NORME METODOLOGICE din 20 mai 2016 pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tabără de odihnă în centrele de agrement/bazele turistice proprii Ministerului Tineretului şi Sportului
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Taberele pentru copii şi tineri sunt activităţile recreativ-educative desfăşurate cu precădere în perioada vacanţelor şcolare în centrele de agrement aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, denumit în continuare Minister.
CAPITOLUL II: Organizarea taberelor
Art. 2
(1)Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret (DJST), respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti (DSTMB), denumite în continuare Direcţii, organizează activitatea de primire şi trimitere a copiilor şi tinerilor în centrele de agrement/bazele turistice din reţeaua naţională. Activităţile de tabără pentru tineret se desfăşoară atât în perioada vacanţelor şcolare, cât şi în restul anului (evenimente şi cazări ocazionale, excursii, minisejururi).
(2)Pentru desfăşurarea taberelor sunt absolut necesare următoarele condiţii:
a)recomandarea directorului şcolii pentru cadrul didactic însoţitor, conform anexei nr. 1;
b)respectarea tarifelor din ofertele direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a agenţilor privaţi avizaţi, postate pe site.
(3)Prin excepţie: în cazul în care un cadru didactic organizează activităţi de tabără cu un grup format din elevi ai mai multor unităţi de învăţământ, poate organiza aceste activităţi în baza delegaţiei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, emise de către Direcţie şi a recomandării prealabile a directorului unităţii de învăţământ de care aparţine, conform anexei nr. 1.
Art. 3
Documentul principal de lucru îl reprezintă nota de comandă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 care se depune de către organizatorul grupului, la sediul Direcţiei. Pentru simplificarea modalităţii de organizare a taberelor/sejururilor, nota de comandă poate fi transmisă şi prin fax sau e-mail.
Art. 4
În baza notelor de comandă înregistrate, Direcţiile întocmesc cererile de rezervare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, către judeţul în care s-au solicitat locuri sau către operatorul economic privat acreditat de Minister.
Art. 5
După transmiterea cererii de rezervare către prestatori, aceştia au obligaţia de a transmite în scris confirmarea rezervării, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, pentru locurile solicitate de către beneficiar. Adresa de confirmare va fi întocmită de prestatorii de servicii de cazare şi masă, în limita locurilor disponibile. Cel târziu la data primei confirmări de rezervare, între Direcţia solicitantă şi prestator se încheie un Contract-cadru de prestări servicii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, în baza notei de comandă, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Art. 6
După încheierea şi semnarea reciprocă a contractelor, pot exista ca documente de lucru: cererea de suplimentare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, sau cererea de decomandare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, a locurilor contractate. Aceste cereri vor fi întocmite şi transmise de către Direcţia care trimite grupul. Aceste documente vor duce la modificarea unora din clauzele contractului de prestări servicii deja încheiat şi vor fi ataşate la contract.
Art. 7
Direcţia care trimite grupul va încasa contravaloarea serviciilor solicitate, conform ofertei prestatorului de servicii.
Art. 8
Cadrul didactic însoţitor va depune la sediul Direcţiei contravaloarea sejurului solicitat (costul serviciilor de cazare şi masă, precum şi costul serviciilor de tabără, dacă este cazul), împreună cu borderoul centralizator, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9. Tabelul va cuprinde numele, prenumele şi vârsta copiilor/tinerilor participanţi, numele şi semnătura conducătorilor de grup, acordul părinţilor copiilor minori, precum şi alte informaţii relevante cu privire la participanţi. În cazul grupurilor informale (copii proveniţi din mai multe şcoli, cadrul didactic însoţitor va fi desemnat de către Direcţia care face solicitarea).
Art. 9
Încasarea contravalorii sejurului solicitat se poate face în numerar sau prin ordin de plată, în două sau mai multe tranşe. În cazul anulării locurilor cu mai mult de 15 zile calendaristice înainte de data plecării în tabără, se va restitui cadrului didactic conducător de grup 10% din valoarea serviciilor contractate. Suma de 10% va fi virată către Direcţia care primeşte grupul, în baza facturii emise de aceasta. Excepţie fac cazurile de forţă majoră, probate de cadrul didactic însoţitor prin documente justificative (buletine medicale etc.).
Art. 10
Cu două zile înainte de plecarea în tabără, participanţii vor efectua vizita medicală la medicul de familie la care sunt înscrişi sau la medicul/asistentul medical de la dispensarul şcolar şi vor obţine un aviz epidemiologic care să ateste faptul că elevul este apt din punct de vedere medical pentru a participa la tabără. Aceste documente medicale sunt obligatorii pentru participanţii la seriile de tabără şi vor fi prezentate la sosirea în centrul de agrement. Totodată, cadrul didactic însoţitor va prezenta la sosirea în centrul de agrement carnetul de sănătate cu analizele medicale anuale efectuate la medicul de medicina muncii sau la medicul de familie (analizele solicitate anual de unitatea de învăţământ).
Art. 11
Direcţia care trimite grupul are obligaţia de a transmite, cu minimum 24 de ore înainte de începerea seriei, formularul de sosire a grupului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10, în centrul de agrement şi va instrui conducătorii grupurilor cu privire la "Regulamentul de tabără privind desfăşurarea activităţilor în centrele de agrement din reţeaua Ministerului Tineretului şi Sportului", conform modelului prevăzut în anexa nr. 12, consemnând instruirea în procesul-verbal prevăzut în anexa nr. 13. Direcţiile care primesc grupurile au obligaţia de a asigura (în cazul în care se solicită acest lucru în formularul de sosire a grupului) transportul auto dus-întors (gară-centru de agrement), cu mijloace de transport proprii sau prin intermediul unor firme specializate în activităţi de transport, acestea trebuind să deţină toate licenţele şi documentele de transport valabile privind transportul de persoane, necesare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Cheltuielile de transport vor fi suportate de către fiecare beneficiar în parte.
Art. 12
