilajelor şi propun măsuri corespunzătoare;
f)stabilesc necesarul de materiale pentru întreţinerea construcţiilor, utilajelor, mijloacelor de transport.
(3)Atribuţiile specifice pentru angajaţii din blocul alimentar sunt:
a)primesc, transportă, păstrează şi prepară alimentele pentru hrana zilnică a bolnavilor;
b)eliberarea mâncării din bucătărie se face numai cu avizul medicului de gardă, lucru ce se va consemna în registru;
c)hrana care urmează a fi servită bolnavilor se controlează cu o jumătate de oră înainte de distribuire de către medicul de gardă pe spital, iar avizul asupra calităţii ei se consemnează în scris în caietul ce se păstrează de bucătar;
d)mâncarea se distribuie în secţii în vase inoxidabile sau emailate asigurate cu capace;
e)întregul utilaj folosit la prepararea şi servirea alimentelor va fi curăţat, spălat şi dezinfectat imediat după folosire şi păstrat în locuri ferite de praf, insecte şi rozătoare;
f)locurile unde se amplasează recipientele de gunoi vor fi întreţinute curate şi dezinfectate;
g)probele din fiecare fel de mâncare se vor păstra în recipiente perfect curăţate, prevăzute cu capac cu etichetă pe care se trec conţinutul şi data preparării, în spaţiu frigorific, timp de 36 de ore;
h)la sfârşitul fiecărei zilei se efectuează curăţenia blocului alimentar şi a oficiilor;
i)activitatea de pregătire a hranei bolnavilor se desfăşoară în cadrul blocului alimentar.
Art. 32
Compartimentul PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă este subordonat direct managerului, căruia îi aduce la cunoştinţă toate aspectele legate de activitatea compartimentului, şi are în principal următoarele atribuţii:
1.asigură identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din instituţie şi justifică autorităţilor competente că măsurile de apărare împotriva incendiilor sunt corelate cu natura şi nivelul riscurilor;
2.întocmeşte şi actualizează permanent lista cu substanţele periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu menţiuni privind proprietăţile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi mediu, mijloacele de protecţie recomandate, metode de prim ajutor, substanţe pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;
3.elaborează instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi stabileşte sarcinile ce revin salariaţilor, pentru fiecare loc de muncă;
4.asigură mijloacele tehnice corespunzătoare şi personalul necesar intervenţiei în caz de incendiu, precum şi condiţiile de pregătire a acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu, profilul activităţii şi mărimea unităţii;
5.asigură întocmirea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru ca acestea să fie operaţionale în orice moment;
6.propune prevederea fondurilor necesare realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
7.ia măsurile necesare pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă în vederea prevenirii accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale şi asigură instructajul introductiv general şi testarea anuală din punctul de vedere al sănătăţii şi securităţii în muncă, conform prevederilor legale în vigoare şi normelor de aplicare în vigoare;
8.ia măsuri privind asigurarea echipamentului de protecţie şi de lucru, a alimentaţiei în cazuri deosebite, conform normativelor în vigoare;
9.afişează vizibil la fiecare loc de muncă instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor, sarcinile ce revin salariaţilor pe linie de situaţii de urgenţă - prevenirea şi stingerea incendiilor, planuri de evacuare în caz de incendiu, organizarea stingerii incendiilor;
10.instruieşte personalul unităţii din punctul de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
11.asigură dotarea locurilor de muncă cu mijloace de stingere în caz de incendiu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi urmăreşte încărcarea stingătoarelor cu încărcătură corespunzătoare şi înlocuirea celor defecte;
12.acordarea asistenţei tehnice de specialitate în situaţii critice;
13.avizarea documentaţiilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor;
14.controlul modului de respectare a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor;
15.elaborarea documentelor specifice activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor;
16.instruirea salariaţilor în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor;
17.investigarea contextului producerii incendiilor;
18.monitorizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor;
19.organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor;
20.planificarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor în unitate.
