HOTĂRÂRE nr. 768 din 4 septembrie 2014 pentru organizarea în anul 2014, în România, a două conferinţe internaţionale în cadrul Centrului Serviciilor Publice de Ocupare din Ţările din Sud-Estul Europei (CSPOTSEE)
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
În scopul organizării în anul 2014, în România, a două conferinţe internaţionale în cadrul Centrului Serviciilor Publice de Ocupare din Ţările din Sud-Estul Europei (CSPOTSEE), prin derogare de la prevederile cap. I pct. 4, precum şi ale cap. II pct. 2 şi pct. 5 lit. C din Normele privind organizarea în ţară a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare în ţară a acţiunilor de protocol, cu modificările ulterioare, se aprobă cheltuielile ocazionate de invitarea unui număr de 50 de persoane oficiale pentru fiecare eveniment, precum şi cheltuielile pentru organizarea activităţilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Finanţarea cheltuielilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentelor prevăzute la art. 1, în limita de maximum 135 mii lei, se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate, de la capitolul 68.04 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul II "Bunuri şi servicii", articolul 30 "Alte cheltuieli", conform devizului estimativ prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii,

familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

ANEXĂ: DEVIZ ESTIMATIV DE CHELTUIELI pentru organizarea în anul 2014, în România, a două conferinţe internaţionale în cadrul Centrului Serviciilor Publice de Ocupare din Ţările din Sud-Estul Europei (CSPOTSEE)

Recepţie de bun venit

50 x 200 lei/persoană x 2 conferinţe

Cina oficială

50 x 180 lei/persoană x 2 conferinţe

Prânz x 2

50 x 150 lei/persoană x 2 prânzuri x 2 conferinţe

Pauză de cafea x 3

50 x 20 lei/persoană x 3 pauze de cafea x 2 conferinţe

Cadouri x 30 de invitaţi

30 x 100 lei/persoana x 2 conferinţe

Materiale informative şi promoţionale

50 x 200 lei/persoană x 2 conferinţe

Chirie sală şi echipamente (sonorizare şi proiecţie)

850 lei x 2 conferinţe

Servicii de interpretariat

2.000 lei x 2 conferinţe

Vizite obiective turistice

50 x 200 lei/persoană x 2 conferinţe

Transport intern

50 x 60 lei/persoană x 2 conferinţe

Alte servicii (secretariat, fotograf, diverse)

50 x 30 lei/persoană x 2 conferinţe

Total:

134.700 lei

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 664 din data de 10 septembrie 2014