În ordinea cronologică a desfăşurării seriilor de tabără, Direcţia care realizează trimiterea va întocmi şi îndosaria pentru fiecare grup, în dublu exemplar, următoarele documente: borderou centralizator însoţit de anexa de trimitere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11, delegaţia cadrului didactic/conducătorului de grup şi recomandarea directorului unităţii de învăţământ, regulamentul de tabără. Cadrul didactic/conducătorul de grup va primi, înainte de plecare, de la sediul Direcţiei câte un exemplar din borderoul centralizator + anexa de trimitere, delegaţia de trimitere în tabără, precum şi regulamentul de tabără semnat de cadrul didactic/conducătorul de grup şi de reprezentantul Direcţiei care a făcut instruirea. Al doilea exemplar al acestor documente se îndosariază la Direcţie.
Art. 13
Administratorii centrelor de agrement care primesc grupurile au obligaţia de a verifica borderoul centralizator şi de a completa anexa de trimitere şi delegaţia fiecărui cadru didactic însoţitor/conducător de grup (la terminarea seriei de tabără, administratorul va înmâna conducătorului de grup borderoul centralizator, semnat şi ştampilat şi anexa de confirmare completată cu numărul exact de participanţi). După sosirea grupurilor în centrul de agrement, administratorul va prelucra regulamentul de tabără, având obligaţia de a-l afişa în locuri vizibile (de exemplu: cantine, intrarea în tabere, holurile spaţiilor de cazare etc.). În cazul în care copilul încalcă grav sau în mod repetat regulamentul de tabără, la solicitarea conducătorului de grup, părinţii vor avea obligaţia de a retrage copilul din tabără, contravaloarea taberei nefiind rambursabilă.
Art. 14
Administratorii centrelor de agrement au obligaţia de a afişa în fiecare spaţiu de cazare/servire a mesei/anexe inventarul spaţiului respectiv (mobilier, cazarmament etc.). La sosirea grupului, administratorul va efectua împreună cu cadrul didactic/conducătorul de grup predarea-primirea inventarului, urmând ca la plecare să se verifice integritatea bunurilor folosite pe parcursul şederii în tabără.
Art. 15
Pe parcursul desfăşurării taberei, participanţii au obligaţia de a respecta cu stricteţe regulamentul de tabără. Daunele produse asupra mijloacelor fixe sau obiectelor de inventar din incinta centrului de agrement vor fi suportate de participanţii care au produs prejudiciul. Administratorul centrului de agrement va propune conducerii Direcţiei încasarea de la conducătorul de grup a contravalorii pagubelor produse.
Art. 16
Personalul sanitar din centrul de agrement va efectua la sosirea grupurilor în centrul de agrement triajul epidemiologic al participanţilor.
CAPITOLUL III: Decontarea taberelor
Art. 17
La întoarcerea din tabără, cadrul didactic însoţitor va depune la sediul Direcţiei borderoul centralizator + anexa de trimitere primite de la administratorul centrului de agrement şi delegaţia.
Art. 18
Facturile pentru achitarea serviciilor ocazionate de organizarea taberelor vor fi emise de prestator (cel care primeşte) către Direcţia beneficiară (cea care trimite) în baza borderoului centralizator confirmat.
Art. 19
După verificarea concordanţei dintre factura emisă şi borderoul vizat de administrator se va efectua plata către prestator.
Art. 20
Cadrele didactice care conduc grupurile de elevi în tabere beneficiază în condiţiile legii de gratuitate la serviciile de cazare şi masă, indiferent de numărul de serii de tabără pe care le organizează pe parcursul unui an. De asemenea, cadrul didactic însoţitor beneficiază de gratuitate la cazare şi masă pentru copiii proprii/nepoţi sau altă persoană la alegere, în centrele de agrement din reţeaua Ministerului.
Art. 21
Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
-****-
ANEXA nr. 1: RECOMANDARE
Şcoala (Liceul) ...................
Nr. telefon ..........................
Nr. ........... din ....................
Prin prezenta îl recomand pe domnul (doamna) ............... învăţător/învăţătoare (profesor/profesoară) ............ pentru a însoţi un grup de ....... elevi care participă la tabăra .................. seria ........... .
Menţionăm că domnul (doamna) învăţător/învăţătoare (profesor/profesoară) are experienţă în activitatea educativă şi prezintă garanţii morale pentru a asigura securitatea copiilor şi buna desfăşurare a programului de tabără.
Director,
........................
ANEXA nr. 2: DELEGAŢIE
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret .........................
Nr. ........... din ....................
Către
Centrul de Agrement ...................., judeţul .....................
Domnul (Doamna) .................. de specialitate (educator/profesor învăţământ primar/ învăţător/profesor), domiciliat(ă) în ..................., str. ............ nr. ........, încadrat(ă) la Grădiniţa/Şcoala/Liceul/Colegiul .................. din localitatea ................. va fi prezent(ă) în centrul dumneavoastră de agrement, în perioada .............., în calitate de cadru didactic însoţitor pe lângă grupul de copii şi tineri din judeţul ................ .
Se legitimează cu B.I./C.I. seria ......... nr. ............... .
Director
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret .....................,
Centrul de Agrement ....................
Judeţul .......................
Nr. ........... din ....................
Către
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret ...................
Referitor la Adresa nr. ......./..........., menţionăm că domnul (doamna) .................. a prestat activităţi în acest centru în perioada ............ îndeplinind calitatea de cadru didactic însoţitor.
Reprezentant centru de agrement,
......................
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret ......................
Nr. ........... din ....................
Către
Grădiniţa/Şcoala/Liceul/Colegiul .........................
Vă facem cunoscut că domnul (doamna) ..................... a participat în perioada ............... în Centrul de Agrement ................ din judeţul ............ în calitate de cadru didactic însoţitor.
Director
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret ....................,
ANEXA nr. 3: NOTĂ DE COMANDĂ
Nr. ........... din ....................
Se aprobă,
Director executiv Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret,
...................
Către: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret ......................
Ţinând cont de opţiunile elevilor/tinerilor din şcoala/liceul ....................... şi de interesul exprimat faţă de reţeaua centrelor de agrement, ne manifestăm intenţia de a contracta cu instituţia dumneavoastră următoarele locuri pentru vacanţa de vară ..............:

