ORDIN nr. 1017 din 14 mai 2015 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică
Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 159.454 din 8 mai 2015, precum şi prevederile art. 28 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.092/91, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 2 alin. (4) lit. c) şi art. 7 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. I
Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 8 noiembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 2, după alineatul (14) se introduce un nou alineat, alineatul (15), cu următorul cuprins:
"(15) Pentru anul 2015, termenul de înregistrare prevăzut la alin. (1) se prelungeşte până la data de 30 iulie inclusiv."
2.La articolul 2 alineatul (21), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) asociaţiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice care îndeplinesc condiţiile menţionate la alin. (22), la solicitarea scrisă a operatorilor - pot întocmi fişele de înregistrare prevăzute în anexele nr. 1-7, verifică conformitatea datelor, semnează şi ştampilează în numele acestora şi transmit fişele de înregistrare la DAJ în vederea înregistrării şi avizării;"
3.La articolul 2, alineatul (26) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(26) Operatorii se pot înregistra la DAJ astfel:
- personal, prin depunerea documentelor în format fizic sau prin transmiterea documentelor în format electronic, utilizând semnătura electronică;
- prin asociaţiile profesional legal constituite în domeniul agriculturii care îndeplinesc condiţiile menţionate la alin. (22), în situaţia în care operatorul optează pentru această variantă. Asociaţiile pot înregistra operatorii prin depunerea documentelor în format fizic la DAJ sau transmiterea documentelor în format electronic, utilizând semnătura electronică a asociaţiei."
4.La articolul 2, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (101), cu următorul cuprins:
"(101) Documentele prevăzute la alin. (10) pot fi depuse şi ulterior înregistrării fişelor de înregistrare prin modalităţile prevăzute la alin. (26), dar nu mai târziu de terme nu l-limită de înregistrare."
5.La anexa nr. 7, în tabelul de la punctul 3, sintagma "Volumul estimat comercializat (kg/litri/buc.)" se înlocuieşte cu sintagma "Volumul comercializat în anul anterior (kg/litri/buc.)".
6.În anexa nr. 13, la punctul 1, ultima liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:
"- transferul parţial al exploataţiei ecologice a producătorului - producţie vegetală, piscicolă sau animală."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul agriculturi; şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 333 din data de 15 mai 2015