Art. 33
Atribuţiile specifice privind protecţia muncii sunt:
1.asigură identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă şi mediul de muncă;
2.elaborează instrucţiuni proprii pentru aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă şi care vor fi aprobate de angajator prin fişa postului;
3.verifică cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
4.întocmeşte necesarul de documentaţii cu caracter de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
5.elaborează programul de instruire şi testare la nivelul organizaţiei;
6.ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific;
7.întocmeşte planul de acţiune în caz de pericol grav şi iminent şi instruieşte lucrătorii cu privire la aplicarea lui;
8.stabileşte zonele care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, precum şi tipul de semnalizare necesară şi amplasarea conform prevederilor legale;
9.ţine evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
10.informează angajatorul în scris asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propune măsurile de prevenire şi protecţie;
11.identifică echipamentele individuale de protecţie necesare şi întocmeşte necesarul de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie;
12.participă la comunicarea şi cercetarea evenimentelor;
13.întocmeşte Registrul unic de evidenţă a accidentelor de muncă;
a)Registrul unic de evidenţă a incidentelor periculoase;
b)Registrul unic de evidenţă a accidentelor uşoare;
c)Registrul unic de evidenţă a accidentaţilor în muncă ce au ca urmare incapacitate de muncă mai mare de 3 zile;
14.elaborează rapoartele privind accidentele de muncă suferite de lucrători, în conformitate cu prevederile legale;
15.urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor.
Art. 34
(1)Biroul de management al calităţii serviciilor medicale este constituit conform prevederilor legale în vigoare privind organizarea structurii de management al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi este subordonat direct managerului.
(2)Structura de management al calităţii serviciilor medicale desfăşoară în principal următoarele activităţi:
a)pregăteşte şi analizează Planul anual al managementului calităţii;
b)coordonează activităţile de elaborare a documentelor sistemului de management al calităţii:
- b1 manualul calităţii;
- b2 procedurile;
c)coordonează şi implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul unităţii, pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii, laborator etc. şi a standardelor de calitate;
d)coordonează şi implementează procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor;
e)colaborează cu toate structurile unităţii în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului de management al calităţii;
f)implementează instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite;
g)asigură implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii declarate de manager;
h)asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii cu cerinţele specifice;
i)coordonează activităţile de analiză a neconformităţilor constatate şi propune managerului acţiunile de îmbunătăţire sau corective ce se impun;
j)coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calităţii;
k)asigură aplicarea strategiei sanitare şi politica de calitate a unităţii în domeniul medical în scopul asigurării sănătăţii pacienţilor;
l)asistă şi răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calităţii.
(3)Scopul implementării sistemului de management al calităţii este:
a)descrierea sistemului de management al calităţii cu privire la modul de aplicare a cerinţelor standardelor legale referitoare la sistemul de management al calităţii în cadrul spitalului;
b)asigurarea continuităţii sistemului de management al calităţii şi a cerinţelor referitoare la acesta, în cazul modificării circumstanţelor actuale;
c)demonstrarea capacităţii de a furniza în mod consecvent servicii medicale ce întrunesc cerinţele pacientului şi cerinţele legale şi de reglementare aplicabile;
d)demonstrarea orientării spre îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii în conformitate cu cerinţele standardelor legale;
e)crearea unei baze documentate pentru evaluarea sistemului de management al calităţii de către pacienţi şi de către organismele de certificare.
(4)Domeniile de aplicare a sistemului de management al calităţii sunt următoarele:
a)servicii medicale spitaliceşti;
b)servicii farmaceutice;
c)servicii conexe actului medical.
(5)Biroul de management al calităţii serviciilor medicale are următoarele atribuţii:
a)coordonează activităţile privind calitatea serviciilor spitalului;
b)se asigură că procesele necesare sistemului de management al calităţii sunt stabilite, implementate şi menţinute;
c)asigură generarea şi colectarea informaţiilor şi datelor, care formează baza de cunoştinţe pentru şedinţele de analiză ale managementului, incluzând nevoile de îmbunătăţire;
d)asigură existenţa conştiinţei privind calitatea în diferite arii funcţionale ale spitalului;
e)rezolvă diferite probleme legate de calitatea serviciilor şi a sistemului de management;
f)raportează conducerii spitalului la cel mai înalt nivel funcţionarea, performanţa sistemului de management de calitate, pentru analizare şi ca bază pentru îmbunătăţirea acestui sistem;
g)asigură că este promovată în cadrul spitalului conştientizarea cerinţelor pacienţilor şi aparţinătorilor;
h)menţine relaţia cu părţi externe în chestiuni legate de sistemul de management.