Nr. crt.

Centrul de agrement

Perioada

(Seria)

Număr de locuri

Modalitatea de transport

1.

    

2.

    

3.

    
Termenul de realizare a locurilor şi de depunere a avansului de 30% este de maximum 30 de zile din momentul confirmării rezervării (confirmarea se poate face şi telefonic de către reprezentantul direcţiei judeţene pentru sport şi tineret).
În situaţia nerespectării termenului stabilit de comun acord (termenul fiind menţionat în scris în prezentul document), nota de comandă se consideră anulată de drept, fără alte înştiinţări sau notificări ale părţilor.
În cazul în care ulterior depunerii avansului intervine anularea în totalitate a locurilor solicitate sau diminuarea componenţei grupului cu mai mult de 5 persoane, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret .................. va reţine 30% din contravaloarea pachetului de servicii de tabără pentru numărul de locuri nerealizate. Excepţie fac cazurile de forţă majoră, probate prin documente justificative, în condiţiile legii.
Prezenta reprezintă o comandă fermă, în acord cu prevederile legale în domeniul contractării serviciilor turistice, respectarea condiţiilor menţionate mai sus fiind obligatorie.
Încheiat în 2 (două) exemplare, astăzi, ...................... .
Termen de plată a avansului: ........................ .
Cadru didactic (funcţia, numele şi prenumele, semnătura), telefon: ........................
ANEXA nr. 4: CERERE DE REZERVARE
Nr. ........... din ....................
Către: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret ......................
În urma numeroaselor solicitări venite din partea tinerilor din judeţul nostru, vă rugăm să rezervaţi pentru Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret .................. următoarele locuri pentru vacanţa de vară ....................:

Nr. crt.

