NORME din 19 septembrie 2012 privind constituirea şi restituirea depozitelor candidaţilor la funcţia de deputat sau de senator la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012
Art. 1
(1)La alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012, în contul Autorităţii Electorale Permanente se depun 3500 de lei pentru fiecare candidat.
(2)La alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012, în contul Autorităţii Electorale Permanente se depun 3.500 de lei pentru fiecare candidat la nivel naţional al unei organizaţii a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale.
Art. 2
(1)Sumele prevăzute la art. 1 se pot depune în numerar sau prin virament.
(2)Încasările prin virament se vor efectua pentru fiecare candidat în parte în baza ordinului de plată, pe care emitentul va menţiona numărul şi denumirea contului deschis de către Autoritatea Electorală Permanentă, precum şi informaţiile prevăzute la art. 3 alin. (1).
(3)Contul în care se depun sumele prevăzute la art. 1 este adus la cunoştinţă publică de Autoritatea Electorală Permanentă până cel mai târziu la data expirării termenului prevăzut la art. 29 alin. (71) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
(1)La fiecare depunere efectuată, plătitorii vor furniza următoarele date:
a)numele şi prenumele candidatului pentru care se constituie depozitul;
b)codul numeric personal al candidatului;
c)partidul politic sau organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care a propus candidatul. În cazul alianţelor politice sau electorale se indică membrul alianţei care a propus candidatul, iar în cazul candidaţilor independenţi se trece menţiunea "candidat independent";
d)circumscripţia electorală. Se trece numărul circumscripţiei şi judeţul sau menţiunea "circumscripţia externă", iar în cazul candidatului la nivel naţional pentru Camera Deputaţilor al organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, menţiunea "nivel naţional";
e)numărul colegiului, pentru Camera Deputaţilor respectiv pentru Senat, iar în cazul candidatului la nivel naţional pentru Camera Deputaţilor al organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, menţiunea "nivel naţional";
f)candidatul independent, în plus faţă de elementele prevăzute la lit. a)-e), va preciza şi numele, prenumele şi codul numeric personal al persoanei împuternicite de acesta să solicite restituirea depozitului în caz de deces.
(2)În situaţia depunerilor individuale, datele prevăzute la alin. (1) vor fi înscrise pe formularul de depunere în numerar.
(3)În situaţia depunerilor în numerar, pe bază de tabel, efectuate de reprezentantul partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau al organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) vor fi cuprinse într-un tabel nominal înregistrat la partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi se eliberează chitanţe individuale care vor conţine informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e).
Art. 4
În termen de cel mult 5 zile de la data rămânerii definitive a candidaturilor, birourile electorale de circumscripţie transmit Autorităţii Electorale Permanente copii ale dovezilor constituirii depozitelor pentru fiecare candidat, inclusiv pentru persoanele ale căror candidaturi nu au rămas definitive.
Art. 5
În cel mult 5 zile de la publicarea rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţă publică lista competitorilor electorali care au îndeplinit condiţiile pentru restituirea depozitelor prevăzute de Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6
(1)Restituirea depozitelor constituite conform art. 1-3 se face numai prin virament bancar, în conturile indicate de partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi, conform alin. (2).
(2)Începând cu data rămânerii definitive a candidaturilor până cel mai târziu la 10 zile de la data publicării rezultatelor alegerilor, partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, inclusiv cele care fac parte din alianţe politice sau electorale, precum şi candidaţii independenţi vor transmite Autorităţii Electorale Permanente următoarele informaţii:
a)numele titularului de cont, respectiv denumirea partidului politic sau numele şi prenumele candidatului independent, după caz;
b)codul fiscal al partidului politic, titular al contului, sau codul numeric personal al candidatului independent, titular al contului;
c)contul în format IBAN;
d)denumirea băncii şi a sucursalei la care este deschis contul.
(3)În cazul candidaţilor propuşi de alianţe politice şi alianţe electorale, depozitele pentru candidaţi se restituie membrului alianţei care i-a propus.
Art. 7
În cazul nedepunerii candidaturii, a respingerii unei candidaturi, a renunţării la candidatură, a retragerii unei candidaturi sau a decesului unui candidat înainte de data tipăririi buletinelor de vot, la solicitarea partidului politic, organizaţiei cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale, a candidatului independent sau a persoanei împuternicite de acesta, după caz, cuprinzând datele prevăzute la art. 6 din prezentele norme şi însoţită de documente care atestă una dintre aceste situaţii, Autoritatea Electorală Permanentă restituie depozitele în cel mult 14 zile de la solicitare. În cazul candidaţilor propuşi de alianţe politice şi alianţe electorale, depozitele pentru candidaţi se restituie membrului alianţei care i-a propus.
Art. 8
Autoritatea Electorală Permanentă virează către bugetul de stat depozitele constituite de către competitorii electorali care nu au îndeplinit condiţiile prevăzute la art. 29 alin. (7) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu se încadrează în dispoziţiile art. 7.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 668 din data de 24 septembrie 2012