Art. 35
(1)Compartimentul culte conlucrează îndeaproape cu managerul spitalului şi membrii Comitetului director în vederea asigurării asistenţei religioase a bolnavilor internaţi şi, la cerere, pentru salariaţii spitalului.
(2)Preotul îndeplineşte următoarele sarcini:
a)săvârşeşte serviciile religioase conform programului aprobat de eparhia respectivă, cu acordul conducerii instituţiei;
b)vizitează cu regularitate bolnavii din cadrul spitalului;
c)asigură serviciile religioase pentru cazurile de urgenţă, administrând Sfintele Taine;
d)săvârşeşte slujbele speciale pentru înmormântarea decedaţilor abandonaţi sau fără familie;
e)completează zilnic registrul cu activităţi pastoral-misionare desfăşurate;
f)participă şi sprijină, în funcţie de posibilităţi, la soluţionarea în spirit ecumenic a tuturor ofertelor de ajutor umanitar promovate de asociaţii şi instituţii, cu sau fără caracter religios, sau de la persoane particulare;
g)promovează şi cultivă o atmosferă spirituală echilibrată a pacienţilor bolnavi, pentru a evita prozelitismul de orice fel şi sprijină la cererea lor pe cei de altă confesiune, pentru a primi asistenţă religioasă din partea cultului de care aparţin;
h)colaborează cu personalul medical pentru a cunoaşte starea socială a pacienţilor internaţi şi apartenenţa religioasă declarată de pacienţi;
i)poate acorda asistenţă religioasă şi personalului angajat al unităţii numai la solicitarea acestuia;
j)pentru sărbătorile de iarnă organizează cu bolnavii internaţi un program de colinde;
k)participă la activităţile organizate de Patriarhia Română şi de Centrul Eparhial cu personalul bisericesc.
CAPITOLUL V: Consiliile şi comisiile din cadrul spitalului
Art. 36
În cadrul Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni-Grajduri, conform prevederilor legale în vigoare, funcţionează următoarele comitete, consilii şi comisii:
1.Consiliul etic;
2.Consiliul medical;
3.Comitetul de securitate şi sănătate în muncă;
4.Comisia de cercetare disciplinară;
5.Comisia de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru angajare/promovare;
6.Comisia de soluţionare a contestaţiilor.
Art. 37
Atribuţiile Consiliului etic sunt următoarele:
1.se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la sesizarea unui pacient/aparţinător al acestuia, a unui cadru medical sau a oricărei persoane căreia i-au fost încălcate drepturile recunoscute de lege în domeniul acordării asistenţei medicale;
2.analizează cazurile de încălcare a normelor de conduită în relaţia pacient-medic-asistentă, a normelor de comportament, a disciplinei în unitatea sanitară;
3.verifică dacă, prin conduita lui, personalul medico-sanitar şi auxiliar încalcă drepturile pacienţilor prevăzute de legislaţia în vigoare;
4.sesizează organele abilitate ale statului în situaţiile în care constată încălcări ale codului de deontologie medicală, ale drepturilor pacienţilor, precum şi ale normelor de conduită profesională aprobate potrivit legii;
5.analizează sesizările ce privesc plăţi informale ale pacienţilor către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau condiţionarea exercitării actului medical de obţinerea unor foloase; propune, în funcţie de caz, măsuri de intrare în legalitate;
6.veghează pentru respectarea, în cazurile terminale, a demnităţii umane şi propune măsuri cu caracter profesional pentru acordarea tuturor îngrijirilor medicale;
7.analizarea fiecărui caz se va consemna într-un proces-verbal care va cuprinde toate aspectele, atât cele sesizate, cât şi măsurile propuse a fi luate de către managerul spitalului;
8.procesul-verbal prevăzut la paragraful precedent va fi întocmit numai după ce Consiliul etic a efectuat o cercetare a cazului, cu ascultarea părţilor implicate, inclusiv, dacă este cazul, a unor terţe persoane care pot aduce lămuriri suplimentare asupra cazului. Ascultarea părţilor trebuie consemnată în scris şi semnată de către acestea;
9.procesul-verbal va fi înaintat managerului în vederea luării măsurilor ce se impun în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art. 38
Consiliul medical este alcătuit din şefii de secţii, compartimente şi asistentul-şef, iar preşedintele acestuia este directorul medical al unităţii.