Centrul de agrement

Perioada

Numărul de locuri

1.

   

2.

   

3.

   
Vă rugăm să ne confirmaţi în scris rezervarea şi să ne transmiteţi tarifele practicate pentru serviciile turistice de tabără.
În speranţa unui răspuns favorabil, vă mulţumim pentru excelenta colaborare şi vă asigurăm de înalta noastră consideraţie.

Director executiv,

.......................

Inspector/Consilier tabere,

............................

ANEXA nr. 5: CONFIRMAREA REZERVĂRII
Nr. ........... din ....................
Către: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret ..................
Ca urmare a solicitării dumneavoastră nr. ......./..............., vă facem cunoscut că v-am rezervat următoarele locuri în centrele de agrement, pentru vacanţa de vară ................:

Nr. crt.

Centrul de agrement

Seria

Număr de locuri

Număr de pensiuni complete

Tarif lei/zi/persoană

Staţia de debarcare

1.

      

2.

      

3.

      
Vă rugăm să ne confirmaţi (în scris sau telefonic) realizarea cu certitudine a locurilor repartizate, până cel târziu la data de ................., în vederea încheierii contractului de prestări servicii. În caz contrar solicitarea dumneavoastră va fi anulată, urmând ca locurile să fie repartizate altor direcţii judeţene pentru sport şi tineret.
Vă mulţumim pentru înţelegere.

Director executiv,

.......................

Inspector/Consilier tabere,

............................

ANEXA nr. 6: CONTRACT-CADRU DE PRESTĂRI SERVICII
CAPITOLUL I: Părţile
Prezentul contract se încheie între:
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret .................., cu sediul în ............., str. ............... nr. ......, judeţul ........., având codul fiscal ............ şi contul .............. deschis la Direcţia Trezorerie şi Contabilitate Publică a ............., reprezentată prin .............. în calitate de director executiv şi .............. - responsabil financiar, denumită pe parcursul prezentului contract prestator,
şi
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret ................../Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, cu sediul în ............., str. ............... nr. ......, judeţul ........., având codul fiscal ............ şi contul .............., deschis la Direcţia Trezorerie şi Contabilitate Publică a ............, reprezentată prin .............. în calitate de director executiv şi ..................... - responsabil financiar, denumită pe parcursul prezentului contract beneficiar.
CAPITOLUL II: Obiectul contractului
Obiectul prezentului contract îl reprezintă colaborarea părţilor în vederea organizării de tabere, excursii şi expediţii. Beneficiarii acestora sunt tinerii cu vârsta maximă de 35 de ani (preşcolari, elevi, cadre didactice etc.), organizaţi în grupuri.
CAPITOLUL III: Durata contractului
Prezentul contract se încheie pe perioada vacanţei de vară 2016. Planificarea seriilor, locaţiei şi numărului de locuri contractate se va face după cum urmează:

Serie

Data sosirii

Data plecării

Centrul de agrement/baza turistică

Număr de locuri contractate (beneficiari şi însoţitori)

1.

    
CAPITOLUL IV: Tariful, modalitatea şi termenul de plată
(1)Tariful stabilit de prestator per beneficiar per zi este de ................... lei, costul fiind stabilit în conformitate şi în limitele aprobate prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.
(2)Plata locurilor contractate se face prin ordin de plată de către beneficiar în contul prestatorului după cum urmează:
a)un avans de .......... în ...... zile de la semnarea contractului, din valoarea totală datorată pentru locurile contractate per grup;
b)restul de ........... din valoarea totală datorată pentru locurile contractate per grup în cel mult ....... zile de la emiterea facturii de către prestator.
CAPITOLUL V: Obligaţiile prestatorului
Prestatorul are următoarele obligaţii:
a)să emită factura şi să o trimită beneficiarului în timp util, în vederea efectuării plăţii serviciilor turistice contractate;
b)să asigure în centrul de agrement/baza turistică existenţa personalului sanitar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
c)să pună la dispoziţie spaţiul de cazare şi de agrement aferent numărului de locuri contractate şi pe perioada prevăzută la cap. III;
d)să asigure transportul de la gara de debarcare la locaţia centrului şi retur la venirea, respectiv plecarea seriei, dacă este cazul;
e)să aducă la cunoştinţa Ministerului Tineretului şi Sportului numărul de copii şi tineri primiţi în centrul de agrement/baza turistică proprii, precum şi eventualele întârzieri privind plata locurilor contractate.
CAPITOLUL VI: Obligaţiile beneficiarului
Beneficiarul are următoarele obligaţii:
a)să respecte numărul de locuri contractate prevăzut la cap. III;
b)să respecte termenul de plată prevăzut la cap. IV;
c)să informeze prestatorul cu 7 zile lucrătoare înainte de data de sosire a grupului, respectiv de început a seriei, dacă este necesară asigurarea de către acesta a transportului de la gara de debarcare la locaţia centrului şi retur la venirea, respectiv plecarea seriei;
d)să achite contravaloarea transportului de la gara de debarcare la centrul de agrement/baza turistică şi retur la venirea, respectiv plecarea seriei;
e)să transmită prestatorului toate informaţiile solicitate de acesta în legătură cu participanţii la tabără (nume şi prenume, vârstă etc.);
f)să informeze conducătorii de grup/cadrele didactice organizatoare în legătură cu obligaţiile pe care le au în centrul de agrement (regulamentul de tabără, procesul-verbal de predare-primire a inventarului);
g)să permită plecarea în tabere, excursii şi expediţii doar a beneficiarilor şi însoţitorilor ce deţin toate documentele medicale necesare.
CAPITOLUL VII: Încetarea contractului
Prezentul contract încetează prin ajungerea la termen.
Contractul nu poate fi denunţat înainte de lichidarea tuturor efectelor operative.
CAPITOLUL VIII: Forţa majoră
Părţile vor fi exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentului contract ca urmare a unor condiţii de forţă majoră.
Partea afectată de un caz de forţă majoră are obligaţia de a anunţa respectivul caz în scris prin fax celeilalte părţi imediat ce a luat cunoştinţă despre producerea acestuia.
Forţa majoră se va proba prin documente eliberate de autorităţile şi instituţiile abilitate în acest sens în cel mult 15 zile de la data producerii cazului de forţă majoră.
CAPITOLUL IX: Litigiile
Eventualele litigii apărute în derularea prezentului contract se vor soluţiona pe cale amiabilă, între părţi. În situaţia în care acest lucru nu este posibil, se va apela la medierea Ministerului Tineretului şi Sportului.
CAPITOLUL X: Clauze finale
Prezentul contract are 3 pagini şi a fost încheiat astăzi, .............., dată la care intră în vigoare, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, fiecare dintre ele având aceeaşi valoare juridică de original.

PRESTATOR

BENEFICIAR

Director executiv,

..........................

Director executiv,

..........................

Responsabil financiar,

..........................

Responsabil financiar,

..........................

ANEXA nr. 7: CERERE DE SUPLIMENTARE A LOCURILOR
Nr. ........... din ....................
Către: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret ..................
Având în vedere interesul tinerilor din judeţul nostru pentru centrele de agrement pe care le administraţi, dorim să suplimentăm locurile contractate de instituţia noastră pentru vacanţa de vară .............., după cum urmează:

Nr. crt.

Centrul de agrement

Seria

Număr de locuri

Număr de pensiuni complete

Tarif lei/zi/persoană

Staţia de debarcare

1.

      

2.

      
În speranţa continuării colaborării dintre instituţiile noastre, vă mulţumim pentru sprijinul acordat copiilor şi tinerilor care doresc să îşi petreacă vacanţele în centrele de agrement din judeţul dumneavoastră.

Director executiv,

.......................

Inspector/Consilier tabere,

............................

ANEXA nr. 8: CERERE DECOMANDARE
Nr. ........... din ....................
Către: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret ..................
Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă anularea următoarelor locuri din contractul încheiat cu instituţia dumneavoastră, pentru vacanţa de vară ................:

Nr. crt.

Centrul de agrement

Seria

Numărul de locuri

1.

   

2.

   

3.

   
Menţionăm că aceste locuri au fost popularizate permanent, însă nu au putut fi realizate din cauza unor factori obiectivi. Campania de promovare a ofertei judeţului dumneavoastră va continua, iar în cazul înregistrării de noi solicitări vă vom anunţa în timp util.
Vă mulţumim pentru înţelegere.

Director executiv,

.......................

Inspector/Consilier tabere,

............................