Art. 39
Atribuţiile Consiliului medical sunt:
1.îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate în vederea creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor;
2.monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în spital în scopul creşterii performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate;
3.înaintează Comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului;
4.propune Comitetului director măsuri pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei şi conform ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală;
5.evaluează necesarul de servicii medicale al populaţiei deservite de spital şi face propuneri pentru elaborarea:
a)planului de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului;
b)planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;
c)planului anual de achiziţii publice, cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente medicale, medicamente şi materiale sanitare;
6.face propuneri Comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului;
7.participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern ale spitalului;
8.desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor medicale desfăşurate în spital;
9.evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în ambulatoriul acestuia;
10.monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în activitatea medicală;
11.prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale;
12.stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul spitalului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora;
13.elaborează planul anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate de spital, pe care îl supune spre aprobare managerului;
14.înaintează managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul spitalului;
15.evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secţii/fiecărui laborator şi face propuneri Comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului;
16.evaluează necesarul liniilor de gardă şi face propuneri managerului cu privire la structura şi numărul acestora la nivelul spitalului, după caz;
17.participă la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat;
18.înaintează managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare continuă a personalului medico-sanitar;
19.reprezintă spitalul în relaţiile cu organizaţii profesionale din ţară şi din străinătate şi facilitează accesul personalului medical la informaţii medicale de ultimă oră;
20.asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;
21.răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
22.participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale;
23.supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului;
24.analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi în spital, referitoare la activitatea medicală a spitalului;
25.elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
26.alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.
Art. 40
Comitetul de securitate şi sănătate în muncă are în principal următoarele atribuţii:
1.analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi funcţionare;
2.urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punctul de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;
3.analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficienţe;
4.analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;
5.analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin serviciului extern de prevenire şi protecţie, precum şi menţinerea sau, dacă este cazul, înlocuirea acestuia;
6.propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice;
7.analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern;
8.urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari;
9.analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie;
10.analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;
11.efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un raport scris privind constatările făcute;
12.dezbate raportul scris, prezentat Comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor.
Art. 41
(1)Comisia de cercetare disciplinară este alcătuită din membri numiţi prin decizie internă a managerului.
(2)Din Comisia de cercetare disciplinară face parte, fără drept de vot, în calitate de observator, un reprezentant al organizaţiei sindicale al cărei membru este salariatul cercetat disciplinar.
Art. 42
Atribuţiile Comisiei de cercetare disciplinară sunt:
1.efectuarea cercetării disciplinare prealabile;
2.convocarea în scris a salariatului care a săvârşit o abatere disciplinară, în vederea cercetării disciplinare prealabile;
3.analiza încălcării prevederilor din regulamentul intern, din fişa de post, din contractul individual de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din legislaţia în vigoare;
4.analiza şi stabilirea împrejurărilor în care a fost săvârşită fapta încadrată drept abatere disciplinară;
5.analiza gradului de vinovăţie a salariatului, precum şi a consecinţelor abaterii disciplinare;
6.verificarea eventualelor sancţiuni disciplinare suferite anterior de salariat;
7.întocmeşte un referat prin care propune managerului sancţiunea disciplinară ce urmează a fi aprobată de către manager prin decizie de sancţionare.
Art. 43
Comisia de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru angajare/promovare are următoarele atribuţii:
1.selectează dosarele de concurs/examen ale candidaţilor;
2.stabileşte subiectele pentru proba scrisă;
3.stabileşte planul interviului şi realizează interviul;
4.stabileşte planul probei practice şi asigură condiţiile necesare realizării ei;
5.stabileşte modul de acordare a punctajului pentru probele scrise şi pentru interviu;
6.notează pentru fiecare candidat fiecare probă a concursului/examenului;
7.transmite secretariatului comisiei rezultatele concursului/examenului pentru a fi comunicate candidaţilor.