ANEXA nr. 9: BORDEROU CENTRALIZATOR
Nr. ........... din ....................
Vă rugăm să restituiţi un exemplar cu confirmare.
Centrul de agrement ........................
Seria ....................
Tabel nominal cu elevii

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Unitatea de învăţământ

Vârsta

1.

   

2.

   

3.

   
Tabel cu copiii cadrelor didactice

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Unitatea de învăţământ

Vârsta

1.

   
Tabel cu cadrele didactice însoţitoare

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Unitatea de învăţământ/conducătorul de grup

Seria/Număr C.I.

1.

   

Conducător de grup,

.......................

Inspector/Consilier tabere,

............................

ANEXA nr. 10: FORMULAR DE SOSIRE A GRUPULUI
Nr. ........... din ....................
Către: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret ..................
Prin prezenta vă comunicăm sosirea grupurilor în centrele de agrement din judeţul dumneavoastră, în seriile de tabără aferente vacanţei de vară ................:
Seria ..................

Centrul de agrement

Număr de persoane

Data sosirii

Ora sosirii

Tren/alt mijloc de transport

Staţia de debarcare

Numele conducătorului de grup

       
       
       
Categoria de vârstă

Număr de persoane

Până în 11 ani

 

Între 11 şi 18 ani

 

Între 18 şi 35 ani

 

Peste 35 ani

 

TOTAL:

 
Menţionăm că solicităm/nu solicităm transfer auto (gară-centru de agrement), contravaloarea acestuia fiind achitată în numerar, la conducătorul auto, în momentul sosirii.
În speranţa că nu vor apărea disfuncţionalităţi şi că un reprezentant al instituţiei dumneavoastră va întâmpina copiii şi tinerii în data, locul şi ora menţionate, vă mulţumim pentru sprijinul acordat.

Director executiv,

.......................

Inspector/Consilier tabere,

............................

ANEXA nr. 11: ANEXA DE TRIMITERE
Nr. ........... din ....................
Către: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret ..................
Vă trimitem în Centrul de Agrement ................, seria ..........., grupul de elevi şi cadre didactice înscrise în borderoul centralizator anexat în dublu exemplar, conform Contractului încheiat cu dumneavoastră nr. ........ din ............... .
La terminarea seriei, vă rugăm să ne restituiţi prezenta şi un exemplar din borderoul centralizator semnat de dumneavoastră, prin care să fie confirmat în scris (cifre şi litere) efectivul total de elevi şi cadre didactice care au beneficiat de servicii în centrul de agrement.
Eventualele modificări vor fi trecute în borderoul centralizator, iar acesta va fi semnat şi de conducătorul de grup.
Exemplarul confirmat îl veţi înmâna doamnei/domnului .........., care este împuternicit(ă) să reprezinte în centrul de agrement grupul trimis de noi.

Director executiv,

.......................

CONFIRMARE

Din judeţul ............. au participat în tabără:

- elevi ..............

- copii ai cadrelor didactice .............

- cadre didactice ...............

 

Administrator,

.......................

ANEXA nr. 12: REGULAMENT DE TABĂRĂ privind desfăşurarea activităţilor în centrele de agrement din reţeaua Ministerului Tineretului şi Sportului
Acest regulament vizează confortul şi siguranţa participanţilor la tabăra/excursia în Centrul de Agrement .............. seria/perioada ............., sosiţi din localitatea ................., judeţul ................. .
CAPITOLUL I: Măsuri igienico-sanitare şi de securitate personală:
1.nu este permisă păstrarea în camere a alimentelor perisabile (dacă camerele nu sunt dotate cu frigidere);
2.la sosirea în tabără, fiecare copil/cadru didactic va prezenta acordul părinţilor (în cazul elevilor minori) şi avizul epidemiologic obligatoriu. De asemenea se va efectua un control medical de către personalul sanitar aflat în tabără, pentru depistarea eventualelor boli parazitare. În cazul în care se depistează eventuale probleme medicale, se vor lua măsurile necesare pentru izolarea persoanelor sau grupurilor afectate. Aceste controale sunt necesare numai pentru seriile vacanţelor şcolare1;
1Pentru cazările ocazionale nu sunt obligatorii avizul epidemiologic şi nici controlul medical.
3.cazarea în centrul de agrement se va face având în vedere vârsta şi sexul participanţilor la tabără în baza propunerii şi sub atenta supraveghere a însoţitorilor;
4.păstrarea curăţeniei în spaţiile de cazare şi în împrejurimile acestora;
5.folosirea corectă şi civilizată a grupurilor sanitare;
6.respectarea orelor şi seriilor de masă;
7.în sala de mese se va purta o ţinută decentă;
8.respectarea programului de odihnă şi activitate al centrului de agrement, afişat în locuri vizibile (program ore de odihnă: orele 22,00-7,00);
9.respectarea igienei individuale;
10.evitarea deţinerii de medicamente. Orice problemă de natură medicală va fi adusă la cunoştinţa cadrelor medicale din centrul de agrement; această informare va fi făcută atât de profesorul însoţitor, cât şi de fiecare participant la tabără;
11.afişarea meniului pentru toată perioada sejurului la loc vizibil; respectarea gramajului avizat de medicul nutriţionist şi adus la cunoştinţa însoţitorilor de grup;
12.se interzic accesul în centrul de agrement al comercianţilor neautorizaţi (interzicerea speculei) şi acte de comerţ ale participanţilor la tabără şi/sau ale persoanelor salariate ale taberei;
13.sunt interzise consumul şi comercializarea de băuturi alcoolice, de substanţe halucinogene şi folosirea armelor albe; respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi morală a elevilor şi studenţilor, ale Legii nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar şi ale Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;
14.scăldatul (în mare, ape curgătoare, lacuri etc.) este permis doar în locuri amenajate special în acest scop, doar în prezenţa şi sub atenta supraveghere a însoţitorilor de grup şi doar dacă semnalele specifice de pe plajele amenajate şi salvamarii permit acest lucru;
15.expediţiile montane, căţărări, drumeţii etc. se vor face doar respectând traseele turistice, semnalele specifice şi doar sub îndrumarea însoţitorilor de grup sau a unor instructori specializaţi (salvamontişti).
CAPITOLUL II: Măsuri privind circulaţia pe drumurile publice:
1.respectarea regulilor privind circulaţia pe drumurile publice;
2.se va circula numai pe trotuar, iar acolo unde nu există, se va circula pe partea stângă a drumului;
3.traversările se vor face numai prin locuri marcate sau pe la colţul străzilor şi numai după o bună asigurare;
4.traversările se vor face numai peste pasarelă (unde există), interzicându-se trecerea peste calea ferată.
CAPITOLUL III: Măsuri privind securitatea bunurilor personale
1.la plecarea din spaţiile de cazare se controlează dacă geamurile şi uşile de acces sunt bine închise, iar în cazul în care se constată unele defecţiuni la sistemul de închidere al acestora, se va informa personalul de serviciu sau administratorul centrului de agrement pentru remedierea situaţiilor respective;
2.se vor evita legăturile ocazionale cu persoane necunoscute;
3.este interzisă introducerea în spaţiile de cazare a persoanelor străine de grup.
CAPITOLUL IV: Măsuri P.S.I.
1.este interzis fumatul în spaţiile de cazare sau servire a mesei ori în spaţiile centrelor de agrement;
2.este interzisă folosirea chibriturilor sau a altor surse ce pot genera incendii;
3.este interzis să se umble la instalaţiile electrice, prize, întrerupătoare, tablouri de siguranţă, precum şi să se folosească instalaţii improvizate;
4.orice defecţiune se semnalează personalului de serviciu, administratorului;
5.se interzice amplasarea în camere a unui număr de paturi peste numărul admis pentru menţinerea liberă a circulaţiilor interioare din camere, în vederea asigurării condiţiilor de evacuare operativă în cazul producerii unei situaţii de urgenţă;
6.se asigură practicabilitatea permanentă şi la gabaritele proiectate a tuturor căilor de evacuare din clădiri şi funcţionarea iluminatului de securitate pentru evacuarea din clădire;
7.se asigură necesarul de mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor aferente construcţiilor şi instruirea întregului personal al taberelor, precum şi a conducătorilor de grup şi însoţitori, de către administratorii obiectivelor, asupra utilizării acestora;