Art. 44
Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii:
1.soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la notarea fiecărei probe a concursului/examenului;
2.transmite secretariatului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.
CAPITOLUL VI: Finanţarea spitalului
Art. 45
Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni-Grajduri este o instituţie publică, de interes naţional, finanţată integral din venituri proprii şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale unităţii provin din sumele încasate pentru serviciile medicale, alte prestaţii efectuate pe bază de contract, precum şi din alte surse, conform legii.
Art. 46
Contractele de furnizare de servicii medicale încheiate cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Iaşi reprezintă principala sursă a veniturilor în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli. Contractul cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Iaşi se negociază de către managerul unităţii cu conducerea Casei Judeţene de Asigurări Sociale de Sănătate Iaşi în funcţie de indicatorii stabiliţi în contractul-cadru de furnizare de servicii medicale.
Art. 47
Spitalul poate realiza venituri suplimentare din:
1.donaţii şi sponsorizări;
2.legate;
3.alte surse, conform legii.
Art. 48
(1)Organizarea activităţii se face în baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, aprobat de conducerea unităţii cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior.
(2)Elaborarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli se face pe baza evaluării veniturilor proprii din anul bugetar şi a repartizării cheltuielilor pe baza propunerilor fundamentate ale secţiilor şi compartimentelor din structura unităţii.
(3)Realizarea veniturilor şi fundamentarea cheltuielilor se asigură în raport cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificaţiei bugetare.
(4)Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public se elaborează de către Comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi cu contractele colective de muncă.
(5)Bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului spitalului.
(6)Bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului se repartizează pe secţiile şi compartimentele din structura spitalului, nivelul acestora fiind indicator al contractului de administrare.
(7)Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se urmăreşte pe secţii şi compartimente, fiind un indicator al contractului încheiat între manager şi şefii secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului. Abaterile faţă de indicatorii din contractul cu managerul se analizează şi se soluţionează de conducerea spitalului cu conducerile structurilor în cauză.
(8)Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se raportează lunar şi trimestrial direcţiei de sănătate publică şi Ministerului Sănătăţii.
În cazul existenţei unor datorii la data încheierii contractului de management, acestea vor fi evidenţiate separat, stabilindu-se posibilităţile şi intervalul în care vor fi lichidate, în condiţiile legii.
Art. 49
(1)Decontarea contravalorii serviciilor medicale contractate se face conform contractului de furnizare de servicii medicale, pe baza de documente justificative, în funcţie de realizarea acestora, cu respectarea prevederilor contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate.
(2)În cazul unor activităţi medicale sau farmaceutice pentru care unitatea spitalicească nu are specialişti competenţi în astfel de activităţi sau manopere medicale, se poate încheia un contract privind furnizarea unor astfel de servicii medicale cu un cabinet medical specializat.
CAPITOLUL VII: Dispoziţii finale
Art. 50
Prezentul regulament de organizare şi funcţionare se aplică tuturor angajaţilor, indiferent de gradul profesional şi de durata contractului individual de muncă, precum şi pentru:
1.bolnavii internaţi în secţiile cu paturi, precum şi familiile sau rudele acestora sau vizitatori;
2.firmele care asigură diverse servicii în incinta spitalului şi care, în afara atribuţiilor şi clauzelor prevăzute în contractele încheiate între părţi, au obligaţia de a respecta prezentul regulament referitor la curăţenia şi circuitele spitalului, integritatea bunurilor din patrimoniul spitalului cu care intră în contact.
Art. 51
(1)Toate categoriile de personal din spital au obligaţia respectării prezentului regulament de organizare şi funcţionare.
(2)Toate secţiile/laboratoarele/serviciile/compartimentele au obligaţia elaborării şi respectării procedurilor operaţionale specifice activităţilor desfăşurate în cadrul spitalului.
Art. 52
(1)Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al spitalului va fi adus la cunoştinţa tuturor salariaţilor pe bază de semnătură, după aprobarea acestuia prin ordin al ministrului sănătăţii.
(2)Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al spitalului se completează cu prevederile legale în vigoare.
Art. 53
Modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare se face cu avizul Consiliului de administraţie, se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 332 din data de 29 aprilie 2016