8.se instituie unele proceduri eficiente de anunţare a utilizatorilor asupra producerii unei situaţii de urgenţă, pe întreaga durată cât aceştia se află în clădiri (atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte);
9.se elimină orice deficienţe la sistemele de închidere/încuiere a uşilor camerelor/dormitoarelor pe durata prezenţei copiilor şi tinerilor în acestea, pentru eliminarea posibilităţii de blocare accidentală a acestora, şi se interzice încuierea camerelor/ dormitoarelor pe durata prezenţei copiilor şi tinerilor în interior;
10.se asigură supravegherea permanentă a copiilor, atât pe durata desfăşurării activităţilor planificate, cât şi pe perioadele de odihnă, cu prioritatea celor cu vârste mai mici de 14 ani, de către conducătorii de grup şi însoţitori;
11.se efectuează instruirea de către administratorii obiectivelor a conducătorilor de grup şi însoţitorilor, a copiilor şi tinerilor asupra regulilor de apărare împotriva incendiilor ce trebuie respectate şi se efectuează, în mod obligatoriu, în prima zi a fiecărei serii, un exerciţiu de evacuare din clădire, în cazul ipotetic al unei situaţii de urgenţă;
12.focurile de tabără se organizează la distanţe de siguranţă faţă de construcţii, vegetaţie, arbori, autovehicule, numai pe timp fără vânt şi cu respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor, în spaţii special amenajate, şi nu se permite apropierea copiilor de acestea la distanţe care să le pună viaţa în pericol. De asemenea este obligatorie stingerea focarelor, în totalitate, la finalul activităţii;
13.se va colabora cu reprezentanţii inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, judeţene şi al municipiului Bucureşti, după caz, pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a activităţilor sus-menţionate.
CAPITOLUL V: Măsuri generale
1.se va întocmi şi se va afişa obligatoriu inventarul spaţiilor de cazare şi se va întocmi proces-verbal de predare-primire între gestionarul/administratorul taberei şi profesorii însoţitori ai grupurilor;
2.păstrarea bunurilor din dotarea centrului de agrement în condiţii bune este obligatorie (mobilier, pături, cearceafuri, perne etc.);
3.păstrarea în condiţii bune a încăperilor;
4.este interzisă scoaterea veselei şi a tacâmurilor din sala de mese sau a cearceafurilor şi păturilor din dormitoare;
5.toate pagubele se vor recupera de la cei vinovaţi sau, dacă aceştia nu sunt depistaţi, de la întregul grup;
6.respectarea programului de masă şi odihnă;
7.se interzice părăsirea centrul de agrement individual, fără însoţitorul de grup;
8.sesizarea de urgenţă a conducerii direcţiei judeţene pentru sport şi tineret şi a poliţiei despre dispariţia unei persoane din grup, precum şi a unor bunuri din cameră;
9.valorile monetare, bijuteriile şi aparatura electronică să fie păstrate la locuri sigure pentru a preveni dispariţia acestora;
10.se va evita orice altercaţie între membrii grupului sau cu persoane străine din tabără sau din afara acesteia.
CAPITOLUL VI: Sancţiuni
1.Nerespectarea oricăreia dintre măsurile specificate în prezentul regulament duce la următoarele sancţiuni:
- beneficiarii (copii şi tineri participanţi la tabere):
1.atenţionarea/mustrarea persoanelor vinovate de încălcarea prezentelor norme şi/sau a altor prevederi legale;
2.anunţarea urgentă a aparţinătorilor legali ai acestora;
3.în cazul abaterilor grave, excluderea directă din centrul de agrement;
- conducători de grup şi însoţitori:
1.atenţionarea/mustrarea persoanelor vinovate de încălcarea prezentelor norme şi/sau a altor prevederi legale;
2.sesizarea organelor abilitate;
3.în cazul abaterilor grave, excluderea directă şi înlocuirea însoţitorilor.
CAPITOLUL VII: Dispoziţii finale
Prezentul regulament de tabără se afişează în mod obligatoriu în locuri vizibile (de exemplu, cantine, intrarea în tabere, holurile spaţiilor de cazare, avizier etc.), în fiecare centru de agrement, se aduce la cunoştinţa tuturor participanţilor la tabere, de către personalul centrului de agrement, se semnează, de către personalul centrului de agrement şi de către personalul însoţitor, de luare la cunoştinţă printr-un proces-verbal de instruire anexat. Pentru participanţii minori va semna însoţitorul pe propria răspundere că a efectuat personal instruirea.
Data
........................
(Se va completa în prima zi de sejur.)
ANEXA nr. 13: PROCES-VERBAL privind instruirea şi luarea la cunoştinţă a regulamentului de tabără cu obligaţia de a respecta întocmai măsurile specificate
Data
........................
(Se va completa în prima zi de sejur.)

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia de învăţământ

Data naşterii

Semnătură

1

    

2

    

3

    

4

    

5

    
Însoţitor(i) grup:
......................................
(numele şi prenumele)
Date personale:
B.I./C.I. - Seria ...... nr. ..................
Semnătura .....................
Administrator sau reprezentant al direcţiei judeţene pentru sport şi tineret
..............................
(numele şi prenumele)
..............................
(ştampila centrului de agrement)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 417 din data de 2 iunie 2016